Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
sheShadharmaprakaraNam 51

chAturmAsyamahimAvarNanam

draupadyuvAcha 

ga~NgAsuta namaste.astu kuruvR^iddha mahAmate  |
kenopAyena me tAta sarvasaMpadbhaviShyati || 51-1
strINAM tu kiM vrataM proktaM sarvasaMpatkaraM param |
vikhyAtaM triShu loke tanme brUhi pitAmaha || 51-2

pA~nchAlyA vachanaM shrutvA yaj~napatnIjanaiH saha |
bhIShmo vedavidAM shreShTho draupadIM vAkyamabravIt || 51-3

vakShye paramakalyANi sarvasaMpatkaraM shubham |
Adau bhagavatA proktaM nAradAya mahAtmane |
nArado brahmaputrastu mamAvochachChubhaM vratam || 51-4
chAturmAsya vrataM puNyaM sarvama~NgalakAraNam |
apavargapradaM nR^INAM sarveShAmaghanAshanam |
strINAM pativratAnAM tu sarvama~NgaladaM shubham || 51-5
shrAvaNe mAsi shuddhe tu dashamyAM tu shubhe dine |
svagR^ihaM lepayetbhaktyA kR^iShNe nirviShTachetasA || 51-6
snAtvAlaMkArayedgehaM gandhapuShpAkShatAdibhiH |
patisevAparA bhUtvA natvA nArAyaNaM prabhum || 51-7
natvA pativratA samyakpatiM paramapAvanam |
prArthayetparayA bhaktyA hariShye tvatprasAdataH || 51-8
dashamyAmekamuktA tu pAdasevAM karomi te |
yathA prINAti bhagavaMstathAnuj~nAM dadasva ha || 51-9
prAthayetpuNDarIkAkShaM prasIdeti tataH param |
prasanno bhava devesha sarvaj~naM tvAM namAmyaham |
tvatprasAdAttu bhagavankariShye vratamuttamam || 51-10
avighnaM kuru me nAtha sarvalokanamaskR^ita |
kR^ipayA tava devesha kariShye vratamuttamam || 51-11
namaste puNDarIkAkSha namaste garuDadvaja |
namaste kamalAkAnta bhUyo bhUyo namo.astu te || 51-12
idaM mantraM samuchchArya prArthayetkamalApatim |
tvatprasAdAtvrataM samyaksaphalaM bhavati dhruvam || 51-13
evaM gR^ihArchanaM samyakprArthayitvA punaH punaH |
pateranuj~nayA rAtrau bhadradIpaM prakalpayet || 51-14
kR^itvaikamuktaM pUrvedyuranyedyurapi suvrate |
kartavyaM yaddhareH samyak tatpravikShye shR^iNuShva ha || 51-15
ekAdashyAM samutthAya snAtvA cha prArthayetpatim |
kR^itsvastikavinyAsA gR^ihadevasya saMnidhau || 51-16
ekAdashIvrataM kartumanuj~nAM dAtumarhasi |
tvatprasAdAdahaM kartuM yatiShye nAtha saMprati || 51-17
tvaM me harirgururbandhurapavargaprado vibhuH |
tvayA saMrakShitA nityaM tvatpAdakamalaM gatA |
bhoktA me shikShitA cha tvaM tvadanyo na gatirmama || 51-18
rAtrau jAgaraNaM kR^itvA upauShyaikAdashIdinam |
dvAdashyAM prAtaruthAya snAnaM kurvati vAgyataH || 51-19
bhaktimAnyajamAnastu viShNusUktAdi mantrakaiH |
snApayet parayA bhaktyA gandhodakakushodakaiH || 51-20
puruShasUktavidhinA gAyatryA vA sureshvaram |
aShTAkSharavidhAnena hyatha vA dvAdashAkSharaiH || 51-21
pUjayeddevadeveshaM ghaNTanAdasamanvitam |
kShatriyaH sarvavAdyaishcha sha~NkhadundubhikAhalaiH || 51-22
evaM prapUjayetddevamapavargapradaM prabhum |
nAmatrayairmahAmantrairyoShitkurvati vandanam |
sparshane nAdhikAro.asti strIshUdrANAM visheShataH || 51-23
evaM kR^itvA hareH pUjAM bandhumAnbhaktimAngR^ihI |
pauruShaistu mahAmantraiH saMnidhau pAyasaM hunet || 51-24
paramAnnaM hareH prItyaiH dvAdashyAM hemapAtrataH |
yadyadvratAdikaM karma harisaMnidhimAtrataH |
saphalaM yAti rAjendra sarvAnkAmAnavApsyasi || 51-25
punyAhaM vAchayitvAtha viprairbandhujanaiH saha |
shAntiM pauruShasUktAni paThetddevaM praNamya cha || 51-26
aupAsanAdikAnkR^itvA brAhmaNAnAbhivAdayet |
pAdaprakShAlanaM kR^itvA bhojayetparamAnnataH || 51-27
harernaivedyasheShaM tu svayaM bhu~njIta vAgyataH || 51-28
tadante yajamAnasya vallabhA ma~NgaLavratAH  |
praNamya viprAnsvapatiM kR^itvA pAdavishodhanam |
tIrthabhUtaM payaH pItvA svayaM bhu~njIta bandhubhiH || 51-29
evaM kR^ite vrate samyak daMpatibhyAM hariH svayaM |
prItiM gachChati pA~nchAli karmanAM phalado vibhuH || 51-30
yaM yaM kAmayate kAmaM taM taM prApnoti nishchitam |
kR^ipayA lokanAthasya vratenAnena suvrate |
ekAdashIvrataM kuryAchchAturmAsye visheShataH |
shuddhashrAvaNamArabhya kArtikAntaM samarchayet || 51-31
evaM kR^ite visheSheNa putrapautrAdibandhubhiH |
strIbhiH parijanaiH sArdhaM yatkAmyaM tatprapadyate || 51-32
suralokapradA hyeShA jIvaputrapradAyinI |
apavargapradA hyeShA sarvapApapraNAshinI |
ArogyadAyinI hyeShA sarvabhAgyakarI shubhe || 51-33

draupadyuvAcha 

bhagavansarvadharmaj~na sarvalokeshvarasya hi |
bhaktapriyo visheSheNa rakShitA mama suvrata || 51-34
saMvAhya shirasA bhaktyA bhava rAj~nAM shubhaprada |
kariShye patibhiH sArdham dharmavrataparAyaNaiH || 51-35
shrutaM mayA visheSheNa chAturmAsyasya vaibhavam |
udyApanaM tu kArtikyAM vada saMprati me.anagha || 51-36

bhIShma uvAcha 

vratAnAmapi sarveShAmudyApanavidhiM budhAH |
vadanti cha vratasyAsya naivedyApanakarma cha || 51-37
nityA hyekAdashI puNyA sarvabhAgyapravardhanI |
upavAsavratamidam nityameva vadanti hi || 51-38
yathA tu guLapiNDasya rasabhedo na vidyate |
ekAdashyupavAsasya tathA sarvasya chAnaghe || 51-39
shR^iNu pA~nchAli vakShyAmi chaAurmAsyasya vaibhavam |
phalAtishayahetostu kAraNaM kalinAshanam || 51-40
ekadashyAM shuklapakShe shrAvaNasya surottamaH |
svamAyayA pavitrA~NgyA nidrayA vartate vibhuH || 51-41
tathA yogena mahatA vigraheNa sushobhanaH |
prasannamurtirbhagavAnkArtikyAM bhavati prabhuH  || 51-42
tasya prasannadivasamutthAnAkhyaM vidurbudhAH |
utthite devadevesho sheShaparya~NgashAyinI |
pUjayettaM prayatnena pUjAbhistatpadam vrajet || 51-43
yogotthitatvAtsa vibhurjagadyonirjaganmayaH |
charAchareShu lokeShu hyutthAnadvAdashI smR^itA || 51-44
dvAdashyAM tu hariM bhaktyA pUjAM kurvanti ye narAH |
teShAM muktirbhavetsamyagdevadevasya chekShaNAt  || 51-45
ekAdashIM tathA sarvAmupoShya vidhivatddhareH |
pUjAM kR^itvA prayatnena hyutthAnAntaM samarchayet || 51-46
utthAne vidhinA pUjAM yaH karoti visheShavit |
sa muktaH sarvapApebhyo harisAlokyatAM vrajet || 51-47

draupadyuvAcha 

kIdR^ishI pUjanA proktA devadevasya shAr~NgiNaH |
tanme kathaya tattvaj~na sarvalokeShu pUjitaH || 51-48

bhIShma uvAcha 

shR^iNu bhadre pravakShyAmi nAradAya mahAtmane |
hariH provAcha jaladhau kShIrAkhye saMstutau vibhuH || 51-49
vratAnAmapi sarveshAM mukhyamekAdashIvrataMm |
mayi supte bhaktajanAH kurvanti mayi tatparAH || 51-50
tasmAtpuNyatamaM proktaM chAturmAsyavrataM param |
sheShA bhaktikarI proktA chAturmAsI tu muktidA || 51-51
bhaktiM vinA te muktishcha kathamadya bhaviShyati |
bhaktyA muktipradaM karma sAdhayedbuddhimAnnaraH || 51-52
tasmAdekAdashI puNyA tvayA sevyA munIshvara |
bhaktyA paramayA shAntyA chAturmAsye visheShataH || 51-53
ityuktvA bhagavAnnUnaM nAradaM munisattamam |
tiro.abhUttatra vishvAtmA nArado vismayaM gataH || 51-54
tasmAtsarvaprayatnena pUjyA nArAyaNAtmikA |
uthAnadvAdashI hyeShA sarvapApapraNAshinI || 51-55
suptotthito hariH sAkShAdvratena paritoShitaH |
vratena sarvakAmAnvai saMprayachChati shobhane || 51-56
rAtrau jAgaraNaM kuryAtpurANashravaNAdibhiH |
nR^ittagItAdinaivedyairjapavedAnukIrtanaiH || 51-57
ekayAmaM tu yaH kuryAjjAgaraM harisaMnidhau |
janmAntarakR^itaiH pApairmuchyate nAtra saMshayaH || 51-58
dviyAmAtsvargasaMpattistriyAmAdbrahmaNaH padam |
muktiM yAti naro bhaktyA sthitvA yAmachatuShTayam || 51-59
jAgarAchchAturmAsyAttadyatphalaM tadbravImi te |
mAtR^itaH pitR^itashchaiva dvikoTikulasaMyutaH |
shAr~NgiNo lokamApnoti yadgatvA na nivartate || 51-60
dvAdashyAM prAtarutthAya snAtvA puNyajalAshaye |
puruShasUktavidhAnena hariM samyakprapUjayet || 51-61
shAr~NgiNaH purataH sthApya pAvakaM tu svashAstrataH |
puruShasUktaR^ichA samyakparamAnnaM hunedvratI || 51-62
dhyAtvA sarvagataM viShNumapavargaphalapradam |
iShTapradaM tamuddishya pAvake juhuyAditi || 51-63
ashTAkShareNa mantreNa dvAdashAkSharakeNa vA |
atha vA rAmamantreNa gopAlena hunedvratI || 51-64
gAyatryA vAtha shivayA pa~nchAkSharasuvidyayA |
upadiShTaM tu yanmantrameShAM madhye sushobhane |
aShTottarashataM chAgnau tena mantreNa homayet || 51-65
yoShidvaishyastathA shUdrastvamantro vikalA~NgavAn |
kArayedvedaviduShA vratasya paripUrtaye || 51-66
gobhUtilahiraNyAni vAso dugdhaguDAni cha |
pradadyAdbrAhmaNebhyashcha gurave tu visheShataH || 51-67
brAhmaNAnbhojayedbhaktyA prItyA krodhavivarjitaH |
bhakShyabhojyAdibhiH samyaksvayaM bhu~njIta vAgyataH || 51-68
evaM kR^ite vidhAnena hyutthAanadvAdashIvrate  |
devadevo jagannAtha suprIto bhavati dhruvam || 51-69
bhraShTarAjyapradA hyeShA sarvabhAgyakarI tathA |
apavargapradA hyeShA chAturmAsI visheShataH || 51-70
indrAnyetatpurA kR^itvA gurorakliShTakarmaNaH |
vAkyena svapatiM lebhe rAjyabhraShTamariMdamam || 51-71
aditirdevamatA hi balinedraM prapIDitam |
putraM vIkShya tathA sAdhvI kashyapaM vAkyamabravIt || 51-72
anuj~nAM dehi me brahmaMshchariShye vratamuttamam |
kuruShvetyuktamAtre tu hyakarodIdR^ishaM vratam |
ekAdashiprabhAvena sutaM lebhe surottamam || 51-73
yastvetachChR^iNuyAnnityaM chAturmAsye visheShataH |
sarvAnkAmAnavApnoti saphalaM tu vrataM bhavet || 51-74


April 30, 2009