Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam 46

shrIshailamAhAtmyam

yudhiShThira uvAcha 

rAjAj~nAM shirasA kR^itvA rAmo dharmabhR^itAM varaH  |
kaM deshaM samanuprAptaH puNyaM paramapAvanam || 46-1
tanme kathaya tattvena ga~NgAsuta namo.astu te |
tasmAtkIrtishravAtsadyo naraH pApaiH pramuchyate || 46-2

bhIShma uvAcha 

shR^iNu pArtha pravakShyAmi shrotR^INAmaghanAshanam |
rAmasya charitaM puNyaM sarvama~NgaladAyakam || 46-3
sItAmanveShTukAmo.asua rAmo raghukulottamaH |
yaM puNyadesham saMprAptastaM bravImi hi te.adhuna || 46-4
augaLaM ve~NkatAdriM cha shrIshailamatha shAshvatam |
kA~nchiM tu kAmadAM rAjaMshchachAra raghusattamaH || 46-5
tatra tatra cha rAjendra dAnaM brAhmaNatarpaNam |
gobhUtilahiraNyAdi kanyAdAnashatAni cha |
dattvA taddeshjAnviprAnsthApayAmAsa sAttvikAn || 46-6
augaLaM nArasiMham cha gatvA rAmaH pratApavAn |
namaskR^itvA nArasiMhamastauShItkamalApatim || 46-7
govinda keshava janArdhana vAsudeva
vishvesha vishva madhusUdana vishvarUpa |
shrIpadmanAbha puruShottama puShakarAkSha
nArAyaNAchyuta nR^isiMha namo namste || 46-8
devAH samastAH khalu yogimukhyA
gandharvavidyAdharakiMnarAshcha |
yatpAdamUlaM satataM namanti
taM nArasiMham sharaNaM gato.asmi || 46-9
vedAnsamastAnkhalu shAstragarbhAn
vidyAbalaM kIrtimatiM cha lakShmIm |
yasya prasAdAtpuruShA labhante
taM nArasiMhaM sharaNam gato.asmi || 46-10
brahmA shivastvaM puruShottamashcha
nArAyaNo.asau marutAM patishcha |
chandrArkavAyvagnimarutgaNAshcha
tvameva taM tvAM satataM nato.asmi || 46-11
sraShTA cha nityaM jagatAmasheSha-
strAtA cha hantA vibhuraprameyaH |
ekastvameva trividhA vibhinna-
staM tvAM nR^isiMhaM satataM nato.asmi || 46-11
iti stutvA raghushreShThaH pUjayAmAsa taM hariM |
puShpavR^iShTiH papAtAshu tasya devasya mUrdhani |
sAdhu sAdhviti taM brUyurdevA R^iShigaNaiH saha || 46-11
rAghaveNa kR^itaM stotraM pItvAmR^itamanuttamam |
paThanti ye dvijavarAsteShAM svargastu shAshvataH |
ityuktvA prayayuH sarve devA R^iShigaNaiH saha || 46-12 
rAmo.api tatra vai tiShThanmuniM natvAtha gAlavam |
kR^itA~njalipuTo rAjanprovAchedaM mahAmatiH || 46-13
brahmastvaM munishArdUla sarvaM vetti bhavAnkhalu |
nArasiMhasya devasya mAhAtmyaM vaktumarhasi || 46-14
yadi te mayi chetprItirasti me tadvadasva ha |
kShetrasyAsya dvijashreShTha tIrthasyAsya cha vaibhavam || 46-15

gAlava uvAcha 

AshcharyaM rAghavashreShTha tvatkR^itaM pUrvajanmani |
tvameva vetsi tatsarvaM na hi vindAmahe vayaM |
tathApi shr^iNu vakShyAmi hyAj~nayA tava suvrata || 46-16
purA yogIshvaro rAma nArasiMho jaganmayaH |
hiraNyanidhanaM kR^itvA hyatra pratyakShatAM gataH || 46-17
devadevo jagannathaH praNatArtipraNAshanaH |
dikpAlairdevavR^indaishcha sadA saMsevyate.atra vai || 46-18
padA spR^ishanti ye rAma bhuvamatra prayatnataH |
vimuktAH sarvapApebhyaH prayAnti harimandiram || 46-19
bhavanAshIti vikhyAtA ga~NgA pApapraNAshinI |
suprasannA cha lokAnaM pApinAM muktidAyinI || 46-20
atra devAstrayAstrIMshatsadA tiShThanti rAghava |
chintayantaH sadA devaM nArasiMhaM jaganmayam || 46-21
ayameva hariH sAkShAdvAmanatvamupAgataH |
balinigrahaNaM kR^itvA divaM prAdAdviDaujasae || 46-22
rAj~nAM tu durvinItAnAM nidhanAya surottamaH |
jamadagnisuto bhUtvA kArtavIryaM tathAhanat || 46-23
sa eva tvaM hi rAmo.abhUdikShvAkUNAM shiromaNiH |
paulastyasya vadanti tvAM hantAraM lokavairiNaH || 46-24
aprameyamanAlokyamachintyaM bhaktavatsalam |
sarvaj~naM tvAm vidurdevAH sampratyartha mahAvane || 46-25  
devAnpashya yadushreShTha tvadAlokanatatparAn |
divisthAnastuvatastvAM tu hantAraM lokavairiNaH || 46-26
tvaM tu vai dvAparasyAnte yaduvaMshe kR^itodayaH |
kR^iShNo viShrutakarmA tvaM bhaviShyati na saMshayaH |
evaM vadanti vibudhAstvAmekaM sarvabhUtagam || 46-27
tvAmArAdhya chiraM kAlamatra parvata mUrdhani |
R^iShayo brAhmaNAshchaiva tavtpAdaM te prapedire || 46-28
atra vyAghrA mR^igagaNAH pashupakShidrumAdayaH |
vyAdhA vanacharA rAma tAnviddhi surapuMgavAn |
sevante muktikAmAste tvadpAdakamalaM shubham || 46-29
purA saMchitapuNyAnAM sukhadaM sUryavaMshaja |
pApepsUnAM bhayakaraM sthAnamasya vibhorhareH || 46-30

bhIShma uvAcha 

iti shrutvA raghushreShTho gAlavaM taM praNamya cha |
nArasiMhaM namaskR^itya prayayu cha shriyo.achalam || 46-31 
dharmarAja tvamevAshu gatvA vigatakalmaShaH |
nArasiMhaprasAdena sarvAnkAmAnavApsyasi || 46-32
auvaleshamaho gatvA patito.api vimuchyate |
trirAtramuShitAnAM tu kiM punaH puNyavaibhavam || 46-33
yastvetachChR^INuyAnnityaM nArasiMhasya vaibhavam | 
sa mukta sarvapApebhyo brahmalokaM vrajaddhruvam || 46-34

yudhiShThira uvAcha 

shrIshailashikhare rAmo rAjaputro mahAmatiH |
devaM pinAkinaM natvA tataH kimakarotprabhuH |
vada devavrata tvaM me bhUtanAthasya vaibhavam || 46-35

bhIShma uvAcha 

devadevo virUpAkSho nIlakaNTho mahAdyutiH |
shrIshalAkhye girivare sarvakAlaM pravartate || 46-36
shrIshailendraM praviShThAnAM narANAM pApinAmapi |
nAsti nAsti punarjanma nAradena prabhAShitam || 46-37
sthAnAni bhuvi devasya vikhyAtAni mahItale |
kailAso himashailashcha hyuttare jAhnavItaTe || 46-38
vishveshvaro virUpAkSho mahAkAlo mahAmate |
etAni bahumukhyAni sthAnAni smaravairiNaH || 46-39
tatra tatra mahAdevaM prasannaM bhaktavatsalam |
natvA naraH pApavR^ito vimukto divamashnute |
kailAse shrIgirau devaH prasannaH samatAM gataH || 46-40
tatra vai devatAnAM cha manuShyANAmathAtra cha |
sadA prasanno deveshaH pArvatIramaNaH prabhuH |
gatAnAmatra vai muktiM dadAti bhuvaneshvaraH || 46-41
shrIshailashikhare dR^iShTe manujaiH pApakarmabhiH |
ChittvA sarvANi pApAni teShAM muktiM dadAti cha || 46-42
ekayAmaM dviyAmaM va triyAMaM vA vasanti ye |
nAsti nAsti punarjanma sAkShAtkR^iShNena bhAShitam || 46-43
ekarAtroShitAnAM tu pitR^imAtR^ikulAni cha |
siddhA bandhujanAshchaiva prApnuvanti hi tatpadam || 46-44  
tatrAgataM raghuvaraM j~nAtvA tatra maharShayaH |
draShTukAmAstathA jagmurnArAyaNamariMdamam || 46-45
jAmadgnyastathA rAmo bhR^igushchyavanabhArgavau |
satyajitsatyakIrtishcha shatAnando dR^iDhavrataH |
sha~Nkho yamashcha sanmedhAH kapardI chAtha ka~NkaNaH || 46-47
ete chAnye cha bahavo munayaH samshitavratAH |
rAmaM dR^iShTvA mudaM jagmuratulAM raghunandanam || 46-48
rAmaH sampUjya tAnsarvAnarghyapAdyairariMdama |
namaskR^itya cha tAnAha prA~njalirmunipuMgavAn || 46-49
kushalaM vo munigaNA dhanyo vaH pAdasevayA |
shrIshailesho mayA dR^iShTaH pUjitashcha visheShataH |
atra kiM karanIyaM me tadvadantu maharShayaH || 46-50
te.api rAmaM puraskR^itya jAmadagnyaM bahushrutam |
chiraMjIvI bhavetyuchurjAmadgnyastato.avadat || 46-51
rAmAbhirAma bhagavanhitAya jagatAM vibhA |
kR^itAvatAro bhavatA loke khalu sudurlabhaH || 46-52
pAhi lokAnR^iShigaNAnrAkShasA~njAhi rAghava |
tvaddarshanAtsutaptaM me tapasteShAM mahAtmanAm || 46-53
dAtavyamatra bhavatA brAhmaNebhyo dhanaM bahu |
annapAnIyadAnAni kartavyAni mahAmate || 46-54
atraiva dAnAtpitarastu sarve
tR^iptA divaM yAnti sushobhamAnAH |
gandharvamukhyairupasevyamAnA-
stathA samastairmunidevasaMghaiH ||  46-55
gItAni devAH satataM guNanti
kadA tu shaileshamahaM vrajAmi |
pratyekamityevamumApatiM tam 
bhajanti nityaM paripurNachittAH ||  46-56
kurvanti dAnAni mahatsu sevAM
tIrtheShu majjanti shubhaM vadanti |
ye chApi pUravaM kR^itino mahAnta-
staireva vandhyaH satataM girIshaH || 46-57
surendraH pUrvadigbhAge sthitvA devagaNaiH saha |
pUjAM karoti yatnena muktyarthaM raghunandana || 46-58
dakShiNasyAM dishi yamastiShThanpitR^igaNaiH saha |
shrIshaileshaM mahAbhaktyA stauti prIto raghUttama || 46-59
prachetAH pashchimadvAre tiShThanshrIshailavAsinam |
pAhi mAM pArvatIkAntetyevaM stauti punaH punaH || 46-60
yakSharADuttare bhAge sadA krIDati shaMbhunA |
tasya divyAM tanuM pashyanstuvanhR^iShya~njapanstuvan || 46-61
madhyaM teShAM surANAM tu siddhAnAM sAdhyarakShasAm |
kadambaiH pUrite sthAne sthAtumanyairna shakyate |
bhUlokasya tu sevArthaM dattaM tridivasam kila || 46-61
shrutvaivaM rAghavashreShTho jAmadagnyAtkurUdvaha |
dattvA dAnAni vidhivatdakShiNadvArato yayau || 46-62
shrIshailaM gachChati pumAnyo vA ko vA nR^ipottama |
tasyaiva vaMshajAH sarve muktA eva na saMshayaH || 46-63
ya idam puNyamakhyAnaM nAradena prabhAShitam |
shR^iNoti satatam bhaktyA shivasAyUjyamashnute || 46-64


April 18, 2009