Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com


sheShadharmaprakaraNam 40

shrIra~NgamAhAtmyam

vaishaMpAyana  uvAcha 

shrutvA rAjA mahAtejAH kAveryAH snAnavaibhavam  |
chandrapuShkariNIsnAnAtphalaM paprachCha dharmajaH || 40-1

yudhiShThira uvAcha 

chandrapuShkariNIsnAnaM kurvatAM kiM phalaM prabho |
kAveryA ra~NganAthasya darshane kiM phalaM bhavet || 40-2
chakAra vAsaM lokAnAmIshvaraH prabhavo.avyayaH |
narAyaNo jagadyonirbhaktAdhIno jaganmayaH |
darshanaM yatphalaM brUhi pitAmaha mahAmate || 40-3
kimarthaM vAsamakarojjagadAnandakAraNam |
etAnanyAMshcha gA~Ngeya vistarAdvaktumarhasi || 40-4 


bhIShma uvAcha 

chandrapuShkariNIkShetraM kShetrANAmuttamaM viduH |
yogIshvaro hariH sAkShAdyasmAtpratyakShatAM gataH || 40-5
tasya viShNoH prasannasya mahimAnaM tu yo naraH |
kIrtayetsakalAnvaMshAnuddhariShyati sa drutam ||  40-6
chandrapuShkariNIsnAnaM ra~NgamaNDapadarshanam |
mAnuShyaM janma rAjendra durlabhaM tu kalau trayam || 40-7
manuShyajanma saMprApya ra~NgeshaM ye namanti no |
jAyante maraNAyaiva te narAH pApakarmiNaH || 40-8
chandrapuShkaraiNIM gatvA yaH snAti prayatendriyaH |
ra~NgeshvaraM namaskR^itvA sa viShNupadamashnute || 40-9
chandrapuShkariNIsnAnaM kurvanti hyanishaM narAH |
gandharvAH lokapAlAshcha munayastvR^iShayastadA || 40-10
siddhAshcha vasavaishchaiva chandrAdityamarudgaNAH |
aNimAdiguNairyuktA ye chAnye tattvadarshinaH || 40-11
vasanti hyanishaM pArtha brahmarUpAH surottamAH |
muktikAmA mahArAja kechidvai bhogakAminaH |
kechidvairAgyakAmAshcha vartante bhUmilipsavaH |
asya kShetrasya mahAtmyaM vakShyAmi kurupuMgava |
yachChrutvA sarvapApebhyo muchyate nAtra saMshayaH || 40-12
shR^iNu rAjan purA tatra hyAshcharyaM puNyavardhanam |
aditeshcharitaM sAkShAnnAradena prabhAShitam || 40-13
aditiH putrakAmA tu kashyapasya priyA sati |
dharmiShThA lokavikhyAtA tapashchakre chiraM nR^ipa || 40-14
chandrapuShkariNItIre hyanantamaparAjitam |
dhyAyantI lokamAta sA lokAnAM hitakAmyayA || 40-15
ayutatrayamabdAnAM kurvatI tapa uttamam |
tatrAste devakalyANI chandrapuShkariNItaTe || 40-16
vij~nAya charitaM tasyA devadevo janArdhanaH |
Ayayau garuDArUDho yatrAste devavallabhA || 40-17
pItAmbaradharaH shrImAndivyamAlAvibhUShitaH |
svarUpaM darshayAmAsa yoginAmapi durlabham || 40-18
spR^ishankareNa puNyA~NgIM bodhayitvA punaH punaH |
sasmitaM vachanaM chedamuvAcha madhuraM tadA || 40-19
kimarthaM devi kalyANI karoShi tapa uttamam |
tuShTo.asmi tapasA tena kiM dadAmi tavAnaghe || 40-20

bhIShma uvAcha 

aditirdevamatA sA devdevena chakriNA |
spR^iShTvA paramakalyANI hyukttA vachanamabravIt || 40-21

aditiruvacha 

devadevAravindAkSha purANapuruShottama |
pAhi mAM sarvalokesha bhaktAnAmabhayaMkara || 40-22
lakShmIpate namastubhyaM niHspR^ihAya namo namaH |
brahmaNe viShNurUpAya rudrarUpAya chakriNe |
AdityAgnisvarUpAya chandrakAntAya te namaH || 40-23
bhUdharAya suvarNAya merumurdhni sthitAya cha |
rajatAdrinivAsAya sadA sAgaravAsine |
chandrapuShkariNInAtha pAhi mAM bhaktavatsala || 40-24
iti stuto devamAtrA devayoniratIndriyaH |
bhagavAnpuNDarIkAkShaH prasanno vAkyamabravIt || 40-25
stotreNa tapasAnena tuShTo dakShasute shubhe |
varaM vR^NIShva bhadraM te varado.ahamihAgataH || 40-36
tvayA kR^itamidaM stotraM shR^iNvatAM vadatAmapi |
chandrapuShkariNIsnAnAdyatphalam tadbahviShyati || 40-37

aditiruvAcha 

putraM me tvAdR^ishaM dehi daityAnAM vijayakShamam |
puraMdarasya putrasya svargaM dAsysi me.anagha || 40-38
trailokyasaMpadaM dehi daityAnetAnaghaH kuru |
etAnsarvAnmamAnanta tava dAsyaM sureshvara || 40-39
dAtumarhasi bhUtesha bhUyo bhUyo namo.astu te || 40-40
saM prArthito devamatrA bhagavAnmadhusUdhanaH |
kShaNaM dhyAtvA dakShasutAmAha lokeshvaro hariH || 40-41
svaputramasuraM jetuM shaktaM te lokavandite |
na taM pashyAmi loke.asminmAmanyatra manasvini || 40-41
tasmAttavAhaM putratvaM yatiShye gantumavyayaH |
atraiva me chiraM vAso bhaviShyati na saMshayaH || 40-41
sthitAnAmatra kaivalayaM dinamekamapi kvachit |
bhaviShyatIti tAmuktvAH tatraivAntaradhIyata || 40-42
devamatA tato devI satI kashyapavallabhA |
natvA hariM jagadyoniM svAshramaM prayayau nR^ipa || 40-43
nivedya vR^ittaM svaM bhartuH suShuve lokanAyakam |
sha~NkhacahakradharaM devaM vanamAlAvibhUShitam || 40-44
chaturbhujamudArA~NgaM koTisUryasamaprabham |
chandrAdityadR^ishaM devaM vAmanaM jagatAM patim |
vedarAshiM vishAlAkShaM chandrakoTisushItakam || 40-45
taM dR^iShTvA kashyapo viShNuM stutvA natvA punaH punaH |
abravInmadhuraM vAkyam kR^itA~njalipuTo nR^ipa || 40-46
devadeva jagannAtha praNatArtipraNAshana |
pAhi devAnsamastAMstvaM tvatpAdakamalAshrayan || 40-47

bhIShma uvAcha 

prArthito devamatrA cha vishvayonirbalermakhaM |
gatvA yaj~naphalaM tasya dattvA vachanamabravIt || 40-48
kaivalayaM tava dAsyAmi hyAgachChAgachCha suvrata |
mama sevAparo nityam mama dhyAnaparAyaNaH || 40-49
chandrapuShkariNItIre mAmarchaya sadAnagha |
AsuraM bhAvamutsR^ijya brAhmanIM tanumAshritaH || 40-50
mama pujAM sadA kurvanparaM shreyo gamiShyasi || 40-50
divyaM dadAmi te chakShurmama rUpamanuttamam |
pashya pashyeti taM choktvA darshayAmAsa bhairavam || 40-51
brahmANDakaTahaM yAvatpUritaM tannR^ipottamam |
tAvatkR^itvA stuto devairmAnuShyaM rUpamAshritaH || 40-52
ikShvAkupUjito devo jagadrUpI sureshvaraH |
chandrapuShkariNItIram gantuM samupachakrame || 40-53
paulastyakulasaMjAto balI daityapatirnR^ipa |
vibhIShaNo.abhUddharmAtmA bhaktAnAmagragaH prabhuH || 40-54
viShNurnR^iNAM svabhaktAnAmapavargaprado vibhuH |
saMprArthito devagaNairbhutvA raghukulottamaH |
vinihatya dashagrIvamayodhyAM prApa dharmavit || 40-55
shrIrAmachandro bhagavAnsItayA lakShmaNena cha |
sugrIvapramukhairvIrairvAnaraiH svapuraM yayau || 40-56
tatrAhUya raghushreShTho vibhIShaNamariMdamam |
dadau pUjAM sa ikShvAko hareraMshAttu muktidAM || 40-57
so.api pUjAM samAdAya gachChaMstasmai praNamya cha |
chandrapuShkariNItIraM prAptavAndharmanandana || 40-58
tatra sha~NkAnivR^ityarthaM taM devaM tu shubhe taTe |
nikShipyAchamya vai gantuM shuddhAtmA hyanviyeSha saH || 40-59
tamuthApayituM gR^ihya na shashAka vibhIShaNaH |
punaHpunastamAli~Ngya shramamApa vibhIShaNaH || 40-60
tasmiMshchintAkule nAtho devadevo vibhIShaNe |
adR^ishyakhecharo bhUtvA tamAhUyedamabravIt || 40-61
vibhIShaNa mahabhAga shR^iNu me paramaM vachaH |
atra me.astu vane vAsaH kAveryA pariveShTite || 40-61
rakShobhirdUShitaM deshaM nAhaM gachChAmi suvrata || 40-62
atraivAgatya mAM nityamarchayitvA vibhIShaNa |
ShaNmAse vApi paulastya pratyabdamatha vA kuru |
asminjanmani te muktirbhaviShyati na saMshayaH || 40-63
ra~NgasthAnamidaM viddhi bhuktimuktiphalapradam |
asya kShetrasya sadR^ishaM pR^ithivyAM nAsti kiMchana || 40-64
ityuktvAH bhagavAnrAjanra~NgasthAnaM pravishya cha |
shrIra~NgashAyI bhagavAnatrAste kamalApatiH || 40-65
atha pUjAM prayatnena kR^itvA taM praNipatya cha |
yayau la~NkaM sa pApiShThairvihInAM samalamkR^itAm || 40-66
tadAprabhR^iti devashcha devamatA yudhiShThira |
pUjAM kurvanti yatnena ra~NgeshaM muktikA~NkShayA || 40-67
ra~NgamityabravIddhImAnyo vA ko vA nR^ipottama |
muchyate sarvapApebhyo viShNulokaM bhajeddhruvam || 40-68
ra~NgaM ra~Ngamiti brUyAtsaMprApte pApakarmaNi |
dUre tiShThanti pApaughA yadyevaM samudIrayet || 40-69
chandrapuShkariNIsnAnaM ra~NgamaNDapadarshanam |
purA saMchitapuNyAnAmaprayatnena labhyate || 40-70
brahmAdayaH surAH sarve yoginaH sanakAdayaH |
pUjAM kurvanti yatnena pratyabdaM pANDunandana || 40-71
samsArasAgaraM tartuM ya ichChetpANDunandana |
sa bhajedra~NgamadhyastaM devadevaM chaturbhujam || 40-72
dR^iShTaH smR^itaH pUjito vA dhyAto vA namito.api vA |
tamuddharati ra~Ngesho dustarAtbhavasAgarAt ||  40-73
ra~NgabhaktiparA ye tu ra~NganAmaparAstu ye |
durvR^ittA vA suvR^ittA vA teShAM muktirbhaviShyati || 40-74
ya idaM puNyamAkhyAnaM  shR^iNoti satataM naraH |
ra~Ngeshe vidyate bhaktiH pAtakaiH sa na lipyate || 40-75


March 29, 2009