Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam 37

kAverIkapilAsaMgamaprashaMsA

vaishaMpAyana uvAcha 

prahR^iShTAtmA mahAtejA dharmaputro mahAmatiH  |
punareva shubhaM vAkyaM namskR^itvedamabravIt  ||  37-1
brUhi me kapilAyAshcha kAveryAH samgame phalam |
yasya shravaNamAtreNa tR^iptirme bhavitAnagha || 37-2

bhIShma uvAcha 

kAveryAH kapilAyAshcha mAhAtmyaM snAnajaM phalam |
vakShyAmi tava saMprItyai shR^iNu nAnyamanAH prabho || 37-3
kAveryAH kapilAyAshcha saMgame vAsinaH prabho |
shrIkaNThasya shivasyAsya kIrtanaM pravadAmi te || 37-4
kAverI pAvitA yena nIlakaNThena shaMbhunA |
snAtAnAmagratastasya kaivalyaM bhavati prabho || 37-5
kaverakanyA kapilA smR^itA pApapraNAshinI |
snAtAnAM mokShadA devI kapilA sarvakAmadA || 37-6
kShetrANAmuttamaM kShetraM tIrthAnAM cha tathottamam |
kAverIkapilAyogaM vadanti paramarShayaH || 37-7
kAverIkapilAtIraM brahmAdyAH sarvadevatAH |
munayo mAnavAshchaiva sevante puNyakA~nkShiNaH || 37-8
kAverI puNyadA j~neyA nirmitA parameShThinA |
pApahAkapilA j~neyA tayoryogastvanuttamaH || 37-9
smR^itArtinAshinI devI kAverI puNyadAyinI |
sarvapApakShayakarI sarvopadravanAshinI || 37-10
yAni kShetrANi puNyAni dakShINasyAM dishi prabho |
teShaM puNyatamaM j~neyam kAverIkapilAvrajam || 37-11
yanmajjanaM mahApuNyaM durlabhaM hyakR^itAtmanAm |
sAdhUnAM sulabhA devI prItA mokShapradAyinI || 37-12
Ije cha vishvasR^ikdhImAnnIlakaNThaM prati prabho |
tathA cha munayaH sarve chakrushcha vividhAnmakhAn || 37-13
kAverI kapilA lokaM trAyate puNyavAriNA |
snAtAnAM sarvapApAni ChitvA muktiM dadAti cha || 37-14
yatra snAtAH pApino.api pitR^imAtR^ikulAni cha |
sahasrANi samuddhR^itya prayAnti paramaM padam || 37-15
kAveryA kapilAyAshcha mahimA kena gaNyate |
nAhaM shaknomi gadituM snAtAnAM saMgame phalam || 37-16
tulAmAse mahArAja ga~NgAdyA sakalApagAH |
kAveryAvartanaM tAta kurvantyAtmavishuddhaye || 37-17
yAH puNyatithayaH proktAH shAstreShu munipuMgavaiH |
tAsu snAti naro bhaktyA brahmalokaM prayAti vai || 37-18
makarasthe ravau mAghe saMgame snAti yo naraH |
sarvA.NllokAnvinirjitya viShNulokaM vrajeddhruvam || 37-19
yasyA darshanamAtreNa kAveryA saMgame nR^iNAM |
sarvapapAni nashyanti janmAntarakR^itAni cha || 37-20
makarasthe ravau mAghe yo vA snAti tryahaM nR^ipa |
sa muktaH sarvapApebhyo yAnArUDho divaM vrajet || 37-21
mAghamAse mahArAja pakShamAtramatandritaH |
snAti yaH sakalAnvaMshyAnuddhArya sa divaM vrajet || 37-22
mAsamAtraM naro mAghe kAveryAM kapilAgamam |
koTivaMshasamAyukto brahmalokaM sa gachChati || 37-23
ashvamedhasahasrANi vAjapeyashatAni cha |
kR^itvA yatphalamApnoti snAtAnAmatra tadbhavet || 37-24
kAverIM smarato nityaM lokAnaM hitakR^ittamAM |
sarvadAnaphalaM tasya bhavettatra sthitasya cha || 37-25
dadAti saMgame yamtu sauvarNaM rajataM tu vA |
koTikoTiguNaM tasya bhavedphalamanuttamaM  || 37-26
yo dadAti cha godAnaM kAverIkapilAtaTe | 
ekasya koTiguNitaM phalamApnoti dharmaja || 37-27
annaM dadAti yo rAjankAverIkapilAtaTe |
pitarastasya tR^ipyanti tR^iptAH syuH sarvadevatAH || 37-28
kanyAdAnaM mahArAja kAverIkapilAtaTe |
dadAti brAhmaNebhyo yaH sa viShNoH padamashnute || 37-29
japaM dAnaM cha homashcha sarvaM koTiguNaM bhavet |
kurvatastasya kAveryAM pApaM cha kurunandana || 37-30
chandrasUryagrahe chaiva saMkrAntAvayane tathA |
vyatIpAte vaidhR^itau cha tathA parvaNi dharmaja || 37-31
yaH snAti saMgame devyAH kapilAyA shubhe dine |
mAtR^itaH pitR^itashchaiva tathA shvashuravaMshataH |
trikoTikulasaMyukto viShNulokaM sa gachChati || 37-32  
brahmAdayaH surAH sarve yoginaH sanakAdayaH |
gandharvAH lokapAlAshcha R^iShayashcha tapodhanAH |
aNimAdiguNairyuktA ye chAnye tattvadarshinaH || 37-33
brAhmI mAheshvarI lakshmI menAditirditiH |
ghR^itAchI menakA rambhA urvashI cha tilottamA || 37-34
gaNAshchApsarasAM sarve pitR^INAM cha gaNAstathA |
snAtumAyAnti te sarve kAveryA kapilAgame || 37-35
kimatra bahunoktena brahmaNA nirmitA purA |
prajAnAM pApabhIrUNAM shuddhaye muktaye nR^ipa || 37-36
atra varShasahasrANi tapaH kr^itvA sudAruNam |
nIlakaNThaprasAdena purA vishravasaH sutaH || 37-38
dhanAnAmAdipatyaM cha sakhitvaM shUlapANinaH |
prAptavAnalakAM rAjandevagandharvasevitaH || 37-39
chandrakAntamahAmeghavijayA brAhmaNottamAH |
tapaH kRitvA chiraM kAlamatra muktiM prapedire || 37-40yudhiShThira uvAcha 

chandrakAntamahAmeghavijayA brAhamaNottamA |
kathaM muktiM gatAH snAtAstanme tvaM kripayA vada || 37-41

bhIShma uvAcha 

yAj~navalkyasutA rAjannete vai lokavishrutAH |
chandrakAntamahAmeghavijayAshchandrabhUShanAH || 37-42
jyeShThaM gR^ihe pratiShThApya chandrabhUshamakalmaSham |
kAverIkapilAmadhyavartinaM bhuvaneshvaram || 37-43
ArAdhya suchiraM kAlaM tapasA brAhmaNottamAH |
muktikAmA mahAtmAnastapaH kuravanti cha sma te || 37-44
chaturdashasahasrANi shiShyAsteShAM mahAtmanam |
advaitavAdinaH sarve tapasA dIrghadarshinaH || 37-45
dhyAyantaH puruShaM shaMbhuM sR^iShTisthityantakAriNam |
ArAdhyantastaM devamajamakSharamavyayam |
stuvanti vividhaiH stotrairnamasyanti hi kechana || 37-46
dhyAyantaH puruShaM kechittiShThanti cha nira~NkushaAH |
atyugramatulamM rAjankurvantastapa uttamam || 37-47
pArvatIvallabhasteShAM sAMnidhyamakarotprabhuH |
aShTamUrtidharaH shrImAnprahasanvAkyamabravIt || 37-48
kimarthamidamArabdaM tadbrUta dvijasattamAH |
dAsyAmi kimahaM sarvamiti sarvAnvacho.abravIt || 37-49
sarve te dvijamukhyAshcha sashiShyAH pANDunandana |
saMsaraviShavR^ikShasya ChettA bhava mahesvrara || 37-50

shaMkara uvAcha 

aho vAkyaM kaTutaraM yuShmadvaktrAtsamuthitam |
tasmAdvaH krUrarUpeNa dehena bhavitA mR^itam || 37-51
viShNurdAsharathirbhUtvA mokShayiShyati suvratAH |
yuShmAbhiryAdR^ishaM proktaM tAdR^ishaM sa kariShyati |
vachasA sadR^ishaM rUpaM yUyamatra gamiShyatha || 37-52   
tAdR^ishaM rUpamAstthAya pAlayiShyati sa prabhuH |
ityuktvAntardhate devo bhUtaiH saha mahesvaraH || 37-53
tato viShNurdevadevo rAmatvamagamatprabhuH |
chandrakAntamahAmeghavijayA brAhmaNottamAH || 37-56
kharashcha dUShaNashchaiva trishirA brAhmaNottamaH |
AsanneShAM prashiShyAshcha chaturdashssahasradhA || 37-57
tatra rAmo mahAtejA mahAdevaprachoditaH |
jaTAvalkaladhArI cha prayayau daNDakAvanam |
painAkaM tu dhanurgR^ihya chichCheda sakalA~nsharaiH || 37-58
te muktAH puNyakarmANaH saMsArAtpANDunandana |
tatpAdakamalaM divyaM tatkShaNAttu prapedire || 37-59
Ishasya saMgame yasya pUjanAtphalamIdR^isham |
tasmAdadyaiva munayaH snAtvA kapilasaMgame |
pUjAM kurvanti yatnena muktyarthaM bharatarShabha || 37-60
kAveryAH kapilAyAshcha saMgme bhuvi durlabhe |
snAtvA natvA sa pApo.api tatraiva parimuchyate || 37-61
durlabho mAghamAsAstu kAverI cha sudurlabhA |
durlabhaH shaMkaro devaH kapilAsaMgamadhyagaH || 37-61
trayametanmanuShyANAM pApinAM pANDunandana |
kimatra bahunoktena kAverI durlabhA kalau || 37-62
ya idaM puNyamAkhyAnam nAradAttu mayA shrutam |
shrutvA pApavinirmukto brahmalokaM sa gachChati ||


March 18, 2009