harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.188-189, BORI 1971

itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com

२३
कृष्णेन सह रुक्मिण्या विवाहः
विवाहं घोषयामासुर्यादवाः शार्ङ्गधन्वनः |
अलंकुर्वन्तु रथ्याश्च पताकाश्चैव सर्वशः || २३-१ ||

आहूयन्तां नृपतयो ब्राह्मणाश्च सहस्रशः |
सूताश्च मागधाश्चैव बन्दिनश्च तथापरे || २३-२ ||

कलशाश्च प्रपूर्यन्तां समुद्रैरपि वारिभिः |
उच्छ्रीयन्ताम् ध्वजाः सर्वे आनेया वारयोषितः || २३-३ ||

पुरोहिताश्च हूयन्ताम् कुमाराश्चैव सर्वतः |
आहन्यन्तां महाभेर्यो मृदङ्गाः सर्वतः क्षितौ || २३-४ ||

नृत्यन्तां नर्तकाः सर्वे गायन्तां गायकास्तथा |
भोज्यन्तां ब्राह्मणाः सर्वे दीयन्तां च धनानि च || २३-५ ||

आलंक्रियन्तां सर्वत्र प्रासादाः सर्व एव हि |
एवमाज्ञापयामासुर्यादवा उत्सवोत्सुकाः || २३-६ ||

ते च सर्वे यथाज्ञप्त्वं चक्रुश्चैव सहस्रशः || २३-७ ||

क्वचिच्च सुस्वरं गेयम् गायकाश्चक्रिरे तदा |
क्वचिद्भेर्यः समाघ्नाता महाघोषं प्रपूरिरे |
रोदसी पूरयामासुः पातालं च प्रपूरितं || २३-८ ||

क्वचिछङ्खा महाराज व्याध्माता यादवेश्वरैः |
पृथिवीं कम्पयन्तो वै समुद्रानभ्यवर्धयन् || २३-९ ||

क्वचिद्गजा हयाश्चैव ह्येषां चक्रुर्महोत्सवे |
कुमारा यदुमुख्यानां सिंहनादमघोषयन् || २३-१० ||

अध्यक्षः सात्यकिश्चासीत्केशवे ह्युत्सवोन्मुखे |
इतश्चेतश्च सम्याति नियुङ्क्ते तत्र तत्र ह || २३-११ ||

यस्य यस्य च यत्कार्यं तं तं तत्र नियुक्तवान् || २३-१२ ||

बलदेवोऽपि धर्मात्मा राजभिः सार्धमच्युतः |
यथार्हम् तु यथायोगं संमानं समयोजयत् || २३-१३ ||

एवं कोलाहले तस्मिन्केशवः परवीरहा |
ब्राह्मणांश्च महाराज नानादिग्भ्यः समागतान् || २३-१४ ||

यदुवृद्धाम्श्च राजेन्द्र उग्रसेनपुरोगमान् |
नम्स्क्र्^इत्य हृषिकेशो विवाहाय मनो दधे || २३-१५ ||

अनुज्ञातश्च तै राजन्धौतवासा स्वलंकृत्तः |
रुक्मिण्याः केशवः पाणिं जग्राह विधिवत्प्रभुः || २३-१६ ||

जयशब्दः समारब्धो ब्ऱाह्मणैर्वेदपारगैः |
तुष्टुवुश्च जगन्नाथम् सूतमागधबन्दिनः || २३-१७ ||

आकाशे समपद्यन्त श्ङ्खभेरिस्वनास्तदा |
पपात पुष्पवर्षं च ववौ वायुः सुखं तथा || २३-१८ ||

ब्राह्मनेभ्यस्तदा दत्त्वा रत्नानि च जनार्दनः |
अष्टौ हयसहस्राणि प्रत्येकं विप्रपुंगवान् |
संयोज्य च हृषीकेशो वासांसि विविधानि च || २३-१९ ||

गजानां च शतं साग्रं सहस्रमयुतम् गवाम् |
भाराश्चैव सुवर्णानां कोटीशतसहस्रशः || २३-२० ||

इदं चोवाच राजेन्द्र केशवः परवीरहा |
यद्यच्च शोभनं वस्तु दीयतां रत्नसंज्ञितम् |
अर्चिताश्चार्थिनो राजन्भूयासुश्च महोत्सवे || २३-२१ ||

एवमाज्ञाप्य गोविन्दो रुक्मिण्या सह यादवान् |
अभिवाद्य स्वपितरं देवकीं तदनन्तरम् || २३-२२ ||

उग्रसेनं च राजेन्द्रं वृद्धानन्यान्सयादवान् |
ते सर्वे चक्रुरश्रूणि हर्षजानि यदूत्तमाः || २३-२३ ||

निवृत्ते तु तदा राजन्विवाहे केशवस्य ह |
ये ये समागतास्तत्र नृपा विप्राः समन्ततः |
अनुभूय विवाहं तु जग्मुः सर्वे यथागतम् || २३-२४ ||

February 23, 2009


Source: Southern Recension of Harivamsa
utf-8 devanagari version created using ITRANS on September 6, 2009