Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM

sheShadharmaprakaraNam 4

itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

bhUdAnamAhAtmyam

yudhiShThira uvAcha

saMprAptashrIrdvijavaraH kiM chakAra gR^ihe svake l
tatsarvaM vada tattvena devadeva jagatpate ll 4-1

shrIbhagavAnuvAcha

brAhmaNe.abhyAgate tasminvaradAnasamutsake l
hemaprAkAranichayaM hematoraNamaNDitam ll 4-2
sharachchandranibhaiH saudhaiH krIDAshAlairvirAjitam l
dIrghikAbhirvichitrAbhishchandropalavinirmitaiH l
dAsibhirdAsavargaishcha sevakaishcha purohitaiH l
ramaNIyaM gR^ihaM dR^iShtvA mudamApa dvijottamaH ll 4-3
samAgataM dvijaM j~nAtvA kalyANi tatpriyA sati l
nIrAjanapurogAbhiH kAminIbhiH puro dadhe ll 4-4
niShkakaNThIM svakAM bhAryAM kA~nchIdAmavibhUShitAm l
muktAdAmavichitrA~NgIM karNapatravirAjitAm ll 4-5 
vajravaiDUryavalayaira~NgadairupashobhitAM l
evaMbhUtAM vichitrA~NgIM dR^iShtvA vismayamAgataH ll 4-6
gR^ihaM vivesha dharmAtmA satyavAgvijitendriyaH l
chitrairviShayabhogaishcha hyanubhUya dvijottamaH l
upaviShTAM svakAM bhAryAM vachanaM chedamabravIt ll 4-7
madvAkyaM shrUyatAM bhadre dharme buddhiM sadA kuru l
annadAnamahorAtraM brAhmaNAnAM dadasva ha ll 4-8
mayA kR^itAnAM dharmANAmAnukUlyaM sadA kuru l
prAtikUlyena naH shreyaH sarvaM vai nAshameShyati ll 4-9
pativAkyamidaM shrutvA brAhmaNI krodhamUrChitA l
raktAkShI bhImavadanA vachanaM chedamabravIt ll 4-10
na dAsye kiMchitviprANAM bandhUnAM cha visheShataH l
putrAnsaMprati vardhiShye putrA eva parA gatiH ll 4-11
ko vA bandhujano nAtha mAM pUrvaM pratyapAlayat l
bhavantamAtmajAnvApi taM vadasva mahAmate ll 4-12
mUDhavatpratibhAsi tvaM bhavAnadya hi dharmakR^it l
bhuktvA gR^ihe madIye tu tUShNIM tiShTha madAj~nayA ll 4-13
ityuktvA sA madonmattA nipIDya karasaMpuTam l
AgatAnatithInbandhUnbhartsayAmAsa satvaram ll 4-14
yathAkAmaM svayaM bhuktvA pativAkyavirodhinI l
vinindantI svakAnbandhUnAste tatra gR^ihottame ll 4-15
brAhmaNAvaj~nayA chaiva bandhUnAM parivarjanAt l
kShayaM prayAtA dharmAtmandagdhAraNyamiva dhruvaM ll 4-16
naShTashriyaM tadA dR^iShtvA sarvashAstrArthatattvavit l
sarvanItimayIM prAj~na imaM gItimagAyata ll 4-17   
vashyAH sutA vR^ittakarI cha vidyA
nIrogatA sajjanasaMgatishcha l
iShTA cha bhAryA vashavartinI cha
duHkhasya mUloddharaNAni pa~ncha ll  4-18
anukUlA priyA bhAryA yasya nAsti kutumbinaH l
araNyaM tena gantavyaM yathAraNyam tathA gR^iham ll 4-19
dharmavighnakarI bhAryA yasya tiShThati mandire l
martavyaM tena viduShA na chedduHkhodadhiM vrajet ll 4-20
atyunnatapadArUDhaH pUjyAnnaivAvamAnayet l
nahuShaH shakratAM prApya chyuto.agastyAvamAnataH ll 4-21
ityuktvA brAhmaNashreShThaH svakAM patnImabhaShata l
tvayA kR^itamidaM doShaM pashya mUrkhe phalam tvidam l
gR^ihaM dagdhaM visheSheNa chaurairapahR^itaM dhanam ll 4-22
anAkarNya tu madvAkyamAsye bhasma vyaniShpatat l
tatphalaM bhu~NkSha yAsyAmi atra stAtuM na shakyate ll 4-23
pativAkyaM tadA shrutvA duHkhitA vAkyamabravIt l
yatkaroShi hi dharmAtmaMstatkaromi dadAmi cha l 
tvaddAsyA yatkR^itaM nAtha karma tatkShamyatAmiti ll 4-24
ityuktvA patitA mUlaM pAdayorbrAhmaNasya sA l
kShamasveti punarnamrA dharmakAryaratAbhavat ll 4-28
tadAprabhR^iti sA chaNDI bhartR^ishushrUShaNodyatA l
avashiShTaistvasau vipro dravyairdAnaparo.abhavat ll 4-29
avashiShTaM tu sauvarNaM ratnAni vividhAni cha l
dvijebhyo brAhmaNo vAkyaM vimR^ishyAnnaM dadau cha saH ll 4-30
gR^ihakShetramR^ite sarvaM vastradhAnyAni dharmaja l
brAhmaNAnAM tu sarveShAM pAtrasAdakaroddvijaH ll 4-31
evaM bhUte tadA vipre vAguvAchAsharIriNI l
kimidaM brAhmaNashreShTha nirvedamadhigachChasi ll 4-32
bhUdAnaM kuru viprANAM shrotriyANAM mahAtmanAm l
achirAtprApya saubhAgyaM pUrvavatsukhameShyasi l 
R^iShidevagaNastAta bhUdAnaM prArthayanti hi ll 4-33
Iti khe saMgatAM vANIM shrutvA prIto dvijottamaH l 
gR^ihaM kShetrANi sarvANi brAhmaNebhyaH pradattavAn ll 4-34
kR^payA brAhmaNAnAM vai shrotriyANAM mahAtmanAm l
achiratprApya saubhagyaM mumude bhAryayA saha ll 4-35
annagobhUmidAnAni li~NgakR^iShNAjinAni cha l
sALagrAmashilAdIni kurvannAste dvijottamaH  ll 4-36
tasmAttvamapi rAjendra bhUdAnam kuru sarvathA l
shrotriyANAM daridrANAM dIkShitAnAM mahAtmanAm ll 4-37
asvamedhasahasrANi vAjapeyashatAni cha l
kR^itvA yatphalamApnoti bhUmidAnAttadashnute ll 4-38
sarvabhAgyakaraM puNyamAyurvardhanakAraNam l
svargadaM putradaM pArtha bhUdAnaM kavayo viduH ll 4-39
manniveshitachittastu mamaivaiti dadAti yat l
dadAmi yasya sAyujyaM so.ahaM pArtha na samshayaH ll 4-40
dAnahomAdikAle tu bhojane cha visheShataH l
mAM dhyAyankArayedyastu tasyAham muktido nR^ipa ll 4-41
yudhiShThira uvAcha 
kA.NllokAn samavApnoti sa vipro bhuvaneshvara l
etadAchakShva yogIndra tvadbhaktasya namo.astu te ll 4-42
charAcharANAM bhUtAnAmantaryAminyadUttama l
tvayA na viditaM kiMchitsarvalokeShu suvrata ll 4-43

shrIbhagavAnuvAcha

sa vipro yogayuktAtmA sarvalokeShu mAM smaran l
bubhuje viShayan sarvAnsatyavAganahaMkR^itI ll 4-44
varShANAmayutaM shrImAnsthitvA yogabalena vai l
ante jagAma mallokaM devarShigaNasevitam ll 4-45
bhUdAnasya prabhAvena madanudhyAnasaMpadA l
bhaviShyati hi te pArtha mallokaM chottamottamam ll 4-46
etatte kathithaM pArtha bhUdAnasya phalaM mahat l
bravImi sarvaM te dharmaM kiM bhUya shrotumichChasi ll 4-47
dharmaH shruto vA dR^iShTo vA kR^ito vA kathito.api vA l
anumodito vA rAjendra nayatIndrapuraM naraM ll 4-48
ya idaM puNyamAkhyAnaM shR^iNoti shraddhayAnvitaH l
sarvapApavinirmuktaH svargalokaM sa gachChati ll 4-49
brAhmaNAnAM samAje cha tathA devAlaye paThet l
shR^iNvatAM vadatAM chaiva malloko bhavati dhruvam ll 4-50November 22, 2008