Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
sheShadharmaprakaraNam 53

shivarAtrimahimAnuvarNanam

yudhiShThira uvAcha 

pitAmaha mahAprAj~na sarvashAstravishArada  |
shivarAtrivrataM tAta brUhi me kurupuMgava  || 53-1
saMmataM sarvalokAnAM pavitraM pAvanaM shubham |
kairnR^ipairdvijamukhyaishcha R^iShibhirdevatAgaNaiH || 53-2
kR^itaM vratamidaM puNyaM pavitraM pApanAshanam |
vada vishrutadharmaj~na namaH suranadIsutah || 53-3
tvaM hi lokagurorbhR^itya iti me nishchitA matiH |
tasmAttvAM prArthayAmyadya pAtuM dharmAmR^itaM prabho || 53-4
tvatto.ahaM shrotumichChAmi devadevasya chAj~nayA |
dharmopadeshavyAjena pAhyasmA~nshatrupIDitAn || 53-5

vaishaMpAyana uvAcha 

ityukto dharmarAjena kuruvR^iddhaH pitAmahaH |
dharmasUnumathAmantrya sasmitaM vAkyamabravIt || 53-6 

bhIShma uvAcha 

sAdhu sAdhu mahAprAj~na matiste vimalojjvalA |
tvaM vettA sarvadharmANAM mAM tathA paripR^ichChasi ||  53-7
aishvaraM vratamuddishya kIrtitaM tena mAM prati |
tada~NgaM devadevesho vetti nAnyo mahItale || 53-8
purA bhagavatA proktaM viShNunA prabhaviShNunA |
nAradAya brahmavide tasmAttattu mayA shrutam || 53-9
bhAgIrathyAstaTe rAjanbrahmarShigaNasevite |
snAtumichChanmahAnadyAM brahmaputre yudhiShThira |
paryaTaMstu shubhAllokAdidaM kShetramagAtprabhuH || 53-10
tIrtvAgataM vyomavIthIM dR^iShTvA dinakaraprabham |
R^iShayo devatAH sarve taM deshaM jagmura~njasA  |
vishvAmitro bharadvAjo jamadagnishcha mantravit |
kaNvo bR^ihaspatirvyAsaH somadattaH sahasravit || 53-11
rAmo vedavidAM shreShThaH satyashIlashcha kAshyapaH |
sumanturjaiminishchaiva pulastyaH pulahaH kratuH || 53-12
gautamo.atha shatAnando hyApastambhashcha gAlavaH  |
saMvarto romashashchaiva satyakIrtistathA bhR^iguH ||  53-13
ete chAnye cha bahavo munayaH samshitavratAH |
dikpAlA  marutashchaiva dvAdashArkA marudgaNAH |
yakShakiMnaragandharvAstaM deshaM prApuravyayAH  || 53-14
tatra devAnR^iShInsarvAnnamaskR^itya cha nAradam  |
amuM dharmaM samuddishya paryapR^ichChamahaM prabho |
anuj~nAtamR^iShigaNairmAM devAH sAdhuH chAbruvan || 53-15
mahatsaMshayamAgatya vayamatra samAgatAH |
tadidaM daivayogena nadIja paripR^ichChasi || 53-16
iti teShupaviShTeShu prItiM kR^itvA mahatsu cha |
nArado bhagavAnatra mAM chaiva pratyabhAShata || 53-17

nArada uvAcha 

sAdhu praj~nAvatAM shreShTha matiste malavarjitA |
nIlakaNThasya devasya vrataM paramapAvanam || 53-18
Adau bhagavatA proktaM devadevena chakriNA |
pAvanaM triShu lokeShu vishrutaM pANDunandana || 53-19
sulabhaM dharmabuddhInAM pApinAmaprakAshakam |
sarvapApakShayakaramAyurArogyadAyakam  || 53-20
shivasya nIlakaNThasya shivarAtrivrataM charan |
mAtR^itaH pitR^itashchaiva dvikoTikulasaMyutaH |
shivalokamavApnoti nAradena prabhAShitam || 53-21
sa~NgAtkAmAttathA snehAdbhayAdvA yo hi mAnavaH |
shivarAtrivrataM kR^itvA shivena saha modate || 53-22
putramitrakaLatrANi dhanAni kurunandana |
dAsI dAsAshcha pashavaH shakaTA  dhAnyasaMchayAH || 53-23
etAnsarvAMstathA chAnyAnanubhUya narAdhipa |
sa pashchAdvajrINo loke sarvama~NgaLasamyutaH |
gandharvaiH stUyamAnastu shivaloke sukhI bhavet  || 53-24
shivarAtriprabhAvena rAjannevaM sukhI bhavet || 53-25
daNDAdrAjabhayAtsa~NgAdArogyAdannasaMkaTAt |
shivarAtrivrate rAjannirAhAro hi muktibhAk || 53-26
rAtrau jAgaraNaM kR^itvA shivaM sampUjya bhaktitaH | 
gandharvaiH stUyamAnastu shivalokaM sa gachChati || 53-27
chaNDIshasya vrataM kR^itvA chaNDAlo.api narAdhipa |
bhaktyA paramayA yukto yAnArUDho divaM vrajet || 53-28
strIshUdrAdijanairanyairnIchairapi nR^ipottama |
kR^itaM yaistu maharaja tairiyaM jagatI dhR^itA || 53-29
vidyamAne vrate chAsminsarvakAmaphalaprade |
gachChanti nirayaM mUDhA martyA hyetanmahAdbhutam || 53-30
shivarAtrivrataparAH shivakIrtanatatparAH |
shivalokAdhipAH proktAH pUjyamAnA marudgaNAH | 53-31
shivaM gachChati bhUpAla yo naraH kartumichChati |
shivarAtrivratamidaM sa gachChedbrahmaNaH padam || 53-32
mahApAtakayukto vA yukto vA sarvapAtakaiH |
vratenAnena rAjendra muchyate nAtra saMshayaH || 53-33
yastvetadvratamAshcharyaM kurute bhaktisaMyutaH |
tadgrAmaM tena pUtaM hi tasmAdvratamanuttamam || 53-34
yatraiva vartate rAjaMstattIrthaM tattapovanam |
tatraiva vAsinaH sarve yAnti sArUpyatAM shive |
asmi~njanmani kaunteya vrataM paramapAvanam |
ekaM vA kriyate yena janma tatpAvanaM bhavet || 53-35
rAjasUyasahasreNa vAjapeyashatena cha |
yatphalaM prApyate sadbhivratenAnena tadbhavet || 53-36
kShamApradakShiNe yattu sarvatIrthaniShevaNe |
puNyakShetrAbhigamane kanyAdAne cha yatphalam |
brahmANDakoTidAne cha shivarAtrivratena tat || 53-37

yudhiShThira uvAcha 

kena mArgeNa gA~Ngeya pUjanIyo maheshvaraH |
tatrAnuShTAnadAnaM cha brUhi me nimnagAsuta || 53-38 

bhIShma uvAcha 

nAradena yathA proktaM tadbravImi tavAnagha || 53-39
prAtaH kAle samutthAya snAtvA vai vAgyataH shuchiH |
puShpANi cha vichitrANi phalAni rasavanti cha |
AdAya matimAnmaunI jitakrodho jitendriyaH |
gR^ihaM kR^itvA tu kaunteya kArayechChubhamaNDalam |
pa~nchakumbhasamAyuktaM nAnApuShpairalaMkR^itam || 53-40
indrAdilokapAlAnvai pUrvAdiShu cha vAhayet |
kumbeShu teShu kaunteya pUjayetprayato vratI || 53-41
madhyame pUrNakumbhe tu devadevaM pinAkinam |
AvAhya rudrasUktena rudraM taM girijApatim || 53-42
Abhimantrya cha tanmantrairvAmadevairathApi vA |
teShu mantraiShvashaktashchettatra pa~nchAkSharaM param || 53-43
pa~nchAkSharamahAmantravidyayA dharmanandana |
yaH pUjayenmahAdevaM sa rudrapadamashnute || 53-44
tatkumbhatoyairbhUteshamabhiShichya pinAkinam |
yasminmantre sadA niShThastenaiva snApanaM varam || 53-45
gandhapuShpairdhUpadIpairvastarirvividhabhUShaNaiH |
bilvapatrairmahAdevamarchayetprayato vratI || 53-46
naivedyaM paramAnnaishcha pa~nchabhakShyaishcha pAyasaiH |
dadhikShIrairnAlikerairnaivedyam tu samarpayet || 53-47
karpUrachUrNasamyuktaM pUgIphalasamanvitam |
tAMbUlamarpayeddhImAndevadevasyadharmaja || 53-48
mR^ityuMjayamahAmantraiH paramAnnaM hunedvratI |
aShTottarasahasraM tu tadardhamatha vAnagha |
pAdahInaM na kartavyaMmakShayaM phalamichChatA || 53-49
AjyahomaM tathA kuryAttilahomasahasrakam |
prAyashchittahutirhutvA charutantraM samApayet || 53-50
puNyAhaM brahmaNaiH sArdhaM vAchayetprayato vratI |
rudrasUktaM japeddhImAnnAdAvante yudhiShThira |
atha vA vAmadevam vA shAntisUktaM tu ghoShayet || 53-51
hATakena tu raupyeNa vAsasA ratnakuNDalaiH |
AchAryaM pUjayedvidvAngodAnena visheShataH  || 53-52
brAhmaNebhyo vratI dadyAddakShiNAM tu visheShataH |
pradakShiNanamaskArairrAshIrbhiH kR^itama~NgalaH || 53-53
upavishyAsane dhImAnetanmAhAtmyamuttamam |
shR^iNvanpaThanvAchayaMshcha vAgyataH shR^iNuyAdvratI || 53-54
purANadharmashAstraishcha rAtrisheShaM samApayet |
nR^ittagItAdivAdyaishcha tathA ma~NgalavAchakaiH || 53-55
bherImR^ida~NgapaTahairniHsANAdyaishcha DiNDimaiH |
rAtrau jAgaraNaM kuryAdyAvachchandrodayAvadhi || 53-56
tatpuruSheNa mantreNa chandrAyArghyaM pradApayet |
kShIrodArNavasaMbhUtajaTAmaNDalavartine || 53- 57
gR^ihNIShvArghyaM mayA dattaM chandrachUDAmaNe prabho |
iti mantreNa matimAndattvA chArghyaM pinAkine |
nIlagrIveNa mantreNa rudrAyArghyaM nivedayet || 53-58
evaM kuryAdvratI vidvAnnaivedyaM pratiyAmake |
pAraNAdau prakurvIta homaM vidvAnpinAkine  |
homAnte bandhubhiH sArdhaM svayaM bhu~njIta vAgyataH || 53-59
evaM kR^itvA vidhAnena shivarAtrivrataM shubhaM |
shivalokamavApnoti nAradena prabhAShitam || 53-60
ya idaM kArayennityam sarvabhAgyakaraM shubham |
sarvAnkAmAnavApyaiva shivalokaM sa gachChati || 53-61
yastvetachChR^iNuyAnnityaM yashchApi parikIrtayet |
nAshubhaM prApnuyAtkiMchidiha loke paratra cha || 53-62
vedavAdI bhavedvipro rAjA vA vijayI bhavet |
dharmArthakAmamokShArthI naro yo bhaktisaMyutaH |
yadyadichChati dharmAtmA tattadeti na saMshayaH || 53-63

yudhiShThira uvAcha 

kaiH kR^itaM vratmetaddhi ke vindanti mahatphalam |
tanme kathaya tattvaj~na kR^ipA mayi tavAsti chet || 53-64

bhIShma uvAcha 

purA sudhAMshudharmAtmA sarvAnandakaraH prabhuH |
rUpalAvaNyapUjyo.asau kAmI rUpamadoddhataH |
saundaryashevadhiM tArAM gurorbhAryAmathAharet || 53-65
tachChrutvA devarAjasya purodhAstapadAm varaH |
tamabravItattadAgatya shIlaM te rUpamIdR^isham |
AbhijAtyaM nAshamIyAttasmAdevaM tu mA kR^ithaH || 53-66
tatheti pratijagrAha tArANAmadhipo balI |
punaH kAmayate kAmI tajj~nAtvA bR^ihatAM patiH |
shApaM dadau mahAtejAH kShayIti nitarAM bhavaH || 53-67
taddoShaparihArArthaM kAverIsaritastaTe |
tapasA toShayAmAsa shaMkaraM lokashaMkaram || 53-68
sudhAMshostapasA tuShTaH pAravatInAyakaH prabhuH |
prIto.asmIti tamAli~Ngya shivarAtrivrataM kuru |
ityabravItrinetro.api tatraivAnataradhIyata || 53-69
shivAj~nayA tu tatkR^itvA shivasAlokyatAM gataH |
shirasA dhAritastena tatrAdyApi sa modate || 53-70
ikShvAkukulajaH shrImAMstrisha~NkurnAma bhUpatiH |
kR^itvA vratamidaM rAjannadyApi divi vartate || 53-71
uttAnapAdaputrastu kR^itvedaM vratamIdR^isham |
AkalpastAyivibhavo dhruvalokamavAptavAn || 53-72
trisha~Nkutanayo dhImAnharishchandro mahAmatiH  |
vIrabAhukabhR^ityatvaM prAptavAnkushikAtmajAt || 53-73
shmashAnanilayo rAja~nshivarAtridine shubhe |
upavAsavrataparo dhyAtvA tryambakamiShTadam || 53-74
vAkpuShpeNa tamabhyarcha rAtrau jAgaratatparaH |
brahmaviShNumaheshAnAM kR^ipayA cha divaM gataH || 53-75
puNyashloko naLo rAjA kalinA tu prapIDitaH |
vrataM kR^itvA shivasyAshu prAptavAnsvapuraM nR^ipa || 53-76
kashyapasya priyA bhAryA kR^itvA vratamanuttamam |
hariM putramavApnoti suralokasya guptaye || 53-77
gautamastu mahAtejA dharmiShThastapatAM varaH |
kR^itvaivAhalyayA sArdhaM shatAnandamavAptavAn || 53-78

yudhiShThira uvAcha 

jamadagnistathA chAtriH kR^itavIryastu rAghavaH |
hariM putratvamApannA ete vrataparAyaNAH || 53-79  
shakro yamaH prachetAshcha dhanado dishivallabhaH |
shivarAtrivrataM kR^itvA kakubhAmadhipAbhavan || 53-80
R^iShayo rAjashArdUla munayo brahmavittamAH |
rAjAno vaishyamukhyAshcha shUdrashchAnye narAdhamAH || 53-81
shivarAtraprabhAvena shivasArUpyatAM gatAH |
shivarAtrivratamidaM kR^itaM yadi sukhapradam || 53-82
mR^iDAnIpatimIshAnaM vratenAnena toShayet |
sa muktaH sarvapApebhyo yAnArUDho divaM vrajet || 53-83
bhaktyA kR^ite vrate chAsmi~nshivarAtrau mahAmate |
vidyAbandhuvayovittaM labhate nAtra saMshayaH || 53-84
mArjAramUShikau rAjanpureshAnasya saMnidhau |
phalakShIrAdiharaNAnnihatau tau divaM gatau || 53-85
choro vai dhanalAbhAya jAgardvai shivasaMnidhau |
nishUdito rAjabhaTaiH shivalokamavAptavAn || 53-86
gardabhau devapUjArthaM godhUmaguDadhUpakAn |
vAhayitvA purA shrAntau vaNijA saha dharmaja || 53-87
shivarAtridine rAtrau saMnidhau nidhanaM gatau |
tadA shivagaNaiH sArdhaM pUjitau tau divaM gatau || 53-88
shivarAtridine rAjanmAhAtmyaM yaH shR^iNoti cha |
pitR^imAtR^ikulairyukto rudralokaM sa gachChati || 53-89

May 2, 2009