Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM
sheShadharmaprakaraNam 7
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com

pAnIyadAnam

yudhiShThira uvAcha

devadevAravindAkSha sharaNAgatapAlaka  l
tvameva saMshayachChettA sarvadA mama suvrata ll 7-1
dhanADhyA devatAbhaktA brahmabhaktA bahupradAH l
satpAtre dAnashIlAshcha prayAnti paramaM padam ll 7-2
riktAstu sarve manujA hyashaktA dAnakarmasu l
kA gatiH kAni dAnAni teShAM me kR^ipayA vada ll 7-3

shrIbhagavAnuvAcha

shR^iNu pANDava vakShyAmi shrotR^INAmaghanAshanam l
yasya shravaNamAtreNa vAjapeyaphalam bhavet ll 7-4
niShkiMchanA hi munayaH sarve dharmaparAyaNAH l
sadA sarvahite yuktAstoyadAnAddivaM gataH ll 7-5
kA~nchanAdIni dAnAni gR^ihNanti gR^ihamedhinaH l
uparyupari vA~nChanti toyAttR^iptA bhavanti hi ll 7-6
dAnAnAmuttamaM dAnamannadAnaM tathA jalam l
sadyastuShTikaraM dAnaM prANinAM jIvanaM cha yat ll 7-7
prANinAmapi sarveShAM prANA vAriNi saMsthitAH l
tajjalaM ye prayachChanti prANadAH parikIrtitAH ll 7-8
athraivodAharantImamitihAsaM purAtanam l
shrotR^INAM sarvapApaghnamAyurArogyavardhanam ll 7-9
purA kila mahArAja sushIlo brAhmaNottamaH l
shAnto jitendriyo vidvAnmadbhakto niHspR^ihaH suchiH ll 7-10
vede cha dharmashAstre cha vedAnte pariniShThitaH l
u~nChavR^ittiH sadAnandaH sadA sarvahite rataH ll 7-11
AtitheyaH sadA maunI jaladAne sadA rataH l
pashupakShimR^igAdInAM manujAnAM visheShataH l
mAM cha sarvagataM dhyAtvA jaladAnaM karoti saH ll 7-12
puNyavR^ikShAnsamAropya supuShpAnapi pAdapAn  l
pashupakShimR^igAdInAM shItalaM toyamuttamaM ll 7-13
avagrahe.api rAjendra mahAkUpAtsamuddhR^itam l
jalaM dadansarvakAlamAste badarikAshrame ll 7-14
devA yakShAstadA siddhA guhyakA api chAraNAH l
tasthAshramapadaM prApya sadA krIDanti niHspR^iHA ll 7-15
kadAchidbalabhiddevaH sha~Nkitastasya karmaNA l
saptArchirShA samAgamya yayAche jalamArtavat ll 7-16
mitrAtapAtparipluShTau jalapAnasamutsukau l
AvAbhyAM dIyatAM vipra jalaM paramashItalam ll 7-17

sushIla uvAcha

kR^itArtho.asmi mahAbhAgau yuvAbhyAM tArito.asmyaham l
adhya me saphalaM janma jIvitaM cha sujIvitam l
adhya me vaMshajAH sarve muktA eva na saMshayaH ll 7-18
evamuktvA sushIlastu pAdau prakShAlya tau dvija l
adya me prIyatAM viShNurityuktvAsau dadau jalam ll 7-19
sa pItvA tajjalaM sarvamapi tR^iptaH puraMdaraH l
dIyatAM dIyatAmasmai shItavAri cha satvaram ll 7-20
tachChrutvA vachanaM tasya brAhmaNo mayi tatparaH l
pAnIyashAlikAmadhye shUnyaM bhANDaM dadarsha ha ll 7-21
kimetchChUnyamabhavadbhANDaM pAnIyapUritam l
dhyAtvA sarvagataM viShNuM pAhi pAhItyachintayat ll 7-22
pAnIyaM naiva pashyAmi pipAsurbrAhmaNottamaH l
kim karomi jagannAtha pAhi mAM brAhmaNottamam ll 7-23
kartA tvaM mama dharmasya deva deva jagatpate l
kathaM dharmaM tu bhR^ityasya bha~NgIkartumihArhasi ll  7-24
pitA mAtA gurustIrthaM dharmo bandhuH suhR^ittamaH l
atastvaM mama devesha vrataM pAhi namo.astu te ll 7-25
tathA vadati tasminvai brAhmaNe pANDunandana l
pUrayAmAsa tadbhANDamantaryAmI jagadguruH ll 7-26
shikhAvAnsamanuprApya jalaM vai sarvatodisham l
apibatsahasA rAjankalpAnte vAridhiM yathA ll 7-27
bhUyo.apibaddadasveti prAthayitvA sa dharmaja l
yayau puraMdarapuraM vajrINA saha vismitaH ll 7-28
AshcharyaM paraM gatvA sa vipro bhAryayA saha l
khAnayAmAsa tatkUpaM tadA pAtAlasaMnibham l
prArthayAmAsa lokeshaM mAmevaM pANDunandana ll 7-29
namaste lokanathAya bhuktimuktipradAya cha l
namaste vAsudevAya devAnAM mUlarUpiNe l
pAhi mAm puNDarIkASha tvadbhaktaM kamalApate ll 7-30
yathA hi mama dharmasya hyantarAyA na santi hi l
tathA maM pAlayasveti bhUyo bhUyo nanAma cha ll 7-31
evaM bhaktyAdadattoyaM sarveShAM prANinAmiha l
Aste tatra cha viprendra R^iShisaMghaniShevitaH ll 7-32
tataH puraMdaro devairAgatya saha dharmaja l
papau tatra jalaM sarvaM grIShme tu pathiko yathA ll 7-33
triHsaptakR^itvastatrainaM parIkShya cha punaH punaH l
taddharmamapahatuM vai na shashAka sa vR^itrahA ll 7-34
tathA hi mama bhR^ityasya kAmA.Nlloke vyapohitum l
kaH samartho mahArAja mamApi cha na shakyate ll 7-35
bhaktAdhIno hyaham pArtha teShAmiShTam dadAmi cha l
tA.Nlloke.apyanyathA kartuM kaH samartho nu paNDitaH 7-36
svarlokaM samanuprApya sha~Nkitastasya karmaNA l
dvAdashAbdaM sahasrAkSho na vavarSha tadAshrame ll 7-37
kR^ipayA mama dharmAtmanvardhitaM toyamuttamam l
dadanvai sarvabhUtAnAmAste tatra mama priyaH ll 7-38
tatastu preShayAmAsa grahAnsarvA~nshachIpatiH l
te sarve samanuprApya papuH pAnIyamutsukAH ll 7-39
sthiteShu teShu sarveShu hyekatra kurunandana l
vR^iShTistadAbhavachChIghraM kalpAnte brahmaNo yathA ll 7-40

indra uvAcha

anyathA chintitaM kAryaM daivena kR^itamanyathA l
ahamanyachchintayAmi daivamanyatra chintayet ll 7-41
evaM chintAkulo rAjansutrAmA tu suraiH saha l
svargArho.ayamiti j~nAtvA tAngrahAnsamachintayat ll 7-42
arditAnvR^iShTibhiH samyakkampamAnAnmahIsurAn l
suptotthitA grahaH sarve hyabruvanbrAhmaNottamam ll 7-43
sushIla sarvadharmaj~na tR^iptAH sarve divaukasaH l
pitarastava suprItAH prashaMsanto divaM gatAH ll 7-44
karmaNA tava dharmAtma.NllokAH sarve charAcharAH  l
tuShTo hi pUNDarIkASho vetti dharmaM na chetaraH ll 7-45
tvamadya gachCha svarlokamanayA bhAryayA saha l
sutrAmA prArthate tvAM tu vastuM dharmabhR^itAM vara ll 7-46
vayaM grahA iti khyAtAH sUryachandrAdayo dvija l
vimAnAm sUryasaMkAshaM tvadarthaM vai samAgataM l
pashyArohatu yAsyAmo bhavAn bhu~NkShva sukhaM divi ll 7-47

shrIbhagavAnuvAcha

grhANAM tachChrutaM vAkyaM nishamya kurunandana l
yayAche lokarakShArthaM varaM natvA punaH punaH ll 7-48
atratyAnAM tu sarveShAmadyaprabhR^iti dharmiNAM l
dUrasthAnAmapi yadi muktiratra bhaviShyati l
nAkaM bhavatu lokAnAM yadi maM netumichChatha ll 7-49
anyathA chedahaM hyatra vaseyaM tu yathAsukhaM l
nAkaM gachChatha yUyaM vai prArthayiShye ramApatim 7-50

grahA UchuH

tarugulmalatAnAM tu mR^igANAmAtatAyinAm l
sAMnidhyAllokanAthasya muktishchApi bhaviShyati ll 7-51
ityuktvA tvaM samAropya vimAne sUryavarchasi l
sapatnIkaM samAropya vivishurnAkamavyayam ll 7-52
chaturyugasahasrANi bhuktvA bhogAnanekashaH l
tatastu brahmaNo lokamavApya sukhamashnute ll 7-53
tasmAttvaM sarvadA rAjanprapAM kR^itvA sushobhanAM l
pAnIyaM shItalaM rAjan dadasva satataM nR^iNAM ll 7-53
daridrANAmayaM dharmaH svargamokShapradAyakaH l
surANAM durlabho hyeSha suraloke sukhapradaH ll 7-54
varamimamitihAsaM yaH shR^iNotIha nityaM
sakalakaluShashAntiH sadya eveti viddhi  l
surapativaraloke shR^iNvatAM bhUsurANAM 
bhavati hi khalu vAso nAtra saMdehamasti ll 7-55November 27, 2008