Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam 39

bhImeshvaramAhAtmyam

bhIShma  uvAcha 

kAverimahimA kena varNyate yugakoTibhiH |
nArAyaNastu bhagavAnvetti nAnyo mahItale || 39-1
tIrayorubhayoH kShetraM munInAM shuddhachetasAm |
yojane yojanArdhe cha kroshamAtre tu chAshramaH || 39-2
A samudrAttu sahyAdrermadhyaM devairniShevitam |
kAverImAshrayantyatra sugocharajale shubhe || 39-3
sarvalokahitArthAya sarvatra hitakAriNaH |
R^iShayo muniviprAshcha kAverIM samupAsate || 39-4
sarvatra sulabhasthAne puNyAshramasamanvite |
vasanti lokarakShArthaM kAveryAM tu munIshvarAH || 39-5
daityadAnavarakShAMsi hyasurA mR^igajAtiShu |
ugreShu rUpamAsthAya charanti saritastaTe  || 39-6
mukhyasthAnaM pravakShyAmi kAveryA madhyavartinAm |
yasya shravaNamAtreNa sarvapApaiH pramuchyate || 39-7
kAveryAH puNyanadyAstu tIrayorubhayorapi |
devA R^iShigaNAshchaiva siddhAshchAraNaguhyakAH |
gandharvA lokapAlAshcha sevante puNyakA~NkShayA || 39-8
tarurUpadharA devAshchAraNAH pakShirUpiNaH |
R^iShayo viprarUpAshcha vartante tIramAshritAH || 39-9
shAstraj~nA lokavikhyAtAH sadA satkarmashIlinaH |
vedashAstrasusaMpannAH sadA dhyAnaparAyaNAH |
kAveryAM maraNaM yAnti te gachChanti hareH padam || 39-10
ye tatra pApakarmANashchaNDALAdyA yudhiShThira |
dAnavAsurarakShAMsi tAnviddhi bharatarShabha || 39-11
pApAnAM layaheto.astu sadA krIDanti rAkShasAH |
tatkaLevaramutsR^ijya prayAnti brahmaNaH padam || 39-12
trirAtraM jAhnavItIre pa~ncharAtraM tu yAmune |
sadyaH punAti kAverI pApamAmaraNAntikam || 39-13
gautamyAM saptarAtraM tu narmadAyAM chaturdinam |
tu~NgAyAM dasharAtraM tu hemakUTe dashArdhakam || 39-14
tulAmAse tu saMprApte ga~NgAdyAH sakalApagAH |
snAtumAyAnti tAH sarvA hyAtmadoShajigIrShayA || 39-15
gajAraNyapurobhAge kAveryA yojanadvaye |
bhImeshvareti vikhyAte sarvasiddhaniShevite || 39-16
prasannasalilA devI kAverI pAdapairvR^itA |
bhImarUpI shivaH sAkShAttatra tiShThati bhUmipa || 39-17
purA vai kalidoSheNa naLaH paramadAruNaH |
aj~nAtavAsamApede kAntiniryAsakAraNAt || 39-18  
shvasurastasya vikhyAto bhImarAjo mahAmatiH |
labdhuM kanyAM naLaM shaMbhuM tatra chArAdhayatprabhum || 39-19
nIlakaNthaprasAdena kAveryAH snAnavaibhavAt |
shuddhAtmA stotramakarochChaMkaraM prati dharmaja || 39-20
nIlakaNThavirUpAkSha vishveshAya cha shUline |
sadAshivAya lokAnAmIshvarAya namo namaH || 39-21
mR^ityuMjaya sadAnanda nandivAhana vishvadR^ik |
manobhavaharAyeti sarvaj~nAya namo namaH || 39-22
bhasmoddhUlitasarvA~Nga nAgacharmadharAya cha |
nAgabhUShaNa lokesha shaMkarAya namo namaH || 39-23
kailAsavAsanilaya pArvatIvallabha prabho |
tripurAntaka bhUtAtmanga~NgAdhara namo.astu te || 39-24
trishUlapANine tubhyaM kapAlAbharaNAya cha |
girIsha girijAnAtha mR^ityuMjaya namo.astu te |
tvameva gatirasmAkaM pAhi pAhi jagatpate || 39-25
iti stuto jagannAtho bhImarAjena shaMkaraH |
aShTamUrtidharo bhUtvA rAjAnamidamabravIt || 39-26
abhIShTasiddhirbhavitA jAmAtA cha tavAtmajA |
AgamiShyanti bhadraM te tanujA patimeShyati |
tava nAmnA bhavelli~Ngamatra vai khyAtimeShyati || 39-27
nAmasamkIrtanaM me.adya tvayA kR^itamariMdama |
yaH paThetsatataM bhaktyA mama loko bhaviShyati || 39-28
bhImeshvaramidaM sthAnaM kAveryA madhyamaM shubham |
sarvapApaprashamanaM bhuktimuktiphalapradam |
atra snAtAH pApino.api pitR^imAtR^ikulAni cha |
sahasrANi samuddhR^itya brahmalokaM prayAnti vai || 39-29
dAnaM shrAddhaM tathA homaM japaM snAnamakalmaSham |
yaH kuryAtpitarastasya pravishanti triviShTapam || 39-30
adya no bhavitA muktiradya no vaiShNavaM padam |
bhavitA naH padaM shaMbhorbrahmaNo marutAM pateH || 39-31
hR^iShyantevaM pitR^igaNA devagandharvakoTibhiH |
puNyalokAnprayAntyeva sevitA pitaro.amalAH || 39-32
atra snAtaM naraM dR^iShTvA pApino vA nareshvara |
punItAH svargamAyAnti sevitaM puNyakarmabhiH || 39-33
atra bhUtagaNAnviddhi bhUruhAnveNukIchakAn |
ye cha kaNThakino vR^ikShA pishAchanviddhi pANDava || 39-34
ahamatra chiraM sthitvA gatAnAmatra karmiNAm |
kShayaM karomi papAnAM puNyalokaM dadAmi cha || 39-35
atra snAtvA cha mAM dR^iShTvA kAverImadhyavartinam |
natvA divaM naro yAti mama lokaM cha shAshvatam || 39-36
ityuktvAntardhate devo bhUtaiH saha sadAshivaH |
bhImarAjo mahAtejA vismayaM paramaM gataH || 39-37
praNipatya jagannAthaM manasA cha punaH punaH |
prayayu nagaraM pArtha puNyaM mitraniShevitam || 39-38
atrAdbhutatamaM dR^iShTvA shaMkaraM lokashaMkaram |
bhR^igustatra samAsIno japannAste sma vai muniH || 39-39
kadA pashyAmi deveshaM kadA taM naumi nirguNam |
kadA me janmasAphalyaM bhavitA shAshvataM tapaH || 39-40
ityuktvAH snApya salilaiH svayaM snAtvA sadAshivam |
rudrasUktamahAmantraistoShayAmAsa shaMkaram || 39-41

vaishaMpAyana uvAcha 

tasminnavasare rAjannaLo nAma mahIpatiH |
kalinA pIDitaH samyagAyayau bhImasaMnidhim || 39-42
snAtvA natvA cha kAveryAM bhImanAthaM tu shUlinam |
japaM pradakShiNaM kurvansaMdadarsha cha bhArgavam || 39-43
praNipatya munishreShThaM trikAlaj~namakalmaSham |
nivedayAmAsa muneH kalibAdhAM suduHsahAm || 39-44
j~nAtvA tadadbhutaM rUpamIdR^ishaM ghoradarshanam |
provAcha kR^ipayA vidvAnnaiShadhaM prati dharmavit || 39-45
rAjaMstvavedR^ishaM rUpaM kutsitaM lokaninditam |
bhImeshvarasya kR^ipaya svachChatAmeShyati dhruvam || 39-46
tapasA bhImarAjasya kR^ipayA shUlinaH prabho |
jaganmohanakaM rUpamachirAttvaM sameShyasi || 39-47
lokeShu pa~ncha vikhyAtaM sadyaH kalimalApaham |
kAshIbhImeshvaramidaM tachcha puShkariNIttrayam || 39-48
atra tvaM kR^itakR^ityo.asi pApairadyaH vimochitaH |
na tvA devaM virUpAkShaM trikAlaM snAnamAchara || 39-49
R^ituparNo mahArAjaH snAtvAtra suchiraM nR^ipa |
kR^ipayA nIlakaNThasya kalidoShaharo.abhavat || 39-50
takShakasya kule jAtaH kArkoTaka iti shrutaH |
shAkalyasya tu shApena mAhAnajagaro.abhavat || 39-51
prApito daivayogena bhImanAthasya samnidhim |
snAtvA talli~NgamachalaM natvA natvA tu veShTate || 39-52
atikrUrataraM rUpaM vihAya kR^ipayA nR^ipa |
bhUShaNatvamavApAshu sattvaM cha kalidoShahA || 39-53
tavA~NgasparshanAddevI bhaimI surasutopamA |
kalidoShaharA khyAtA bhaviShyati na saMshayaH || 39-54
kArkoTakasya nAgasya damayantyA naLasya cha |
R^ituparNasya rAjarSheH kIrtanaM kalinAshanam || 39-55
snAtvA saMpUjya vidhivadbhImeshamaghanAshanam |
R^ituparNapuraM gachCha tena svasthAnameShyasi || 39-56

bhIShma uvAcha 

ityukto muninA tena naLo vai gatakalmaShaH |
sthitvA tu katichitkAlaM tena sArdhaM yudhiShThira |
svasthAnaM prApya dharmAtmA bhaimyA saha nananda ha || 39-57
tvaM cha gachCha mahArAja pUjayitvA maheshvaram |
achirAtprApyase sthAnaM manasA yadyadichChasi || 39-58


March 27, 2009