Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam 34

kAverimAhAtmyam

ananta uvAcha 

R^iShirauddAlako nAma vedavedA~NgapAragaH  |
shAnto jitendriyo maunI sadA dhyAnaparAyaNaH  ||  34-1
atraiva suchiraM kAlaM tapashchakre mahAmatiH |
chatvArIMshadyugaM tAta hyahorAtramivAkarot || 34-2
tenaiva tapasA tuShTo brahmA lokapitAmahaH |
yatra tiShThati dharmAtmA R^iShirauddAlako muniH |
taM deshamadhigamyAshu vachanaM chedamabravIt || 34-3
auddAlaka mahAbhAga tuShTo.ahaM tapasA hi te |
varaM varaya bhadraM te varado.ahaM prajApatiH || 34-4
brahmaNodIritaM vAkyaM shrutvA munivaro.abravIt |
bhagavandevadevesha kR^itArtho.asmi tvadAgame |
yathA prINAti me viShNustathA kuru mahAmate || 34-5
shR^iNuShva madvachaH putra yadA lokeshvaro hariH |
haniShyatyasuraM mUrkham tadA te darshanaM bhavet || 34-6
sthitvAtra katichitkAlaM shrInivAso jaganmayaH |
vedAntaiH sevyamAnaH sansvaM dhAma samupeShyati || 34-7
rAj~nAM tu durvinItAnAM paulastyasya durAtmanaH |
kR^itvA tu nidhanaM teShAmatraiva snAtumeShyati |
rAmAkhyo bhagavAnviShNuH satayM satyaM na saMshayaH || 34-8
puraMdaramukhA devAH stAsyantyatraiva nityashaH |
shrInivAsamidaM kShetraM loke khyAtiM gamiShyati || 34-9
ityuktvAntardhate pArtha devAnAM prapitAmahaH |
tadAprabhR^iti dharmiShTha R^iShirauddAlako budhaH |
prasannaM devadevasya pashyannAste mukhaM dvijaH || 34-10
AvirbabhUva dharmAtmA devo.api jagatIpatiH |
shrInivAsAya sevArtham gachCha putra kuruShva ha || 34-11
sheSheNaivaM prayukto.asau sha~NkhapAla pratApavAn |
amuM kShetraM samAgatya paricharyAparo muniH |
viShNoH sarvAtmano rAjannadyApi kuru te sukhI || 34-12

yudhiShThira uvAcha 

pAtALAtkutra sAMnidhyamagamachCha~NkhapAlakaH |
devavrata mahAbhAga taM deshaM me vadasva ha || 34-13

bhIShma uvAcha   

agastye pashchime tIrthe sha~NkhAkhye tu mahAhrade |
AvirbabhUva sheSheNa choditaH sha~NKhapAlakaH || 34-14
tadidaM chAbhavatkShetraM kShetrANAmuttamaM param |
tIrthAnAM chaiva sarveShAmuttamaM tatprachakShate || 34-15
agastyo bhagavAnatra li~NgabhUtAttu shaMkarAt |
tapastaptvA mahAtejA hyaNimAdiguNI hyabhUt || 34-16

yudhiShThira uvAcha 

kimarthamatra dR^ishyante naiva te drumajAtayaH |
eko vasati bilvo.asau shvetaH puNyataruH kila || 34-17

bhIShma uvAcha 

kR^ite kapithastretAyAM tintriNI dvApare nR^ipa |
jambUH kalau yuge bilvo yugAnAM tu kramAtgatAH || 34-18
shrInivAsapuraM j~neyam kAveryA dakShiNe taTe |
yugatrayAvadhistasya tato vai layameShyati || 34-19
devatA shrInivAsasya R^iShirauddAlakaH smR^itaH |
smartR^IrNAM muktidaM viddhi gatAnAM vasatAM kimu || 34-20
adyApi nirjjarAH sarve paramasthAnakA~NkShayA |
vA~nChanti vastumatraiva R^iShayashcha tapodhanAH |
mR^itAnAM sarvapApAni ChittvA muktiM dadAti cha || 34-21

yudhiShThira uvAcha 

auddAlako munishreShTha kiM kAryamakarottataH |
tasmaiH varaH kathaM datto viShNunA prabhaviShNunA |
tatsarvaM vada tattvena devavrata mahAmate || 34-22

bhIShma uvAcha 

tapaH kurvati dharmiShTHe  shrInivAso jaganmayaH |
sAMnidhyamagamadrAja~nshriyA sArdhamariMdama || 34-23
spR^ishaMstasya sharIraM tu sarvalokeshvaro hariH |
dadau varaM tamAhUya brAhmaNaM vigataspR^iham || 34-24

shrIbhagavAnuvAcha 

tuShTo.asmi tava dharmaj~na tapo nirvartyatAM dvija |
dvivAraM te mama brahmandarshanaM tu bhaviShyati || 34-25
mama rAmasya rAmasya tato mallokameShyasi |
tvayA sthitamidaM j~nAnaM dharmavR^iddhirbhaviShyati || 34-26
ityuktvAntardadhe devo devAnAM hitakR^iddhariH |
tasmAttvamapi rAjendra shrInivAsaM bhajasva ha || 34-27
snAtavyaM yatnato japyaM kAveryAM harisaMnidhau |
shrInivAsamidaM kShetram durlabhaM tu kalau yuge |
purA saMchitapuNyAnAmaprayatnena vardhate || 34-28
tatra snAtAH pApino.api pitR^imAtR^ikulAni cha |
sahasrANi samuddhR^itya viShNulokam vrajanti hi || 34-29
sarvapApakShayakarI sarvopadravanAshinI |
smR^itArtinAshinI rAjankAverI puNyadAyinI || 34-30
dR^iShTamAtrA hi kAverI shrInivAsasya saMnidhau |
dadAti shrIyutaM sthAnaM nAtra kAryA vichAraNA || 34-31
sa snAtaH sarvatIrtheShu sarvayaj~neShu dIkShitaH |
shrInivAsaM cha kAveriM nityaM smarati yo naraH || 34-32
svargalokapradA nR^INAM brahmalokapradA tu sA |
sUryalokapradA devI chandralokapradA tathA |
sUryArchandramasorlokaM shivalokapradAyinI || 34-33
snAtAnAM saMgame chAsyAH shrInivAsasya chAgrataH |
viShNulokapradA nR^INAM sAkShAtkR^iShNena bhAShitam || 34-34
ShaNmAsaM putrakAmastu snAti tatra hi yo naraH |
kR^ipayA vAsudevasya putrAMshcha labhate dhruvam |
rAjyakAmo labhedrAjyaM dhanakAmo labheddhanam || 34-35
abdatrayaM vrataM kR^itvA kAveryAM snAti yo naraH |
iha loke sukhaM bhuktvA vaikuNThaM so.ashnute sukham || 34-36
evaM prabhoditastena kAveryA snAnavaibhavam |
devavratena dharmAtmA dharmaputro mahAmatiH || 34-37
praNamya vaibhavam devyA kAveryA vividhaM sthalam |
shrotukAmo mahAtejA gA~NgeyaM punarabravIt || 34-38

yudhiShThira uvAcha 

pitAmaha namaste.astu pItvA tava vacho.amR^itam |
tR^iptiradya na me jAtA kAveryAstIrthasaMshraye || 34-39
saMgame kapilAyAstu kAveryAshcha mahAmate |
yatphalaM tu bhavennR^INAM tanme tvaM kR^ipayA vada || 34-40  
chandrArkapuShkariNyostu vahnipuShkariNI taTe |
kumbhaghoNe mahAkShetre hemavatyAstu saMgame || 34-41
vishveshvare bhR^igukShetre gajAraNyasya vaibhavam |
tadbhedaM tasya vivaraM R^iShINAM tatra vartanam || 34-42
anyachchaiva bhavAnvetti kAveryAH snAnavaibhavam |
kIrtayasva mahAbhAga kIrtanAdaghanAshanam || 34-43

sUta uvAcha 

prArthito dharmaputreNa bhIShma kurukulottamaH |
chiraM dhyAtvA namaskR^itya ga~NgAM yadukulottamam |
abravInmadhuraM vAkyaM dharmasUnumariMdamam || 34-45
paropakAriNaH santo dharmArthaiH sva kalevaraiH |
vAchA kimuta sarveShAM kurvanti prINayanti cha || 34-46
ye loke bhUsurAH viprA dharmAnvakShyantyamithyayA |
te sarve pApanirmuktAH prayAnti brahmaNaH padam || 34-47
rAtro dinamukhe viprA nirudyogamanAH prabho |
shR^iNvanti satkathAM ye te yAnti viShNoH paraM padam || 34-48
kAveryAH kIrtanaM ye tu kurvanti hyanishaM narAH |
te sarve pApanirmuktAH prayAnti brahmaNaH padam || 34-49
shrInivAsAya mAhAtmyaM kAveryA snAnavaibhavam |
shR^iNoti yaH sadA bhaktyA sarvAnkAmAnsamashnute || 34-50
ya idaM puNyamAkhyAnaM shR^iNoti shraddhayA naraH |
sarvapApavinirmukto brahmalokaM sa gachChati || 34-51


March 12, 2009