## Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 21 - Slaying of Vrishabhasura
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 27, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
   atha ekaviMsho.adhyAyaH
      vR^iShabhAsuravadhaH
      
vaishampAyana uvAcha
      
pradoShArddhe kadAchittu kR^iShNe ratiparayaNe |
trAsayantsamado goShThamariShTaH pratyadR^ishyata ||2-21-1
nirvANA~NgArameghAbhastIkShNashR^i~Ngo.arkalochanaH |
kShuratIkShNAgracharaNaH kAlaH kAla ivAparaH ||2-21-2
lelihAnaH saniShpeShaM jihvayoShThau punaH punaH |
garvitAviddhalA~NgUlaH kaThinaskandhabandhanaH ||2-21-3
kakudodagranirmANaH pramANAdduratikramaH |
shakR^inmUtropaliptA~Ngo gavAmudvejano bhR^isham ||2-21-4
mahAkatTiH sthUlamukho dR^iDhajAnurmahodaraH |
viShANAvalgitagatirlambatA kanThacharmaNA ||2-21-5
gavAroheShu chapalastarughAtA~NkitAnanaH |
yuddhasajjaviShANAgro dviShadvR^iShabhasUdanaH ||2-21-6
arishTo nAma hi gavAmariShTo dAruNAkR^itiH |
daityo vR^iShabharUpeNa goShThAnviparidhAvati ||2-21-7
pAtayAno gavAM garbhAndR^ipto gachChatyanArtavam |
jR^imbhamANashcha chapalo gR^iShTIH saMprachachAra ha ||2-21-8 
shR^i~NgapraharaNo raudraH praharangoShu durmadaH |
goShTheShu na ratiM lebhe vinA yuddhena govR^iShaH ||2-21-9
kasyachittvatha kAlasya sa vR^iShaH keshavAgrataH |
AjagAma balodagro vaivasvatavashe sthitaH ||2-21-10 
sa tatra gAstu prasabhaM bAdhamAno madotkaTaH |
chakAra nirvR^iShaM goShThaM nirvatsashishupu~Ngavam ||2-21-11
etasminneva kale tu gAvaH kR^iShNasamIpagAH |
trAsayAmAsa duShTAtmA vaivasvatavashe sthitaH ||2-21-12
sendrAshanirivAmbhodo nardamAno mahAsuraH |
tAlashabdena taM kR^iShNassiMhanAdaishcha mohayan ||2-21-13
abhyadhAvata govindo daityaM vR^iShabharUpiNam |
sa kR^iShNaM govR^iSho dR^iShTvA hR^iShTalA~NgUlalochanaH ||2-21-14
roShitastAlashabdena yuddhAkA~NkShI nanarda ha |
tamApatantaM durvR^ittaM dr^ishtvA vR^iShabharUpiNam |
tasmAtsthAnAnna vyachalatkR^iShNo giririvAchalaH |||2-21-15
sa kukShau vR^iShabho dR^iShTiM praNidhAya dhR^ItAnanaH |
kR^iShNasya nidhanAkA~NkShI tUrNamabhyutpapAta ha ||2-21-16
tamApatantaM pramukhe pratijagrAha durddharam |
kR^iShNaH kR^iShNA~njananibho vR^iShaM prativR^iShopamaH ||2-21-17
sa saMsaktastu kR^iShNo vai vR^iSheNeva mahAvR^iShaH |
mumocha vaktrajaM phenaM nastashchAtha sashabdavat ||2-21-18
tAvanyonyAvaruddhA~Ngau yuddhe kR^iShNavR^iShAvubhau |
rejaturmeghasamaye saMsaktAviva toyadau ||2-21-19 
tasya darpabalaM hatvA kR^itvA shR^i~NgAntare padam |
ApIDayadariShTasya kaNThaM klinnamivAMbaram ||2-21-20
shR^i~NgaM chAsya punaH savyamutpATya yamadaNDAvat |
tenaiva prAharadvaktre sa mamAra bhR^ishaM hataH ||2-21-21
sa bhinnashR^i~Ngo bhagnAsyo bhagnaskandhashcha dAnavaH |
papAta rudhirodgArI sAmbudhAra ivAmbudaH ||2-21-22
govindena hataM dR^iShTvA dR^iptaM vR^iShabhadAnavam |
sAdhu sAdhviti bhUtAni tatkarmAsyAbhituShTuvuH ||2-21-23
sa chopendro vR^iShaM hatvA kAntachandre nishAmukhe |
aravindAbhanayanaH punareva rarAsa ha ||2-21-24
te.api govR^ittayaH sarve kR^iShNaM kamalalochanam |
upAsAMchakrire hR^iShTAH sarve shakramivAmarAH ||2-21-25 

  iti srimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
     vR^iShabhAsuravadhe ekaviMsho.adhyAyaH