## Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 17 - Performance of Mountain-Sacrifice
Itranslated by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 17, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

     atha saptadasho.adhyAyaH
            govardhanamahotsavaH 
            
vaishampAyana uvAcha 
            
dAmodaravachaH shrutvA hR^iShTAste goShu jIvinaH |
tadvAgamR^itamAsAdya pratyUchuravisha~NkayA ||2-17-1 
tavaiShA bAla mahatI gopANAM hitavardhinI |
prINayatyeva naH sarvAnbuddhirvR^iddhikarI gavAm ||2-17-2
tvaM gatistvaM ratishchaiva tvaM vettA tvaM parAyaNam |
bhayeShvabhayadastvaM nastvameva suhR^idAM suhR^it |2-17-3
tvatkR^ite kR^iShNa ghoSho.ayaM kShemI muditagokulaH |
kR^itsno vasati shAntAriryathA svargaM gatastathA ||2-17-4
janmaprabhR^iti karmaitaddevairasukaraM bhuvi |
boddhavyAchchAbhimAnAchcha vismitAni manAMsi naH ||2-17-5
balena cha parArdhyena yashasA vikrameNA cha |
uttamastvaM manuShyeShu deveShviva purandaraH |2-17-6
pratApena cha tIkShNena dIptyA purNatayApi cha |
uttamastvaM cha martyeShu deveShviva divAkaraH ||2-17-7
kAntyA lakShmyA prasAdena vadanena smitena cha |
uttamastvaM cha martyeShu deveShviva nishAkaraH ||2-17-8
balena vapuShA chaiva bAlyena charitena cha |
syAtte shaktidharastulyo na tu kashchana mAnuShaH ||2-17-9
yattvayAbhihitaM vAkyaM giriyaj~naM prati prabho |
kastalla~NghayituM shakto velAmiva mahodadhiH ||2-17-10
sthitaH shakramahastAta shrImAngirimahastvayam |
tvatpraNIto.adya gopAnAM gavAM hetoH pravartyatAm ||2-17-11
bhojanAnyupakalpyantAM payasaH peshalAni cha |
kumbhAshcha viniveshyantAmudapAneShu shobhanAH ||2-17-12
pUryantAM payasA nadyo droNyashcha vipulAyatAH |
bhakShyaM bhojyaM cha peyaM cha tatsarvamupanIyatAm ||2-17-13
bhAjanAni cha mAMsasya nyasyantAmodanasya cha |
trirAtraM chaiva saMdohaH sarvaghoShasya gR^ihyatAm ||2-17-14 
vishasyantAM cha pashavo bhojyA ye mahiShAdayaH |
pravartyatAM cha yaj~no.ayaM sarvagopasusaMkulaH ||2-17-15
Anandajanano ghoSho mahAnmuditagokulaH |
tUryapraNAdaghoShaishcha vR^iShabhANAM cha garjitaiH ||2-17-16
hambhAravaishcha vatsAnAM gopAnAM harShavardhanaH |
dadhno hrado ghR^itAvartaH payaH kulyAsamAkulaH ||2-17-17        
mAMsarAshiH prabhUtADhyaH prakAshaudanaparvataH |
saMprAvartata yaj~no.asya girergobhiH samAkulaH ||2-17-18
tuShTagopajanAkIrNo gopanArImanoharaH |
bhakShyANAM rAshayastatra shatashashchopakalpitAH |
gandhamAlyaishcha vividhairdhUpairuchchAvachaistathA ||2-17-19
athAdhishR^itaparyante saMprApte yaj~nasaMvidhau |
yaj~naM girestithau saumye chakrurgopA dvijaiH saha || 2-17-20
yajanAnte tadannaM tu tatpayo dadhi chottamam |
mAmsaM cha mAyayA kR^iShNo girirbhUtvA samashnute ||2-17-21
tarpitAshchApi viprAgryAstuShTAH saMpUrNamAnasAH |
uttasthUH prItamanasaH svasti vAchyaM yathAsukham ||2-17-22 
bhuktvA chAvabhR^ite kR^iShNaH payaH pItvA cha kAmataH |
saMtR^ipto.asmIti divyena rUpeNa prajahAsa vai ||2-17-23
taM gopAH parvatAkAraM divyasraganulepanam |
girimUrdhni sthitaM dR^iShTvA kR^iShNaM jagmuH pradhAnataH ||2-17-24
bhagavAnapi tenaiva rUpeNAchChAditaH prabhuH |
sahitaiH praNato gopAirvavandAtmAnamAtmanA ||2-17-25
tamUchurvismitA gopA devaM girivare sthitam |
bhagavamstvadvashe yuktA dAsAH kiM kurma ki~NkarAH ||2-17-26
sa uvAcha tato gopAngiriprabhavayA girA |
adyaprbhR^iti chejyo.ahaM goShu yadyastu vo dayA ||2-17-27
ahaM vaH prathamo devaH sarvakAmakaraH shubhaH |
mama prabhAvAchcha gavAmayutAnyeva bhokShyatha |1-17-28
shivashcha vo bhaviShyAmi madbhaktAnAM vane vane |
raMsye cha saha yuShmAbhiryathA divigatastathA ||2-17-29
ye cheme prathitA gopA nandagopapurogamAH |
eshAM prItaH prayachChAmi gopAnAM vipulaM dhanam ||2-17-30
paryApnuvantu kShipraM mAM gAvo vatsasamAkulAH |
evaM mama parA prItirbhaviShyati na samshayaH ||2-17-31
tato nIrAjanArthaM hi vR^indasho gokulANi tam |
parivavrurgirivaraM savR^iShANi samantataH ||2-17-32
tA gAvaH pradrutA hR^iShTAH sApIDastabakA~NgadAH |
sasrajApIDashR^i~NgAgrAH shatasho.atha sahasrashaH ||2-17-33
anujagmushcha gopAlAH kAlayanto dhanAni cha |
bhaktichChedAnuliptA~NgA raktapItasitAmbarAH ||2-17-34
mayUrachitrA~Ngadino bhujaiH praharaNAvR^itaiH |
mayUrapatravR^intAnAM keshabandhaiH suyojitaiH ||2-17-35
babhrAjuradhikam gopAH samavAye tadAdbhute |
anye vR^iShAnAruruhurnR^ityanti sma pare mudA ||2-17-36
gopAlAstvapare gAshcha jagR^ihurvegagAminaH |
tasminparyAyanirvR^itte gavAM nIrAjanotsave ||2-17-37
antardhAnaM jagAmAshu tena dehena so.achalaH |
kR^iShNo.api gopasahito vivesha vrajameva ha || 2-17-38
giriyaj~napravR^ittena tenAshcharyeNa vismitAH |
gopAH sabAlavR^iddhA vai tuShTuvurmadhusUdanam ||2-17-39

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
     giriyaj~napravartane saptadasho.adhyAyaH