Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
sheShadharmaprakaraNam 47

ve~NkatAdrimAhAtmyam

yudhiShThira uvAcha 

devavrata mahAbuddhe surasindhusuta prabho  |
shrInivAsasya mAhAtmyaM vada no vadatAM vara || 47-1
vaikuNThavAsI lokesho viShNuH sarvagataH prabhuH |
kathaM prApto vR^iShagiriM tanme tvaM kR^ipayA vada || 47-2

bhIShma uvAcha 

purA vai nAradaH shrImAnbrahmaputro mahAdyutiH |
hariM draShTumanAstAta vaikunThaM samupAgataH || 47-3
tatra dR^iShTvA hariM pArtha kShIrodasyopakaNThataH |
AyAntaM R^iShayo dR^iShTvA mudamApushcha nAradam |
agastyapramukhAH sarve pArAsharyapadAnugAH || 47-4
anuj~nAto munigaNaiH pArAsharyo mahAdyutiH |
vyAso vachanamaklIbaM nAradaM pratyuvAcha ha || 47-5
kR^itakR^ityo mune brahmaMstavameko jagatItale |
viShNubhkto.asi nAnyo.asti sadA kIrtayase yataH || 47-6
aho khalu manuShyANAM mokShado viShNuravyaH |
sa tvayA sevito nityaM kR^itakR^ityo bhavAnataH || 47-8
sraShThA pAlayitA hantA eka eva janArdanaH |
sa tvayA pUjito nityaM tasmAtkhalu kR^itI bhavAn || 47-9
yo.anantaH sarvabhUtAnAM setubhUto jaganmayaH |
saMsArapAshavichChedI sa tvayA pUjito hariH || 47-10
ete vayaM munishreShTha draShTukAmA janArdanam |
tanniveshitachittAH hi prAptA paramadhArmikAH || 47-11
IdR^ishaM vachanaM shrutvA vyAsasya jagatIpate |
provAcha nArado dhImAnvAgmI vedavidAM varaH || 47-12
kR^itakR^ityo.asmi bhadraM vo yUyaM bhUtahite ratAH |
shAstrairdharmaiH sadA lokAnbhaktyA rakShitumichChatha || 47-13
vaikuNThaloke saMbhUtA vArtA paramapAvanA |
ashrAvi sA mayA santo vakShye shR^iNvantu tAM shubhAm || 47-14
mAyAvI paramAnandastyaktvA vaikuNThamuttamam |
svAmipuShkariNI tIre ramayA saha modate || 47-15
ityadbhutamidaM vAkyaM shrutvA sendrA marudgaNAH |
tatra sevitumudyukttA gantA.ahaM cha jagadgurum || 47-16
kiM karipyatha viprendrA darshanaM hyatra durlabham |
tasmAttatra gamiShyAma ityuktvA khaM samAruhat || 47-17
agastyapramukhAH sarve R^iShayashcha tapodhanAH |
jagmuste vyomamArgeNa yatra dharmagirau hariH || 47-18
svAmipuShkariNItIraM gatvAH te R^iShayaH surAH |
snAtvA pItvA shubhaM toyaM hariM draShTuM vicheratuH  || 47-19
pashchimaM bhAgamasAdya munayo viShNutatparaH |
tatrApashyanmahAbhUtaM merumandarasaMnibham || 47-20
sahasrAdityasaMkAshaM vidyuchcha~nchalalochanam |
sarvAyudhadharaM devaM dR^iShTvA vismayamAgatAH || 47-21
dakShiNAM dishamAjagmuH svAmipuShkariNItaTAt |
tatrAsurAndAnavAdInrAkShasAnpishitAshanAn || 47-22
dhyAyantashcha japantashcha  namasyantashcha tAnbahUn |
dR^iShTvA vismayamApannAH pUrvAM dishamupAyayuH || 47-23
tatrAsInaM devapatiM tridashairupasevitam |
yakShakiMnarakiMpuruShachAraNadairabhiShTutam || 47-24
siddhagandharvadevAdairRiShibhishchApsarogaNaiH |
stUyamAnaM hariM sakShAchChrInivAsaM jagadgurum || 47-25
kadA drakShyAmi tadrUpaM yoginAmapi durlabham |
kadA me janmasAphalyaM bhaviShyati surArchitam || 47-26
dehi me darshanaM deva praNatArtipraNashana |
tvaM gatiH sarvabhUtAnAM devAnAmapi mokShadaH |
pAhi pAhi jagannAtha bhUyo bhUyo namo.astu te || 47-27
iti stuvantaM devesham devarAjaM puraMdaram |
ve~NkatAdreH purobhAge svAmipuShkariNItaTe |
devatAbhiH samAsInaM dhyAyantaM puruShottamam || 47-28
taM dR^iShTvA vismitAH sarve hyAgastyapramukhA dvijAH |
kauberIM dishamAjagmurdraShTukAmA janArdanam || 47-29
tatrApashyandvijavarAnsaptadvIpanivAsinaH |
rAj~no munigaNAMshchaiva bhUsurAnvedavAdinaH || 47-30
bhUlokavAsinashchaiva manujAnmanujeshvara |
mudamAhurmahAtmAno munayaH shuddhabuddhayaH || 47-31
stuvanti nR^ityanti namanti kechi-
dAnadajAshrUNi sR^ijanti kechit |
Aplutya chAplutya vadanti kechi-
ddhare murAre puruShottameti |
luNThanti kechitparirambhayanti 
tUShNIM tu tiShTanti hasanti kechit || 47-38
dhyAyanti kechitkalasham vahanti
pUrNaM murArerabhiShekahetoH |
puShpANi saurabhyayutAni gandhaM
karpUrakastUrisamagravanti || 47-39
AdAya sarve vR^iShabhAdrinAthaM
te mArgamANA vicharanti tatra || 47-40
evaM kR^teShu deveShu R^iShigandharvakoTiShu |
puShpavR^iShTiH papAtAshu parvatopari sarvataH || 47-41
bherImR^ida~NgapaTahairniHsANAdyaishcha DiNDimaiH |
sha~NkhakAhaLasaMnAdaiH saMkulaM samajAyata || 47-42
tasminnavasare viShNuH prAdurAsItsarittaTe |
merumandarasaMkAshairjAmbhUnadapariShkR^itaiH |
nAnAratnachitairdivairvimAnairupashobhitaH || 47-43
koTisUryapratIkAshashchandrakoTisushItalaH |
svarlokAdbhUmiparyantam prAdurAsIchChriyaH patiH || 47-44
svAmipuShkariNItIre ravimanDlasaMnibhe |
vimAne sevito devaiH shrinivAso.avasatprabhuH || 47-45
brahmA shivashchandradivAkarashcha
sendro yamaH pAshadharesha vANI |
rakShodhipo vAyuvasU cha dasttrau 
viri~nchakoTIgaNadAnavAshcha || 47-46
pitA pitR^INAM janakaH surANAM
mAtA shishUnAM mahatAm mahAtmA |
rAtryAH shashI dehabhR^itAm cha chakShu-
radhyAtmachakShurdinakR^iddivAsu || 47-47
eko viShNurbahudhA vibhinnaH
shuddho janAnAM divi devatAnAm |
kR^ipAtithistatra babhUva lakShmyA
sarvasya lokasya hitAya nUnam || 47-48
vanyapuShpaphalaiH kechitstotraishcha vividhairjapaiH |
vedapArAyaNaiH kechitpUjayanti janArdanam || 47-49
dhUpadIpairgandhamAlyairanyairnAmAdikIrtanaiH |
bahuhATakakumbhaishcha toraNairdhvajarAjibhiH |
mallikAketakaiH puShpaishchaMpakaiH pUjayanti te || 47-50
bhUsurA R^iShayashchaiva kalashaiH paripUritaiH |
puNyodakairmantrapUtaiH kamaNDalugataiH shubhaiH || 47-51
tatra kumbhAhR^itaiH kechitpUjayanti janArdanam |
patrashAkairmUlaphalairnaiveddyaM kalpayanti hi |
shuddhodakairannapuShpairdhyAnaiH stotrairjapaiH pare || 47-52
evaM teShAM pUjanAbhiH pUjito madhusUdanaH |
Aste tatra jagannAtha svAmipuShkariNItaTe || 47-53
tasmAtpUjayituM rAja~nshrInivAsaM jagadgurum |
gachCha saumya sadAnandaM bhuktimuktiphalapradam || 47-54
mahApAtayukto vA yukto vA sarvapAtakaiH |
yasya shravaNamAtreNa naraH pApaiH pramuchyate || 47-55
shrinivAsasya sevArthaM yo vA ko vA vrajedyadi |
tasyaiva vaMshajA sarve muktA eva na saMshayaH || 47-56
yAni kShetrANi puNyAni tIrthAnyAyatanAni cha |
tAni sarvANi sevante shrInivAsaM jaganmayam || 47-57
idaM ye puNyamAkhyAnaM shR^iNvanti shraddhayA narAH |
teShAM muktiH karasthaiva gatAnAM kimu vaibhavam || 47-58


April 19, 2009