Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam 38

gajAraNyaprashaMsA

bhIShma  uvAcha 

shR^iNu vishveshvarasthAnaM vakShyAmi bharatarShabha |
dakShiNe bhArgavakShetram kAveryAH saritaH shubham || 38-1
aishAnye shrInivAsasya nyUne yojanamAtrake |
saMvartakasya viprarSheH sthAnaM paramapAvanam || 38-2
tatraiva chayanaM chakre mahAchayanameva cha |
iShTakAbhiranekAbhirvediM saMsthApya shAstrataH || 38-3
saMvartakastu bhagavAnApastambasakhA muniH |
kAtyAyanastu bhagavAnApastambhasamanvitaH |
bharadvAjo munivaro yaj~nakarmANyakArayat || 38-4
brAhmaNA vR^ittasaMpannAH kulInA vedapAragAH |
rAjAno dharmashIlAshcha te chakrurvividhAnmakhAn |
kArayAmAsuranyAmshcha muktikAmAnanekashaH || 38-5
tatra yaj~nashilA nAma gAyatryAstu shilopamA |
tatraiva tu shilApR^iShThe nAmnA saMvartakasya cha || 38-6
li~NgaM vai lokavikhyAtaM ramaNIyaM nR^ipottama |
naLena sthApitaM pUrvaM R^iShinAmnA jayechChayA |
tamArAdhya naLo rAjA rAjyaM lebhe yudhiShThira || 38-7
saMvartakasya li~Ngasya dakShiNe chottarA nadIm |
alpatoyasamR^iddhA cha shilA paramapAvanI || 38-8
saMvartakasya li~Ngasya tvAgneyyAM dishi suvrataH |
kAverI dvividhA bhinnA tanmadhye gAlavAshramaH || 38-9
dakShiNe chottare chaiva kAverI pUrvagAminI | 
tatraiva munayaH sarve tapaH kurvanti dharmaja || 38-10
saMvartakasya li~Ngasya pashchime puNyamAshramam |
pAdapaiH phalitairyuktam panasaiH phalamaNditaiH |
kaushikasyAshramo rAjankoshamAtre yudhiShThira || 38-11
purA rAjarShimukhyashcha sevito brahmavAdibhiH |
chachAra tapa ugraM tu kaushiko munisattamaH || 38-12
tatra dIrghashilA nAma ramaNIyA pavitradA |
tatra dAnaM japaM snAnaM kR^itaM koTiguNam bhavet || 38-13
snAnaM prakurvatastatra sadA tu japashIlinaH |
bhavanti saMpadastasya yasya kasyApi cha prabho || 38-14
kushali~Ngamiti khyAtaM kaushikena pratiShThitam |
snAtvA tatra mahAdevaM pUjayitvA tu nityashaH |
sa vai gotraR^iShirloke pUjito.abhUddvijanmabhiH || 38-15
vasiShThasyAshramaM pashchAttasyAshramasamIpataH |
kuNDino nAma viprendrashchachAra tapa uttamam || 38-16
tapasA toShito rudro vR^iShamAruhya satvaram |
tatra gatvA bhUtagaNaiH shAstraM tasyopadiShTavAn || 38-17
tava gotraR^iShirbrahmAnkhyAtimatra gamiShyasi |
ityuktvAntardhate devaH sa vipro vismayaM gataH || 38-18
nandivAhana nAmnA vai pratiShThApya mahesvaram |
siddho.abhUdbrAhmaNashreShThaH kAveryAH snAnavaibhavAt || 38-19
nandivAhanali~Ngasya kR^ipayA tIravAsinAm |
kushAnAmasya li~Ngasya tathA saMvartakasya cha |
snAtAnAM tatra vai kAle sarvasaMpadbhaviShyati || 38-20
ityuktvA devatAH somaH snAti nityaM tu bhaktitaH |
saMvartakasya li~Ngasya purastAtpanasAshrame ||  38-21
tatra rAjA harishchandraH suralokasya kA~NkShayA |
rAjasUyashataM chakre vAsiShThamunineritaH || 38-22
chakrushcha vividhAnyaj~nAnR^iShayo brAhmaNottamAH |
mahAdhvaravido viprAH kAveryAH snAnatatparAH |
toShayitvA yaj~napatiM suralokaM prapedire || 38-23
kR^itavIryakumArashcha kArtaviryo mahamatiH  |
bhaumasyAshramamAsAdya panasAkhyamiti shrutam |
rAjasUyashataM kR^itvA mukhyo.abhUchchakravartinAm || 38-24
bhUsutastatra tapasA yaj~nairvividhadakShiNaiH |
AdAvArAdhya dhAtAraM grahANAmagrago.abhavat || 38-25
purastAdasti kAveryA vishveshvara umApatiH |
bodhAyano munistatra tapaH kurvanmahAmatiH || 38-26
ArAdhya taM bhUtapatiM bhUteshaM bhaktavatsalam |
AptavAnsarvashAstrANi vedArthAMshcha mahAmatiH || 38-27
sarveShAM sUtrakartR^INAmagarNIrmunisattama |
chakAra sutraM matimA~nshrautasmArtavidAM varaH |
taddhi vishveshvarastAnamadyApi paridR^ishyate || 38-28
vaTavR^ikShottare bhAge sarvapuShpaphalaprada |
nirmitastapasA tena muninA dharmanandana || 38-29
AgneyyAmaravindAkSha dakShiNe sarasastaTe |
viShNuM sarvagataM dhyAyannAste bhR^igumunIshvaraH || 38-30
tenAropitamashvathaM sevante svargakA~NkShiNaH |
tasya mUle chiraM sthitvA chachAra tapa uttamam || 38-31
yAj~navalkyo muniH pArtha kR^ipayA tasya suvrata |
avApa yogasAmarthyamaNimAdiguNAMstathA || 38-32
vishveshvaraM sadA dhyAyaMstatra yogeshvaraM vibhum |
vartate shAstramArgaM cha darshayanbrahmachAriNAm || 38-33
agastyo bhagavaMstatra li~NgaM vishveshvarAkhyayA |
pratiShThApya sadA bhaktyA bhajate muktikA~NkShayA || 38-34
shivashcha rudrashcha hariH sa eva
brahmA cha devyashcha dishAM patishcha |
rAjA cha rAjyaM cha virAT sa eva
dhanaprado vai layakR^itsa eva ||  38-35
bandhushcha vidyAvibhavaH sa eva
swamI samastasya guruH sa eva |
urvI sharachchandradivAkarau cha 
tIrthAni chAgnirviyadAdidevaH || 38-36
nakShatratArAmunayaH sa eva
grahAH samudrAshcha tadantarAshcha |
shailA drumAH pArthiva eva viShNu-
statsmAtparaM nAsti samastaloke || 38-37
tasya vishveshvarasyAhaM namaskR^itya cha tAnR^iShIn |
gajAraNyashcha mAhAtmyaM vakShyAmi kurunandana || 38-38
AsItpurA mahIpAla brAhmaNo vR^ittikarshitaH |
somadatta iti khyAto vasiShThasya kulodbhavaH |
shaMkaraM toShayAmAsa tapobhirvividhairmakhaiH || 38-39
kAshikShetre mahArAja devarShigaNasevite || 38-40
sa tuShTo.api virUpAkSho devo divyaparAkramaH |
darshayitvA svakaM rUpaM sasmitaM vAkyamabravIt || 38-41
somadatta mahAbhAga tapasA toShito.asmyaham |
kratubhishcha visheSheNa bhaktyA chaiva dvijottama || 38-42
ekameva varaM dAsye dvitIyaM tava naH prabho |
ityukto devdevena shaMbhunA pANDUnandana |
dhyAtvA chiraM trikAlaj~no vachanaM chedamabravIt || 38-43
anekakoTijanmAni saMbhrAntasya cha me shiva |
yadgatvA ta nivartante taddadasva cha me shiva || 38-44
tathAstviti tamAmantrya vachanaM chedamabravIt |
kAverI kapilA yatra saMgatA brAhmaNottama |
purataH saMgamasyAsya yojanArdhe.asti vai sthalam |
gajAraNyamiti khyAtiM sarvasiddhiniShevitam || 38-45
AshramaM tadR^ichIkasya shAntairmR^igagaNairvR^itam |
tatra te bhavitA muktiH shiShyANAmapi sattama || 38-46
ahaM tatra gamiShyAmi tvaM tu bandhujanaiH saha |
dAridryAdduHkhito bhuktvA bhogAnyathechChayA || 38-47
yAhi pashchAddvijashreShTha tava muktirbhaviShyati |
ityuktAntardhate devo bhUtaiH saha yudhiShThira || 38-48
brAhmaNo.api kurushreShTha bnuktvAH bhogAnanekashaH |
anekairdvijamukhyaishcha pratasthe muktikA~NkShayA || 38-49
vindhyaM prayAto viprendro dvijAnAmagraNIrbaliH |
madonmatto mahAnAgo brAhmaNAMstAnamardayat || 38-50  
marditA brAhmaNAH sarve tadbhAvena samanvitAH |
gajA jAtismarA jAtA pravR^ittabaladarpitAH || 38-51
kR^ipayA nIlakanThasya taM deshaM te prapedire || 38-52
tatra snAtvA jagannAtham praNatArtipraNAshanam |
snAtvA snAtvA tu kAveryAM jIvanti nirahaMkR^itA || 38-53
nIlakaNTho mahAdevo nandimAruhya tAndvijAn |
AtmanyAropayAmAsa munInAM pashyato prabho || 38-54
sasharIraM gatAH sarve brAhmaNAH gajarUpiNaH |
tiro.abhUttatra deveshastatsthAnaM dR^ishyate.adhunA || 38-55
tadAprabhR^iti tatkShetraM gajAraNyamiti shrutam || 38-56
li~NgaM tatrAyutaM rAjanpratiShThApya nR^ipottamAH |
ArAdhya munibhiH sArdhaM tatpadaM te prapedire || 38-57
gajAraNyasya mAhAtmyamahaM vaktuM hi naH kShamaH |
sa eva bhagavAvetti tatphalaM snAnavaibhavam || 38-58
gajAraNyamiti kShetraM durlabhaM tu kalau yuge |
purA saMchitapuNyAnAmanAyAsena labhyate || 38-59
yaH snAti vai tryahaM rAjannigR^ihItAkhilendriyaH |
sarvadAnaphalaM tasya sarvakratuphalaM bhvet || 38-60
gajAraNyasya mAhAtmyaM yaH paThechChR^iNuyAdapi |
sarvAnkAmAnavApnoti svargaloke sukhI bhavet || 38-61


March 26, 2009