harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.40-41, BORI 1971

itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com

१०
गोकुलं परित्यज्य नन्दस्य वृन्दावनगमनम्
प्रागेव वसुदेवस्तु नन्दगोपेन वारितः |
वृन्दावननिवासस्ते परिहर्तव्य इत्यपि || १० -१ ||

स पुत्रगुरुतां पश्यन्वनं चासुरसेवितम् |
विममर्शाथ बुद्ध्यैव नन्दगोपो महामतिः || १०-२ ||

बहुसंपदमालोक्य गवां वृन्दावने वने |
गोपाः प्रवेष्टुमिच्छन्ति प्रलम्बस्तत्र चासुरः || १०-३ ||

नान्यद्वनं च पश्यामि समीपे संपदा युतम् |
किं नु कर्तव्यमिति मे पुत्रयोश्च हितं भवेत् || १०-४ ||

एवं विचारयन्तं तं नारदोऽभ्यागमन्मिथः |
ब्रह्मणा चोदितो विप्र इन्द्रेण च महात्मना || १०-५ ||

यदृच्छया महायोगी नित्यं लोकहितो रतः |
ववन्दे नन्दगोपस्तु तस्य वै चरणौ मुनेः || १०-६ ||

तमाह सस्मितं विप्रः संभ्रामाकुलमानसम् |
ज्ञात्वा त्वयि मनोदुःखं प्रणयात्तेऽहमागतः || १०-७ ||

इदं रहस्यं देवानां नाख्यातव्यं कदाचन |
अस्मिन्काले महाप्राज्ञ काले ज्ञास्यति वै भवान् || १०-८ ||

यत्त्वां वक्ष्यामि घोषेश तत्त्वं ज्ञास्यसि वै विभो |
न केवलौ तव सुतौ दवौ मानुषतां गतौ |
रामकृष्णाविमौ जातौ दैत्यमूलहराविति || १०-९ ||

आसुरं पक्षमुद्धर्तुं जायमानं जनार्धनम् |
दैत्यः शकटवेषेण ज्ञात्वा त्वामाश्रितोऽसुरः |
शकटस्य त्वधः सुप्तं निहन्तुम् निश्चितम् शिशुम् || १०-१० ||

रक्षाहीनं युवाभ्यां च वियुक्तं वीक्ष्य दानवः |
लब्धरन्ध्रश्च निष्पेष्टुं तत्क्षणाच्छिशुना हतः || १०-११ ||

तादितो वामपादेन विपर्यस्तो ममार ह |
प्रबुद्धस्य तु बालस्य तन्मुहूर्तं विजृम्भतः || १०-१२ ||

तस्यामेव निशायां च पूतनां नाम राक्षसीम् |
पाययन्तीं विषपयः सस्तन्यं प्राणमाहरत् || १०-१३ ||

पुनरर्जुनभूतौ तौ दैत्यौ तच्छिद्रदर्शिनौ |
हन्तुकामौ तदा बालः स्वयमेव जगान ह || १०-१४ ||

नानारूपधरान्दैत्यानेवं हन्ता तवात्मजः |
भयस्थानं न ते गोप विश वृन्दावनं वनम् || १०-१५ ||

तत्रापि सुमहत्कार्यम् कर्ता कृष्णोऽयमीदृशम् |
प्रत्यक्षं तव चैतानि कर्माणीह कृतानि च || १०-१६ ||

हनिष्यति प्रलम्बं च रामः परबलार्दनः |
कृष्णश्चासुरसंघातं न भीस्त्वामुपसर्पतु || १०-१७ ||

इत्युक्त्वा नन्दगोपं तु कृष्णं तुष्टाव नारदः |
नमस्तुभ्यं जगद्धात्रे विश्वकर्त्रे नमो नमः || १०-१८ ||

कृष्णाय बलरूपाय बहुरूपाय ते नमः |
नीलजीमूतवर्णाय गोपवेणुप्रवादिने || १०-१९ ||

णमस्ते देवकीमातर्नमस्ते यादवेश्वर |
णमस्ते देवदेवेश नमो मायाविधायिने |
त्रैलोक्यस्थितिसंहारसृष्टिकर्त्रे नमो नमः || १०-२० ||

विश वृन्दावनं देव विहर त्वं यथासुखम् |
तत्र दैत्यान्महावीर्याञ्जहि यत्नपरो भव || १०-२१ ||

इत्युक्त्वा नारदे याते नन्दगोपो महामतिः |
व्यपेतभ्यसंत्रासः पुत्रयोर्मुदमावहत् || १०-२२ ||

February 1, 2009
Source: Southern Recension of Harivamsa
utf-8 devanagari version created using ITRANS on September 6, 2009