Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
sheShadharmaprakaraNam 5
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
godAnaprashaMsA

yudhiShThira uvAcha

godAnaM hi mahatpuNyamiti chAhurmaharShayaH l
vistareNa jagannAtha tanme tvaM kR^ipayA vada ll 5-1
kena chAdau purA dattA prApyate sumahatphalam l
tatsarvaM hi bhavAnvetti kR^ipayA vada suvrata ll 5-2

shrIbhagavAnuvAcha

shR^iNu pANDava vakShyAmi shrotR^INAmaghanAshanam l
susharmaNastu charitaM sarvaM ma~NgaladAyakam ll 5-3
susharmA nAma viprendro brAhmaNo vedapAragaH l
shAnto jitendriyo rAjansarvasaMpatsamAyutaH ll 5-4
sarvakratuH sadA yajvA visheSheNa mama priyaH l
nityaM dAnarato nityaM sadA sarvahite rataH l
purANavaktA kaunteya bandhUnAM hitakR^itsadA ll 5-5
evaM pravartamAnasya bahuputrasya dhImataH l
jarA prAptA tadA rAjansapatnIva nR^ipAtmaja ll 5-6
palitaM tu svakaM dehaM dR^iShtvA rAjendra sa dvijaH l
vanaM vivesha dharmAtmA munivR^indaniShevitam ll 5-7
tatrArAdhya paraM devaM vAsudevAkhyamavyayam l
jagAma tapasA svargaM saMshoShitakalevaraH ll 5-8
tatra tiShTati dharmiShThe vipravarye yudhiShThira l
vR^itrArernikaTaM prAptA devadUtA mahAbalAH ll 5-9
UchuH sasaMbhramaM rAjandevarAjaM puraMdaram l
balabhichChrUyatAM deva yadarthamiha chAgatAH ll 5-10
yamadUtA mahAtmAnaH pAshahastAH bhayaMkarAH l
svargArhAnmanujAnnAtha hyasmAkam vashavartinaH l
niruddhya pathi te dUtaH prApayanti yamAlayam ll 5-11
taiH sArdhaM bahudhAyudhya hyashaktAtvAmupAgatAH l
tadupAyaM vadasva tvaM yenedaM prApnuvanti te  ll 5-12

indra uvAcha

divaM mamAj~nayA yAntu dharmiShThA manujottamAH l
pApInAM narakaM j~neyaM dharmiShThAnAM triviShTapam ll 5-13
sarveShAM gopradAnena pAparAshiH praNashyati l
tatparaM yAntu dharmiShThA godAnAddhUtakalmaShAH l
tadAprabhR^iti dharmiShThA dR^iShtvA yAnti yamaM divaM ll 5-14
tadatbhutamidaM dR^iShtvA brAhmaNo devasaMnidhau l
upadeShTuM svakAnputrAniyeSha dvijasattamaH ll 5-15
putrANAM tatsakAsham tu vimAnena sametya cha l
putrAH shR^inuta madvAkyaM yUyaM svargaM yadIpsatha l
dAtavyaM gopradAnaM hi yuShmAbhistu prayatnataH ll 5-16
asharIraM vachaH shrutvA putrA bandhujanA api  l
AshcharyaM paramaM jagmurghoShayanti sma nityashaH ll 5-17
tachChrutvA vismitAH sarve dvijAH godAnatatparAH l
abhavannantyakAle.api nishreya iti sarvataH ll 5-18
tasmAddadadhvaM godAnamapamR^ityuvidArakaM l
svargadaM svargakAmAnAM shrIkaraM shriyamichChatAM ll 5-19
tadAprabhR^iti dharmiShThA yamena paripUjitAH l
gopradAnaratA martyA divaM yAnti svavaMshajaiH ll 5-20
ekAM cha dashagurdadyAddasha dadyAchcha goshati l
shataM sahasragurdadyAtsamametattrayaM phalam ll 5-21
godAnatparamaM dAnam naiva kiMchijjagattraye l
sA gaunyAryArjitA dattA kR^itsnaM tArayate kulam ll 5-22
amR^itaM vai gavAM kShIramityuvAcha prajApatiH l
tasmAddadAti yo rAjannamR^itatvaM cha gachChati  ll 5-23
vR^iddhAya yUne yo dadyAttathaiva brahmachAriNe l
gAM dadyAchChrutavidyAya daridrAya kutumbine ll 5-24
paurANikAya bhUpAla shrotriyAyAhitAgnaye l
vR^ittihInAya vai deyaM godAnaM svargamichChatA ll 5-25
puNyakShetre puNyakAle matApitR^idine tathA l
chandrasUryoparAge cha dAtavyAH gauH prayatnataH ll 5-26
saMkrAntau janmanakShatre hyayane viShuve tathA l
pretAhe cha sapiNDe cha vyatipAte mahAlaye l
yo dadAti gavAM dAnaM mama lokaM sa gachChati ll 5-27
gavAmabhAve sauvarNe dviniShkaM puShpapUjitaM l
matsannidhau cha mAM dhyAtvA dadyAdgachChenmamAlayam ll 5-28
yatra vai brAhmaNaM pashyechChrotriyaM niyatendriyaM l 
etadkAlamahaM manye paramaM shrAddhadAnayoH ll 5-29
shriyamAyuShkaraM dAnaM putrapautrapravardhanam l
godAnAtparamaM dAnaM nAsti kiMchijjagattraye ll 5-30
nityaM dadasva bhUpAla yadi svargaM tvamichChasi l
shriyaM cha vipulA loke gamiShyasi na saMshayaH ll 5-31
ityetachChR^iNuyAnnityaM yashchApi parikIrtayet l
svarlokaM samavApnoti gopradAnaphalaM labhet ll 5-32November 22, 2008