##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 126 - Kartikeya beaten back, Bana's hands cut off,
   and Bana blessed with boons from Shiva 
Itranslated by K S Ramachadran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
March 4, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
 atha ShadviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH
   kArtikeyApayAnaM bANabAhuchChedanaM
    bANasya harAdvaralAbhAdikIrtanaM cha 

janamejaya uvAcha 
apayAte tato deve kR^iShNe chaiva mahAtmani |
punashchAsItkathaM yuddhaM pareShAM lomaharShaNam ||2-126-1

vaishampAyana uvAcha 
kuMbhANDasaMgR^ihIte tu rathe tiShThanguhastatdA |
abhidudrAva kR^iShNaM cha balaM pradyumnameva cha ||2-126-2
tataH sharashatairugraistAnvivyAdha raNe guhaH |
amarSharoShasa~NkruddhaH kumAraH pravaro nadan ||2-126-3
sharasaMvR^itagAtrAste trayastraya ivAgnayaH |
shoNitaughaplutairgAtraiH prAyudhyanta guhaM tataH ||2-126-4
tataste yuddhamArgaj~nAstrayastribhiranuttamaiH |
vAyavyAgneyapArjanyairbibhidurdIptatejasaH ||2-126-5
[tAnastrAntribhirevAstrairvinivArya sa pAvakiH] |
shailavAruNasAvitraistAnsa vivyAdha kopavAn |
tasya dIptasharaughasya dIptachApadharasya cha ||2-126-6
sharaughAnastramAyAbhirgrasanti sma mahAtmanaH |
yadA tadA guhaH kruddhaH prajvalanniva tejasA ||2-126-7
astraM brahmashiro nAma kAlakalpAM durAsadam |
saMdaShTauShThapuTaH sa~Nkhye jagR^ihe pAvakiH prabhuH ||2-126-8
prayukte brahmashirasi sahasrAMshusamaprabhe |
ugre paramadurdharShe lokakShayakare tathA ||2-126-9
hAhAbhUteShu sarveShu pradhAvatsu samantataH |
[astratejaHpramUDhe tu viShaNNe jagati prabhuH] |
keshavaH keshimathanashchakraM jagrAha vIryavAn ||2-126-10
sarveShAmastravIryANAM vAraNaM ghAtanaM tathA |
chakramapratichakrasya loke khyAtaM mahAtmanaH ||2-126-11
astraM brahmashirastena niShprabhaM kR^itamojasA |
ghanairivAtapApAye saviturmaNDalaM yathA ||2-126-12
tato niShprabhatAM yAte naShTavIrye mahaujasi |
tasminbrahmashirasyastre krodhasaMraktalochanaH ||2-126-13
guhaH prajajvAla raNe haviShevAgnirulbaNaH |
shatrughnIM jvalitAM divyAM shaktiM jagrAha kA~nchanIm ||2-126-14
[amoghAM dayitAM ghorAM sarvalokabhayAvahAm] |
tAM pradIptAM maholkAbhAM yugAntAgnisamaprabhAm ||2-126-15
ghaNTAmAlAkulAM divyAM chikShepa ruShito guhaH |
nanAda balavachchApi nAdaM shatrubhaya~Nkaram ||2-126-16
sA cha kShiptA tadA tena brahmaNyena mahAtmanA |
jR^imbhamANeva gagane saMpradIptamukhI tadA ||2-126-17
adhAvata mahAshaktiH kR^iShNasya vadhakA~NkShiNI |
bhR^ishaM viShaNNaH shakro.api sarvAmaragaNairvR^itaH ||2-126-18
shaktiM prajvalitAM dR^iShTvA dagdhaH kR^iShNeti chAbravIt |
tAM samIpamanuprAptAM mahAshaktiM mahAmR^idhe |
hu~NkAreNaiva nirbhartsya pAtayAmAsa bhUtale ||2-126-19
patitAyAM mahAshaktyAM sAdhu sAdhviti sarvashaH |
siMhanAdaM tatashchakruH sarve devAH savAsavAH ||2-126-20
tato deveShu nardatsu vAsudevaH pratApavAn |
punashchakraM sa jagrAha daityAntakaraNaM raNe ||2-126-21
vyAvidhyamAne chakre tu kR^iShNenApratimaujasA |
kumArarakShaNArthAya bibhratI sutanuM tadA ||2-126-22
digvAsA devavachanAtpraviShTA tatra koTavI |
lambamAnA mahAbhAgA bhAgo devyAstathAShTAmaH |
chitrA kanakashaktistu sA cha nagnA sthitAntare ||2-126-23
athAntarAtkumArasya devIM dR^iShTvA mahAbhujaH |
parA~Nmukhastato vAkyamuvAcha madhusUdanaH ||2-126-24

shrIbhagavAnuvAcha 
apagachChApagachCha tvaM dhiktvAmiti vacho.abravIt |
kimevaM kuruShe vighnaM nishchitasya vadhaM prati ||2-126-25

vaishampAyana uvAcha
shrutvaivaM vachanaM tasya koTAvI tu tadA vibhoH |
naiva vAsaH samAdhatte kumAraparirakShaNAt ||2-126-26

shrIbhagavAnuvAcha 
apavAhya guhaM shIghramapayAhi raNAjirAt | 
svasti hyevaM bhavedadya yotsyato yotsyatA mayA ||2-126-27
tAM cha dR^iShTvA sthitAM devo hariH sa~NgrAmamUrdhani |
sa~njahAra tatashchakraM bhagavAnvAsavAnujaH ||2-126-28
evaM kR^ite tu kR^iShNena devadevena dhImatA |
apavAhya guhaM devI harasAnnidhyamAgatA ||2-126-29
etasminnantare chaiva vartamAne mahAbhaye |
kumAre rakShite devyA bANastaM deshamAyayau || 2-126-30
apayAntaM guhaM dR^IShTvA muktaM kR^iShNena saMyugAt |
bANashchintayate tatra svayaM yotsyAmi mAdhavam ||2-126-31

vaishampAyana uvAcha 
bhUtayakShagaNAshchaiva bANAnIkaM cha sarvashaH |
dishaM pradudruvuH sarve bhayamohitalochanAH ||2-126-32
pramAthagaNabhUyiShThe sainye dIrNe mahAsuraH |
nirjagAma tato bANo yuddhAyAbhimukhastvaran ||2-126-33
bhImapraharaNairghorairdaityendraiH sumahArathaiH |
mahAbalairmahAvIrairvajrIva surasattamaiH ||2-126-34
	purohitAH shatruvadhaM  vadanta-
		stathaiva chAnye shrutashIlavR^iddhAH | 
	japaishcha mantraishcha tathauShadhIbhi-
		rmahAtmanaH svastyayanaM prachakruH ||2-126-35
tatastUryapraNAdaishcha bherINAM tu mahAsvanaiH |
siMhanAdaishcha daityAnAM bAnAH kR^ShNamabhidravat ||2-126-36
dR^iShTvA bANaM tu niryAtaM yuddhAyaiva vyavasthitam |
Aruhya garuDaM kR^iShNo bANAyAbhimukho yayau ||2-126-37
AyAntamatha taM dR^iShTvA yadUnAmR^iShabhaM raNe |
vainateyamathArUDhaM kR^iShNamapratimaujasam ||2-126-38
atha bANastu taM dR^iShTvA pramukhe pratyupasthitam |
uvAcha vachanaM kruddho vAsudevaM tarasvinam ||2-126-39

bANa uvAcha
tiShTha tiShTha na me.adya tvaM jIvanpratigamiShyasi |
dvArakAM dvArakAsthAMshcha suhR^ido drakShyase na cha ||2-126-40
suvarNavarNAnvR^ikShAgrAnadya drakShyasi mAdhava |
mayAbhibhUtaH samare mumUrShuH kAlanoditaH ||2-126-41
adya bAhusahasreNa kathamaShTabhujo raNe |
mayA saha samAgamya yotsyase garuDadhvaja ||2-126-42
adya tvaM vai mayA yuddhe nirjitaH sahabAndhavaH |
dvArakAM shoNitapure nihataH saMsmariShyasi ||2-126-43
nAnApraharaNopetaM nanA~NgadavibhUShitam |
adya bAhusahasraM me koTIbhUtaM nishAmaya ||2-126-44
garjatastasya vAkyaughA jalaughA iva sindhutaH |
nishcharanti mahAghorA vAtoddhutA ivormayaH ||2-126-45
roShaparyAkule chaiva netre tasya babhUvatuH |
jagaddidhakShanniva khe mahAsUrya ivoditaH || 2-126-46
tachChrutvA nAradastasya bANasyAtyUrjitaM vachaH |
jahAsa sumahAhAsaM bhindanniva nabhastalam ||2-126-47       
yogapaTTamupAshritya tasthau yuddhadidR^ikShayA | 
kautUhalotphulladR^ishaH kurvanparyaTate muniH ||2-126-48

kR^iShNa uvAcha 
bANa kiM garjase mohAchChUrANAM nAsti garjitam |
ehyehi yudhyasva raNe kiM vR^ithA garjitena te ||2-126-49
yadi yuddhAni vachanaiH siddhyeyurditinandana |
bhavAneva jaye nityaM bahvabaddhaM prajalpati ||2-126-50
ehyehi jaya mAM bANa jito vA vasudhAtale |
chirAyAvA~Nmukho dInaH patitaH sheShyase.asuraiH ||2-126-51
ityevamuktvA bANaM tu marmabhedibhirAshugaiH |
nirbibheda tadA kR^iShNastamamoghairmahAsharaiH ||2-126-52
vinirbhinnastu kR^iShNena mArgaNairmarmabhedibhiH |
smayanbANastataH kR^iShNaM sharavarShairavAkirat ||2-126-53
jvaladbhiriva saMyuktaM tasminyuddhe sudAruNe |
tataH parighanistriMshairgadAtomarashaktibhiH ||2-126-54
musalaiH paTTIshaishchaiva chChAdayAmAsa keshavam |
sa tu bAhusahasreNa garvito daityasattamaH ||2-126-55
yodhayAmAsa samare dvibAhumatha lIlayA |
lAghavAttasya kR^iShNasya balisUnU ruShAnvitaH ||2-126-56
tato.astraM paramaM divyaM tapasA nirmitaM mahat |
yadapratihataM yuddhaM sarvAmitravinAshanam ||2-126-57
brahmaNA vihitaM divyaM tanmumocha diteH sutaH |
tasminmukte dishaH sarvAstamaH pihitamaNDalAH ||2-126-58
prAdurAsansahasrANi sughorANi cha sarvashaH |
tamasA saMvR^ite loke na praj~nAyata ki~nchana ||2-126-59
sAdhu sAdhviti bANaM tu pUjayanti sma dAnavAH |
hA hA dhigiti devAnAM shrUyate vAgudIritA ||2-126-60
tato.astrabalavegena sArchiShmatyaH sudAruNAH |
ghorarUpA mahAghorA nipeturbANavR^iShTayaH ||2-126-61
naiva vAtAH pravAyanti na meghAH sa~ncharanti cha |
astre visR^iShTe bANena dahyamAne cha keshave ||2-126-62
tato.astraM sumahAvegaM jagrAha madhusUdanaH |
pArjanyaM nAma bhagavAnkAlAntakanibhaM raNe ||2-126-63
tato vitimire loke sharAgniH prashamaM gataH | 
dAnavA moghasa~NkalpAH sarve.abhUvaMstadA bhR^isham ||2-126-64
dAnavAstraM prashAntaM tu parjanyAstre.abhimantrite |
tato devagaNAH sarve nadanti cha hasanti cha ||2-126-65
hate shastre mahArAja daiteyaH krodhamUrchChitaH |
bhUyaH sa ChAdayAmAsa  keshavaM garuDe sthitam ||2-126-66
musalaiH paTTishaishchaiva chChAdayAmAsa keshavam | 
tasya tAM tarasA sarvAM bANavR^iShTiM samudyatAm ||2-126-67
prahasanvArayAmAsa keshavaH shatrusUdanaH |     
keshavasya tu bANena vartamAne mahAhave ||2-126-68
tasya shAr~NgavinirmuktaiH sharairashanisaMnibhaiH |
tilashastadrathaM chakre sAshvadhvajapatAkinam ||2-126-69
chichCheda kavachaM kAyAnmukuTaM cha mahAprabham |
kArmukam cha mahAtejA hastachApaM cha keshavaH ||2-126-70
vivyAdha chainamurasi nArAchena smayanniva |
sa marmAbhihataH sa~Nkhye pramumohAlpachetanaH ||2-126-71
taM dR^iShTvA mUrchChitaM bANaM prahAraparipIDitam |
prAsAdavarashR^i~Ngastho nArado munipu~NgavaH ||2-126-72
utthAyApashyata tadA kakShyAsphoTanatatparaH |
vAdayAno nakhAMshchaiva diShTyA diShTyeti chAbravIt ||2-126-73
aho me suphalaM janma jIvitaM cha sujIvitam |
dR^iShTaM me yadidaM chitraM dAmodaraparAkramam ||2-126-74
jaya bANaM mahAbAho daiteyaM devakilbiSham |
yadarthamavatIrNo.asi tatkarma saphalIkuru ||2-126-75
evaM stutvA tadA devaM bANaiH khaM dyotaya~nshitaiH |
itastataH saMpatadbhirnArado vyacharadraNe ||2-126-76
[keshavasya tu bANena vartamAne mahAbhaye] |
prayudhyetAM dhvajau tatra tAvanyonyamabhidrutau |
yuddhaM tvabhUdvAhanayorubhayordevadaityayoH ||2-126-77
garuDasya cha sa~NgrAmo mayUrasya cha dhImatA |
pakShatuNDaprahAraistu charaNAsyanakhaistathA ||2-126-78
anyonyaM jaghnatuH kruddhau mayUragaruDAvubhau |
vainateyastataH kruddho mayUre dIptatejasam ||2-126-79
jagrAha shirasi kShipraM tuNDenAbhipataMstadA |
utkShipya chaiva pakShAbhyAM nijaghAna mahAbalaH ||2-126-80
padbhyAM pArshvAbhighAtAbhyAM kR^itvA ghAtAnyanekashaH |
AkR^iShya chainaM tarasA vikR^iShya cha mahAbalaH ||2-126-81
niHsaMj~naM pAtayAmAsa gaganAdiva bhAskaram |
mayUre patite tasminpapAtAtibalo bhuvi ||2-126-82
bANaH samarasaMvignashchintayankAryamAtmanaH |
mayAtibalamattena na kR^itaM suhR^idAM vachaH || 2-126-83
pashyatAM devadaityAnAM prApto.asmyApadamuttamAm |
taM dInamanasaM j~nAtvA raNe bANaM suviklavam ||2-126-84
chintayadbhagavAnrudro bANarakShaNamAturaH |
tato nandIM mahAdevaH prAha gaMbhIrayA girA ||2-126-85  
nandikeshvara yAhi tvaM yato bANo raNe sthitaH |
rathenAnena divyena siMhayuktena bhAsvatA ||2-126-86
bANe saMyojayAshu tvamalaM yuddhAya vAnagha |
pramAthagaNAmadhye.ahaM sthAsyAmi na hi me manaH ||2-126-87
yoddhuM vitarate hyadya bANaM saMrakshya gamyatAm |
tathetyuktvA tato nandI rathena rathinAM varaH ||2-126-88
yato bANastato gatvA bANamAha shanairidam |
daityAmuM rathamAtiShTha shIghramehi mahAbala ||2-126-89
tato yuddhyasva kR^iShNaM vai dAnavAntakaraM raNe |
Aruroha rathaM bANo mahAdevasya dhImataH ||2-126-90
ArUDhaH sa tu bANashcha taM rathaM brahmanirmitam |
tam syandanamadhiShThAya bhavasyAmitatejasaH ||2-126-91
prAdushchakre mahAraudramastraM sarvAstraghAtanam |
dIpte brahmashiro nAma bANaH kruddho.ativIryavAn ||2-126-92
pradIpte brahmashirasi lokaH kShobhamupAgamat |
lokasaMrakShaNArthe vai tatsR^iShTaM brahmayoninA ||2-126-93
tachchakreNa nihatyAstraM prAha kR^iShNastarasvinam |
loke prakhyAtayashasaM bANamapratimaM raNe ||2-126-94
kathitAni kva te tAta bANa kiM na vikatthase |
ayamasmi sthito yuddhe yuddhyasva puruSho bhava ||2-126-95
kArtavIryArjuno nAma pUrvaM bAhusahasravAn |
mahAbalaH sa rAmeNa dvibAhuH samare kR^itaH ||2-126-96
tathA tAvApi darpo.ayaM bAhUnAM vIryasaMbhavaH |
esha te darpashamanaM karomi raNamUrddhani |
yAvatte darpashamanaM karomyadya svabAhunA ||2-126-97
tiShThedAnIM na me.adya tvaM mokShyase raNamUrddhani |
atha taddurlabhaM dR^iShTvA yuddhaM paramadAruNaM ||2-126-98
tatra devAsurasame yuddhe nR^ityati nAradaH |
nirjitAshcha gaNAH sarve pradyumnena mahAtmanA ||2-126-99
nikShiptavAdA yuddhasya devadevaM gatAH punaH | 
sa tachchakraM sahasrAraM nadanmegha ivoShNage ||2-126-100
jagrAha kR^iShNastvarito bANAntakaraNaM raNe |
tejo yajjyotiShAM chaiva tejo vajrAshanestathA ||2-126-101
sureshasya cha yattejastachchakre paryavasthitam |
tretAgneshchaiva yattejo yashcha vai brahmachAriNAm ||2-126-102
R^iShINAM cha tato j~nAnaM tachcakre samavasthitam |
pativratAnAM yattejaH prANAshcha mR^igapakShiNAm ||2-126-103
yachcha chakradhareShvasti tachchakre saMniveshitam |
nAgarAkShasayakShANAM gandharvApsarasAmapi ||2-126-104
trailokyasya cha yatprANaM sarvaM chakre vyavasthitam |
tejasA tena saMyuktaM jvalanniva cha bhAskaraH ||2-126-105
vapuShA teja Adhatte bANasya pramukhe sthitam |
j~nAtvAtitejasA chakraM kR^iShNenAbhyuditaM raNe ||2-126-106
aprameyaM hyavihataM rudrANI chAbravIchChivam |
ajeyametattrailokye chakraM kR^iShNena dhAryate ||2-126-107
bANaM trAyasva deva tvaM yAvachchakraM na mu~nchati |
tatastryakSho vachaH shrutvA devIM lambAmathAbravIt || 2-126-108
gachChaihi lambe shIghraM tvaM bANasaMrakShaNaM prati |
tato yogaM samadhAya adR^ishyA himavatsutA ||2-126-109
kR^iShNasyaikasya tadrUpaM darshantI pArshvamAgatA |
chakrodyatakaraM dR^iShTvA bhagavantaM raNAjire ||2-126-110
antardhAnamupAgamya tyajya sA vAsasI punaH |
paritrANAya bANasya vijayAdhiShThitA tataH ||2-126-111
pramukhe vAsudevasya digvAsAH koTavI sthitA |
tAM dR^iShTvAtha punaH prAptAM devIM rudrasya saMmatAm ||2-126-112
lambAM dvitIyAM tiShThantIM kR^iShNo vachanamabravIt |
bhUyaH sAmarShatAmrAkShI digvastrAvasthitA raNe ||2-126-113
bANasaMrakShaNaparA hanmi bANaM na saMshayaH |
evamuktA tu kR^iShNena bhUyo devyabravIdidam ||2-126-114
jAne tvAM sarvabhUtAnAM sraShTAraM puruShottamam |
mahAbhAgaM mahAdevamanantaM lInamavyayam ||2-126-115
padmanAbhaM hR^iShIkeshaM lokAnAmAdisaMbhavam |
nArhase deva hantuM vai bANamapratimaM raNe ||2-126-116
prayachCha hyabhayaM bANe jIvaputrItvameva cha |
mayA dattavaro hyeSha bhUyashcha parirakShyate ||2-126-117
na me mithyA samudyogaM kartumarhasi mAdhava |
evamukte tu vachane devyA parapura~njayaH ||2-126-118
kR^iShNaH prabhAShate vAkyaM shR^iNu satyaM tu bhAmini |
bANo bAhusahasreNa nardate darpamAshritaH ||2-126-119
eteShAM chChedanaM tvadya kartavyaM nAtra saMshayaH | 
dvibAhunA cha bANena jIvaputrI bhaviShyasi ||2-126-120
AsuraM darpamAshritya na cha mAM saMshrayishyati |
evamukte tu vachane kR^iShNenAkliShTakarmaNA ||2-126-121
provAcha devI bANo.ayaM devadtto bhavediti |
atha tAm kArtikeyasya mAtaraM so.abhibhAShya vai ||2-126-122
[tataH kruddho mahAbAhuH kR^iShNaH pravadatAM varaH] |
provAcha bANaM samare vadatAm pravaraH prabhuH |
yudhyatAM yudhyatAM sa~Nkhye bhavatAM koTavI sthitA ||2-126-123
ashaktAnAmiva raNe dhigbANa tava pauruSham |
evamuktvA tataH kR^iShNastachchakraM paramAtmavAn ||2-126-124
nimIlitAkSho visR^ijadbANaM prati mahAbalaH |
kShepaNAdyasya muhyanti lokAH sasthANuja~NgamAH ||2-126-125
kravyAdAni cha bhUtAni tR^iptiM yAnti mahAmR^idhe |
tamapratimakarmANaM samAnaM sUryavarchasA ||2-126-126 
chakramudyamya samare kopadIpto gadAdharaH |
sa muShNandAnavaM tejaH samare svena tejasA ||2-126-127
chichCheda bAhUMshchakreNa shrIdharaH paramaujasA |
alAtachakravattUrNaM bhrAmyamANaM raNAjire ||2-126-128
kShiptaM tu vAsudevena bANasya raNamUrdhani |
viShNuchakraM bhramatyAshu shaighryAdrUpaM na dR^ishyate ||2-126-129
tasya bAhusahasrasya paryAyena punaH punaH |
bANasya chChedanaM chakre tachchakraM raNamUrdhani ||2-126-130
kR^itvA dvibAhuM taM bANaM ChinnashAkhamiva drumam |
punaH karAgre kR^iShnasya chakraM prAptaM sudarshanam ||2-126-131

vaishampAyana uvAcha 
kR^itakR^itye tu saMprApte chakre daityanipAtane |
sravatA tena kAyena shoNitaughapariplutaH ||2-126-132
abhavatparvatAkArashChinnabAhurmahAsuraH |
asR^i~Nmattashcha vividhAnnAdAnmu~nchanghano yathA ||2-126-133
tasya nAdena mahatA keshavo ripusUdanaH |
chakraM bhUyaH kSheptukAmo bANanAshArthamudyataH |
tamupetya mahAdevaH kumArasahito.abravIt ||2-126-134

Ishvara uvAcha 
kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho jAne tvAM puruShottamam |
madhukaiTabhahantAraM devadevaM sanAtanam ||2-126-135
lokAnAM tvaM gatirdeva tvatprasUtamidaM jagat |
ajeyastvaM tribhirlokaiH sasurAsurapannagaiH ||2-126-136
tasmAtsaMhara divyaM tvamidaM chakraM samudyatam |
anivAryamasaMhAryaM raNe shatrubhaya~Nkaram ||2-126-137
bANasyAsyAbhayaM dattaM mayA keshiniShUdana |
tanme na syAdvR^ithA vAkyamatastvAM shAmayAmyaham ||2-126-138

shrIkR^iShNa uvAcha
jIvatAM deva bANo .ayametatchchakraM nivartitam |
mAnyastvaM devadevAnAmasurANAM cha sarvashaH ||2-126-139
namaste.astu gamiShyAmi yatkAryaM tanmaheshvara |
na tAvatkR^iyate tasmAnmAmanuj~nAtumarhasi ||2-126-140
evamuktvA mahAdevaM kR^iShNastUrNaM mahAmanAH |
jagAma tatra yatrAste prAdyumniH sAyakaishchitaH ||2-126-141
gate kR^iShNe tato nandI bANamAha vachaH shubham |
gachCha bANa prasannasya devadevasya chAgrataH ||2-126-142
tachChrutvA nandivAkyaM tu bAno.agachChata shIghragaH |
ChinnabAhuM tato bANaM dR^iShTvA nandI pratApavAn ||2-126-143
apavAhya rathenainaM yato devastato yayau |
tato nandI punarbANaM prAguvAchottaraM vachaH ||2-126-144
bAna bANa pranR^ityasva shreyastava bhaviShyati |
eSha devo mahAdevaH prasAdasumukhastava ||2-126-145
shoNitaughaplutairgAtrairnandivAkyaprachoditaH |
jIvitArthI tato bANaH pramukhe sha~Nkarasya vai ||2-126-146
anR^ityadbhayasaMvigno dAnavaH sa vichetanaH |
taM dR^iShTvA cha pranR^ityantaM bahyodvignaM punaH punaH ||2-126-147
nandivAkyaprajavitaM bhaktAnugrahakR^idbhavaH |
karuNAvashamApanno mahAdevo.abravIdvachaH ||2-126-148

Ishvara uvAcha 
varaM vR^iNIShva bANa tvaM manasA yadabhIpsasi |
prasAdasumukhaste.ahaM priyo.asi mama dAnava ||2-126-149

bANa uvAcha
ajarashchAmarashchaiva bhaveyaM satataM vibho |
eSha me prathamo deva varo.astu yadi manyase ||2-126-150

deva uvAcha 
tulyo.asi daivatairbANa na mR^ityustava vidyate |
athAparaM vR^iNIShvAdya anugrAhyo.asi me sadA ||2-126-151

bANa uvAcha 
yathAhaM shoNitairdigdho bhR^ishArto vraNapIDitaH |
bhaktAnAM nR^ityatAM deva putrajanma bhavedbhava ||2-126-152

srIhara uvAcha 
nirAhArAH kShamAvantaH satyArjavasamAhitAH |
madbhaktA ye.api nR^ityanti teShAmevaM bhaviShyati ||2-126-153
tR^itIyaM tvamatho bANa varaM vara manogatam |
tadvidhAsyAmi te putra saphalo.astu bhavAniha ||2-126-154

bANa uvAcha
chakratADanajA ghorA rujA tIvrA hi me.anagha |
vareNAsau tR^itIyena shAntiM gachChatu me bhava ||2-126-155

shrIrudra uvAcha 
evaM bhavatu bhadraM te na rujA prabhaviShyati |
akShataM tava gAtraM tu svasthAvasthaM bhaviShyati ||2-126-156
chaturthaM te varaM dadmi vR^iNIShva yadi kA~NkShasi |
na te.ahaM vimukhastAta prasAdasumukho hyaham ||2-126-157

bANa uvAcha 
pramAthagaNavaMshyasya prathamaH syAmahaM vibho |
mahAkAla iti khyAtiM gachCheyaM shAshvatIH samAH ||2-126-158

vaishampAyana uvAcha 
evaM bhaviShyatItyAha bANaM devo maheshvaraH |
divyarUpo.akShato gAtrairnIrujastu mamAshrayAt ||2-126-159
mamAtisargAdbANa tvaM bhava chaivAkutobahyaH |
bhUyaste pa~nchamaM dadmi prakhyAtabalapauruSham |
punarvaraya bhadraM te yatte manasi vartate ||2-126-160

bANa uvAcha
vairUpyama~NgajaM yanme mA bhUddeva kadAchana |
dvibAhurapi me deho na virUpo bhavedbhava ||2-126-161

shrIhara uvAcha 
bhavitA sarvametatte yathechChasi mahAsura |
bhavatyevaM na chAdeyaM bhaktAnAM vidyate mama ||2-126-162

vaishampAyana uvAcha 
tato.abravInmahAdevo bANaM sthitamathAntike | 
evaM bhaviShyate sarvaM yattvayA samudAhR^itam ||2-126-163
etAvaduktvA bhagavAMstrinetro gaNasaMvR^itaH |
pashyatAM sarvabhUtAnAm tatraivAntaradhIyata ||2-126-164

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
      uShAharaNe bANAsuravarapradAne
    ShadviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH