Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

sheShadharmaprakaraNam 49

siMhAdrimAhAtmyam

yudhiShThira uvAcha 

siMhAdrinAtho deveshaH sAkShAnnarahariH svayam  |
kathaM tatra vasatyeSha aubale chAtra mAdhavaH || 49-1
vettyetattu bhavAnadya vasUnAM pravaro.asi me |
kathAM kathaya tattvaj~na tatsthAnasya cha vaibhavam || 49-2

bhIShma uvAcha 

shR^nNu pArtha pravakShyAmi shrotR^INAmaghanAshanam |
saMsArapAshavichChedaM nArasiMhasya kIrtanam || 49-3
siMhAdrinAthasya kathAM sarvamangaladAyinIm |
dvijo vA patito vApi shrutvA pApaiH pramuchyate || 49-4
sa eva bhagavAnviShNuryaj~namUrtiH shivaH prabhuH |
brahmA rudraH shashI chArkaH shachIpatipurohitaH || 49-5
devarAjo raveH sUnurvaruNo dhanapAlakaH |
sa eko bahudhA bhUtvA pAlayatyakhilaM jagat || 49-6
purA daityavadhaM kR^itvA nArasiMho jagatpatiH |
devairabhiShTuto bhItairdivyam yogamathAgamat || 49-7
aubalAkhye girivare divyarUpI bhayaMkaraH |
sa vAsamakaroddhImAnaeka eva jaganmayaH || 49-8
yogArUDhaM tamAlokya jitashatrubalaM harim |
maruto marutAM nAthaM tuShTuvurjagatIpatiM || 49-9

devA UchuH 

shrIpate puNDarIkAkSha purANapuruShottama |
nArasiMha jagadyone vedarAshe namo.astu te || 49-10 
lokanAtha namaste.astu mAyine jalashAyine |
sarvalokasya kartre vai pAlakAya namo.astu te  || 49-11
saMhartre mApate tubhyaM suyaj~naphaladAyine  |
nirguNAya namstubhyaM bIjarUpinsureshvara || 49-12
pAhyasmA~njagatInAtha tvatpAdakamalaM gatAn |
tvaM pitA sarvalokAnAmasmAkaM tu visheShataH  || 49-13
nAnAmohasamAyuktAnnAnAshatrunipIDitAn |
pAhi nAstridashAdIsha bhUyo bhUyo namo.astu te || 49-14

bhIShma uvAcha 

nArasiMhaH stuto devairiti natvA punaH punaH  |
prAha tAMstridashAdhIshaH prasanno bhaktavatsalaH || 49-15

bhagavAnuvAcha 

kimarthaM prArthyate devairmahAbhayasamanvitaiH |
mayA vaH karaNIyam kimiti tAnpratyuvAcha ha || 49-16

devA UchuH 

yogamUrtiM visR^ijyaiva divyabhogasamanvitaH |
asmAnvai pAtumichChAmo hyanishaM parameshvara || 49-17

bhagavAnuvAcha 

siMhadrIriti vikhyAtaH purastAtparvatottamaH |
tatra vatsyAmi jagatAM hitAya tridasheshvarAH || 49-18
R^iShivipragaNaiH sArdhaM yuShmAbhiH saha putrakAH |
atrAshcharyasamAyukto varte tatra mahAgirau || 49-19
atra yogeshvaro nityaM tatra bhogasamanvitaH |
pAlayiShve tathA lokAMstridashAnmanujAnapi |
bhavantastatra gachChantu sadA bhogepsavo.amalAH || 49-20 
ityuktA hariNA devA vimAnashatashobhitam |
siMhAdriM prayayuH shIghraM bahujantuniShevitam || 49-21
tatra sthitvA jagannAthaM chiraM devaM janArdanam |
nApashyaMstridashaH sarve yogidheyamariMdamam || 49-22
ekaviMshe yuge.atIte tapobhirbahuvistaraiH |
nArasiMhamadR^iShTaiva duHkhitA devasaMtatiH || 49-23
siMharUpI sa bhagavAnvichachAra nagottame |
sahasrAdityasamkAsho vidyuchch~nchalalochanaH || 49-24
taptahATakakeshAnto vidyuddAmatanuchChadaH |
dIptahATakajihvAgro raktalA~NgUlashobhitaH || 49-25
vichitramaNipAdaishcha dantapa~NktimarIchibhiH |
bhAsayansarvakakubho divyasiMhashchachAra ha || 49-26
kampamAnAH surendrAste kimetaditi sha~NkitAH |
tatra tatra nilIyante girigahvarakoTare || 49-27
atha tasminnavasare divyayogigaNAmalAH  |
cha~NkhachakradharA vandhyAH stUyamAnA maharShibhiH || 49-28
padmAkShasUtravalayAH pralambivanamAlikAH |
divyAyudhadharA vIrA divyakuNDalashobhitAH || 49-29
taptahATakavastriashcha ratnakeyUrashobhitAH |
keyUramakuTairdivyairnUpuraiH kanaka~NgadaiH || 49-30
rashanAbhirvichitraibhirdivyaratnamayaiH shubhaiH |
shobhamAnA munivarA yogIndrAH parvatopamAH || 49-31
sanatkumAro bhagavAnsanakashcha sanAtanaH |
sanatsujAtaH shAntAtmA mahAyogI sanandanaH  || 49-32
nAradaH parvatashchaiva kumudo lokapAlakaH |
jayo vijayasheShAdyAH kumbhayonimukhA dvijAH || 49-33
aNimAdiguNopetA yogIndrAH sachaturmukhAH |
ete chAnye cha bahavo vaikuNThapuravAsinaH || 49-34
vimAnakoTisAhasrairjAmbUnadapariShkR^itaiH |
koTisUryapratIkAshAstaM deshamupajagmatuH || 49-35
siMharUpadharaM devaM hariM dR^iShTvA munIshvarAH |
divyaiH puShpaiH prakIyArtha praNemurdevavallabham || 49-36
dhyAyantah pramadAyuktAH sukhAsInAH surottamAH |
prasIdeti jagannAthamupatasthurmaharShayaH || 49-37

athAntarIkShe jagatAmadhIshaH
suparNamAruhya suparNaketuH |
tasthau girau devagaNaiH stuto.asau 
siMhAdrinAtho narasiMhamUrtiH || 49-38

mAyAmR^igo.asau manujendrasUno
siMho mahAnAvirabhUtkilAgre |
sa eva devo jagatAM vinetA 
jagatgururdivyamR^igendramUrtiH || 49-39

tatrAvirAsIdgirivaryapR^iShThe
vimAnavarye bahumerurUpaH |
tanmadhyavartI hariravyayAtmA
trastAnsurAnpAti girau pralInAn || 49-40

devairanekaiH paripUjito.asau
chiram vasAnIti girau nagendre |
divyaishcha bhogairupasevyamAno
niveshayAmAsa munIdravaryAn || 49-41

divyabhogasamAyukto divyagandharvakoTibhiH |
ArAdhyamAno nR^ipate tatrAste muniravyayaH || 49-42
taM natvA garuDArUDhaM devadevamariMdamam |
dhyAtvA cha tridivaM yAti naraH pApavR^ito.api cha || 49-43
tasya devasya purataH sadA devairabhiShTutaH |
marutvAnstauti deveshaM muktyarthaM pANDunandana || 49-44
sUryAtmajaH prachetAshcha dhanado yakShajAtibhiH |
svAM svAM dishamadhiShThAya sevante tam vidUrataH || 49-45
vishvasR^igvAmadevashcha nArasiMhaM jagadgurum |
siMhAdrinAthaM chakrAte sevAM jagati shobhanAm || 49-46

devaiH samastairupasevyamAnaM
natvA narA yAnti divaM suresham |
pApAni kR^itvA pitR^ibhaktihInA 
sadA durAchAraratAshcha sarve || 49-47

shrutvA kathAM tasya hareranIsham 
siMhAdrinAthasya shubhapradAM cha |
divaM prayAntyeva narAH sushIlAH
purANamUrteH puruShottamasya || 49-48

tasmAttvaM prarthayasveha siMhAdrerIshamavyayam |
atha vA gachCha dharmAtmandevadevaM prapUjaya |
achirAtprApsyase sthAnaM shriyaM chaivojjvalAM sthirAm || 49-49
yastvetachChR^iNuyAnnityaM yashchApi parikIrtayet |
nAshubhaM prApnuyAtkiMchitsomutreha cha mAnavaH || 49-50


April 26, 2009