Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com
sheShadharmaprakaraNam 57

bhAratamahimAnuvarNanam

bhIShma  uvAcha 

kaviM purANamajaraM vishvarUpiNamavyayam  |
yogidhyeyaM sadAnandaM dhyAtvA tatpadamashnute || 57-1
pitAmbaradharaM viShNuM sarvadhAtAramachyutam |
vanamAlAvirAjantaM dhyAtvA tatpadamashnute || 57-2
AdyantashUnyAm lokAnAmIshvaraM puruShottamam |
vanamAlAvirAjantaM dhyAtvA tatpadamashnute || 57-3
shuddhasphaTikasaMkAshaM sUryakoTisamaprabham |
shrIvatsavakShasaM viShNuM dhyAtvA tatpadamshnute || 57-4
kaustubhena virAjantaM muktadAmavibhUShitam |
keyUrahArasubhagaM dhyAtvA tatpadamashnute || 57-5
shriyA cha parayA nitayM sevyamAnapadadvayam |
munIndranikarairvandyaM dhyAtvA tatpadamashnute || 57-6
saMsAratApavichChedakAraNaM kamalAshrayam |
bhaktachintyaM sthiraM devaM dhyAtvA tatpadamashnute || 57-8
vandyaM vareNyaM puruShamIshvaraM sarvatomukham |
viShNum jiShNuM jitAmitraM dhyAtvA tatpadamashnute || 57-9
chaturbAhumudArA~NgaM pItakausheyavAsasam |
nIlotpaladalashyAmaM dhyAtvA tatpadamashnute || 57-10
anAdinidhanaM shAntam nirmalaM vishvatomukham |
sR^iShTisthitilaye hetuM dhyAtvA tatpadamashnute || 57-11
trAyantaM bhuvi sAdhUnAM hantAraM chAtatAyinAm |
dharmasetuM mahAbAhuM dhyAtvA tatpadamashnute || 57-12
aNoraNIyAMsamajaM mahato.api mahIyasam |
sarvaprabhumanIshAnAM dhyAtvA tadpadamashnute || 57-13
rAmamindIvarashyAmaM j~nAnAnandamariMdamam |
upendramindrAriharaM dhyAtvA tatpadamshnute || 57-14
rAvaNAntakaraM devamamlAnakusumAnvitam |
surArchitapadadvandaM dhyAtvA tatpadamashnute || 57-19
trAhi pAlaya devesha devadeva jagatpate |
evaM dhyAtvA naro yastu tatpAdakamalaM vrajet  || 57-20
kAlAtmankamalAnAtha kalidoShanivAraNa |
tubhyaM namo hR^iShIkesha namaH saMsR^itihAriNe || 57-21
evaM dhyAtvA sarvakAlaM naraH pApavR^itopi vA |
hitvAghaughaM sa yAtyeva vaikuNThabhavanaM nR^ipa || 57-21
tvaM sadA chintayandevaM viShNuM kamalalochanam |
achirAtprApyase  bhUtiM nAkaM shAshvatameShyasi |
etaduktaM mayA sarvaM kiM bhUyaH shrotumiChasi || 57-21
kR^iShNasya kR^ipayA vedmi nAradasya varAnnR^ipa |
nAradAttu mayA j~nAtaM matto vai bhavatA shrutam || 57-22
yaH shR^iNoti sadA bhaktyA kalidoShairna lipyate || 57-23
viShNuvAmanapadmAkhyaM brAhmaM brahmANDapa~nchakam |
bhArataM shuklavAguktaM purANaM bhAgavatAhvayam |
shrotavyaM hi prayatnena saMsArachChedalipsunA || 57-24
kR^iShNaM bhajasva dharmAtmaMstameva sharaNaM vraja |
tatprasAdAdbhavenmuktiH priyaste yadupuMgavaH || 57-25
svasti te.astu hariH sAkShAtsiddhado vR^iShNivallabhaH |
sadA vasatu rAjendra tava chitte janArdhanaH || 57-26

vaishaMpAyana uvAcha 

ityuktvantaM dharmaM tu dharasUnuH praNamya tam |
kR^itArtho.asmIti gA~Ngeyam pUjayAmAsa dharmajaH || 57-27 
munayo vipramukhyAshcha rAjAnashcha nadIsutam |
pUjayAmAsuravyagrAH kR^iShNe nishchitabuddhayaH || 57-28
tenaivam satkR^ito bhIShmastIrthayatrAparo.abhavat |
dharmarAjo.anujaiH sArdhamAste dhyAya~njanArdanam || 57-29
purANaratnametaddhi harivaMshAtsamuddhR^itam |
nAradIyamidaM dharmyamitihAsaM purAtanam |
kR^iShNena gaditaM sAkShAtddharmaputrAya dhImate || 57-30
sukR^idvA shR^iNuyAdvApi sheShadharmamimaM nR^ipa |
sarvapApavinirmuktaH sagachChedvaiShNavaM padam || 57-31
rAjasUyasya yaj~nasya yatphalaM labhate naraH |
tatphalaM samavApnoti hyasya shravaNakIrtanAt || 57-32
saptadvIpavatiM pR^ithvIM sashailavanakAnanAm |
dattvA yatphalamApnoti tatphalaM cha prapadyate |
shR^iNuyAdya imam nityaM yashchApi parikIrtayet || 57-33
prAptnuyAnnAshubhaM kiMchitparatreha cha mAnavaH || 57-34
sarvavidyAdhikArI syAddvijo rAShtraM labhennR^ipaH  |
vaishyaH pashudhanaM chaiva shUdro vai dharmamashnute || 57-35
putrakAmo labhedputraM kanyA bhartAramApnuyAt || 57-36
rAjA vA rAjaputro vA shR^iNoti satataM nR^ipa |
gokoTInAM saMpradhanAtyatphalaM tadavApnuyAt || 57-37
rogArto bandhanArto vA muchyate duHkhasaMchayAt || 57-38
rAjyaputradhanaprAptidhAnyaratnavasUni cha |
asya shravaNamAtreNa labhate nAtra saMshayaH || 57-39
etasmAnna paraM kiM chichChrotavyamiha vidyate || 57-40
bhAratAdhyayanAtpuNyAdbrahmahatyAdikAnyapi |
mahApAtakajAlAni vinashyanti na saMshayaH || 57-41
kalidoShaviShArtAnAM jantUnAM hatachetasAm |
uttArakaM tvekameva bhAratAdhyayanaM bhuvi || 57-42
bhArataH pa~nchamo vedo vedAntArthopabR^iMhakaH |
strIshUdradvijabandhUnAmapi mokShapradAyakaH || 57-43
bhAratAdhyayanAshakto harivaMshaM paThennaraH |
dine dine prAtarevaM saMpUrnaM phalamashnute || 57-44
harivaMshasya paThane.pyashaktah imamAdarAt |
paThedvA pAThayedvApi tasya muktiH kare sthitA  || 57-45

sUta uvAcha  

tata pArIkshito vidvA~njanamejayabhUpatiH |
shrutvedaM bhAratAkhyAnaM samagraM vedasaMmitam |
madhyesabhaM maharShINAM vaishaMpAyanamabravIt ||  57-46

janamejaya uvAcha 

vyAsashiShya mahAprAjna tvatprasAdAnmayA shrutam |
bhAratAkhyAnamakhilaM kR^itArtho.asmi mahAmate |
netaH param mayA kiMchichChrotavyamiha vidyate ||  57-47
evamuktvA sa rAjarShirR^iShivaryasya tasya vai | 
anuj~nAM tu puraskR^itya vyAsasyAnumate tadA |
bhAratAkhyAnavaryasya shAntiM chakre vidhAnataH || 57-48
kArayAmAsa viprANAM koTInAM bhojanaM tadA |
prAdAdvisheShatastatra dhanavastrAdikaM bahu ||  57-49
sachChotriyANAM viprANAM riktAnAM tu tapasvinAM |
tataH svarNasya rAshiM tu sarvaratnopashobhitam |
kArayAmAsa matimAnR^iShimadhye mahAtapAH || 57-50
vaishaMpAyanamAhUya vaktAraM bhAratasya vai |
sarvaratnairabhyaShi~nchanmUrdhni tasya mahAtmanAH |
tatastenAbhiShekeNa pUrNastR^iptashcha so.abhavat || 57-51
grAmAnbahUnadAttasmai R^iShivaryAya dhImate || 57-52
evaM nirvartayitvA tu shAntikarma sa bhUpatiH |
bandhimAgadhamuktaistu jayaghoShairvisheShataH |
stUyamAnaH svanagaraM prAvishatkR^iShNamAnasaH || 57-53
shraddadhAnasya pUyante sarvapApAnyasheShataH |
kalidoShaharaM nAma dharmashravaNapAvanam |
shR^iNvatAM sarvapapAni vilayaM yAnti bhUrishaH || 57-54

varamimamitihAsaM shR^iNvatAM laukikAnAM 
sakaladuritashAntiH sadya evAstu viprAH |
sa bhavati hariloke bhaktirasminmurArau
jagati sakalametaddurlabhaM pApinAM cha || 57-55

M1
kAyena vAchA manasendriyairvA
buddhyAtmanA vA prakR^iteH svabhAvAt |
karomi yadyatsakalaM parasmai
narAyaNAyeti samarpayAmi ||
yadakSharaM padaM bhraShTam mAtrAhInaM tu yadbhavet |
tatsarvaM kShamyatAM deva narAyaNa namo.astu te || 
shrIsheShadharmagraMthaH samAptaH | Om tatsat | hariH Om | 
shR^IkR^iShNArpaNamastu |

May 9, 2009