##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 127- Aniruddha freed, Krishna returns to Dvaraka after a                      Battle with Varuna 
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
March 5, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
     atha saptaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH
         aniruddhasya nAgapAshamochanam 
          kR^iShNasya varuNAlayagamanam 
	varuNena saha yuddhaM dvArakApratyAgamanaM cha

vaishampAyana uvAcha 
evaM varAnbahUnprApya bANaH prItamanAbhavat |
jagAma saha rudreNa mahAkAlatvamAgataH ||2-127-1
vAsudevo.api bahudhA nAradaM paryapR^ichChata |
kvAniruddho.asti bhagavansaMyato nAgabandhanaiH ||2-127-2
shrotumichChAmi tattvena snehaklinnaM hi me manaH |
aniruddhe hate vIre kShubhitA dvArakA purI ||2-127-3
shIghraM taM mokShayiShyAmo yadarthaM vayamAgatAH |
adya taM naShTashatruM vai draShTumichChAmahe vayam ||2-127-4
sa pradeshastu bhagavanviditastava suvrata |
evamuktastu kR^iShNena nAradaH pratyabhAShata ||2-127-5
kanyApure kumAro.asau baddho nAgaishcha mAdhava |
etasminnantare shIghraM chitralekhA hyupasthitA ||2-127-6
bANasyottamasharvasya daityendrasya mahAtmanaH |
idamantaHpuraM deva pravishasva yathAsukham ||2-127-7
tataH praviShTAste sarve hyaniruddhasya mokShaNe |
balaH suparNaH kR^iShNastu pradyumno nAradastathA ||2-127-8
tato dR^iShTvaiva garuDaM ye.aniruddhasharIragAH |
shararUpA mahAsarpA veShTayitvA tanuM sthitAH ||2-127-9
te sarve sahasA dehAttasya niHsR^itya bhoginaH |
kShitiM samabhivartitvA prakR^ityAvasthitAH sharAH ||2-127-10
dR^iShTaH spR^iShTashcha kR^iShNena so.aniruddho mahAyashAH |
sthitaH prItamanA bhUtvA prA~njalirvAkyamabravIt ||2-127-11

aniruddha uvAcha 
devadeva sadA yuddhe jetA tvamasi keshava |
na shaktaH pramukhe sthAtuM sAkShAdapi shatakratuH ||2-127-12

[ bhagavAnuvAcha 
Aroha garuDaM tUrNaM gachChAma dvArakAM purIm |
evamukto.aniruddhastu uShayA saha kanyayA |
sthitaH prItamanA bhUtvA j~nAtvA bANaM jitaM raNe ]
tato mahAbalaM devaM balabhadraM yashasvinam |
abhivAdayate hR^iShTaH so.aniruddho mahAmanAH ||2-127-13
mAdhavaM cha mahAtmAnamabhivAdya kR^itA~njaliH |
khagottamaM mahAvIryaM suparNamabhivAdya cha ||2-127-14
tato makaraketum cha chitrabANadharaM prabhum |
pitaraM so.abhyupAgamya pradyumnamabhivAdayat ||2-127-15 
sakhIgaNavR^itA chaiva sA choShA bhavane sthitA |
balaM chAtibalaM chaiva vAsudevaM sudurjayam ||2-127-16
asa~NkhyAtagatiM chaiva suparNamabhivAdya cha |
puShpabANadharaM chaiva lajjamAnAbhyavAdayat ||2-127-17
tataH shakrasya vachanAnnAradaH paramadyutiH |
vAsudevasamIpaM sa prahasanpunarAgataH ||2-127-18
vardhApayati taM devaM govindaM shatrusUdanam |
diShTyA vardhasi govinda aniruddhasamAgamAt ||2-127-19
tato.aniruddhasahitA nAradaM praNatAH sthitAH |
AshIrbhirvarddhayitvA cha devarShiH kR^iShNamabravIt || 2-127-20
aniruddhasya vIryAkhyo vivAhaH kriyatAM vibho |
jambUlamANikAM draShTuM shraddhA hi mama jAyate ||2-127-21
tataH prahasitAH sarve nAradasya vachaHshravAt |
kR^iShNaH provAcha bhagavan kriyatAmAshu mA chiram ||2-127-22
etasminnantare tAta kumbhANDaH samupasthitaH |
vaivAhikAMstu saMbhArAngR^ihya kR^iShNa namasya tu || 2-127-23

kumbhANda uvAcha
kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho bhava tvamabhayapradaH |
sharaNAgato.asmi devesha prasIdaiSho.a~njalistava ||2-127-24
nAradasya vachaH shrutvA sarvaM prAgeva chAchyutaH |
abhayaM yachChate tasmai kumbhANDAya mahAtmane ||2-127-25
kumbhANDa mantriNAM shreShTha prIto.asmi tava suvrata |
sukR^itaM te vijAnAmi rAShTriko.astu bhavAniha |
saj~nAtipakShaH susukhI nivR^itto.astu bhavAniha ||2-127-26
rAjyaM cha te mayA dattaM chiraM jIva mamAshrayAt |
evaM dattvA rAjyamasmai kumbhANDAya mahAtmane ||2-127-27
vivAhamakarottasyAniruddhasya janArdanaH |
tatastu bhagavAnvahnistatra svayamupasthitaH ||2-127-28
sa vivAho.aniruddhasya nakShatre cha shubhe.abhavat |
tato.apsarogaNashchaiva kautukaM kartumudyataH ||2-127-29
snAtastvala~NkR^itastatra so.aniruddhaH svabhAryayA |
tataH snigdhaiH shubhairvAkyairgandharvAshcha jagustadA ||2-127-30
nR^ityantyapsarasashchaiva vivAhamupashobhayan |
tato nirvartayitvA tu vivAhaM shatrusUdanaH ||2-127-31
aniruddhasya supraj~naH sarvairdevagaNairvR^itaH |
Amantrya varadaM tatra rudraM devanamaskR^itam ||2-127-32
chakAra gamane buddhiM kR^iShNaH parapura~njayaH |
dvArakAbhimukhaM kRiShNaM j~nAtvA shatruniShUdanam ||2-127-33
kumbhANDo vachanaM prAha prA~njalirmadhusUdanam |
bANasya gAvastiShThanti haste tu varuNasya vai ||2-127-34
yAsAmamR^itakalpaM vai kShIraM kSharati mAdhava |
tatpItvAtibalashchaiva naro bhavati durjayaH ||2-127-35
kumbhANDenaivamAkhyAte hariH prItamanAstadA |
gamanAya matiM chakre gantavyamiti nishchayam ||2-127-36
tatastu bhagavAnbrahmA vardhApya sa tu keshavam |
jagAma bramalokaM sa vR^itaH svabhavanAlaye ||2-127-37
indro marudgaNayuto dvArakAbhimukho yayau |
yataH kR^iShNastataH sarve gachChanti jayakA~NkShiNaH ||2-127-38
vAhanena mayUreNa sakhIbhiH parivAritA |
dvArakAbhimukhI hyUShA devyA prasthApitA yayau |
tato balashcha kR^iShNashcha pradyumnashcha mahAbalaH ||2-127-39                    ArUDhavanto garuDamaniruddhashcha vIryavAn |
prasthitashcha sa tejasvI garuDaH patatAM varaH ||2-127-40
unmUlayaMstarugaNAnkampayaMshchApi medinIm |
AkulAscha dishaH sarvA reNudhvastamivAmbaram ||2-127-41
garuDe saMprayAte.abhUnmandarashmirdivAkaraH |
tataste dIrghamadhvAnaM prayayuH puruSharShabhAH ||2-127-42
Aruhya garuDaM sarve jitvA bANaM mahaujasam |
tato.ambaratalasthAste vAruNIM dishamAsthitAH ||2-127-43
apashyanta mahAtmAno gAvo divyapayaHpradAH |
velAvanavichAriNyo nAnAvarNAH sahasrashaH ||2-127-44
avaj~nAya tadA rUpaM kumbhANDavachanAshrayAt |
kR^iShNaH praharatAM shreShThastattvato.arthavishAradaH ||2-127-45
nishamya bANagAvastu tAsu chakre manastadA |
Asthito garuDaM prAha sa tu lokAdiravyayaH ||2-127-46

shIkR^iShNa uvAcha 
vainateya prayAhi tvaM yatra bANasya godhanam |
yAsAM pItvA kila kShIramamR^itatvamavApnuyAt ||2-127-47
Aha mAM satyabhAmA cha bANagAvo mamAnaya |
yAsaM pItvA kila kShIraM na jIryanti mahAsurAH ||2-127-48
vijarAshcha jarAM tyaktvA bhavanti kila jantavaH |
tA Anayasva bhadraM te yadi dharmo na lupyate ||2-127-49
atha vA kAryalopo vai maiva tAsu manaH kR^ithAH |
iti mAmabravItsatyA tAshchaitA viditA mama ||2-127-50
garuDa uvAcha 
dR^iShyante gAva etAstA dR^iShTvA mAM varuNAlayam |
vishanti sahasA sarvAH kAryamatra vidhIyatAm ||2-127-51
ityuktvA chaiva garuDaH pakShavAtena sAgarAm |
sahasA kShobhayitvA cha vivesha varuNAlayam ||2-127-52
dR^iShTvA javena garuDaM prAptaM vai varuNAlayam |
vAruNAshcha gaNAH sarve vibhrAntAH prAchalaMstadA ||2-127-53
tatastu vAruNaM sainyamabhij~nAtuM sudurjayam |
pramukhe vAsudevasya nAnApraharaNodyatam |
tadyuddhamabhavadghoraM vAruNaiH pannagAriNA ||2-127-54
teShAmApatatAM sa~Nkhye vAruNAnAM sahasrashaH |
bhagnaM balamanAdhR^iShyaM keshavena mahAtmanA ||2-127-55
tataste pradrutA yAnti tameva varuNAlayam |
ShaShTiM rathasahasrANi ShashTiM rathashatAni cha ||2-127-56
vAruNAni cha yuddhAni dIptashastrANi saMyuge |
tadbalaM balibhiH shUrairbaladevajanArdanaiH ||2-127-57
pradyumnenAniruddhena garuDena cha sarvashaH |
sharaughairvividhaistIkShNairvadhyamAnaM samantataH ||2-127-58
tato bhagnaM balaM dR^iShTvA kR^iShNenAkliShTakarmaNA |
varuNastvatha sa~Nkruddho niryayau yaytra keshavaH ||2-127-59
R^iShibhirdevagandharvaistathaivApsarasAM gaNaiH | 
saMstUyamAno bahudhA varuNaH pratyadR^ishyata ||2-127-60
ChatreNa dhriyamANena pANDureNa vapuShmatA |
salilasrAviNA shreShThaM chApamudyamya dhiShThitaH ||2-127-61
apAM patiratikruddhaH putrapautrabalAnvitaH |
Ahvayanniva yuddhAya visphAritamahAdhanuH ||2-127-62
sa tu prAdhmApayachCha~NkhaM varuNaH samadhAvata |
hariM hara iva kruddho bAnajAlaiH samAvR^iNot ||2-127-63
tataH pradhmAya jalajaM pA~nchajanyaM janArdanaH |
bANajAlairdishaH sarvAstatashchakre mahAbalaH ||2-127-64
tataH sharaughairvimalairvaruNaH pIDito raNe |
smayanniva tataH kR^iShNaM varuNaH pratyayudhyata ||2-127-65
tato.astraM vaiShNavaM ghoramabhimantryAhave sthitaH |
vAsudevo.abravIdvAkyaM pramukhe tasya dhImataH ||2-127-66
idamastraM mahAghoraM vaiShNavaM shatrusUdanam |
mayodyataM vadhArthaM te tiShThedAnIM sthiro bhava ||2-127-67
tato.astraM varuNo devo hyastraM vaiShNavamudyataH |
vAruNAstreNa saMyojya vinanAda mahAbalaH ||2-127-68
tasyAstre vitatA hyApo varuNasya viniHsR^itAH |
vaiShNavAstrasya shamane vartate samiti~njayaH ||2-127-69
Apastu vAruNAstatra kSiptAH kShiptA jvalanti vai |
dahyante vAruNAstatra tato.astre jvalite punaH ||2-127-70
vaiShNave tu mahAvIrye disho bhItA vidudruvuH |
tadbalaM jvalitaM dR^iShTvA varuNaH kR^iShNamabravIt ||2-127-71
smara svaprakR^itiM pUrvAmavyaktAM vyaktalakShaNAm |
tamo jahi mahAbhAga tamasA muhyase katham ||2-127-72
sattvastho nityamAsIstvaM yogIshvara mahAmate |
pa~nchabhUtAshrayAndoShAnaha~NkAraM cha varjaya ||2-127-73
yA yA te vaiShNavI mUrtistasyA jyeShTho hyahaM tava | 
jyeShThabhAvena mAnyam tu kiM mAM tvaM dagdhumichChasi ||2-127-74
nAgnirvikramate hyagnau tyaja kopaM yudhAM vara |
tvayi na prabhaviShyAmi jagataH prabhavo hyasi ||2-127-75
pUrvaM hi yA tvayA sR^iShTA prakR^itirvikR^itAtmikA |
dharmiNI bIjabhAvena pUrvadharmaM samAshritA || 2-127-76     
 AgneyaM vaiShNavaM saumyaM prakR^ityaivedamAditaH |
tvayA sR^iShTaM jagadidaM sa kathaM mayi vartase ||2-127-77
ajeyaH shAshvato devaH svayaMbhUrbhUtabhAvanaH |
akSharaM cha kSharaM chaiva bhAvAbhAvau mahAdyute ||2-127-78 
rakSha mAM rakShaNIyo.ahaM tvayAnagha namo.astu te |
AdikartAsi lokAnAM tvayaitadbahulIkR^itam ||2-127-79
vikrIDasi mahAdeva bAlaH kR^IDanakairiva |
na hyayaM prakR^itidveShI nAhaM prakR^itidUShakaH ||2-127-80
prakR^itiryA vikAreShu vartate puruSharShabha |
tasyA vikArashamane vartase tvaM mahAdyute ||2-127-81
vikAro vA vikArANAM vikArAya na te.anagha |
tAnadharmavido mandAnbhavAnvikurute sadA ||2-127-82
idaM prakR^itijairdoShaistamasA muhyate yadA |
rajasA vApi saMspR^iShTvA tadA mohaH pravartate ||2-127-83
parAvaraj~naH sarvaj~na aishvaryavidhimAsthitaH |
kiM mohayasi naH sarvAnprajApatiriva svayam ||2-127-84
varuNenaivamuktastu kR^iShNo lokaparAyaNaH |
bhAvaj~naH sarvakR^iddhIrastataH prItamanA hyabhUt ||2-127-85
ityevamuktaH kR^iShNastu prahasanvAkyamabravIt |

shrIkR^iShNa uvAcha 
gAvaH prayachCha me vIra shAntyarthaM bhImavikrama ||2-127-86
ityevamukte kR^iShNena vAkyaM vAkyavishAradaH |
varuNo hyabravIdbhUyaH shR^iNu me madhusUdana ||2-127-87

varuNa uvAcha 
bANena sArdhaM samayo mayA deva kR^itaH purA |
kathaM cha samayaM kR^itvA kuryAM viphalamanyathA ||2-127-88
tvameva veda sarvasya yathA samayabhedakaH |
chAritraM duShyate tena na cha sadbhiH prashasyate ||2-127-89
dharmabhAgIshvaro nityaM varjyate madhusUdana |
na cha lokAnavApnoti pApaH samayabhedakaH ||2-127-90
prasIda dharmalopashcha mA bhUnme madhusUdana |
na mAM samayabhedena yoktumarhasi mAdhava ||2-127-91
jIvannAhaM pradAsyAmi gAvo vai vR^iShabhekShaNa |
hatvA nayasva mAM gAva eSha me samayaH purA ||2-127-92
etachcha me samAkhyAtaM samayaM madhusUdana |
satyameva mahAbAho na mithyA tu sureshvara ||2-127-93
yadevAhamanugrAhyo rakSha mAM madhusUdana |
atha vA goShu nirbandho hatvA naya mahAbhuja ||2-127-94

vaishampAyana uvAcha 
varuNenaivamuktastu yadUnAM vaMshavardhanaH |
abhedyaM samayaM matvA nyastavAdo gavAM prati ||2-127-95
sa prahasya tato vAkyaM vyAjahArArthakovidaH |
tasmAnmukto.asi yadyevaM bANena samayaH kR^itaH ||2-127-96
prashritairmadhurairvAkyaistattvArthamadhubhAShitaiH |
kathaM pApaM kariShyAmi varuNa tvayyahaM prabho ||2-127-97
gachCha mukto.asi varuNa satyasaMdho.asi no bhavAn |
tvatpriyArthaM mayA muktA bANagAvo na saMshayaH |
tatastUryaninAdaishcha bherINAM cha mahAsvanaiH |2-127-98
arghamAdAya varuNaH keshavaM pratyapUjayat |
keshavo.arghaM tadA gR^ihya varuNAdyadunandanaH ||2-127-99
balaM chApUjayaddevaH kushalIva samAhitaH |
varuNAyAbhayaM dattvA vAsudevaH pratApavAn |2-127-100
dvArakAM prasthitaH shauriH shachIpatisahAyavAn |
tatra devAH samarutaH sasAdhyAH siddhachAraNAH ||2-127-101
gandharvApsarasashchaiva kiMnarAshchAntarikShagAH |
anugachChanti bhUteshaM sarvabhUtAdimavyayam ||2-127-102
AdityA vasavo rudrA ashvinau yakSharAkShasAH |
vidyAdharagaNAshchaiva ye chAnye siddhachAraNAH |
gachChantamanugachChanti yashasA vijayena cha ||2-127-103
nAradascha mahAbhAgaH prasthito dvArakAM prati |
tuShTo bANajayaM dR^iShTvA varuNaM cha kR^itapriyam ||2-127-104
kailAsashikharaprakhyaiH prAsAdaiH kandaraiH shubhaiH |
dUrAnnishamya madhuhA dvArakAM dvAramAlinIm ||2-127-105
pA~nchajanyasya nirghoShaM chakre chakragadAdharaH |
saMj~nAM prayachChate devo dvArakApuravAsinAm ||2-127-106
devAnuyAnanirghoShaM pA~nchajanyasya niHsvanam |
shrutvA dvAravatIM sarve praharShamatulaM gatAH ||2-127-107
pUrNakumbhaishcha lAjaishcha bahuvinyastavistaraiH |
dvAropashobhitAM kR^itvA sarvAM dvAravatIM purIm ||2-127-108
sushliShTarathyAM sashrIkAM bahuratnopashobhitAm |
viprAshchArghaM samAdAya yathaiva kulanaigamAH ||2-127-109
jayashabdaishcha vividhaiH pUjayanti sma mAdhavam |
vainateye samAsInaM nIlA~njanachayopamam ||2-127-110
vavandire tadA kR^iShNaM shriyA paramayA yutam |
tamAnupUrvyA varNAshcha pUjayanti mahAbalam ||2-127-111
anantaM keshihantAraM shreShThipUrvAshcha shreNayaH |
R^iShibhirdevagandharvaishchAraNaishcha samantataH ||2-127-112
stUyate puNDarIkAkSho dvArakopavane sthitaH |
tadAshcharyamapashyanta dAshArhagaNasattamAH ||2-127-113
praharShamatulaM prAptA dR^iShTvA kR^iShNaM mahAbhujam |
bANaM jitvA mahAdevamAyAntaM puruShottamam ||2-127-114
dvArakAvAsinAM vAchashcharanti bahudhA tadA |
prApte kR^iShNe mahAbhAge yAdavAnAM mahArathe ||2-127-115
gatvA cha dUramadhvAnaM suparNo drutamAgataH |
dhanyAH smo.anugR^ihItAH smo yeShAM vai jagataH pitA ||2-127-116
rakShitA chaiva goptA cha dIrghabAhurmahAbhujaH |
vainateye samAruhya jitvA bANaM sudurjayam ||2-127-117
prApto.ayaM puNDarIkAkSho manAMsyAhlAdayanniva |
evaM kathayatAmeva dvArakAvAsinAM tadA ||2-127-118
vAsudevagR^ihe devA vivishustaM mahArathAH |
avatIrya suparNAttu vAsudevo balastadA ||2-127-119
pradyumnashchAniruddhashcha gR^ihAnpravivishustadA |
tato devavimAnAni sa~ncharanti tadA divam ||2-127-120
avasthitAni dR^ishyante nAnArUpANi sarvashaH |
haMsarShabhamR^igairnAgairvAjisArasabarhiNaiH |
bhAsvanti tAni dR^iShyante vimAnAni sahasrashaH ||2-127-121
ataH kR^iShNo.abravIdvAkyaM kumArAMstAnsahasrashaH |
pradyumnAdInsamastAMstu shlakShNaM madhurayA girA ||2-127-122
ete rudrAstathAdityA vasavo.athAshvinAvapi |
sAdhyA devAstathAnye cha vandadhvaM cha yathAkramam ||2-127-123
sahasrAkShaM mahAbhAgaM dAnavAnAM bhaya~Nkaram |
vandadhvaM sahitAH shakraM sagaNaM nAgavAhanam ||2-127-124
saptarShayo mahAbhAgA bhR^igvA~NgirasamAshritAH |
R^iShayashcha mahAtmAno vandadhvaM cha yathAsukham ||2-127-125
ete chakradharAshchaiva tAvandadhvaM cha sarvashaH |
sAgarAshcha hradAshchaiva matpriyArthamihAgatAH ||2-127-126
dishashcha vidishashchaiva vandadhvaM cha yathAkramam |
vAsukipramukhAshchaiva nAgA vai sumahAbalAH ||2-127-127
gAvashcha matpriyArthaM vai vandadhvaM cha yathAkramam ||
jyotIMShi saha nakShatrairyakSharAkShasakiMnaraiH ||2-127-128
AgatA matpriyArthaM vai vandadhvaM cha yathAkramam |
vAsudevavachaH shrutvA kumArAH praNatAH sthitAH ||2-127-129
yathAkrameNa sarveShAM devatAnAM mAhAtmanAm |
sarvAndivaukaso dR^iShTvA paurA vismayamAgatAH ||2-127-130
pUjArthamatha sambhArAnpragR^ihya drutamAgatAH |
aho sumahadAshcharyaM vAsudevasya saMshrayAt ||2-127-131
prApyate yadihAsmAbhiriti vAchashcharantyuta |
tatashchandanachUrNaishcha gandhapuShpaishcha sarvashaH ||2-127-132
kiranti pauraH sarvAMstAnpUjayanto divaukasaH |
lAjaiH praNAmairdhUpaishcha vAdyadhvaniyamaistathA ||2-127-133
dvArakAvAsinaH sarve pUjayanti divaukasaH |            
AhukaM vAsudevaM cha sAmbaM cha yadunandanam ||2-127-134
sAtyakiM cholmukaM chaiva vipR^ithuM cha mahAbalam |
akrUraM cha mahAbhAgaM tathA niShadhameva cha ||2-127-135
etAnpariShvajya tadA mUrdhni chAghrAya vAsavaH |
atha shakro mahAbhAgaH samakShaM yadumaNDale ||2-127-136
stuvantaM keshihantAraM tatrovAchottaraM vachaH |
sAtvataH sAttvatAmeSha sarveShAM yadunandanam ||2-127-137
mokShayitvA raNe chaiva yashasA pauruSheNa cha |
mahAdevasya miShato guhasya cha mahAtmanaH ||2-127-138
eSha bANaM raNe jitvA dvArakAM punarAgataH |
sahasrabAho bAhUnAM kR^itvA dvayamanuttamam ||2-127-139
sthApayitvA dvibAhutve prApto.ayaM svapuraM hariH |
yadarthaM janma kR^iShNasya mAnuSheShu mahAtmanaH ||2-127-140
tadapyavasitaM kAryaM naShTAshokA vayaM kR^itAH |
pibatAM madhu madhvIkaM bhavatAM prItipUrvakam ||2-127-141 
kAlo yAsyatyavirasaM viShayeShveva tyajyatAm |
bAhUnAM saMshrayAtsarve vayamasya mahAtmanaH ||2-127-142
praNaShTashokA raMsyAmaH sarve eva yathAsukham |
evaM stutvA sahasrAkShaH keshavaM dAnavAntakam || 2-127-143
ApR^ichChya taM mahAbhAgaH sarvadevagaNairvR^itaH |
tataH punaH pariShvajya kR^iShNaM lokanamaskR^itam |
puraMdaro divaM yAtaH saha devamarudgaNaiH ||2-127-144
R^iShayashcha mahAtmAno jayAshIrbhirmahaujasam |
yathAgataM punaryAtA yakSharAkShasakiMnarAH ||2-127-145
puraMdare divaM yAte padmanAbho mahAbalaH |
apR^ichChata mahAbhAgaH sarvAnkushalamavyayam ||2-127-146
tataH kilakilAshabdaM nirvamantaH sahasrashaH |
gachChanti kaumudIM draShTuM so.anaghaH prIyate sadA ||2-127-147
dvArakAM prApya kR^iShNAstu reme yadugaNAiH saha |
vividhAnsarvakAmArthA~nChriyA paramayA yutaH ||2-127-148

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
          dvArakApratyAgamane
    saptaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH