Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
sheShadharmaprakaraNam 48

hastigirimAhAtmyam

yudhiShThira uvAcha 

devavrata mahAbhAga namaH suranadIsuta  |
yadunAtho bhavAneko rakShitA mama suvrata || 48-1
kA~nchI divyapurI j~neyA tasyAmAste jaganmayaH |
shrIhastishikhare tatra prAdurAsItkathaM prabhuH || 48-2
etadichChAmyahaM shrotuM mahatkautUhalaM hi me |
vaktumarhasi sarvaj~na prAdurbhAvaM hareH prabho || 48-3

bhIShma uvAcha 

purA sanatkumArAya nAradena prabhAShitam |
shR^iNvatAM sarvapApaghnamAyurArogyavardhanam || 48-4 
shR^iNuShva narashArdUla brahmA lokapitAmahaH |
sR^iShTvA lokAMshchiraM kAlamAste chintAkulo bhR^isham || 48-5
tasminnavasare vANI samudbhUtA nR^ipAmbare |
shR^iNuShveti jagAdedaM brahmANaM bhuvaneshvaram || 48-6
ashvamedhasahasraM tvaM kuru chittavishuddhaye |
anyathA nirmalA buddhirna bhaviShyati padmaja || 48-7
etachChrutvA chintayAno brahmA lokapitAmahaH |
na shakyaH kartumeko.api kathametadihAbravIt || 48-8
punashchovAcha sA vANI dhAtAraM vyAkulendriyam |
meghagambhIrayA vAchA shR^iNuShveti pitAmaha || 48-9
ga~NgAyA dakShiNe bhAge yojanAnAM shatadvaye |
pa~nchayojanamAtreNa pUrvAmbhodestu pashchime || 48-10
vegavatyuttare tIre puNyakoTyAM hariH svayaM |
varadaH sarvabhUtAnAmadyApi paridR^ishyate || 48-11
kartavyastatra vai yajnastvayA chittavishuddhaye |
sahasrANAM phalaM te.astu hyekena sthAnavaibhavAt || 48-12
shrutvA tatprItisaMyukto dhatA devagaNaiH saha |
gantuM mano dadhe brahmA yaj~naM kartuM cha suvrata || 48-13
dikpAlairdevagandharvairvasurudrAdibhiH saha |
hayamedhaM mahAyaj~namakarodR^iShibhiH saha || 48-14
haviMShi bu~njamAnAnAM pashyatAM marutAM prabhuH |
prAdurAsInmahAvedyAmuttarasyAM mahAdyuti || 48-15
sha~NkhachakradharaH shrImAnnIlajImUtasaMnibhaH |
vedairupaniShadbhishcha mUrtimadbhiH prasevitaH || 48-16
indrAdilokapAlaishcha brahmAdibhiranaikashaH |
yakShavidyAdharagaNaiH kiMnaraishchAraNairapi || 48-17
nadInadasahasraishcha ga~NgAdyairupasevitaH |
saptasAgarapR^ithvIshaiH saptadvIpanivAsibhiH || 48-18
R^iShidevagaNairdevaH prAdurAsInmahAdyutiH |
pItAmbaradharaH shrImAnvidyuchcha~nchalalochanaH || 48-19
kaustubhena virAjantaM shrIvatsAnkitavakShasaM |
natvA punaH punarbrahmA lokakartA jaganmayaH |
astauShItkamalAkAntamapavargaphalapradam || 48-20

brahmovAcha 

shrIpate puNDarIkAkSha sarvalokahitaMkara |
pAhi mAM kamalAkAnta tvatpAdakamalaM gatam || 48-21
varadaM sarvabhUtAnAmIshvaraM puruShottamam |
namAmi puNDarIkAkShaM garuDAsanamavyayaM || 48-22
pItAmbaradharaM devaM vanamAlAvibhUShitam |
chaturbAhumudArA~NgaM namAmi kamalApatim || 48-23
yenedaM bhuvanaM vyAptaM devatirya~NnarAdikam |
taM vAsudevamamalaM praNato.asmi janArdanam || 48-24
nityAnandAya shuddhAya shUrAyAnAthapAline |
sarvaj~nAya namastubhyaM sarvabhUtAntarAtmane || 48-25
yaj~nabhoktre namastubhyaM yaj~nakartre surottama |
havirmantrasvarUpAya yajamAnasvarUpiNe || 48-26
devatirya~NmanuShyANAM janayitre namo.astu te |
pAhi mAM devadevesha bhUyo bhUyo namo.astu te ||  48-27

bhIShMa uvAcha 

iti stuvantaM deveshaM padmayonimariMdamam |
prasannavadano viShNurbrahmANaM pratyuvAcha ha || 48-28
prItimAnasmi bhadraM te stotrenAnena putraka |
hayamedhena mahatA bhaktyA viShrANanena cha |
trikAlamarchaya tvaM mAM kR^ite hyasminyugottame || 48-29
tretAyAM tu gajendreNa prArthito muktikAminA |
kR^itakR^ityena viduShA bhaktena tu mAhAtmanA || 48-30
dvApare devaguruNA munishApAchcha bhIruNA |
bhaktyA paramayA chaiva pUjito dvApare chiram || 48-31
vartayiShye munigaNaiH sendraiH suragaNairvR^itaH |
yakShakiMnarasaMghaishcha gandharvaishchApasrogaNaiH || 48-32
kalau tu pUjitaH pUjAdravaiH sheSheNa pUjitaH |
manujaiH pUjanAdibhishcha bhUsuraishcha visheShataH |
strIshUdraiH pUjito nityaM vatsyAmi kamalAsanaH || 48-33   
ityuktvA devadevo.asau tatraivAntaradhIyata |
vismayaM paramaM jagmurdevAH sarve divi sthitAH || 48-34
hayamedhena vidhinA brahmA lokapitAmahaH |
iShTvA vidhyuktamArgeNa brAhmaNAnparyapUjayat || 48-35
annadakShiNavastrAdyairvRittikShetragR^ihAdibhiH |
devAnR^iShigaNAMshchaiva pUjayAmAsa bhUsurAn || 48-36
tasminnavasare devAshchakrushcha vividhAnmakhAn |
vAjapeyAdibhiryaj~nairiShTakAchayanAdibhiH ||  48-37
R^iShayo manavashchaiva lokapAlAH kurUdvaha |
vasiShTho jamadagnishcha trikaH kaNvo.atha gAlavaH || 48-38
visvAmitro devarAtaH kachaH kAshyapasaMbhavaH |
rAmo bR^ihaspatirvyAso dhaumyo romesha eva cha || 48-39
kAtyAyano bharadvAjaH pulastyaH pulahaH kratuH |
ete chAnye cha bahavaHshchakrushcha vividhAnmakhAn || 48-40
kAnchIbhuvaM praviShTAnAM nAsti nAsti punarbhavaH |
tasmAttvaM sevyase vipraiH saMsArachChedalipsubhiH || 48-41
janane maraNe nR^INAM maraNe janmasAdhanam |
tannAshaM kurute sadyaH kA~nchInAtho.adya sevayA || 48-42
atraiva varadasyAsya pAdasevAparA shubhA |
vegavatIti vikhyAtA shAradA kalidoShahA || 48-43
tasyAM tu majjatAM nR^INAM vAgvibhUtirbhaveddruvam |
ArogyaM pAvanaM tIrthaM janmAntaramalApaham || 48-44
kAmAkShIti cha vikhyAtA sarvalokeShu bhAratI |
mUkaM vA shAstrakartAraM karoti bhuvi vishrutam || 48-45
tripurArirmahAdevaH pArvatIsahitaH prabhuH |
chUtamUle vasannR^INAM sevyate devatairnR^ibhiH || 48-46
kA~nchInAthaH prapannAnAM saMsArabhayanAshanam |
ekAmranAthasevAbhirvidyAbandhuvivardhanam || 48-47
sevayA devarAjasya narAH pAparatA api |
brahmalokaM prayAntyeva nAradena prabhAShitam || 48-48
kA~nchInAthaM smaredyastu namedvA taddishaM prati |
tatsAlokyaM samAyAti nAradena prabhAShitam || 48-49
yastvetachChR^iNuyAnnityaM ka~nchInAthasya vaibhavam |
sa koTikulasaMyukto brahmaloke sukhaM vaset || 48- 50


April 25, 2009