Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
sheShadharmaprakaraNam 52

karkaTavratam


vaishaMpAyana uvAcha 

ityevam bodhite dharme dharmaputre mahAtmani  |
rAjyabhraShTA cha pA~nchAlI dadhyau kR^iShNamabhIShTadam || 52-1
sha~NkhachakragadApANe dvArakAnilayAchyutaH |
govinda puNDarIkAkSha rakSha mAM sharaNAgatAm || 52-2
iti saMprArthya pA~nchAlI ga~NgAsutamathAbravIt |
kuruvR^iddha namaste.astu sarvashAstravishArada |
yAdavendro bhavAneko goptArau mama suvratau || 52-3
shatruNA hR^itarAjyAhaM kArpaNyaM paramaM gatA |
snigdhabandhujanAH sarve mayA tyaktAH parichChadAH || 52-4
rAjyalAbho bhavedyena vratena tapasAdhunA |
karmaNA kena dAnena tanme brUhi pitAmaha || 52-5


bhIShma uvAcha 

vrataM kR^itavatI nUnaM pArvatI menakAtmajA |
putradaM putrakAmAnAM bhraShTarAjyapradaM shubham || 52-6
tatte.ahaM saMpravakShyAmi sarvama~NgaladAyakam |
pArvatyAshcharitaM puNyamanantAbhIShTadAyakam || 52-7
kailAsanAthaM bhUteshaM shaMkaraM lokashaMkaram |
pArvatI toShayAmAsa tapasA kR^itanishchayA || 52-8
parIkShArtaM sa devo.api pArvatyA toShito vibuH |
kandarpanidhanaM kR^itvA tiro.abhUllokashaMkara  || 52-9
vinindya cha svalAvaNyamanuj~nApya svamAtaram |
ugraM tapaH sA tu kR^itvA toShayAmAsa shaMkaram || 52-10
tasminkAle shachI devi draShTukAmA cha pArvatIM |
arundhatyanasUyAbhyAM sevyamAnA maharShibhiH |
tatsakAshaM yayau devI marutAM patinA saha || 52-11
tamAgatAM tadA vIkShya pArvatI menakAtmajA |
pratyutthAnabhivAdAbhyAM pUjayAmAsa satvaram || 52-12
tAmuvAcha tato vAkyaM pArvatI menakAtmajA |
adya me saphalaM janma jIvitaM cha sujIvitam |
tapashcha saphalaM chAsIdyuShmAkaM priyadarshanAt || 52-13


arundhatyuvAcha 


kimarthaM tapyate vatse tvayA peshalagAtrayA |
tvayA vaktuM rahasyaM chedvada saMprati nAnyatha || 52-14
sakhyA nivedayAmAsa tachChrutvA shaMkaraM prati |
salajjA taruNI kAmaM sA vaktuM na shashAka ha || 52-15


arundhatyuvAcha 

badre viditamevadya tvadvR^ittamatishobhane |
vratena toShayasveha kShIrAbditanayAM shubhAm || 52-16


umovAcha 

kiM vrataM tadvidhAnaM me kathayasva namo.astu te |
kariShye vachanAdadya mAtastava pativrate ||  52-17


arundhatyuvAcha 

proShite gautamabhayAddevarAje shachiM tada |
vratena duHkhitAM jIvo vishokAmakarottadA || 52-18
tadvrataM saMpravakShyAmi kR^itametanmayAdhunA |
vratenAnena subhage taveShTArtho bhaviShyati || 52-19
puraMdaraviyogArtAM shachIM chAruvilochanAm |
jIvo vachanamaklIbamuvAcha vadatAM varaH || 52-20


bR^ihaspatiruvAcha 

shashIM karkaTakaM bhAnau gate paramapAvane |
bhR^iguvAre mahApuNye snAtvA nadyAM shuchismite || 52-21
saikataM pUrNakumbhaM cha tajjalAtparigR^ihya cha |
dautavastrasamAyuktA vaTasyAshvatthapallavAn || 52-22
AdAya tAngR^ihe ramye saikate tu samarpayet |
tatsaikataM samadAya trInpiNDAnatha kArayet || 52-23
vaTAshvatthaistu tAnarchya tatpArshve pUrNakumbhakam |
suvarNapuShpagandhAdyairvastrataNDUlarAshibhiH |
haridrAlavaNAbhyAM cha pUgatAmbUlakarpuraiH || 52-24
upasthitaM tamabhyarchya lakShmInArAyaNAtmakam |
mAbhUbhyAM saha taM viShNuM sanakAdiniShevitam || 52-25
taM devamarchayedvidvAMstattanmantraistu shAr~NgiNam |
modakAnguLasaMpUrNAnmudgaishcha paripUritAn |
naivedyamarpayedvidvAnnekaviMshatisamkhyayA || 52-26
viprAya vedaviduShe vAyanaM tu samarpayet |
mAbhUbhyAM sahito viShNuH shrImAnvai lokanAyakaH |
modakAnAM pradAnena vA~nChitArthaprado bhavet || 52-27
viprAya vAyanaM dattvA mantreNAnena suvrata |
ekaviMshatibhirvApi saptabhirvA prakalpayet || 52-28   
evaM saMpUjya vidhivatkathAM shrutvA sushobhanAm |
bhu~njIyAtbandhubhiH sArdhaM svayaM bhu~njIta modakAn || 52-29
dakShiNAM gurave dadyAtsavastraphalataNDulAm |
AshiShaM tu tataH prApya gR^ihaM dIpaiH prapUjayet |
evaM kR^ite vidhAnena sadyaH siddhirbhaviShyati || 52-30
putrapautrAMstathA vindetpatiM vindetpativratA |
rAjA cha rAjyalAbhaM cha daridro dhanasaMpadam || 52-31
dIrghama~NgalamAyuShyamArogyaM chApi bhAminI  |
bhavedvratena kIrtishcha sarvasaMpashcha shAshvatI |
yaM yaM kAmayate kAmaM taM tameti na saMshayaH || 52-32
strINAM vratamidaM mukhyaM patiputravivardhanam |
tasmAt pativrate tvaM tu kuru vratamanuttamam || 52-33
AchAryasya vachaH shrutvA shachI kamalalochanA |
tathAkarodvratamidaM brAhmaNAnparipUjya cha || 52-34
patiM lebhe vishAlAkShI sahasrAkShamariMdamam |
kR^ipayA vAsudevasya lakShmyAshchApi nagAtmaje || 52-35
arundhatyA vachaH shrutvA gaurI kuTilakuntalA |
akarotprItisaMyuktA lakShmInArAyaNatmakam || 52-36
vrataM kR^itvA vidhAnena vratAnAM patimavyayam |
gaurI lebhe mahAdevaM patiM paramapAvanam || 52-37
 

bhIShma uvAcha 

kArkaTe tu bhR^igorvAre vrate.asminnu mayA kR^ite |
andhakAriH prasanno.abhUtpArvatyAstu tapovrataiH || 52-38
aShThamUrtidharo bhUtvA kapardI vAkyamabravIt |
parituShTo.asmi bhadraM te pavitre menakAtmaje |
tava dAsyaM gato.ahaM vai tapasA cha vratena cha || 52-39
devatA cha vratasyAsya kShIrAbditanayA shubhA |
atha devo hariH sAkShAtsarvalokeshvaro vibhuH || 52-40
adyaprabhR^iti lokAnAM phaladA shubhadA ramA |
rAjyadA bhogadA chaiva patidA dhanadA shubhA || 52-41
hariM lakShmiM vinA nAnyA vratadAnaphalapradA |
na pashyAmIha loke.asmiMstasmAtpUjyA tvayA shubhe || 52-42


bhIShma uvAcha 

evaM dattvA varaM tasyAH pArvatyAH parameshvaraH |
udvAhya vidhinA gaurIM tayA sArdhaM mumoda ha || 52-43
pA~nchAlarAjatanaye tvamevaM kuru shobhane |
putrarAjyadhanAdInAM saMpattava bhaveddhruvam || 52-44
rukmiNI kR^iShNamuddishya kR^itvA vratamanuttamam |
yAdavendraM patiM lebhe saMtyaktvA chedibhUpatim || 52-45
sarvAstAH kR^iShNapatnyashcha sarvA yAdavayoShitaH |
pradyumnapramukhAnputrA.Nllebhire lokavishrutAn || 52-46
damayantI patiM lebhe rAjyabhraShTaM naLaM vibhum |
harishchandra svakaM rAjyaM lebhe chandravatIM shubhAm ||  52-47
pA~nchAli pashya lokeShu yatte manasi rochate |
achirAtprApyase shreyaH satyaM nAradabhAShitam || 52-48
bhartrA virahitA nArI bhraShTarAjyashcha yo nR^ipaH |
vrataM kR^itvA vidhAnena shAshvataM sukhamashnute || 52-49
vratAcharaNakAle tu shR^iNuyAdyo hi mAnavaH |
tasyaiva sarvashreyAMsi bhaviShyanti na saMshayaH || 52-50


May 1, 2009