Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
sheShadharmaprakaraNam - 6
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @yahoo.com

annadAnaprashaMsA

vaishaMpAyana uvAcha

godAnasya phalaM shrutvA dharmarAjo mahAmatiH l
punarevAparaM dharmaM paprachCha dvijasaMsadi ll 6-1
yudhiShThira uvAcha
lokanAtha namaste.astu namaste bhaktavatsala l
trAhi maM puNDarIkAkSha dharmashAstropadeshataH ll 6-2
sarveShAmeva dAnAnAM yaddAnaM sumahatphalam l
sadyastuShTikaram chaiva sarvapApapraNAshanam ll 6-3 
tvameva vetsi tatsarvaM lokanAtha yadUttama l
tvadbhR^ityAnpAhi dharmAtmansatkathAshravaNena cha ll 6-4

shrIbhagavAnuvAcha

vakShyAmi pANDavashreShTha dAnAnAmuttamaM varam l
sadyastuShTikaraM puNyamAyurArogyavardhanaM ll 6-5
annadAnAtparaM dAnaM nAsti kiMchijjagattraye l
annena jAyate loko hyanne prANAH pratiShThitAH l
tasmAdannAtparaM dAnaM nAsti pArtha hi me matam ll 6-6
adya te.ahaM pravakShyAmi itihAsaM purAtanam l
shR^iNvatAM sarvapApaghnaM bhuktimuktiphalapradam ll 6-7
purA kila mahArAja brAhmaNo vedabhUShaNaH l
sarvashAstrArthasaMpanno bahuputro mahAdhanI ll 6-8
atithipriyakR^innityaM bandhUnAM hitakR^innR^ipa l
annamevaparaM dAnaMmityuktvAsau karoti cha ll 6-9
durbhikShe vA subhikShe vA hyannameva sadA dadat l
dvijashUdrAntavarNAnAM prabhR^iShTAnnaM dadAti cha ll 6-10
annadAnaM dR^iDhaM kR^itvA sthite tasminmahAtmani l
suraloke.atha gandharvAH kIrtayanti sma taM dvijam ll 6-11
etachChrutvA devapatiH parIkShAyAM samutsukaH l
AjagAmAtha viprasya mandiraM bahupUjitam ll 6-12
saMdishya cha mahAmeghAnpuShkalAvartakAndrutam l
vR^iShTimutpAdayAmAsa saptarAtraM nirantaram ll 6-13
jalAkulamabhUtsarvaM dashayojanamAtrakam l
tasminkAle.apyasau devashchAyayau viprarUpadhR^it ll 6-14
kR^ishaH kha~njo yaShTihastaH sUkShmadR^iShTiH kShudhAturaH l
svastItyuktvA yayAche.annaM ghargharAghoShasaMyutaH ll 6-15
viprarUpadharaM devaM dR^iShtvA rAjendra dharmavit l
pratyuthAnAbhivAdAbhyAM pAdau chApi prapIDya cha ll 6-16
uvAcha matimAndharmI brAhmaNeShu dR^iDhavrataH l
kR^itArtho.asmi mahAbhAga bhavadAgamanena hi ll 6-17
kulaM vittaM shrutaM gehaM putrapautrAdayaH suhR^it l
sarve te mama patnyashcha dhanyA eva tvadAgame ll 6-18
pitaro me mahAbhaga gAvo me janma chaiva hi l
dhanyA evAgnayaH sarvA bhR^ityA janmAntarANi cha l
idAnIM sudinaM jAtaM jIvitaM cha sujIvitaM ll 6-19
evaM vadati viprendre tasmindhArAkule dine l 
agniM prajvAlya yatnena sAdhvI pAkamathAkarot ll 6-20
tataH prakShAlya viprendraH padau tasya dvijasya cha l
tadannaM pAtrasAtkR^tvA viShNubuddhyA nanAma ha ll 6-21
tasminnavasare shakro bahurUpI sureshvaraH l
manasAchintayaddevAMste.api tatra samAgatAH ll 6-22
brahmarUpA mahAtmAno jvalanArkasamaprabhAH l
annaM yayAchire vipraM svastItyktvA samuchChritAH ll 6-23
bhoktuM samudyataH sakraH shrutvA tu karuNAM giram l
surANAM tu samAhUya vachanaM chedamabravIt ll 6-24
shR^iNuShva madvacho vipra te sarve kShuditA bhR^isham l
taishcha sArdhamahaM bhoktumichChAmi na cha tairvinA  ll 6-25
tachChrutvA vachanaM tasya brAhmaNo.atithivatsalaH l
kuru pAkaM kShaNena tvamiti patnImabhaShata ll 6-26

brAmaNyuvAcha

kiM karomi cha dharmAtmannindhanaM nAsti madgR^ihe l
kShuditA brAhmaNashreShThA yadupAyaM vadasva tat ll 6-27

brAhmaNa uvAcha

vastrANi cha bahUnyatra ghR^tatailaghaTastathA l
saMyojya vartikAM teShu dIpayasva samR^iddhavat ll 6-28

vaishaMpAyana uvAcha

bhartR^ivAkyaM tathA shrutvA vastramekaM yathA bhavet l
ghR^itaM tailaM tu niHsheShaM tathA sAdhvI chakAra ha ll 6-29
sarvAbhAve patiM prAha shrUyatAM vachanaM prabho l
vastrAjya tailam niHsheShaM mA bhUtkiM karavANyaham ll
pAkashcha nAbhavadvidvankartavyaM kimataH param ll 6-30

shrIbhagavAnuvAcha

shrutvA vachaH punastasyAH kopAtsaMraktalochanaH l
abravItparuShaM vAkyaM sAkShaddevena choditaH ll 6-31
duHkhitAshchaiva tiShTanti kShuditA brAhmaNottamAH l
pAdau prasArya te chAgnau kuru pAkaM hi durjane ll 6-32
pativAkyaM tadA shrutvA prItA sAdhvI nR^ipottama l
tathAkarotsvapAdau cha tailasechanacharchitau ll 6-33
pAkastadAbhavaChIghraM ja~NghANDena vahninA l
sA sAdhvI veda nAkiMchinnaiva vindati nAdunot ll 6-34
patistu pAkakartA cha kR^itvA pAkAnanekashaH l
tataH prakShAlya pAdau cha pUjayAmAsa chAkShataiH ll 6-35
prasArya bhAjanaM dIpaM sthApayitvA sa dharmavit l
dAtumannaM samArebhe saMbhramAdavichArayan ll 6-36
tataH purandaraH prAha brAhmanaM vigataspR^iham l
patnIM samAnayasveti hyannaM sA dAtumarhati ll 6-37
patnyA virahite gehe vastumadya na shakyate l
bhoktuM kimuta viprendra gR^ihiNI gR^ihamuchyate ll 6-38
yasya bhAryA gR^ihe nAsti sadvR^ittA dharmachAriNI l
araNyaM tena gantavyaM yathAraNyaM tathA gR^iham ll 6-39
patnyA virahite gehe bhartuH saukhyaM na vidyate l
tathaiva dvija sarveShAM madvidhAnAM kimuchyate ll 6-40
atithInAM yathA sAdhvI prItA dAsyati putravat l
prItA bhavanti te devAH karmashraddhAsamIpsavaH ll 6-41
maunaM balaM hi yogInAM dvijAtInAM shrutaM balam l
patnI  balaM gR^ihastAnAM pakShau vai pakShiNAM balam ll 6-42
annaM balaM manuShyANAM puruShANAM dhanaM balam l
rAjA balaM durbalAnAM yodhAnAM tu dhR^itirbalam ll 6-43 
chakShurbalaM hi jantUnAM dharmaM vai saMpadAM balam l
shIlaM balaM hi nArINAM gR^ihiNI gR^ihamedhinAm ll 6-44
tasmAttvaM balahInashcha kiM karoShi vR^ithA mama l
bhAryA na chettu yAsyAmastiShTha tvaM tu sukhaM dvija ll 6-45
iti devapatervAkyaM shrutvA bhItisamanvitaH l
dhyAtvAtha mAM viveshAshu pAkashAlAM kurUdvaha ll 6-46
pAriplavAkShIM veShtantIM bhuvi dInAM sumUrchChitAm l
hInaja~nghAM svakAM bhAryAmidaM vachanamabravIt ll 6-47
aho.ahaM pApadhIrnityaM krUravA~N nirghR^iNo.asuraH l
anukUlAM svakAM bhAryAmIdR^ishIM karavANi yat ll 6-48
aviveko hi sarveShAmApadAM paramaM padam l
vivekarahito yastu pashureva na saMshyaH ll 6-49
atarkayantaM vidvAMsamapi shAstravishAradam l
pravishanti yathA nadyo duHkhAni cha mahArNavam ll 6-50
ityuktvA tvaM kShamasveti madvachaH paruShAkSharam l
abravItpunarevAshu kalyANIM tAM pativratAm ll 6-51
kimidam suvrate sAdhVi prAkR^itastrIjano yathA l
AgatAnatithInsarvAnpAlayasva cha mAmiha ll 6-52
tvayA vinA katham vastumutsahe dharmachAriNi l
kAlo hyayaM naiva dR^iShTo noktapUrvaM mayeddR^isham ll 6-53
tvaM dharmastvaM priyAH prANAH devatA cha tvameva me l
atithInAmayaM dharmastvayyeva cha nivartate ll 6-54
evamuktApadadbhUmau shokamohasamanvitaH l
utthitA puruhUtasya kR^ipayA sA pativratA ll 6-55
vismitA jAta ja~NghorU jAmbUnadavibhUShitA l
bhojayAmAsa tAnsarvAnbrahmarUpadharAnsurAn ll 6-56
tR^iptAH pramuditAH sarve sukhAsInA dvijottamAH l
bhartAramAnayasveti tAmUchurdharmanandana ll 6-57
shokArNave patiM dR^iShtvA patitaM taM suduHkhitam l
kimetaditi sA sAdhvI vyAjahAra suduHkhitA ll 6-58
kiM tvaM shochasi kalyANa nitarAM prAkR^ito yathA l
bhuktvA tuShTA dvijavarAH kariShyantyAshiShaM shubhAm l
teShAM sakAshaM gachCha tvaM prArthayasva shubhAndvijAn ll 6-59
shokasthAnasahasrANi bhayasthAnashatAni cha l
divase divase mUDhamAvisanti na paNDitam ll 6-60

shrIbhagavAnuvAcha

svapnadR^iShTeva tatsarvaM vichintya cha muhurmuhuH l
gatvA praNamya tAnsarvAnuvAcha kurunandana ll 6-61
adya me saphalaM janma bhavatpAdAbhivandanAt l
adya me vaMshajAH sarve yAtA vo.anugrahAddivam ll 6-62
patrashAkAdidAnena kleshitA yUyamIdR^ishAH l
tatkleshajAtaM chitteShu vismR^itya kShantumarhatha ll 6-63
evamuktvA nanAmAshu sa vipro vai punaH punaH l
jyotirmayAMstadA dR^iShtvA vismayaM paramaM gataH ll 6-64
tato devapatiH prAha prahasanbrAhmaNottamam l
tR^ipto.asmi devAstR^ipyanti mAmindram viddhi dharmabhR^it ll 6-65
devA hyete vayaM prAptAstvatparIkShAbhilipsavaH l
yAvasthito.ahaM svarloke tAvattvaM sthitimeShyasi ll 6-66
tava dharmasya viprendra pratyUho na bhaviShyati l
ityuktvA tAM dharmapatnImabhinandhya muhurmuhuH l
tirodadhe sa sutrAmA devaiH sArdhamariMdama ll 6-67
sa vipro bhAryayA sArdhaM bhuktvAH bhogAnyathepsitAn l
ante jagAma svarlokaM bhAryayA saha dharmaja ll 6-68
tasmAttvamapi rAjendra dadasvAnnaM narAdhipa l
annadAnena te svargaM bhaviShyati na saMshayaH  ll 6-69
bhaktyA paramayAH yuktaH striyAH sArdhamariMdama l
sapatnIko yathA viprastathA tvaM kIrtimeShyasi ll 6-70
IshvaraH sarvabhUtAnAM hR^iddeshe samavasthitaH l
tasmAdatithayaH pUjyA bhoktA cha parameshvaraH ll 6-71
yasya gehe yadA tuShTo hyatithIrbhakShyabhojanaiH l
tadA devAshcha tuShyanti tasmAdannaprado varaH ll 6-72

vaishaMpAyana uvAcha

ityevamuktvaMitevamuktvaM yadupuMgavena
dharmaM mahAtmA kurunandanashcha l
punastathovAcha nipatya mUrdhnA
pAdAravindaM paramasya puMsaH ll 6-73
November 23, 2008