##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 120 - Aniruddha prays to Arya and gets blessed
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
February 3, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn, 
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
     atha viMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH 
    aniruddhakR^itAryAstavo tadvaralAbhashcha 

vaishampAyana uvAcha
yadA bANapure vIraH so.aniruddhaH sahoShayA |
saMniruddho narendreNa bANena balisUnunA ||2-120-1
tadA devIM koTavatIM rakShArthaM sharaNaM gataH |
yadgItamaniruddhena devyAH stotramidaM shr^iNu ||2-120-2
anantamakShayaM divayamAdidevaM sanAtanam |
nArAyaNaM namaskR^itya pravaraM jagatAM prabhum ||2-120-3
chaMDIM kAtyAyanIM devImAryAM lokanamaskR^itAm |
varadAM kIrtayiShyAmi nAmabhirharisaMstutaiH ||2-120-4
R^iShibhirdaivataishchaiva vAkpuShpairarchitAM shubhAm |
tAm devIM sarvadehasthAM sarvadevanamaskR^itAm ||2-120-5

aniruddha uvAcha 
mahendraviShNubhaginIM namsyAmi hitAya vai |
manasA bhAvashuddhena shuchiH stoShye kR^itA~njaliH ||2-120-6
gautamIM kaMsabhayadAM yashodAnandavarddhinIm |
medhyAM gokulasaMbhUtAM nandagopasya nandinIm ||2-120-7
prAj~nAM dakShAM shivAM saumyAM danuputravimardinIm |
tAm devIM sarvadehasthAM sarvabhUtanamaskR^itAm ||2-120-8
darshanIM pUraNIM mAyAM vahnisUryashashiprabhAm |
shAntiM dhruvAM cha jananIM mohinIM shoShaNIM tathA ||2-120-9
sevyAM devaiH sarShigaNaiH sarvadevanamaskR^itAm |
kAlIM kAtyAyanIM devIM bhayadAM bhayanAshiNIm ||2-120-10 
kAlarAtriM kAmagamAM triNetrAM brahmachAriNIm |
saudAminIM megharavAM vetAlIM vipulAnanAm ||2-120-11
yUthasyAdyAM mahAbhAgAM shakunIM revatIM tathA |  
tithInAM pa~nchamIM ShaShThIM pUrNamAsIM chaturdashIm |2-120-12
saptaviMshahtiR^ikShANi nadyaH sarvA disho dasha |
nagaropavanodyAnadvArATTAlakavAsinIm ||2-120-13
hrIM shrIM ga~NgAM cha gandharvAM yoginIM yogadAM satAm |
kIrtimAshAM dishaM sparshAM namasyAmi sarasvatIm ||2-120-14
vedAnAM mAtaraM chaiva sAvitrIM bhaktavatsalAm |
tapasvinIM shAntikarImekAnaMshAM sanAtanAm ||2-120-15
kauTIryAM madirAM chaNDAmilAM malayavAsinIm |
bhUtadhAtrIM bhayakarIM kUShmANDIM kusumapriyAm ||2-120-16
dAruNIM madirAvAsAM vindhyakailAsavAsinIm |
varA~NganAM siMharathIM bahurUpAM vR^iShadhvajAm ||2-120-17
durlabhAM durjayAM durgAM nishuMbhabhayadarshinIm |
surapriyAM surAM devIM vajrapANyanujAM shivAm ||2-120-18
kirAtIM chIravasanAM chaurasenAnamaskR^itAm |
AjyapAM somapAM saumyAM sarvaparvatavAsinIm ||2-120-19
nishuMbhashumbhamathanIM gajakumbhopamastanIm |
jananIM siddhasenasya siddhachAraNasevitAm ||2-120-20
charAM kumAraprabhavAM pArvatIM parvatAtmajAm |
pa~nchAshaddevakanyAnAM patnyo devagaNasya cha ||2-120-21
kradraputrasahasrasya putrapautravarastriyaH |
mAtA pitA jaganmAnyA divi devApsarogaNaiH ||2-120-22
R^iShipatnIgaNAnAM cha yakShagandharvayoShitAm |
vidyAdharANAM nArIShu sAdhvIShu manujAsu cha ||2-120-23
evametAsu nArIShu sarvabUtAshrayA hyasi |
namaskR^itAsi trailokye kinnarodgItasevite ||2-120-24
achintyA hyaprameyAsi yAsi sAsi namo.astu te |
ebhirnAmabhiranyaishcha kIrtitA hyasi gautami ||2-120-25
tvatprasAdAdavighnena kShipraM muchyeya bandhanAt |
avekShasva vishAlAkShi pAdau te sharaNaM vraje ||2-120-26
sarveShAmeva bandhAnAM mokShaNaM kartumarhasi |
brahmA viShNushcha rudrashcha chandrasUryAgnimArutAH ||2-120-27
ashvinau vasavashchaiva dhAtA bhUmirdisho dasha |
marutA saha parjanyo dhAtA bhUmirdisho dasha ||2-120-28
gAvo nakShatravaMshAshcha grahA nadyo hradAstathA |
saritaH sAgarAshchaiva nAnAvidyAdharoragAH ||2-120-29
tathA nAgAH suparvANo gandharvApsarasAM gaNAH |
kR^itsnaM jagadidaM proktaM devyA nAmAnukIrtanAt ||2-120-30
devyAH stavamimaM puNyaM yaH paThetsusamAhitaH |
sA tasmai saptame mAsi varamagryaM prayachChati ||2-120-31
aShTAdashabhujA devI divyAbharaNabhUShitA |
hArashobhitasarvA~NgI mukuTojjvalabhUShaNA ||2-120-32
kAtyAyanI stUyase tvaM varamagryaM prayachChasi |
ataH stavImi tAM devIM varade vAmalochane || 2-120-33
namo.astu te mahAdevi suprItA me sadA bhava |
prayachCha tvaM varaM hyAyuH puShTiM chaiva kShamAM dhR^itim ||2-120-34
bandhanastho vimuchyeyaM satyametadbhavediti |

vaishampAyana uvAcha 
evaM stutA mahAdevI durgA durgadparAkramA ||2-120-35
sAMnidhyaM kalpayAmAsa aniruddhasya bandhane | 
aniruddhahitArthAya devI sharaNavatsalA ||2-120-36
baddhaM bANapure vIramaniruddhaM vyamokShayat |
sAntvayAmAsa taM vIramaniruddhamamarShaNam ||2-120-37
pUjayAmAsa tAM vIraH so.aniruddhaH pratApavAn |
prasAdAM darshayAmAsa aniruddhasya bandhane ||2-120-38
nAgapAshena baddhasya tasyoShAhR^itachetasaH |
sphoTayitvA karAgreNa pa~njaraM vajrasannibham ||2-120-39
ruddhaM bANapure vIraM sAniruddhamabhAShata |
sAntvayantI vacho devI prasAdAbhimukhI tadA ||2-120-40

shrIdevyuvAcha 
	chakrAyudho mokShayitAniruddha 
		tvAM bandhanAdAshu sahasva kAlam |
	ChitvA sa bANAsya sahasrabAhuM 
		purIM nijAM neShyati daityasUdanaH ||2-120-41 

[vaishampAyana uvAcha 
	yadAniruddhaM saha bANaputryA 
		netuM khagendreNa hariH pravR^ittaH |
	mahAsure bANa udIrNachakre 
		nyakkAramAsannataraM nishamya] ||
	tato.aniruddhaH punareva devIM
		 tuShTAva hR^iShTaH shashikAntavaktraH |

aniruddha uvAcha 
	namo.astu te devi varaprade shive 
		namo.astu te devi surArinAshini ||2-120-42
	namo.astu te kAmachare sadAshive 
		namo.astu te sarvahitaiShiNi priye |
	namo.astu te bhItikari dviShAM sadA 
		namo.astu te bandhanamokShakAriNi ||2-120-43
brahmANIndrANi rUdrANi bhUtabhavyabhave shive |
trAhi mAM sarvabhItibhyo nArAyaNi namo.astu te ||2-120-44
namo.astu te jagannAthe priye dAnte mahAvrate | 
bhaktipriye jaganmAtaH shailaputri vasundhare ||2-120-45
trAhi mAM tvaM vishAlAkShi nArAyaNi namo.astu te |
trAyasva sarvaduHkhebhyo dAnavAnAM bhaya~NkarI ||2-120-46
rudrapriye mahAbhAge bhaktAnAmArtinAshini |
namAmi shirasA devIM bandhanastho vimokShitaH ||2-120-47

vaishapAyana uvAcha
AryAstavamidaM puNyaM yaH paThetsusamAhitaH |
sarvapApavinirmukto viShNulokaM sa gachChati |
bandhanastho vimuchyeta satyaM vyAsavacho yathA ||2-120-48

      iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe vishNuparvaNi
  aniruddhakR^itAryAstavo nAma viMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH