Harivamsha, volume II, Appendix II, BORI, 1971
shrIgaNeshAya namaH
hari OM

sheShadharmaprakaraNam - 9

itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com

satyavrataprashaMsAyAM dvijavyAghrasaMvAdaH

vaishaMpAyana uvAcha
murAreH pAdakamalaM dharmaputraH praNamya cha |
punarevAparaM dharmaM pR^iShTavAn garuDadhvajam || 9-1
yudhiShThira uvAcha
sarveShAmeva dharmANAM satyamAhuranuttamam  |
lokanAtha namaste.astu satyarUpaM vadasva me || 9-2
yena devAH divaM yAnti yena sarvaM pratiShThitam |
yena vedavido yAnti tathApi manujottamAH || 9-3
yena putrAnprApnuvanti hyadyApi puruShottama |
yena bandhujanaM vidyAM kIrtiM cha vipulAM shriyam |
taddharmaM vada tattvena lokanAtha namo.astu te || 9-4 
harishchandrAdayo bhUpA dharmiShThAH satyavAdinaH |
suraloke vAsudeva tiShTantyadyApi naH shrutam || 9-5
tasminnavasare devI draupadI shubhadarshanA |
yadUnAM patimavyaktaM jagau lokaguruM prati || 9-6
draupadyuvAcha
bhagavanpuNDarIkAkSha mAyAtIta mahAmate |
ajAtashatrorvyAjena mAmupAkartumarhasi || 9-7
vaishaMpAyana uvAcha
ubhayostadvachaH shrutvA kR^iShNastu jagatIpatiH |
sasmitaM vachanaM chedamabravItvadatAM vara || 9-8
shrIbhabavAnuvAcha
sAdhu sAdhu mahAprAj~na prasiddho.asi jagattraye |
yasmAddharme matiste vai jAyate dharmava||abhe || 9-9
satyaM pitA cha mAtA cha sakhA bhrAtA yudhiShThira |
bhoktA pAlayitA hantA satyamAhurvipashchitaH |
satyena jAyate muktiH satyAtpApakShayo bhavet || 9-10
yudhiShThira uvAcha
asatyavAdino deva svargaM yAntIti naH shrutam |
tatkathaM devadevesha bhavAnvettIti me matiH || 9-11
shrIbhabavAnuvAcha
gobrAhmaNarthe chatmArthe khyarthe cha bharatarShabha |
vipattAvanR^itaM brUyAdaghaM tasya na vidyate || 9-12
etAnR^itetu rAjendra vadechchedan^RitaM naraH |
narakaM tasya vij~neyaM yugAnAmayutaM prabho || 9-13
satyaM mameti saMkalpya yo.avatiShThati bhUtale |
tena pUtamidaM sarvaM jagatsthAvaraja~Ngamam || 9-14
satyena sthApitAH pUrvaMkhyarthe chandrasUryAdayo grahAH |
divi devagaNAH sarve sendrA digdantinastadA || 9-15
bahuvidyApradaM satyaM bahukIrtipradaM shubham |
pApaghnaM duritaghnaM cha satyaM tasmAdvadedsudhIH || 9-16
atraivodAharantImamitihAsaM purAtanam |
vakShye pApaharaM nR^INAM shrotR^INAM cha sukhapradam || 9-17
sumatirnAma viprendro vedavedA~NgapAragaH |
vyAghrasya kA~nchanAkShasya satyamuktvA divaM gataH || 9-18
yudhiShThira uvAcha
sumativyAghrayoH satyaM kathaM jAtaM mahAmate |
kutra sthitau mahAtmAnau sarvaM tatkathayasva me || 9-19
shrIbhabavAnuvAcha
purA kR^itayuge rAjankAveryAH saritastaTe |
sh~NkhatIrthamiti khyAtaM sarvasiddhaniShevitam || 9-20
yakShagandharvanichayairmunivrindairniShevitam |
champakAshvathapuMnAgapanasaiH phalamaNDitaiH || 9-21
kapitthachUtabilbaishcha kadalIjambunimbakaiH |
etairanyaiH puNyavR^ikShairnAnAmR^igagaNairapi |
mayUraiH parabhR^itAbhishcha chakravAkopashobhitam || 9-22
tatrAsItsumatirnAma brAhmaNo vedapAragaH |
shiShyaiH prashiShyaistachChiShyaiH sAkShAdiva pitAmahaH || 9-23
ekadA tu mahArAja shiShyaiH parivR^ito vashI |
kandamUlaphalAnyedhAMsyAhartuM vanamAvishat || 9-24
AhUya sarvAnmatimA~nshiShyAnprAptAnsushIlavAn |
abravIchcha tadA vakyamekaikaM prati dharmaja || 9-25
shR^iNvantu madvachaH shiShyAH yadarthaM vayamAgataH |
kandamUlaphalAnyedhAMsyAnayadhvaM mamAntikam || 9-26
tAvadatra samitpuShpamAhariShye kushAnapi |
vyAghrachorabhayaM nAsti yuShmAkaM tu vane dvijAH || 9-27
ityuktvA tu mahAtejAH sarvAMstAnparyamochayat |
pashyanvanAni puNyArthameka evAcharattadA || 9-28
viSholbaNairmahAnAgairvR^ikajambUkasaMkulaiH |
R^ikShavyAghrasamUhaishcha vR^ikanAdairbhayaMkaram || 9-29
vanamevaM bahuvidhaM pashyansumatirAtmavAn |
dhyAyansarvagataM maM cha vichachAra nR^ipottama || 9-30
etasminnantare mUrkho vyAghro vai mAmsalolupaH |
uDDIyoDDIya vegena dvijasya nikaTaM gataH || 9-31
brAhmaNo vismayAviShTo disho dasha vilokayan |
pashyanvyAghraM bhayakaraM gantuM samupachakrame || 9-32
gachChantaM brAhmaNaM prekShya lA~NgUlaM vinihatya cha |
samu||ikhanpadAbhyAM tu jagR^ihe dakShiNam bhujam || 9-33
hantuM kR^itamatiM vyAghraM brAhmaNo gatabhistadA |
raktAkShaM dIrghalA~NgUlaM dIrghadaMShtraM tadAbravIt || 9-34
bho bho sadho vR^ithA maM tvaM haniShyasi nirAgasaM |
mayA kimaparAdhaM te kR^itaM vyAghra vadasva tat || 9-35
kR^itAparAdhinaM loke shikShAM kurvanti bhUmipAH |
na himsanti vR^ithA saumya sajjanA api prANinam || 9-36
asmi~njanmani he vyAghra mayA kasyApi vipriyam |
na kR^itaM pUrvajanane hyasti chettadvadasva me || 9-37
kandamUlaphalAhArairvartayantamanAgasam |
mAM vR^ithA bAdhase vyAghra vrataiH kR^ichChAdibhiH kR^isham || 9-38
grIShme pa~nchAgnimadhyasthaM hemante jalavAsinam |
varShartau patitAM vR^iShTIM meghavR^indAtsamantataH || 9-39
sahiShNuM sarvadA shuddhaM mukundapriyadarshanam |
mAM vR^ithA bAdhase vyAghra nirmAMsaM mAMsalolupaH || 9-40
parapIDaparaM nityaM paranindAparAyaNam |
asatyanirataM mUrkhaM devabrAhmaNanindakam || 9-41
gurunindaM durAchAraM dharmavikrayiNaM khalam |
pa~nchayaj~navihInaM cha prAtaHsnAnavivarjitam || 9-42
japopAsanahInaM cha saMdhyAvandanavarjitam |
rAkShasAshcha pishAchAshcha bAdhante tvAd^RishA api || 9-43
shuchiM govindabhaktaM mAM vR^ithA tvaM bAdhase.adhunA |
shuShkenAnena dehena tava chenna prayojanam || 9-44
vaishaMpAyana uvAcha
nishamya vachanaM tasya brAhmaNasya nR^ipottama |
vyAghro.avadanmahAghoro brAhmaNaM vigataspR^iham || 9-45
shR^iNushva viprashArdUla kShudhitasya cha madvachaH |
asthi vApi tvachaM vApi bhakShishye tvatkalevaram || 9-46
mahApApAni kR^itvApi parapIDAmathApi vA |
AtmA saMrakShaNIyo hi sarvathA sarvadehinAm || 9-47
evaM nishamya vachanaM ghoraM vyAghrasya dharmaja |
prahasanbrAhmaNo.apyAha vyAghraM prati sunirbhayaH || 9-48
mAMsamUtramalaughaishcha pUritaM shleShmarAshibhiH |
pittAsthinichayaiH pUrNametaddagdhaM kalevaraM || 9-49
rajasvalamanityaM cha durgandhaparicharchitam |
IdR^iksharIrakaM vyarthamasvatantraM vininditam || 9-50
prayojanavihInena shuShkAsthinichayena me |
tava tR^iptiryadi bhavenmattaH ko.apyadhiko bhuvi || 9-51
kR^itartho.asmi mahAbhAga hyAtmAnaM te dadAmyaham |
AtmA hi parituShTyarthaM bhavedyadi mama priyam || 9-52
madvAkyaM shrUyatAM vyAghra satyaM paramapAvanam |
gatvA mamAshramaM tUrNamAgamiShye tavAntikam || 9-53
vyAghra uvAcha
bAndhavairviprakR^iShTasya mR^ityuvaktragatasya te |
kiM kAryamAshrame brahmAnnasti chettadvadasva me || 9-54
sumatiruvAcha
samAropya kR^itAnagnInagnihotragR^ihaM gatAn |
shiShyAnAshvAsya pa~nchAsya tvAgamiShye tavAntikam || 9-55
vyAghra uvAcha
anAgate yadi tvaM tu brahmAnbhUyo mamAntikam |
tadupAyaM vada tvaM me tapye.aham jaTharAgninA || 9-56
sumatiruvAcha
karomi te.ahaM shapathaM yena chittaM sunishchitam |
yathA bhavettava vyAghra tadbravImi hi saMprati || 9-57
brahmahA cha surApI cha steyI cha gurutalpagaH |
mahApAtakinashchaite tatsaMyogI cha pa~nchamaH || 9-58
mAtR^ihA pitR^ihA chaiva hyAtmahA bhrUNahA tathA |
gohantA vIrahantA cha asvahA nR^ipahA tathA || 9-59
strIhantA putrahantA cha bhrAtR^ihA bhAryahA tathA |
yAM gatiM prApnuvantyete mahApAtakino.adhamAH | 
anAgatashchedbhavatu sA gatiH sarvathA mama ||  9-60
yanmAtR^igamane pApaM bhaginyA gamane tathA |
putrikAgamane yattu snuShAyA gamane tathA || 9-61
vyAdhastrIgamane yattu pulkasAgamane tathA |
visvastAgamane yattu yaj~napatnyAstu saMgame || 9-62
vidhavAgamane yattu udakyAgamane tathA |
etAsAM gamane yattu tatpApaM tu bhavenmama || 9-63
patiM tyaktvA tu yA nArI anyasaMgamatatparA |
pratikUlA patau yA tu bahubhAShI virodhini || 9-64
sadA kalahashIlA cha sadA niShThurabhAShiNI |
sadA rodanashIlA yA sadA dvArapuraHsthitAH || 9-65
putratADanashIlA yA putradveShaparAkR^itA |
dAnavighnakarA yA tu sadA malinamUrdhajA || 9-66
sadA malinavastrA cha sadA kArpaNyabhAShiNI |
AtmanindAparA yA tu paranindAparA tu yA || 9-67
shvashuraM shvashurIM chaiva vinindantI svakaM shishum |
bhartR^ibandhuShu yA nArI hyaudAsInyaparA tu yA || 9-68
bhartAraM va~nchayitvA yA saMchidArthaparA sati |
anyasaMbhAShaNaparA hyanyaveshmani yA sthitA || 9-69
malinA~NgI tu yA nArI veshyAlAvaNyakAriNI |
homakAle viprayuktA yA nArI shayane tathA || 9-70
anutthitA tu yA nArI talpAchchaiva pateH puraH |
bhartuH pUrvaM svapantI yA dirghanidrAparA tu yA || 9-71
puMshchalI dIrghanidrA cha R^itukAlamadarshinI |
AtmatADanashIlA yA kuTilA duHkhabhAShiNI || 9-72
asUyAyAM parA yA tu vidhavAsahachAriNI |
parapreShyaparA yA tu yA nArI pitR^inindakA || 9-73
bhrAtR^istrIbhratR^inindA cha matR^inindAtmajAMstathA |
agrabhojanashIlA yA svakR^itaM pAkasaMchayam || 9-74
sadA kalahakalyANI choravR^ittiparA dR^iDhA |
agnidA garadA yA tu rajjubhirmaraNaM gatA || 9-75
kUpAnte patitA yA tu taTAke dehanAshinI |
viShaM pItvA mR^itA yA tu agnidagdhA svayaM ruShA || 9-76
AsAM tu patipatnInAM narakaM yadvidurbudhAH |
anAgate yadi mayi tanme bhavatu shAshvatam || 9-77
kiM tu vakShyAmi shArdUla vaidhavye duShTachAriNI |
snAnahInA tu yA nArI vidhavA sa~NgalolupA || 9-78
harisevAvihInA yA vidhavA keshadhAriNI |
upavAsavihInA yA vratahInAtiduHkhitA || 9-79
kAmAdikalahairyuktA sadAtAmbUlabhakShiNI |
sadA maNDanashIlA cha vidhavA kAmachariNI || 9-80
sadA rodanashilA yA sadA malinavastrakA |
uShnNodakena yA snAti sadA tu japavarjitA || 9-81
nAmatrayavihInA yA mAtR^ivAkyavirodhinI |
viprapAdodakaM yA tu shirasA naiva dhAriNI |
pradakShiNAnamaskAravihInA devatAgR^ihe || 9-82
pUrvabhAge tu yA bhu~Nkte divasasya pade pade |
bahubhAShI stotrahinA vratahInA hyanirmalA || 9-83
garbhiNI  vidhvA yA tu tadbhItyA maraNaM gatA |
kaShAyavastrahInA yA nILIvastradharA tu yA || 9-84
dvibhuktaniratA yA tu bhakShyabhojyaratA tu yA |
tailanirmaladehA tu shirastailaM tu dhariNI || 9-85
alaMkAraratA yA tu bhUShaNAdisuvastrakaiH |
sutIrthavimukhA yA tu satpAtre dAnavarjitA || 9-86
pAdadR^iShTivihInA yA tiryagdR^iShTiratA tu yA |
sadA karmavihInA yA sadA saMlApatatparA || 9-87
yAM gatiM prApnuvantyetAH sA me bhavatu shAshvatI |
na dAsye yadi maddehastava tR^iptyai mR^igAdhipa || 9-88
shrIbhagavAnuvAcha
tAM vAchaM satyasaMyuktAM nishamya kurunandana |
namskR^itya dvijavaraM gachCha saumyetyathAbravIt ||  9-89
gatvA svamAshramapadaM punareva mahAmate |
AgachCha mama tR^ipyarthaM prAnAn rakSha namo.astu te || 9-90
brAhmaNo dakShiNakaraM dattvA vyAghrasya mUrdhani |
mA bhaiShiruktavAnrAjannirbhayaH svAshramaM yayau || 9-91November 29, 2008