Harivamsha MahA PurANam - ViShNu Parva
    atha chatuHsaptatitamo.adhyAyaH
    kR^iShNakR^itA shivastutiH
    harivamsha in the mahAbharata - viShNuparva
    Chapter 74 - kR^iShNa prays to shiva
vaishampAyana uvAcha
tamAruhya rathaM kR^iShNaH pAriyAtraM giriM yayau |
yatrairAvatamAsthAya sthitaH surapatiH prabhuH ||2-74-1
vaishampAyana said:
Mounting on that chariot, kR^iShNa went to the pAriyAtra mountain, where the lord, the king of deva-s, mounted on airAvata was stationed.
pAriyAtro girishreShTho dR^iShTvA yAntaM janArdanam |
shANapAdasamo bhUtva pravivesha vasundharAm ||2-74-2
priyArthaM vAsudevasya prabhAvaj~no mahAtmanaH |
The best among mountains, pAriyAtra, aware of the splendour of the great soul, seeing the arrival of janArdana, became (soft) like the tender shoots of black gram(*) and was pressed onto the face of earth, for the comfortable arrival of vAsudeva (kR^iShNa).
as per gItA press.
tasya prIto hR^iShIkeshaH parvatasya janAdhipa ||2-74-3
O the king of men (janamejaya)! (vaishampAyana continued:) The lord of senses (kR^iShNa) was pleased with the mountain.
tataH prayAtaM yuddhArthamachyutaM kurunandana |
sapArijAto garuDaH pR^iShThato.anuyayau tadA ||2-74-4
O the son of kuru (janamejaya)! (vaishampAyana continued:) Seeing the one who does not suffer any fall (achyuta, kR^iShNa), getting ready for battle, garuDa, carrying the pArijAta tree, followed him.
pradyumnaH sAtyakishchApi garuDasthau mahAbalau |
gatAvubhau rakShanArthaM pArijAtamariMdamau ||2-74-5
The powerful pradyumna and sAtyaki, oppressor of enemies, also went there, mounted on garuDa, to protect the pArijAta tree.
tatastvastaM gataH sUryaH pravR^ittA rajanI nR^ipa |
upasthitaM punaryuddhaM shakrakeshavayoriha ||2-74-6
Then O king (janamejaya)! (vaishampAyana continued), the sun set and the night arrived. Again the battle between shakra and keshava (kR^iShNa) continued.
suprahArAhataM dR^iShTvA viShNurairAvataM gajam |
nAtikalpaM mahAtejA devarAjAnamabravIt ||2-74-7
viShNu, (kR^iShNa), having great splendour, seeing airAvata , the elephant, which suffered many severe blows of garuDa, said to the king of deva-s.
garuDAbhihataH pUrvaM nAtikalpo gajottamaH |
airAvato mahAbAho rAtrishcha samupohyate ||2-74-8
O the one with great arms (indra), the best among the elephants, airAvata, has already suffered many strikes of garuDa. Also the night has arrived.
shvaH prabhAte yathAkAmaM pravartasva yathechChasi |
evamastviti kR^iShNaM tu devarAjo.abravItprabhuH ||2-74-9
Fight as you wish, tomorrow morning. The lord, the king of deva-s said to kR^iShNa: Let it be so.
uvAsa puShkarAbhyAshe devarAjaH purandaraH |
vrajaM girimayaM kR^itvA dharmAtmA nR^ipasattama ||2-74-10
purandara, the king of deva-s (indra) stayed by the side of puShkara. O the best among kings (janamejaya! vaishampAyana continued), the righteous soul, indra made a cover of the mountains. (He considered the mountain as a protection).
brahmA tato jagAmAtha kashyapashcha mahAnR^iShiH |
aditishchaiva sarve cha devA munaya eva cha ||2-74-11
By that time, brahmA arrived there. The great sage kashyapa, aditi, all the deva-s and sages also arrived there.
sAdhyA vishve cha kauravya nAsatyAvashvinau tathA |
AdityAshchaiva rudrAshcha vasavashcha janeshvara ||2-74-12
O the son of kuru (janamejaya)! (vaishampAyana continued), sAdhya-s of the world, the deva-s ashvins, the sun god, rudra (shiva) as well as the vasu-s, O king of men, arrived there.
nArAyaNashcha putreNa satyakena cha bhArata |
sahovAsa girau ramye pAriyAtre prahR^iShTavat ||2-74-13
O the one of the bharata race (janamejaya)! (vaishampAyana continued), nArAyaNa (viShNu - kR^iShNa) along with his son (pradyumna) and sAtyaki, stayed happily on the beautiful mountain of pAriyAtra.
yatsa shANapramANo.asya bhaktyA samabhavannR^ipa |
varaM prAdAttatastasya parvatasya mahdyutiH ||2-74-14
O king (janamejaya)! (vaishampAyana continued) Since it became became (soft) like the tender shoots of black gram due of devotion, the one with great splendour (kR^iShNa), gave a boon to the mountain.
as per gItA press.
shANapAda iti khyAto bhaviShyasi mahAgire |
puNyenArddhena tulyo hi puNyo himavataH shubhaH ||2-74-15
(kR^iShNa said) O great mountain! You will be famous as (shANapAda) the soft one like the tender shoots of black gram. As the auspicious upper half of the mountain himAlaya, you will be auspicious with your merit.
evameva cha bhUyiShTho bhava parvatasattama |
meruNA spardhamAno hi bahuchitramR^igairyutaH |
O the best among mountains! As you become abundant with many varieties of wonderful animals, you will compete with the mountain meru.
rame tvAM pashyamAno.ahaM bahuchitranagAyutam ||2-74-16
tathA dattvA varaM tasya parvatsya tu keshavaH |
I am happy to see you enriched with many varieties of wonderful trees. Then keshava (kR^iShNa) gave a boon to the mountain.
dadhyau ga~NgAM sarichChreShThAM namskR^itvA vR^iShadhvajam ||2-74-17
Bowing to the one having bull as his flag (shiva), kR^iShNa remembered ga~NgA, the best among rivers.
athAyayau viShNupadI smR^itA kR^iShNena bhArata |
O the one of the bharata race (janamejaya)! (vaishampAyana continued), as kR^iShNa remembered, viShNupadI (ga~NgA) arrived there.
saMpujya tAM tataH kR^iShNaH kR^itvA snAnamadhokShajaH ||2-74-18
Worshipping the river ga~NgA, kR^iShNa, adhokShaja, took bath.
udakaM cha gR^ihAyAtha bilvaM cha hariravyayaH |
devamAvAhayAmAsa rudraM sarveshvareshvaram ||2-74-19
Then hari, the one without any decline, took water from ga~NgA and fruits of Aegle Marmelos (bilva, the wood-apple tree) and invoked the Lord rudra, the lord of all gods.
tataH prApto mahAdevaH somaH sapravaro vibhuH |
tasthAvupari bilvasya tathA ga~Ngodakasya cha ||2-74-20
Then the lord, the great lord shiva, accompanied by umA and the gaNa attending him arrived there and stood above the water of ga~Nga and the bilva fruits.
taM pArijAtakusumairarchayAmAsa keshavaH |
tuShTAva vAgbhirIsheshaM sarvakartAramIshvaram ||2-74-21
Then keshava (kR^iShNa) worshipped the lord with pArijAta flowers and made the Lord of gods, the lord, the creator of all, happy by praising him with words.
shrIkR^iShNa uvAcha
    rudro devastvaM rudanAdrAvaNAchcha
        rorUyamANo drAvaNAchchAtidevaH |
    bhaktaM bhaktAnAM vatsalaM vatsalAnAM
        kIrtyA yu~NkShveshAdya prabhavAmyantareNa ||2-74-22
shrIkR^iShNa said:
Lord! you are lord rudra since you are the one who cries, you cause crying, you destroy the world appearing in the form of birth and death. You are the primal god. I am the devotee of your devotees, I am the affectionate of your affectionate. Please make me partake the fame of victory. Today I seek refuge in you, the ultimate refuge.
    grAmyAraNyAnAM tvaM patistvaM pashUnAM
        khyAto devaH pashupatiH sarvakarmA |
    nAnyastvattaH paramo devadeva
        jagatpatiH suravIrArihantA ||2-74-23
Lord of lords! You are the lord of those who have denounced the pleasures of life. Hence you are famous by the name, lord of living beings. This entire world is your creation. There is no one above you. You are the lord of the world and the slayer of the enemies of valiant deva-s.
    yasmAdIsho mahatAmIshvarANAM
        bhavAnAdyaH prItidaH prANadashcha |
    tasmAddhi tvAmIshvaraM prAhurIshaM
        santo vidvAMsaH sarvashAstrArthatajj~nAH ||2-74-24
You are the lord of lords and the great ones. You are the primal person, you provide pleasure and you provide life. The good and the wise, knowledgeable about the meanings of all scriptures pronounce you as the god and the lord.
    bhUtaM yasmAjjagadatyantadhIra
        tvatto.avyaktAdakSharAdakSharesha |
    tasmAttvAmAhurbhava ityeva bhUtaM
        sarveshvarANAM mahatAmapyudAram ||2-74-25
You are the ultimate. You are the one who prompts the intellect. You are the lord of the imperishable. You the incomprehensible, the one who does not have destruction, the supreme lord who creates the world. Hence the wise call you bhava. Actually, you are eternally accomplished. You are highly benevolent even towards the great gods.
    yasmAjjitairabhiShikto.asi sarvai-
        rdevAsuraiH sarvabhUtaishcha deva |
    maheshvaraM vishvakarmANamAhu-
        stvAM vai sarve tena devAtideva ||2-74-26
Lord! All the deva-s, asura-s (demons) and the entire living entities, conquered by you, have anointed you as the great lord. All the wise call you, the lord, the creator of the world, as the great lord or the lord of the gods.
    pUjyo devaiH pUjyase nityadA vai
        shashvachChreyaH kA~NkShibhirvaradAmeyavIrya |
    tasmAdvikhyAto bhagavAndevadevaH
        satAmiShTaH sarvabhUtAtmabhAvI ||2-74-27
O great lord! The one who is enriched with immeasurable valiancy! the one who provide boons! The gods, always wishing for the auspicious, always worship you, the supreme lord, to be worshipped. You are famous as the lord, the lord of gods. You are the god preferred by the good men. You create the entire physical world within yourself.
    bhUmitrayANAM deva yasmAtpratiShThA
        punarlokAnAM bhAvanAmeyakIrtiH |
    tryambaketi prathamaM tena nAma
        tavAprameya tridisheshanAtha ||2-74-28
O lord whose form is immeasurable and who is the lord of deva-s like brahma! O the lord who promotes the welfare of the world! O the one who creates the world! You are the refuge of the three worlds (earth, the nether world and heaven). Hence your primal name is tryambaka (the three eyed lord). Your fame is immeasurable.
    sharvaH shatrUNAM shAsanAdaprameya-
        stathA bUyaH shAsanAchcheshvareNa |
    sarvavyApitvAchcha~NkaratvAchcha sadbhiH
        shabdasyeshAnaH shrIkarArkAgryatejAH ||2-74-29
You are called sharva since you are the destroyer. Since you rule over the entire enemies, you are enriched with immeasurable power. Since you rule over the entire world in the form of lord, you are immeasurable. Since you are all pervading and auspicious for the good men, you are immeasurable. O the supreme lord! O the one who makes the accomplishment of wealth possible! You are the lord of all voices. Your splendour is greater than the sun.
    saMsaktAnAM nityadA yatkaroShi
        shamaM bhrAtR^ivyAnyadvyanaishIH samastAn |
    tasmAddevaH sha~Nkaro.asyaprameyaH
        sadbhirdharmaj~naiH kathyase sarvanAthaH ||2-74-30
You always provide comfort and peace to your devotees. You punish all the demons who oppose you as enemies. Hence you are called sha~Nkara having immense power. Good men who are fixed in dharma call you the lord of all.
    dattaH prahAraH kulishena pUrvaM
        taveshAna surarAj~nAtivIrya |
    kanThe nailyaM tena te yatpravR^ittaM
        tasmAtkhyAtastvaM nIlakaNTheti kalpaH ||2-74-31
O highly valiant lord! Long ago, the king of deva-s, indra struck your neck with vajra. Hence there was a mark of blue. Hence you became famous as the one with blue neck. You perceive all. Even then you pardon all such deeds.
    yalli~NgA~NkaM yachcha loke bhagA~NkaM
        sarvaM soma tvaM sthAvaraM ja~NgamaM cha |
    prAhurviprAstvAM guNinaM tattvavij~nA-
        stathA dhyeyAmambikAM lokadhAtrIm ||2-74-32
O the great lord accompanied by umA! The fixed and movable entities of this world marked by masculine and feminine genders, are the manifestations of both of you. The wise brahmins, knowledgeable about the principles, call you the one with qualities and worship ambikA, as the mother of the world.
    vedairgItA sA hi tattvaM prasUtA
        yaj~no dIkShANAM yoginAM chAtirUpaH |
    nAtyadbhutaM tvatsamaM deva bhUtaM
        bhUtam bhavyaM bhavadevAya nAsti ||2-74-33
The same mother (ambikA) is described in veda-s. She is the mother of the prime principle. You are the wealth of those who offer sacrifices. You are the wealth of yoga, who perform yogas. By the worldly form, you are the divine idol. There is no one else most wonderful and similar to you in the past, present and future.
    ahaM brahmA kapilo yo.apyanantaH
        putrAH sarve brahmaNashchAtivIrAH |
    tvattaH sarve devadeva prasUtA
        evaM sarveshaH kAraNAtmA tvamIDyaH ||2-74-34
O the lord of lord! Myself, brahma, kapila, ananta (sheSha), all the valiant sons of brahma who conquered over the internal enemies - all are created from you. Hence you are the lord of all. Hence you, the lord of all, are worthy of praise.
iti saMstUyamAnastu bhagavAngovR^iShadhvajaH |
prasArya dakShiNaM hastaM nArAyaNamathAbravIt ||2-74-35
Then lord shiva, the one having bull as his flag was praised in this manner, blessing with his open right hand, told nArAyaNa (kR^iShNa) as follows:
manIShitAnAmarthAnAM prAptiste surasattama |
pArijAtaM cha hartAsi mA bhUtte manaso vyathA ||2-74-36
O the best among the deva-s! You shall accomplish your wishes. You will definitely take away the pArijAta. You need not worry in your mind about this.
yathA mainAkamAshritya tapastvamakaroH prabho |
tathA mama varaM kR^iShNa saMsmR^itya sthairyamApnuhi ||2-74-37
O lord ! O kR^iShNa! As you did penance staying on mainAka, you received a boon from me. Be firm in your mind, remembering that boon.
avadhyastvamajeyashcha mattaH shUratarastathA |
bhavitAsItyavochaM yattattathA na tadanyathA || 2-74-38
You can not be killed, you can not be conquered, you will be more valiant than me. All this will happen as told by me. None will be able to change this.
yashcha stavena mAM bhaktyA stoShyate.amarasattama |
tvayA kR^itena dharmaj~na dharmabhAksaMbhaviShyati |
O the best among deva-s! O the one fixed in dharma! Those who praise me with devotion, with the hymn with which you praised me, will become observers of dharma.
samare cha jayaM viShNo prApya pUjAM tathottamAm ||20-74-39
O viShNu (kR^iShNa)! He will also achieve victory and gain best respect in battle.
bilvodakeshvaro nAma bhavitAhamihAnagha |
deveshvara tvayAsthApi devasiddhopayAchanaH ||2-74-40
O the one without any sin! O lord of lords! O lord! I will remain here by the name of the lord of bilva and water (bilvodakeshvara) as you installed me. According to me, all requests made from here will become fruitful.
ihasthopoShito vidvAnbhaktimAnmama keshava |
trirAtramIpsitA.NllokAngamiShyati janArdana ||2-74-41
O keshava! O janArdana! The wise person who worships me with devotion, fasting for three nights, will attain the worlds desired by him.
avindhyA nAma deshe.asminga~NgA chaiva bhaviShyati |
ga~NgAsnAnasamaM snAnaM mantrato bhavitA tathA ||2-74-42
Here, on this land, ga~NgA will flow by the name avindhyA. The baths taken in the river, with mantras related to ga~NgA, will be equal to the baths taken in ga~NgA.
ShaTpuraM nAma nagaraM dAnavAnAM janArdana |
atrAntarddharaNIdeshe parAkramya mahAbalAH ||2-74-43
O janArdana! Here, under the earth, there is a city named shaTpuraM, a city of dAnava-s, where valiant, highly powerful dAnava-s reside.
ete daityA durAtmAno jagato devakaNTakAH |
ChannA vasanti govinda sAnAvasya mahAgireH ||2-74-44
Those wicked daitya-s are like thorns for the world and gods. O govinda (kR^iShNa)! They reside on the great mountain, concealed.
avadhyA devadevAnAM vareNa brahmaNo.anagha |
mAnuShAntaritastasmAtttvametA~njahi keshava ||2-74-45
O the one without any sin! They can not be killed by the gods due to a boon given by brahma. But O keshava! As you are a human being, you can kill them.
evamuktvA mahAdevastatraivAntaradhIyata |
pariShvajya mahAtmAnaM vAsudevaM janAdhipa ||2-74-46
O the ruler of men (O janamejaya!) (vaishampAyana continued) Saying this, shiva disappeared from there, embracing the great soul, vAsudeva (kR^iShNa).
tato yAte mahAdeve prabhAtAyAM narAdhipaH |
tasyAM nishAyAM govindaH stUya parvatamabravIt ||2-74-47
After the great Lord shiva went away, as the night ended and it became the morning, O the ruler of men (O janamejaya)! (vaishampAyana continued) govinda (kR^iShNa) told the mountain, praising it.
tavAdhaH parvatashreShTha nivasanti mahAsurAH |
avadhyA devadevANAM vareNa brahmaNaH purA |2-74-48
O the best among mountains! Under you great asura-s are residing who can not be killed by gods due to a boon received from brahma long ago.
nirgamiShyanti te naiva mayA ruddhA mahAbalAH |
dvAre niruddhe atraiva vina~NkShyanti mamAj~nayA ||2-74-49
I have blocked the exit of those powerful daitya-s. They will not be able to come out. They will perish there as the exit is blocked by my order.
tvayi sannihitashchAhaM bhaviShyAmi mahAgire |
adhiShThAya mahAghorAnnivatsyAmi cha parvata ||2-74-50
O great mountain! I will always be present on you. I shall remain here pressing those terrible daitya-s.
Aruhya mUrdhni madrUpaM dR^iShTvA parvatasattama |
gosahasrapradAnasya phalaM prApsyati shAshvatam ||2-74-51
O the best among mountains! Climbing up the mountain, and seeing my idol will yield the eternal result of giving away a thousand cows.
tvatto.ashmabhishcha pratimAM kArayitvA hi bhaktitaH |
shushrUShayanti ye nityaM mama yAsyanti te gatim ||2-74-52
Those who make my idol with stones taken from you and worship daily with devotion shall eventually attain my path.
iti taM parvataM kR^iShNo varado.anugR^ihItavAn |
tadAprabhR^iti deveshastatra sannihito.achyutaH ||2-74-53
In this way, kR^iShNa who gives boons, blessed the mountain with a boon. Since then, one who does not suffer a fall (kR^iShNa), is present on that mountain, always.
pAShANaiH pratimAM tAta kArayitvA cha kaurava |
shushrUShanti kR^itAtmAno viShNulokAbhikA~NkShiNaH ||2-74-54
O the one of kuru race! Those accomplished souls, aiming to attain the world of viShNu make idols of stones and worship with devotion.
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShnuparvaNi pArijAtaharaNe kR^iShNakR^itashivastutirnAma chatuHsaptatitamo.adhyAyaH
Thus this is the seventyfourth chapter of vishNuparva, harivaMsha, khila of mahAbhArata, in the taking away of pArijAta, kR^iShNa prays to shiva.

    nIlakaNTha commentary

chaturbhiradhike saptatitame hariNA shivaH |
prasAdito varAnprAdAdabhIshTAniti varNyate ||
 • 2-74-1 tamAruhyeti ||
 • 2-74-2 shANapAdAH mAShAH mASharAshivatprashithilo.abhavadityarthaH | shANaH chandanagharShaNapAShANo mahArAShTreShu sahANaH iti prasiddhaH | tasya pAda iva kShudro vA.adhogrAvA |
  shANo mAShachatuShTaye, lohAdInAM cha nikarShaH iti medinI ||
 • 2-74-3 priyArthaM rathagaterapratibandhArthaM prIto.abhUditi sheShaH |
 • 2-74-7 nAtikalpaM IrShadasamartham ||
 • 2-74-8 samupohyate samAnIyate iti kAleneti sheShaH ||
 • 2-74-10 vrajaM girimayaM parvatavR^indamayaM AvaraNaM kR^itvetyarthaH | vrajo goShThe.atha vR^indeShu iti medinI ||
 • 2-74-13 nArayaNaH kR^iShNaH ||
 • 2-74-14 shANapramANaH shaNabIjapramANa iti vA ||
 • 2-74-15 shANapAda - shaNu dAne - shaNaMti dadatyAsyAmiti shANAH bhAratabhUmiH sA pAdamAtraM yasya sa shANapAda ityarthaH | etadevAha | puNyeneti | ardhena uparibhAgena |
 • 2-74-21 Ishesham IshAnaM brahmAdinAmapi IshvaraM vyApakam | ashU~N vyApto ityasya rUpaM
 • 2-74-22 he deva krIDApara he dyotamAna tvaM tvameva rudro.asi | sorodIdyadarodittadrudrasya rudratvam iti shruteH | shokAspadabhUto jIvaH
  ete hidaM sarve rodayanti tasmAdrudrAH iti shrutashcha | prakArAntareNAvayavArthAvagamAdrodanAdeH kArayitA bhayankaraH bhIshAsmAddhAtaH pavate ityAdi shAstraprasiddho maheshvarashcha tvamevApi| nAnyo.ato.asti draShTA ityAdishrutestvadanyashchetano nAstItyarthaH | evaM rudrapadasya samudAyArthamuktvA.avayavArthamAha-rudAnAtrAvaNAchcheti | rudanAt mAyApa~njareNa jIvapakShiNo nirodanAt ime tvindrindrarodasI mAyayA ehi kAye iti dhakArastAne dhakAranipAtanasya darshitatvAt - tasmiMchAnyo mAyayA sanniruddhaH iti shruteshcha | ruNaddhIti rudraH rAvaNanmAyayA himsanAchcha |
  tasyAbhidhyAnAdyovajAnAttattvabhAvAt bhUyashchAnto vishvamAyAnivR^ittiH dhyAtR^imAyAvinivartakashruteH | tvameva saMsArado mokShapradashchAto rudra ityuchyate | prakArantareNa nirvakti | rorUyamANo drAvaNAchcheti | rorUyate bhR^ishaM shabdayate vA uchyate vAgAlimbanIbhUtaH prapa~ncho ruH tasya drAvaNAt lavaNodakanyAyena pravilApanAdvA rudraH | yadvA rorUyamANaH shabdena pratipAdyamAna eva j~nAtamAtraH san saMsArasya drAvaNAt rudra ityuchyate | jIva Ishashcha jIvAnaM rodhako rodhanAshakaH vAchyamAtralayastAnaM rudro vAgekagochara iti atidevaH devaM prakAshakamatikrAntaH svaprakAshaka ityarthaH | yu~NkShva mAmiti sheShaH ||
 • 2-74-23 grAmyAraNyAnAM bhogasaktAviraktAnAM pashUnAM jIvAnAM ||
 • 2-74-24 IshaM varaM itIshvarapadaM nirvakti - yasmAditi | shAstrArthabhUtashchAsau sarvashAstrArthastat jAnantIti shAstrArtha-tajj~nAH ||
 • 2-74-25 shAstrArthamevAha - bhUtamiti | avyaktAt jIvavadaprasiddhAt akSharAt tvatta eva jagadbhUtaM hi atyanta antamatikrAnta etena - ato.anyadArtaM iti shruteritarasyAnantatvamuktam | dhIra dhIpravartaka akSarANAM jIvAnAM Isha niyantaH akSharesha | bhavatyasmAditi bhavaH IshvarANAM kAraNaM svatastu bhUtaM nityasiddhaM atyudAraM aklesho.api mahAvarapradam |
 • 2-74-26 yo.ahaM vidarbhanagare sarvaiH rAjabhishcha nirjitairabhiShikto.asmi so.api tvameveti pratyagabhedena stauti - yasmAjjitairiti | asi asmi tvAM madabhinnam |
 • 2-74-27 pUjya itysyAdyaH pAda ekAdashAkSharau dvitIyashchaturdashAkSharaH | sarvabhutAtprabhAvI sarvANi bhUtAni Atmani bhAvayituM shIlamasya sa tathA ||
 • 2-74-28 bhUmitrayANAM bhUmiprabhR^itIni trayANi trikANi bhUmirantarIkSHaM dyauriti prANopAno byAna iti agnirvAyuH sUrya iti bhUtaMbhaviShyadvartamAnamityevamAdi teShAM pratiShThA layastAnam | bhAvana he utpattikAraNa punarityanena layodaya dhArAyA anAditvaM darshitaM | tena trikANAM layodayakaratvena hetunA trayambaketi trINI sargasthityantAdIni ambayati gamayati prakAshayatIti yogAt tryambaka iti tava nAma prathamaM mukyaM | he aprameya he tridasheshAnAM brahmAdInAM nAtha ||
 • 2-74-29 sharvapadayogamAha sharva iti | shR^iNAti hinastIti sharvaH aprameyaH shatrubhirakShepyaH aprameyaH bhUya ityantaryAmitvena shAsato.api punarIshvareNa rAjAdibhAvena | itthaMbhAve tR^itIyA | tenApi rUpeNa shAsanAt sarvavyApitvAt antarbahishcha vyApakatvAt shaMkaraH sukhakaraH sadbhiH satAM hetorityarthaH | na tu duShTAnAM shaMkaraH | shabdasyeshAnaH sarvashabdaprameyatvenAvachChedakaH he shrIkara | R^ichaH sAmAni yajUMShi sA hi shrIramR^itA satAm iti, eShA asya paramA sampad iti shrutibhyAM shrIshabdoditA.aparAvidyA cha tayoH kartA | arkAdapyagryam adhikaM tasyApi prakAshakaM tejo yasya so.arkAgryatejAstvamasIti sheShaH |
 • 2-74-30 saMsaktAnAM bhaktAnAM shamaM sukhaM bhrAtR^ivyAn asurAn vyanaiShIH shikShitavAnasi teShAM hitAyaiveti ataH sarveShAM kalyANakAritvAt sha~Nkaro.asi |
 • 2-74-31 kalpaH samartho.asi vAtsalyAt kR^itApakAramapi na bAdhase ityAha - datta iti | surarAj~nA indreNa viShNunA vA prahAro dattaH tena vajrachakrayorapamAno mA bhUditi hetunA kaNThe nailyaM dhatse pratyuta praharturyasha eva tanoShi na tu shAsanamiti mahAkAruNiktvAnmAM pAhItyarthaH |
 • 2-74-32 guNinaM guNavantaM ambikAM cha guNatrayarUpAmiti sheShaH ||
 • 2-74-33 vedaiH ajAmekAM lohitashuklakr^iShNAm ityAdinA gItA sAhi mAyA tattvaM mahAntaM prasUtA janitavatI sa cha mahAn kriyAshaktimAn j~nAnashaktimAn | tatrAdhyena rUpeNa yaj~no.asi lokaprasiddhaH dIkShANAM dIkShAvatAM dvitIyena yoginA yaj~no jIveshayoH paramAtmAgnau prakSheparUpo.asi | he deva tvatsamaM atyadbhutaM bhUtaM nAsti| atha yataH bhUtaM vA bhavyaM vA bhavadvartamAnaM vA nAsti yat dR^ishyaM tatsravaM kAlatraye.api nAsti | atastadantargataM adbhutaM yatki~nchitatvaM tvatsAmyaM kathaM labhedetyarthaH |
 • 2-74-34 ativIrAH abhyantarashatrujayinaH sanakAdyAH indrAdyA vA sarvashatrujayinaH tvattastvadaMshAt kAraNasyApi AtmA adhiShThAnaM yatra Ishvaro.api kalpita ityarthaH | ata eva IjyaH stutyaH |
 • 2-74-35 govR^iShaH mahokShaH dhvaje yasya sa govR^iShadhvajaH |
 • 2-74-38 mattaH shUratara ityasyAbhivyaktirbANayuddhe vyaktIbhaviShyati |
 • 2-74-39 pUjAM prApya dharmabhAk bhavaShyatIti sambandhaH |
 • 2-74-40 asyApi sthApitaH | he deva siddhaM upayAnaM prArthanA yasmAdityarthaH |
 • 2-74-42 mantrataH | ga~NgAsmArakamantrapAThAt |
 • 2-74-43 antardharaNIdeshe bhuvivarapradeshe guptaM parAkramya parAkrameNa vasantItyuttareNa sambandhaH |
 • 2-74-44 sAnau avachChannA vasanti apAye bilaM cha vishantItyarthaH |
 • 2-74-45 mAnuShabhAvena antaritaH prachChannaH ||
 • 2-74-46 stUya stutvA ||
 • 2-74-50 adhiShThAya niyamya ghorAn asurAn ||
 • 2-74-51 mUrdhni tava
 • 2-74-52 tvattaH tvatsambandhibhiH ||
iti shrImahAbhArate khileShu harvaMshe viShNuparvaNi TIkAyAM chatuHsaptatimo.adhyAyaH ||
## Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca, November 11, 2008
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
Translated to English by A. Purushothaman [purushothaman_avaroth @ yahoo.com] and A. Harindranath
August 1, 2010 ##