Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
sheShadharmaprakaraNam 41

chandrapuShkariNImAhAtmyam

yudhiShThira  uvAcha 

chandrapuShkariNI hyeShA kenAdau sevitAnagha |
tanme kathaya tattvena ga~NgAsuta namo.astu te || 41-1

bhIShma uvAcha 

chandrapuShkariNIsnAnaM ra~Ngeshasya cha darshanam |
DambhAllobhAdva~nchanAdvA yaH karoti sa muktimAn || 41-2
te vandyAste prapUjyAshcha namskAryA visheShataH |
ye.archayanti cha ra~NgeshaM praNatArtipraNAshanam || 41-3 
sa snAtaH sarvatIrteShu sarvayaj~neShu dIkShitaH |
chandrapuShkariNIsnAnaM yaH karoti narAdhipa || 41-4
tIrthasnAnatapobhishcha vratadAnamakhairapi |
yajanti karmayogena ra~NgeshaM muktidaM vibhum || 41-5
shAntA jitAriShaDvargA yogenApyanahamkR^itAH |
yajanti jnAnayogena ra~NgeshaM manujeshvara || 41-6
durvR^ittAnAM bhavenmokShaH suvR^ittAnAM kimuchyate |
ra~NgabhUmigatAnaM cha sarveshAM cha nR^ipottama || 41-7
atraivodAharantImamitihAsaM purAtanam |
shR^iNvatAM vadatAM chaiva sarvapAtakanAshanaM || 41-8
AsItpurA mahIpAla somavaMshasamudbhavaH |
dharmaketuriti khyAto nArAyaNaparAyaNaH || 41-9
chandrapuShkariNItIre deveshaM pUjya bhaktitaH |
akarodyaj~nasAhasraM mAtApitroshcha pUjanam |
hemavastrAnnadAnAni gobhUtilavarANi cha || 41-10
tena puNyaprabhAvena sarvairbandhujanaiH saha |
prAptavAnvaiShNavaM loke yoginAmapi durlabham || 41-11
tasminkAle mahAbhAga brAhmaNo yaj~navatsalaH |
vedavedA~Ngatatvaj~nastathA vai grAmayAjakaH || 41-12
ayAjyayAjakashchaiva dhanArjanaparaH sadA |
pishuno niShThuraH krUro hyapaNyAnAM cha vikrayI |
niShiddhakarmAcharaNAtparityaktashcha bandhubhiH |
kR^iShiko duHkhito dIno hInA~Ngo vyAdhipIDitaH || 41-13
sa kadAchiddhanArthaM tu pR^ithivyAM paryaTannR^ipa |
jagAma narmadAtIraM shvAsakAsaprapIditaH |
tatra pa~nchatvamApanno na lebhe chaurdhvadehikam || 41-14
tasmingate tasya bhAryA surUpA cha suyauvanA |
kAmachArarato bhUtvA parityakttA cha bandhubhiH || 41-15
tasyAM jAto mahArAja chaNDAlAstu narAdhamaH |
pApabuddhiriti khyAto jantUnAmantakopamaH || 41-16
mahApAparato nityaM brahmadveShaparastathA |
paradAraparadravyalolupo bandhuvarjitaH || 41-17
gAvashcha bahavo nityaM nihatya bahupakShiNa |
chaturlakShasuvarNAni bahUnyapahR^itAni cha |
madyamAMsarato nityaM bahusho mArgarodhakR^it || 41-18
sa kadAchiddhanArthaM tu pR^ithivyAM saMcharannR^ipa |
kAverimadhyagAM devIM chandrapuShkariNIM gataH || 41-19
ChAditaM hemakalashairdivyAlaMkArashobhitam |
ra~Ngeshasya nivAsaM tu dR^iShTavAnnishi dharmaja || 41-20
taM dR^iShTvA mudamApannashchorANAmadhipo nR^ipa |
harAmyatra suvarNAni bahUnIti mudaM yayau || 41-21
snAtvA tatra mahArAja natvA taM bhaktimAniva |
vilokya bahudhA ratnakA~nchanAni bahUni cha |
apahartumanA rAtrau vAsaM tatrAkaronnR^ipa || 41-22
etasminnantare devI kAverI pApanAshinI |
jalaughaiH plAvayAmAsa nishi chorAMstaTe sthitAn |
choraiH saha svakaiH so.api pApabuddhirlayaM gataH || 41-23
tasminnavasare devA vimAnAnAM sahasrakam |
AdAya tAnsamAropya divaM jagmuH sahasrashaH || 41-24
sevyamanAstu gandharvaiH pUjyamanAstu vajriNA |
brahmalokaM gatAshchorA yasya saMnidhimAtrataH || 41-25
pApabuddhyA gatA hyete pApino.api nareshvara |
bhaktyA tu kurvatAM nR^INAM sevamAtraM kimuchyate || 41-26
sahasrayugaparyantaM bhuktvAH bhogAnanekashaH |
tasmAchcha brahmaNolokAdviShNulokaM prayAnti te |
vaiShNave tu sa vai loke tAvadbhuktvA divaM gataH || 41-27
pravR^iddhaj~nAnasaMpanno bandhumAnnAma bhUpatiH |
somavaMshodbhavaH shrImAnsaptadvIpaikarADabhUt || 41-28
AsanpadAtayashchorAH prabhavaste.atidharmiNAH || 41-29
jAtismaratvamApanno visheSheNa haripriyaH |
viShNordevAlaye nityaM saMmArjanaparAyaNaH |
dIpadAnaratashchaiva ra~Ngeshe bhaktimAnabhUt || 41-30
sa kadAchinmahIpAlo ra~NgeshaM prApya dharmavit |
vichitrakalashopetaM prAkAramakarotprabhuH || 41-31
tanmadhye maNDapaM vidvAnvisthIrNaM chaturasrakam |
kArayAmAsa dharmAtmA chitrastAnavirAjitam || 41-32
tanmadhye pUNDarIkAkShaM ra~NgeshaM bandhumAnnR^ipa |
pUjayAmAsa vividhairmahArajatabhUShaNaiH || 41-33
chandrapuShkariNIsnAnaM kAveryAshcha tathAmalam |
svabhR^ityaiH pUjanaM kurvaMstatra sma parimuchyate || 41-34
etaddR^iShTvA vismayAno brahmaputro.atha nAradaH |
abravInme kR^ipAM kR^itvA ga~NgAtIre manorame || 41-35 

vaishaMpAyana uvAcha 

chandrapuShkariNIsnAnaM ra~Ngeshasya cha darshanam |
kurvanti ye kalau bhaktyA teShAM muktirhi shAshvatI || 41-36
ra~Ngesho devadeveshashchandrapuShkariNItaTe |
tiShThandadAti bhUtAnAM mokShamakShyamavyayam || 41-37
janmakoTisahasreShu puNyaM yaiH samupArjitam |
teShAM bhaktirbhavechChuddhA ra~Ngesho tatsarovare || 41-37
janmakoTyayutaM puNyaM yatkaroti naro bhuvi |
tatsarvaM dinamekaM tu ra~Ngesho vasato bhavet || 41-38
ya idaM puNyamAkhyAnaM shR^iNoti satataM naraH |
ra~NgeshadarshanaphalaM bhavettasya na saMshayaH || 41-39


April 3, 2009