Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

 sheShadharmaprakaraNam 50

brahmapratiShThAprashaMsA

janamejaya  uvAcha 

evaM prabodhitastena dharmaputro mahAmatiH  |
kR^iShNena lokanAthena kimapR^ichChatpunardvija || 50-1
vyAsaprasAdAttatsarvam bhavAnvetti na saMshayaH |
shrotukAmasya me brahmanvaishaMpAyana kIrtaya || 50-2

vaishaMpAyana uvAcha 

kAmyake parNashAlAyAmupaviShTaM kushAsane |
upadeshTuM mahaddharmamAgataM viShNuvallabham || 50-3
IshvaraM sarvalokAnAM kR^iShNaM kamalalochanam || 50-4
kR^itA~njalipuTAH sarve pANDavA dharmatatparAH |
namskR^itya jagannAthaM paprachChurdharmasaMhitAm || 50-5
yAdavendra jagannAtha pANDUnAM hitakR^itddhare |
brahmalokapradaM dharmaM shAshvataM lokaviShrutam || 50-6
sarvabhAgyakaraM puNyamAyurArogyavardhanam |
kathayasva jagannAtha pANDUnAM hitakR^itddhare || 50-7

bhagavAnuvAcha 

shR^iNuShva dharmaM bhUpAla vichitraM shAshvataM mahat |
prakhyAtaM triShu lokeShu dvijAnAM sthApanaM mahat || 50-8
sarvabhAgyakaraM puMsAM bahuputrapradaM shubhaM  |
anAthAM vA sanAthaM vA brahmaputramariMdama |
kArayedyopanayanaM sa mukto brahma chAshnute ||  50-9
vivAhaM mau~njibandhaM cha kArayedyo narottamaH |
sa muktaH sarvapApebhyo sarvAshcharyaM labhennR^ipa |
aputrI cha suputrI syAtsuputrI saMpadaM vrajet ||  50-10

yudhiShThira uvAcha 

aputriNAstu bahavo narAH puNyakR^ito api cha |
abhavanpApino martyA bahuputrAH kathaM hare || 50-11
etanme saMshayaM deva Chettumarhasi suvrata |
tvadvacho devadevesha satyaM paramapAvanam || 50-12

bhagavAnuvAcha 

mau~njIbandhanamudvAhaM kR^itaM yenAnyajanmani |
sa naraH puNyavA.Nlloke bhaviShyati na saMshayaH ||  50-13
dAnena dhanavAnrAjanputravAnmau~njibandhanAt |
udvAhAchChrutavR^ittaH syAdbhavatyeva dvijanmanaH || 50-14
atraivodAharantImamitihAsaM purAtanam |
putradaM bharatashreShTha chAritraM somatejasaH ||  50-15
somakAntaH purA rAjA somavaMshe mahAmatiH |
sadA dAnaparo nityaM yaj~nakarmasu nishchitaH || 50-16
bandhupriyo mahAtejA guNavAndharmatatparaH |
AtitheyaH sadA viShNoH paricharyAparo nR^ipaH || 50-17
saptadvIpavatIM pR^ithvIM prashashAsa mahIpatiH |
dharmeNa pAlitAH sarvAH prajAstena mahAtmanA || 50-18
vAjapeyashataM tena hyshvamedhashataM tathA |
kR^itaM tenaiva mahatA devAstR^iptAstathAbhavan || 50-19
ekadA chintayAmAsa prAsAde devasaMnibhaH  |
bahukAlo hyatIto me putrA naivAbhavanbataH || 50-20
aputriNA mayA lokaH paro.api cha tathA na hi |
pitR^isaMtativichChedamabhUnme pApakarmiNaH |
adyaprabhR^iti te sarve kiM kariShyanti pUrvajAH || 50-21
mayA kR^itAni dharmANi bahUni vividhAni cha |
teShAM pratyakShatA dR^iShTvA na mayA kiM kR^itaM purA || 50-22
kamahaM sharaNaM gatvA kiM nu pR^ichChAmi dharmiNam |
kAlakShepo na kartavyo jarayA chAvR^itA tanuH || 50-23
iti saMchintya rAjendra somakAntiH pratApavAn |
triviShTapaM yayau vidvAndIpyamAnaH svatejasA || 50-24
sudharmAmaNDape devaM puraMdaramariMdamam |
dadarsha devatAbhishcha sevyamAnamanekadhA || 50-25
svAtmajena jayantena sAdhu dR^iShTvA vishaM patiM |
ita ehIti rAjendra sa vajrI samabhAShataH || 50-26
dattvA chArdhAsanaM rAj~ne hyakAle  bhavadAgamaH |
kimarthamAgamo rAjannahaM kiM karavANi te |
tadbrUhi sAMprataM vIra kariShye vachanaM tava || 50-27
evaM pR^iShTastu bhUpAlaH shakreNa tu mahAtmanA |
dharmavitkathayAmAsa svamAgamanakAraNam || 50-28
aputriNo me devesha pitraM tvaM dAtumarhasi |
nAputrasya cha loko.asti tvayA vai gaditaH purA |
tasmAttvaM prArthayAmadya kAmadaM sarvadehinAm || 50-29

indra uvAcha 

mamApi cha hyaputrasya brahmA lokapitAmahaH |
jayantaM dattavAnpUrvaM prayatnena nR^ipottama || 50-30
tatsakAshaM vraja tvaM hi sa vai dAsyati putrakam |
ka~NkShanti cha dishApalAstaiH sArdhaM tu tvayA saha |
gachChAmi brAhmaNo lokamadya tvaM yAtumarhasi || 50-31
bhagavAnuvAcha 

dikpAlaiH saha rAjendra rAj~nA tena mahAtmanA |
marutvAnAnayo shIghraM brahmaNo hyavisha~NkayA || 50-32
namaskR^itvAbravIdrAjanbrahmANaM prapitAmaham |
rAjAyaM sarvabhaumashcha devakAryarataH sadA  |
dharmaviddharmanirato hyaputrI cha ime surAH || 50-33
sarveShAM putrasaMpattIM prayachCha bhuvaneshvara |
asti chettava kalyANa spR^ihA deveShu bhUmipa || 50-34

brahmovAcha 

brahmapratiShThAM kuruta tato vaivAhikaM shubham |
rAjA dikpatayaH  sarve kurvantu mama chaj~nayA |
tena puNyaprabhAvena putraprAptirbhaved dhruvam || 50-35
ahameva shubhaM karma dharmANAM dharmamuttamam |
kR^ttvA vai sarvalokAnAM sR^iShTikartA bhavAmi cha || 50-36
ityuktvAntardadhe devo brahmA lokapitAmahaH |
rAjA cha devatAH sarvAH svaM svaM sthAnaM yayustadA || 50-37
kR^itvA vai dvijaputrANAM mau~njibandhaniveshanam |
rAjA putramavAptuM vai pitR^INAM muktaye.anagha || 50-37
brahmapratiShThAmakarotkAle puNyatame nR^ipa |
udvAhama~NgalairdivyaiH kArayAmAsa sarvadA ||  50-38
dharmavrato mahAnAsItsuto vai devasaMnibhaH |
tenaiva pitaro muktimagamanpuNyakarmaNAH || 50-39
tasmAttvaM bhUbhR^itAM shreShTa  yuShmatsaMtatipAlane |
pitR^INAM muktaye tAta kuru vai brahmavardhanam || 50-40
AyuShkaraM sudharmyaM cha prajAvR^iddhikaraM shubhaM |
yashasyaM lokavikhyAtaM sarvalokeShu pUjitam || 50-41
puNyalokapradaM pArtha vivAhopanayanaM paraM |
mama lokapradaM dharmaM sarvama~NgaladAyakam || 50-42
yaH shR^iNoti sadA bhaktyA prAtaHkAle nR^ipottama |
putraprAptirbhavettasya satyaM satyaM mayoditam || 50-43
strIsaMnidhau nishAyAM tu paThetprApnoti putrakam |
ArogyaM balavR^iddhiM cha kAntiM cha nirupadravAm ||  50-44


April 28, 2009