##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 104 - Pradyumna Abducted
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 18, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
   atha chaturadhikashatatamo.adhyAyaH 
           pradyumnaharaNam

janamejaya uvacha 
ya eSha bhavatA pUrvaM shambaraghnetyudAhR^itaH |
pradyumnaH sa kathaM jaghne shambaraM tadbravIhi me ||2-104-1

vaishampAyana uvAcha 
rukmiNyAM vAsudevasya lakShmyAM kAmo dhR^itavrataH |
shambarAntakaro jaj~ne pradyumnaH kAmadarshanaH |
sanatkumAra iti yaH purANe parigIyate ||2-104-2
taM saptarAtre saMpUrNe nishIthe sUtikAgR^ihAt |
jahAra kR^iShNasya sutaM shishuM vai kAlashambaraH ||2-104-3
viditaM tasya kR^iSNasya devamAyAnuvartinaH |
tato na nigR^ihItaH sa dAnavo yuddhadurmadaH ||2-104-4
sa mR^ityunA parItAyurmAyayA sa~njahAra tam |
dorbhyAmutkShipya nagaraM svaM ninAya mahAsuraH ||2-104-5
anapatyA tu tasyAsIdbhAryA rUpaguNAnvitA |
nAmnA mAyAvatI nAma mAyeva shubhadarshanA ||2-104-6
dadau taM vAsudevasya putraM putramivAtmajam |
tasyA mahiShyA mAyinyA dAnavaH kAlachoditaH ||2-104-7
mAyAvatI tu taM dR^iShTvA saMprahR^iShTatanUruhA |
harSheNa mahatA yuktA punaH punarudaikShata ||2-104-8
atha tasya nirIkShantyAH smR^itiH prAdurbabhUva ha |
ayaM sa mama kAnto.abhUtsmR^itvaivaM chAnvachintayat ||2-104-9
ayaM sa nAtho bhartA me yasyArthe.ahaM divAnisham |
chintAshokArNave magnA na vindAmi ratiM kvachit ||2-104-10
ayaM bhagavatA pUrvaM devadevena shUlinA |
kheditena kR^ito.ana~Ngo dR^iShTo jAtyantare mayA ||2-104-11
kathamasya stanaM dAsye mAtR^ibhAvena jAnatI |
bharturbhAryA tvahaM bhUtva vakShye vA putra ityuta ||2-104-12
evaM saMchintya manasA dhAtryAstaM sA samarpayat |
rasAyanaprayogaishcha shIghrameva vyavardhayat ||2-104-13
dhatryAH sakAshAtsa cha tAM shR^iNvanrukmiNinandanaH |
mAyAvatImavij~nAnAnmene svAmeva mAtaram ||2-104-14
sA cha tam vardhayAmAsa kArShNiM kamalalochanam |
mAyAshchAsmai dadau sarvA dAnavIH kAmamohitA ||2-104-15
sa yadA yauvansthastu pradyumnaH kAmadarshanaH |
chikIrShitaj~no nArINAM sarvAstravidhipAragaH ||2-104-16
taM sA mAyAvatI kAntaM kAmayAmAsa kAminI |
i~NgitaishchApi vIkShantI pralobhayata sasmitA |
prasajjantIM tu tAM devIM babhAShe chAruhAsinIm ||  2-104-17 

pradyumna uvAcha 
mAtR^ibhAvaM vyatikramya kimevaM vartase.anyathA |
aho duShTasvabhAvAsi strItve chapalamAnasA ||2-104-18
yA putrabhAvamutsR^ijya mayi lobhAtpravartase |
na tu te.ahaM sutaH saumye ko.ayaM shIlaviparyayaH ||2-104-19
tattvamichChAmyahaM devi kathitaM ko.anvayaM vidhiH |
vidyutsaMpAtachapalaH svabhAvaH khalu yoShitAm ||2-104-20
yA nareShu prasajjante nagAgreShu ghanA iva |   
yadi te.ahaM sutaH saumye yadi vA nAtmajaH shubhe ||2-104-21
kathitaM tattvamichChAmi kimidaM te chikIrShitam |
evamuktA tu Sa bhIruH kAmena vyathitendriyA ||2-104-22
priyam provAcha vachanam vivikte keshavAtmajam |
na tvaM mama sutaH kAnta nApi te shambaraH pitA ||2-104-23
rUpavAnasi vikrAntastvaM jAtyA vR^iShNinandana |
putrastvaM vAsudevasya rukmiNyAnandavardhanaH ||2-104-24
divase saptame bAlo jAtamAtropavAhitaH |
sUtikAgAramadhyAttvaM shishuruttAnashAyitaH ||2-104-25
mama bhartrA hR^ito.asi tvaM balavIryapravartinA |
pituste vAsudevasya dharShayitvA gR^ihaM mahat ||2-104-26
pAkashAsanakalpasya hR^itastvaM shambareNa ha |
sA cha te karuNaM mAtA tvAM bAlamanushochatI ||2-104-27
atyarthaM tapyate vIra vivatsA saurabhI yathA |
so.api shakrAdapi mahAnpitA te garuDadhvajaH ||2-104-28
iha tvAm nAbhijAnAti bAlamevopavAhitam |
kAnta vR^IShNikumArastvaM na hi tvaM shambarAtmajaH ||2-104-29
vIra naivaM vidhAnputrAndAnavA janayanti hi |
ato.ahaM kAmayAmi tvAM na hi tvaM janito mayA ||2-104-30
rUpaM te saumya pashyantI sIdAmi hR^idi durbalA |
yanme vyavasitaM kAnta yattu me hR^idi vartate ||2-104-31 
tanme manasi vArShNeya pratisandhAtumarhasi |
eSha te kathitaH sarvaH sadbhAvastvayi yo mama ||2-104-32
yathA na mama putrastvaM na putraH shambarasya cha |
shrutvaivamakhilaM sarvaM mAyAvatyA prabhAShitam ||2-104-33
chakrAyudhAtmajaH kruddhaH shambaraM sa samAhvayat |
sarvamAyasvabhij~no.asau nAma vishrAvya chAtmanaH ||2-104-34
aho dAnavaduShTAtmA keshavasyAtmajaM shishum |
harate nirbhayashchaiva bhayamadya karomyaham ||2-104-35
kathaM vai krodhamAgachChedvadhyate vA kathaM mayA |
prathamaM kiM kariShyAmi yena kupyati mandadhIH ||2-104-36
asti chASya dhvajaM chitraM siMhaketuvibhUShitam |
toraNaM gR^ihamAsAdya uchChritaM merushR^i~gavat ||2-104-37
etadunmathya pAtiShye bhallena nishitena vai |
dhvajachChedaM viditvAtha shambaro niShkramiShyati ||2-104-38
tato yuddhena hatvA.a.ajau gantAsmi dvArakAM prati |
ityuktvA sajyamAchakre sasharaM chApamojasA ||2-104-39
chichCheda dhvajaratnaM tu shambarasya mahAbhujaH |
tachChutvA tu dhvajachChedaM pradyumnena mahAtmanA ||2-104-40
kruddhastvAj~nApayAmAsa putrAnvai kAlashambaraH |
jighAMsadhvaM mahAvIrA raukmiNeyaM tvarAnvitAH ||2-104-41
naivaM vai draShTumichChAmi mama vipriyakArakam |
shrutvA tu shambarAdvAkyaM sutAste shambarasya ha ||2-104-42
saMnaddhA niryayurhR^iShTAH pradyumnavadhakA~NkShayA |
chitraseno.atisenashcha viShvaseno gadastathA ||2-104-43
shrutasenaH suSheNastu somaseno manastathA |
senAnI sainyahantA cha senAhA sainikastathA ||2-104-44
senaskandho.atisenashcha senako janakaH sutaH |
sakAlo vikalaH shAMtaH sa shAtAntakaro vibhuH || 2-104-45
kumbhaketuH sudaMShTrashcha keshirityevamAdayaH |
chakratomarashUlAni paTTishAni parashvadhAn ||2-104-46
gR^ihItvA niryayurhR^iShTA manyunA paramAplutAH |
AhvayantamamitraM vai tasthuH sa~NgrAmamUrdhani ||2-104-47
pradyumnastu mahAbAhU rathamAruhya satvaram |
niryayau chApamAdAya sa~NgrAmAbhimukhastadA ||2-104-48
tataH pravR^ittaM yuddhaM tu tumulaM lomaharShaNam |
shambarasya tu putrANAM keshavasya cha sUnunA ||2-104-49
tato devAH sagandharvAH samahoragachAraNAH |
devarAjaM puraskR^itya vimAnAgreShu dhiShThitAH ||2-104-50 
nAradastumburushchaiva hAhAhUhUshcha gAyanAH |
apsarobhiH parivR^itAH sarve tatrAvatasthire ||2-104-51
devarAjapratIhAro gandharvashchitramadbhutam |
shashaMsa devarAjAya vajriNe tadvicheShTitam ||2-104-52
shambarasya shataM putrA ekaH kR^iShNasya chAtmajaH |
bahUnAM yuddhyatAmeSha kathaM vijayamApnuyAt ||2-104-53
tachChrutvA bhAShitaM tasya prahasya balasUdanaH |
uvAcha vachanaM chedaM shR^iNu yo.asya parAkramaH ||2-104-54
kAmo.ayam pUrvadehe tu harakrodhAgninA hataH |
ratyA prasAdito devaH kAmapatnyA trilochanaH |
parituShTena devena varamasyAH pradIyate ||2-104-55
viShNurmAnuShadehastu dvArakAyAM bhaviShyati |
tasya putratvamasyaiva bhaviShyati na saMshayaH ||2-104-56
ana~Nga iti vikhyAtastrailokye tu mahAyashAH |
tatrotpanno mahAtejAH shambaraM ghAtayiShyati ||2-104-57
saptAhe jAtamAtre tu rukmiNyAH kroDasaMsthitam |
AsthAya shambaro mAyAM pradyumnamapaneShyati ||2-104-58
tadgachCha shambaragR^ihaM bhAryA mAyAvatI bhava | 
mAyArUpapratichChannA shambaraM mohayiShyasi ||2-104-59
tatra tvamAtmanaH kAntaM bAlarUpaM vivardhaya |
prAptayauvanadehastu shambaraM nihaniShyati ||2-104-60
tatastvayA sahAna~Ngo dvArakAM vai gamiShyati |
ramishyati tvayA sArdhaM shailaputryA yathA hyaham ||2-104-61
evamAdishya devesho jagAma puruShottamaH |
kailAsaM merusa~NkAshaM siddhachAraNasevitam ||2-104-62
kAmapatnI praNamyAtha devadevamumApatim |
jagAma shambaragR^ihaM kAlasyAntaM pratIkShatI ||2-104-63
evameva mahAbAhuH shambaraM nihaniShyati |
saha putreNa pradyumno hantA tasya durAtmanaH ||2-104-64

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   shambaravadhe chaturadhikashatatamo.adhyAyaH