## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 25 - Akrura Arrives
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca>
June 5, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

 atha pa~nchaviMsho.adhyAyaH
    akrUrAgamanam
    
    vaishampAyana uvAcha

    athAstaM gachChati tada mandarashmau divAkare |
    saMdhyAraktatale vyomni shashA~Nke pANDumaNDale ||2-25-1
    nIDastheShu viha~NgeShu satsu prAduShkR^itAgniShu |
    IShattamaHsaMvR^IttAsu dikShu sarvAsu sarvashaH ||2-25-2
    ghoShavAsiShu supteshu vAshantIShu shivAsu cha |
    naktaMchareShu hR^iShTeShu pishitAshanakA~NkShiShu ||2-25-3
    shakragopAhvayAmode pradoshe.abhyAsataskare |
    saMdhyAmayImiva guhaM saMpratiShThe divAkare ||2-25-4
    adhishrayaNavelAyAM prAptAyAM gR^ihamedhinAm |
    vanyairvaikhAnasairmantrairhUyamAne hutAshane ||2-25-5
    upAvR^ittAsu vai goShu duhyamAnAsu cha vraje |
    asakR^idvyAharantIShu baddhavatsAsu dhenuShu ||2-25-6
    prakIrNadAmanIkeShu gAstathaivAhvayatsu cha | 
    saninAdeShu gopeShu kAlyamAne cha godhane ||2-25-7
    karISheShu prakL^ipteShu dIpyamAneShu sarvashaH |
    kAShThabhArAnataskandhairgopairabhyAgataistathA ||2-25-8
    ki~nchidabhyudyate some mandarashmau virAjati |
    IShadvigAhamAnAyAM rajanyAM divase gate ||2-25-9
    prApte dinavyuparame pravR^itte kShaNadAmukhe |
    bhAskare tejasi gate saumye tejasyupasthite ||2-25-10
    agnihotrAkule kAle saumyendau samupasthite |
    agnIShomAtmake saMdhau vartamAne jaganmaye ||2-25-11
    pashchimenAgnidIptena pUrveNotpalavarchasA |
    dagdhAdrisadR^ishe vyomni ki~nchittArAgaNAkule ||2-25-12
    vayobhirvAsamushatAM bandhubhishcha samAgamam |
    shaMsadbhiH syandanenAshu prApto dAnapatirvrajam ||2-25-13 
    pravishanneva paprachCha sAnnidhyaM keshavasya saH |
    rauhiNeyasya chAkrUro nandagopasya chAsakR^it ||2-25-14
    sa nandagopasya gR^ihaM vAsAya vibudhopamaH |
    avatIrya tato yAnAtpravivesha mahAbalaH ||2-25-15
    harShapUrNena vaktreNa sAshrunetreNa chaiva hi | 
    pravishanneva cha dvAri dadarshAdohane gavAm ||2-25-16
    vatsamadhye sthitaM kR^iShNaM savatsamiva govR^iSham |
    sa taM harShaparItena vachasA gadgadena vai ||2-25-17
    ehi keshava tAteti pravyAharata dharmavit |
    uttAnashAyinaM dR^iShTvA punardR^iShTvA shriyA vR^itam ||2-25-18
    avyaktayauvanam kR^iShnamakrUraH prashashaMsa ha |
    ayaM sa puNDarIkAkShaH simhashArdUlavikramaH ||2-25-19
    saMpUrNajalameghAbhaH parvatapravarAkR^itiH |
    mR^idheShvadharShaNIyena sashrIvatsena vakShasA |
    dviShannidhanadakShAbhyAM bhujAbhyAM sAdhu bhUShitaH ||2-25-20
    mUrtimAnsa rahasyAtmA jagato.agryasya bhAjanam |
    gopaveShadharo viShNurudagrAgryatanUruhaH ||2-25-21
    kirITalA~nChanenApi shirasA ChatravarchasA |
    kuNDalottamayogyAbhyAM shravaNAbhyAM vibhUShitaH ||2-25-22
    hArArheNa cha pInena suvistIrNena vakShasA |
    dvAbhyAM bhujAbhyAM vR^ittAbhyAM dIrghAbhyAmupashobhitaH ||2-25-23
    strIsahasropacharyeNa vapuShA manmathAdhinA |
    pIte vasAno vasane so.ayaM viShNuH sanAtanaH ||2-25-24
    dharaNyAshrayabhUtAbhyAM charaNAbhyAmarindamaH |
    trailokyAkrAntibhUtAbhyAM bhuvi padbhyAM vyavasthitaH ||2-25-25
    ruchirAgrakarashchAsya chakrA~Nkita ivekShate |
    dvitIya udyatashchApi gadAsaMyogamichChati ||2-25-26
    avatIrNo bhavAyeha prathamaM padamAtmanaH |
    shobhate.adya bhuvi shreShThastridashAno dhurandharaH ||2-25-27
    ayaM bhaviShye kathito bhaviShyakushalairnaraiH |
    gopAlo yAdavaM vaMshaM kShINaM vistArayiShyati ||2-25-28
    tejasA yAdavAshchAsya shatasho.atha sahasrashaH |
    vaMshamApUrayiShyanti hyoghA iva mahArNavam ||2-25-29  
    asyedaM shAsane sarvaM jagatsthAsyati shAshvatam |
    nihatAmitrasAmantaM sphItaM kR^itayuge tathA ||2-25-30
    ayamAsthAya vasudhAM sthApayitvA jagadvashe |
    rAj~nAM bhaviShyatyupari na cha rAjA bhaviShyati ||2-25-31
    nUnaM tribiH kramairjitvA yathAnena prabhuH kR^itaH |
    purA purandaro rAjA devatAnAM triviShTape ||2-25-32
    tathaiva vasudhAM jitvA jitapUrvAM tribhiH kramaiH |
    sthApayiShyati rAjAnamugrasenaM na saMshayaH ||2-25-33 
    prasR^iShTavairagAdho.ayaM prashnaishcha bahubhiH shrutaH |  
    brAhmaNAirbrahmavAdaishcha purANo.ayaM hi gIyate ||2-25-34
    spR^ihaNIyo hi lokasya bhaviShyati cha keshavaH |
    tathA hyasyotthitA buddhirmAnuShyamupajIvitum ||2-25-35
    ahaM tvasyAdya vasatiM pUjayiShye yathAvidhi |
    viShNutvaM manasA chaiva pUjayiShyAmi mantravat ||2-25-36 
    yachcha j~nAtiparij~nAnaM prAdurbhAvashcha vai nR^iShu |
    amAnuShaM vedmi chainaM ye chAnye divyachakShuShaH ||2-25-37
    so.ahaM kR^iShNena vai rAtrau saMmantrya viditAtmanA |
    sahAnena gamiShyAmi savrajo yadi maMsyate ||2-25-38
    evaM bahuvidhaM kR^iShNaM dR^iShTvA hetvarthakAraNaiH |
    vivesha nandagopasya kR^iShNena saha saMsadam ||2-25-39 
    
     iti srImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
         akrUrAgamane pa~nchaviMsho.adhyAyaH