##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 113 - Brahmana's Son Restored
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 27, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

   atha trayodashAdhikashatatamo.adhyAyaH
  mR^itabrAhmaNaputrasya punaH pratyAnayanam

arjuna uvAcha 
tataH parvatajAlAni saritashcha vanAni cha |
apashyam samatikramya sAgaraM varuNAlayam ||2-113-1
tato.arghamudadhiH sAkShAdupanIya janArdanam |
sa prA~njaliH samutthAya kiM karomIti chAbravIt ||2-113-2
pratigR^ihya sa tAM pUjAM tamuvAcha janArdanaH |
rathapanthAnamichChAmi tvayA dattaM nadIpate ||2-113-3
athAbravItsamudrastu prA~njalirgaruDadhvajam |
prasIda bhagavannaivamanyo.apyevam gamiShyati ||2-113-4
tvayaiva sthApitaM pUrvamagAdho.asmi janArdana |
tvayA pravartate mArge yAsyAmi gamanAyatAm ||2-113-5
anye.apyevaM gamiShyanti rAjAno darpamohitAH |
evaM sa~nchintya govinda yatkshamaM tatsamAchara ||2-113-6

vAsudeva uvAcha 
brAhmaNarthaM madarthaM cha kuru sAgara madvachaH |
madR^ite na pumAnkaschidanyastvAM dharShayiShyati ||2-113-7
athAbravItsamudrastu punareva janArdanam |
abhishApabhayAdbhIto bADamevaM bhaviShyati ||2-113-8
shoShayAmyeSha mArgaM te yena tvaM kR^iShNa yAsyasi |
rathena saha sUtena sadhvajena tu keshava ||2-113-9

vAsudeva uvAcha 
mayA datto varaH pUrvaM na shoShaM yAsyasIti ha |
mAnuShAste na jAnIyurvividhAnratnasa~nchayAn ||2-113-10
jalaM stambhaya sAdho tvaM tato yAsyAmyahaM rathI |
na cha kashchitpramANaM te ratnAnAM vetsyate naraH ||2-113-11
sAgareNa tathetyukte prasthitAH sma jalena vai |
stambhitena pathA bhUmau maNivarNena bhAsvatA ||2-113-12
tato.arNavaM samuttIrya kurUnapyuttarAnvayam | 
kShaNena samatikrAntA gandhamAdanameva cha ||2-113-13
tatastu parvatAH sapta keshavaM samupasthitAH |
jayanto vaijayantashcha nIlo rajataparvataH ||2-113-14
mahAmeruH sakailAsa indrakUTashcha nAmataH |
bibhrANA varNarUpANi vividhAnyadbhutAni cha ||2-113-15
upasthAya cha govindaM kiM kurmetyabruvaMstadA |
tAMshchaiva pratijagrAha vidhivanmadhusUdanaH ||2-113-16
tAnuvAcha hR^iShIkeshaH praNAmAvanatAnsthitAn |
vivaraM gachChato me.adya rathamArgaH pradIyatAm ||2-113-17
te kR^iShNasya vachaH shrutvA pratigR^ihya cha parvatAH |
pradaduH kAmato mArgaM gachChato bharatarShabha ||2-113-18
tatraivAntarhitAH sarve tadAshcharyataraM mama |
asaktaM cha ratho yAti meghajAleShvivAMshumAn ||2-113-19
saptadvIpAnsasindhUMshcha sapta sapta girInatha |
lokAlokaM tathAtItya vivesha sumahattamaH ||2-113-20
tataH kadAchidduHkhena rathamUhustura~NgamAH |
pa~NkabhUtaM hi timiraM sparshAdvij~nAyate nR^ipa ||2-113-21
atha parvatabhUtaM tattimiraM samapadyata |
tadAsAdya mahArAja niShprayatnA hayAH sthitAH ||2-113-22
tatashchakreNa govindaH pATayitvA tamastadA |
AkAshaM darshayAmAsa rathapanthAnamuttamam ||2-113-23
niShkramya tamasastasmAdAkAshe darshite tadA | 
bhaviShyAmIti saMj~nA me bhayaM cha vigataM mama !!2-113-24
tatastejaH prajvalitamapashyaM tattadAmbare |
sarvalokaM samAvishya sthitaM puruShavigraham ||2-113-25
taM praviShTo hR^iShIkesho dIptaM tejonidhiM tadA |
ratha eva sthitashchAhaM sa cha bRahmaNasattamaH ||2-113-26
sa muhUrtAttataH kR^iShNo nishchakrAma tadA prabhuH |
chaturo bAlakAngR^ihya brAhmaNasyAtmajAMstadA ||2-113-27
pradadau brAhmaNAyAtha putrAnsarvA~njanArdanaH |
trayaH pUrvaM hR^itA ye cha sadyo jAtashcha bAlakaH ||2-113-28
prahR^iShTo brAhmaNastatra putrAndR^iShTvA punaH prabho |
ahaM cha paramaprIto vismitashchAbhavaM tadA ||2-113-29
tato vayaM punaH sarve brAhmaNasya cha te sutAH |
yathAgatA nivR^ittAH sma tathaiva bharatarShabha ||2-113-30
tataH sma dvArakAM prAptAH kShaNena nR^pasattama |
asaMprApte.ardhadivase vismito.ahaM punaH punaH ||2-113-31
saputraM bhojayitvA tu dvijaM kR^iShNo mahAyashAH |
dhanena varShayitvA cha gR^ihaM prAsthApayattadA ||2-113-32 

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
     vAsudevamAhAtmye brAhmaNaputrAnayane
        trayodashAdhikashatatamo.adhyAyaH