Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
sheShadharmaprakaraNam 55

mAsavratAdimAhAtmyam

yudhiShThira uvAcha 

sheShamAse tu yaddharmaM vArayoge nadIsuta  |
shrotumichChAmi tattvena nAtaH parataraM hi me  || 55-1

bhIShma uvAcha 

jyeShThamAse paurNamAsyAM gopUjaM kuru te tu yaH |
godhanAni cha sidhyanti prApayanti divaM hi tat || 55-2
pUrvamabhyarchitA gAvo gopaiH kR^iShNaprachoditaiH |
daduH puNyaphalaM teShAM yena te tridivaM gatAH || 55-3
goShu brAhmaNamukhyeShu bhaktimAnyo bhavetpumAn |
prayAti harisAlokyaM punarAvR^ittivarjitam || 55-4
yoganakShatravAreShu yadvR^ittaM tannibodha me || 55-5
yogeShu cha vyatIpAto nakShatraM viShNudaivatam |
vAreShu bhAnuvAro.asau somavAro bahupradaH ||  55-6
tAni vakShye sumukhyAni vratAni vratinAM varaH |
vyatIpAto mahAyogaH somasUryasutaH prabhuH |
pApaghno rogahArI cha bahubhAgyaprado nR^iNAM ||  55-7
vyatIpAte puNyayoge susnAtaH kR^itapUjakaH |
brAhmanAnvarayedbhaktyA trInvAtha chaturo.api vA || 55-8
shrotriyAnharibhaktAMshcha viShNupUjAratAnsadA |
pAyasaM kArayedbhaktyA sUkShmagodhUmataNDulaiH || 55-9
mishritaM shuddhapayasA gavaM chaivAjyasaMmitam |
shvetasharkarayA samya~NmishritaM jalavarjitam || 55-10
kaduShNaM tu samAnIya harernaivedyamarpayet |
godhUmaparamAnnaishcha harernaivedyamarpayet |
naivedyasheSham tatsarvaM brAhmaNAnbhojayetvratI || 55-11
tatastAngandhapuShpAdairalaMkR^itya samAhitaH |
dadhyAtvisheShatasteShAM satAmbUlAM tu dakShiNAm || 55-12
yastevaM kurute rAjanprativarShaM tu bhaktitaH |
sa muktaH sarvadAridryAtsaubhAgyaM sukhamashnute || 55-13
bhogArthI bhogamApnoti svargArthI svargamashnute |
paramAnnasya dAnena so.akShayaM sukhamashnute || 55-14
pratyakShametalloke.asmindAtR^INAM tu sukhapradam |
mantrayuktena dAnena bhoktR^INAM tu daridratA || 55-15
tasmAttvamapi rAjendra vyatIpAtavrataM kuru |
anena te bhavetsaMpannAtra kAryA vichAraNA || 55-16
yastvekavatsaramapi jyeShThe tvevaM karoti yaH |
so.api labdhvA parAM kIrtimakShayaM sukhamashnute || 55-17
puNye shravaNanakShatre hyupavAsaparAstu ye |
te yAnti harisAlokyam satyaM nAradabhAShitam || 55-18
putradaM kAmadaM viddhi mokShadaM bharatarShabha |
satataM kurvatAM bhaktyA shravaNaM haritoShaNam || 55-19
ekAdashIvrataM yadvaddvAdashyAM pUjanaM hareH |
tathA kurvIta matimA~nshravaNAntamanuttamam || 55-20
puNye shravaNanakShatre dvAdashI yadi sambhavet |
tatropavAsaM kurvIta koTiyaj~naphalaM labhet || 55-21
ekAdashI yathA proktA harivipraprapUjane |
tathA cha viShNunakShatravrataM kurvIta buddhimAn || 55-22
abdatrayaM Shadabdam vA hyekAbdamatha vApi vA |
shravaNavrataM prakurvANo viShNusAyUjyamApnuyAt || 55-23
shravaNavratasya sAdR^ishyamekAdashyAstathA nR^ipa |
na pashyAmi cha shAstreShu kuru tasmAtkurUdvaha || 55-24
bhAnuvAre dvimuktaM tu ye kurvanti narAdhamAH |
AbrahmakalpaparyantaM vasanti kShAarakardame || 55-25
ekamuktaM tu matimAnyaH kuryAdravivAsare |
sa muktaH sarvapApebhyo ga~NgAsnAnaphalaM labhet || 55-26
saMkrAntau ravivAre cha vyatIpAte cha parvasu |
narakaM yAti rAjendra nishibhukpApakarmakR^it || 55-27
AdityasyodayAdpUrvam tadvAre snAti yo naraH |
tatpUrvasaptavAreShu kR^itaM pApaM vinashyati || 55-28
sarvavyAdhiharaM puNyamAyurArogyavardhanam |
bhAnuvAre vratamidaM tathA brAhmaNabhojanam || 55-29
bhAnuvAre prasannAtmA hariH sarvagataH prabhuH |
vratAnAM phalado nityaM tasmAttaM pUjayetsudhIH || 55-30
atha vai sampravakShyAmi somavAravrataM shubhaM |
ekabhuktena naktena shivaH prIto bhaveddhruvam || 55-31
upavAsena rAjendra svapadaM saMprayachChati |
punAti sakalAnvaMshyAnupavAsaparo naraH || 55-32
umAkAntaM pratiShThApya sthaNDile shubhadarshane |
rudrasUktena mantreNa hyabhiShekaM prakalpayet || 55-33
atha vA vAmadevyAdyairmantrairabhyarchayechChivam |
gAyatrAdimahAmantraistaM prayatnena pUjayet || 55-34
upavAsavrataparaH sa snAyAtpuNyavAriShu |
karavIrAdikaiH puShpaiH samyagdevaM prapUjayet || 55-35
nR^ittagItAdivAditraiH sha~NkhadundubhinisvanaiH |
purANashravaNairdIpaiH pUjayettaM prayatnantaH || 55-36
vastramaNDanayuktAbhiH pUjanAbhiH sureshvaram |
bhaktimAnpUjayedrAjanvittashAThyaM na kArayet || 55-37
adhakShayo hyekabhuktena naktena divi pUjanam |
upavAsAttu sAyUjyaM labhate nAtra saMshayaH || 55-38
devabhUtapatau sAkShAtvratenAnena toShite |
yaM yaM kAmayate kAmaM taM tamApnoti nishchitam || 55-39
vratAnAmapi sarveShAM dAnAnAM tapasA tathA |
kR^iShNe bhaktiryadi bhavettatsarvaM saphalaM bhavet || 55-40
shravaNam kIrtanaM viShNoH smararaNaM pAdasevanam |
archanaM vandanaM dAsyaM sakhyamAtmanivedanam || 55-41
srIkR^iShNa viShNo nR^ihare murAre
pradyumna saMkarShaNa vAsudeva |
ajAniruddhAmalavishvarUpa
tvaM pAhi naH sarvabhayAdajasram ||  55-42


May 3, 2009