## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 28 - NArrations about Kamsa's birth, etc
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca, June 19, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

   atha aShTAviMsho.adhyAyaH 

       kaMsasya janmAdivR^ittam
       
vaishampAyana uvAcha 

sa chintayitvA dhanuSho bha~NgaM bhojavivardhanaH |
babhUva vimanA rAjA chintayanbhR^ishaduHkhitaH ||2-28-1
kathaM bAlo vigatabhIravamatya mahAbalam |
prekShamANastu puruShairdhanurbha~NktvA vinirgataH ||2-28-2
yasyArthe dAruNaM karma kR^itaM lokavigarhitam |
pitR^isvasrAtmajAnvIrAnShaDevAhaM nyapothayam ||2-28-3
daivaM puruShakAreNa na shakyamativartitum |
nAradoktaM cha vachanaM nUnaM mahyamupasthitam ||2-28-4
evaM rAjA vichintyAtha niShkramya svagR^ihottamAt |
prekShAgAraM jagAmAshu ma~nchAnAmavalokakaH ||2-28-5 
sa dR^iShTvA sarvanirmuktaM prekShAgAraM nR^ipottamaH |
shreNInAM dR^iDhaniryuktairma~nchavATairnirantaram ||2-28-6***
sottamAgArayuktAbhirvalabhIbhirvibhUShitam |
ChadIbhiH saMpravR^iddhAbhirekastambhairvibhUShitam ||2-28-7
sarvataH sAranirvyUhaM svAyataM supratiShThitam |
udagrAkliShTasukliShTaM ma~nchArohaNamuttamam ||2-28-8
nR^ipAsanaparikShiptaM sa~nchArapathasa~nkulam |
ChannaM tadvedikAbhishcha mAnuShaughabharakShamam ||2-28-9
sa dR^iShTvA bhUShitaM ra~NgamAj~nApayata buddhimAn | 
shvaH sachitrAH samAlyAshcha sapatAkAstathaiva cha ||2-28-10  
suvAsitA vapuShmanta upanItottarachChadAH |
kriyantAM ma~nchavATAshcha valabhyo vIthayastathA ||2-28-11
ra~NgavATe karIShasya kalpyantAM rAshayo.avyayAH |
paTAstaraNashobhAshcha valayashchAnurUpataH ||2-28-12
sthApyantAM sunikhAtAshcha pAnakumbhA yathAkramam |
udabhArasahAH sarve sakA~nchanaghaTottamAH ||2-28-13
valayashcopakalpyantAM kaShAyAshchaiva kumbhashaH |
prAshnikAshcha nimantryantAM shreNyashcha sapurogamAH ||2-28-14
Aj~nA cha deyA mallAnAM prekShakANAM tathaiva cha |
samAje ma~nchavATAshcha kalpyantAM sUpakalpitAH ||2-28-15
evamAj~nApya rAjA sa samAjavidhimuttamam |
samAjavATAnniShkramya vivesha svaM niveshanam ||2-28-16
AhvAnaM tatra sa~nchakre tasya malladvayasya vai |
chANUrasyAprameyasya muShTikasya tathaiva cha ||2-28-17 
tau tu mallau mahAvIryau balinau bAhushAlinau |
kaMsasyAj~nAM puraskR^itya hR^iShTau vivishatustadA ||2-26-18
tau samIpagatau dR^iShTvA mallau jagati vishrutau |
uvAcha kaMso nR^ipatiH sopanyAsamidaM vachaH ||2-28-19
bhavantau mama vikhyAtau mallau vIradhvajochChritau |
pUjitau cha yathAnyAyaM satkArArhau visheShataH ||2-28-20
tanmatto yadi satkAraH smaryate sukR^itAni cha |
kartavyaM me mahatkarma bhavadbhyAM svena tejasA ||2-28-21
yAvetau mama saMvR^iddhau vraje gopAlakAvubhau |
sa~NkarShaNashcha kR^iShNashcha bAlAvapi jitashramau ||2-28-22
etau ra~Ngagatau yuddhe yuddhyamAnau vanecharau |
nipAtAnantaraM shIghraM hantavyau nAtra saMshayaH ||2-28-23
bAlAvimau suchapalAvakriyAviti sarvathA |
nAvaj~nA tatra kartavyA kartavyo yatna eva hi ||2-28-24
tAbhyAM yudhi nirastAbhyAM gopAbhyAM ra~Ngasannidhau |
AyatyAM cha tadAtve cha shreyo mama bhaviShyati ||2-28-25
nR^ipateH snehasaMyuktairvachobhirhR^iShTamAnasau |
UchaturyuddhasaMmattau mallau chANUramuShTikau ||2-28-26
yadyAvayostau pramukhe sthAsyete gopakilbiShau |
hatAvityeva mantavyau pretarUpau tapasvinau ||2-28-27
yadyAvAM pratiyotsyete tAvariShTapariplutau |
AvAbhyAM roShayuktAbhyAM pramukhe tau vane charau ||2-28-28 
evaM vAgviShamutsR^ijya tAvubhau mallapu~Ngavau |
anuj~nAtau narendreNa sve gR^ihe tau prajagmatuH ||2-28-29
mahAmAtraM tataH kaMso babhAShe hastijIvinam |
hastI kuvalayApIDaH samAjadvAri tiShThatu || 2-28-30
balavAnmadalolAkShashchapalaH krodhano nR^iShu |
dAnotkaTakaTashchaNDaH prativAraNaroShaNaH ||2-28-31
sa saMnodayitavyaste tAvuddishya vanaukasau |
vasudevasutau vIrau yathA syAtAM gatAyuShau ||2-28-32
tvayA chaiva gajendreNA yadi tau goShThajIvinau |
bhavetAM patitau ra~Nge pashyeyamahamutkaTau ||2-28-33 
tatastau patitau dR^iShTvA vasudevaH sabAndhavaH 							
ChinnamUlo nirAlambaH sabhAryo vinashiShyati ||2-28-34
ye cheme yAdavA mUrkhAH sarve kR^iShNaparAyaNAH |
vinashiShyanti chChinnnAshA dR^iShTvA kR^iShNaM nipAtitam ||2-28-35  
etau hatvA gajendreNa mallairvA svayameva vA |
purIM niryAdavIM kR^itvA vichariShyAmyahaM sukhI ||2-28-36
pitA hi me parityakto yAdavAnAM kulodvahaH |
sheShAshcha me parityaktA yAdavAH kR^iShNapakShiNaH ||2-28-37 
na chAhamugrasenena jAtaH kila sutArthinA |
mAnuSheNAlpavIryeNa yathA mAmAha nAradaH ||2-28-38

mahAmAtra uvAcha 

kathamuktaM nAradena rAjandevarShiNA purA |
AshcharymetatkathitaM tvattaH shrutamariMdama ||2-28-39
kathamanyena jAtastvamugrasenAtpiturvinA |
tava mAtrA kathaM rAjankR^itaM karmedamIdR^isham ||2-28-40
anyApi prAkR^itA nArI na kuryAchcha jugupsitam |
vistaraM shrotumichChAmi hyetatkautUhalaM hi me ||2-28-41
kaMsa uvAcha 
yathA kathitavAnvipro maharShirnAradaH prabhuH |
tathAhaM saMpravakShyAmi yadi te shravaNe matiH ||2-28-42
AgataH shakrasadanAtsa vai shakrasakho muniH |
chandrAMshushuklavasano jaTAmaNDalamudvahan ||2-28-43
kR^iShNAjinottarIyeNa rukmayaj~nopavItavAn |
daNDI kamaNDaludharaH prajApatirivAparaH ||2-28-44
gAtA chaturNAM vedAnAM vidvAngAndharvavedavit |
sa nArado.atha devarShirbrahmalokacharo.avyayaH ||2-8-45
tamAgatamR^iShiM dR^iShTvA pUjayitvA yathAvidhi |
pAdyArghamAsanaM dattvA sampraveshyopavishya ha ||2-28-46
sukhopaviShTo.atha muniH pR^iShTvA cha kushalaM mama |
uvAcha cha prItamanA devarShirbhAvitAtmavAn ||2-28-47
nArada uvAcha
pUjito.ahaM tvayA vIra vidhidR^iShTena karmaNA |
idamekaM mama vachaH shrUyatAM pratigR^ihyatAm ||2-28-48 
gato.ahaM devasadanaM sauvarNaM meruparvatam |
so.ahaM kadAchiddevAnAM samAje merumUrdhani ||2-28-49
tatra mantryatAmevaM devatAnAM mayA shrutaH |
bhavataH sAnugasyaiva vadhopAyaH sudAruNaH ||2-28-50
tatra yo devakIgarbho viShNurlokanamask^itaH |
yo.asyA garbho.aShTamaH kaMsa sa te mR^ityurbhaviShyati ||2-28-51
devAnAM sa tu sarvasvaM tridivasya gatishcha saH |
paraM rahasyaM devAnAM sa te mR^ityurbhaviShyati ||2-28-52
yatnashcha kriyatAM kaMsa garbhANAM pAtanaM prati |
nAvaj~nA ripave kAryA durbale svajane.api vA ||2-28-53
na chAyamugrasenaH sa pitA tava mahAbalaH |
drumilo nAma tejasvI saubhasya patirUrjitaH ||2-28-54 
shrutvAhaM tadvachastasya kiMchidroShasamanvitaH |
bhUyo.apR^ichChaM kathaM brahmandrumilo nAma dAnavaH ||2-28-55
mama mAtrA kathaM tasya brUhi vipra samAgamaH |
etadichChAmyahaM shrotuM vistareNa tapodhana ||2-28-56 

nArada uvAcha 

hanta te kathayiShyAmi shR^iNu rAjanyathArthataH |
drumilasya cha mAtrA te saMvAdaM cha samAgamam ||2-28-57
suyAmunaM nAma nagaM tava mAta rajasvalA |
prekShituM sahitA strIbhirgatA vai sA kutUhalAt ||2-28-58
sA tatra ramaNIyeShu ruchiradrumasAnuShu |
chachAra nagashR^i~NgeShu kandareShu nadIShu cha ||2-28-59 
kinnarodgItamadhurAH pratishrutyabhinAditAH |
shR^iNvantI kAmajananIrvAchaH shrotrsukhAvahAH |2-68-60
barhiNAM chaiva virutaM khagAnAM cha vikUjitam |
abhIkShNamabhishR^iNvantI strIdharmamabhirochayat ||2-28-61
etasminnantare vAyurvanarAjiviniHsR^itaH |
hR^idyaH kusumagandhADhyo vavau manmathabodhanaH ||2-28-62
dvirephAbharaNAshchaiva kadambA vAyughaTTitAH |
mumuchurgandhamadhikaM saMtatAsAramUrChitAH ||2-28-63
kesarAH puShpavarShaishcha vavR^iShurmadabodhanAH |
nIpA dIpA ivAbhAnti puShpakaNTakadhAriNaH ||2-28-64
mahI navatR^iNachChannA shakragopavibhUShitA |
yauvanastheva vanitA svaM dadhArArtavaM vapuH ||2-28-65
atha saubhapatiH shrImAndrumilo nAma dAnavaH |
bhaviShyaddaivayogena vidhAtrA tatra nIyate ||2-28-66
kAmagena rathenAshu taruNAdityavarchasA |
yadR^ichChayA gatastatra suyAmunadidR^ikShayA ||2-28-67
vihAyasA kAmagamo manaso.apyAshugAminA |
sa taM prApya parvatendramavatIrya rathottamAt ||2-28-68
parvatopavane nyasya rathaM pararathArujam |
athAsau sUtasahitashchachAra nagamUrdhani ||2-28-69
tato bahUnyapashyetAM kAnanAni vanAni cha | 
sarvartuguNasaMpannaM nandanasyeva kAnanam ||2-28-70
cheraturnagashR^i~NgeShu kandareShu nadIShu cha |
nAnAdhAtupinaddhaishcha shR^i~NgairbahubhiruchChritaiH ||2-28-71
nAnAratnavichitreShu kA~nchanA~njanarAjatAn |
nAnAkusumagandhADhyAnnAnAsattvaguNairyutAn ||2-28-72
nAnAdvijagaNaistuShTAnnAnApuShpaphaladrumAn |
nAnauShadhisamAyuktAnR^iShisiddhAnusevitAn ||2-28-73
vidyAdharAnkiMpuruShAnR^ikShavAnararAkShasAn |
simhAnvyAghrAnvarAhAMshcha mahiShA~nCharabhA~nChashAn ||2-28-74
sR^imarAMshchamarAnnya~NkUnmAta~NgAnyakSharAkShasAn |
evaM bahuvidhAnpashyaMshcharamANo nagottamam || 2-28-75
dUrAddadarsha nR^ipatirdevIM devasutopamAm |
krIDamAnAM sakhIbhishcha puShpaM chaiva vichinvatIm ||2-28-76
tatashcharantIM sushroNIM sakhIbhiH saha saMvR^itAm ||
dR^iShTvA saubhapatirdUrAdvismayansUtamabravIt ||2-28-77 
kasyeyaM mR^igashAvAkShI vanAntaravichAriNI |
rUpaudAryaguNopetA manmathasya ratiryathA ||2-28-78
shachI va puruhUtasya utAho vA tilottamA |
nArAyaNoruM nirbhidya saMbhUtA varavarNinI |
ailasya dayitA devI yoShidratnaM kimurvashI ||2-28-79
kShIrArNave mathyamAne surAsuragaNaiH saha |
manthAnaM mandaraM kR^itvAmR^itArthamiti naH shrutam ||2-28-80
tato.amR^itAtsamuttasthau devI shrIrlokabhAvinI |
nArAyaNA~NkalulitA kiM shrIreShA varA~NganA ||2-28-81
nIlameghAntaragatA dyotayantyachiraprabhA |
tathA yoShidgaNAnmadhye rUpaM pradyotayadvanam ||2-28-82  
atIva sukumArA~NgI suprabhendunibhAnanA |
dR^iShTvA rUpamanindyA~NgyA vibhrAnto vyAkulendriyaH ||2-28-83
kAmasya vashamApanno mano vihvalatIva me |
bhR^ishaM kR^intati me.a~NgAni sAyakaiH kusumAyudhaH ||2-28-84
bhittvA hR^idi sharAnpa~ncha nirdayaM hanti me manaH |
hR^idayAgnirvardhayati Ajyasikta ivAnalaH |
kathamadya bhavetkAryaM shamArthaM manmathAgninA ||2-28-85
kenopAyena kiM kurmo bhajenmAM mattagAminI |
evaM bahu chintayAno nopalabhya cha dAnavaH ||2-28-86
sUtamAha muhUrtaM tu tiShThasva tvamihAnagha |
ahaM yAsyAmi tAM draShTuM kasyeyamiti yoShitam ||2-28-87
pratIkShamANastiShThasva yAvadAgamanam mama |
shrutvA tu vachanaM tasya tathAstviti vacho.abravIt ||2-28-88
evamuktvA dAnavendro gamanAya mano dadhe |
vAryupaspR^ishya balavAndhyAnamevAnvachintayat ||2-28-89
muhUrtaM dhyAnamAtreNa dR^iShTaM j~nAnabalAttataH |
ugrasenasya patnIti j~nAtvA harShamupAgataH ||2-28-90
ugrasenasya rUpaM vai kR^itvA svaM parivartya saH |
upAsarpanmahAbAhuH prahasandAnaveshvaraH ||2-28-91
smayamAnashcha shanakairjagrAhAmitavIryavAn |
ugrasenasya rUpeNa mAtaraM te vyadharShayat ||2-28-92
sA patisnigdhahR^idayA taM bhAvenopasarpatI |
sha~NkitA chAbhavatpashchAttasya gauravadarshanAt ||2-28-93
sA tamAhotthitA bhItA na tvaM mama patirdhruvam |
kasya tvaM vikR^itAchAro yenAsmi malinIkR^itA ||2-28-94
ekabhartR^ivratamidaM mama saMdUShitaM tvayA |
patyurme rUpamAsthAya nIcha nIchena karmaNA ||2-28-95
kiM mAM vakShyanti ruShitA bAndhavAH kulapAMsanIm |
jugupsitA cha vatsyAmi patipakShairnirAkR^itA ||2-28--96
dhiktvAmIdR^ishamakShAntaM duShkulaM vyutthitendriyam |
avishvAsyamanAyuShyaM paradArAbhimarshanam || 2-28-97 
sa tAmAha prasajjantIM kShiptaH krodhena dAnavaH |
ahaM vai drumilo nAma saubhasya patirUrjitaH ||2-28-98
kiM mAM kShipasi roSheNa mUdhe paNDitamAnini |
mAnuShaM patimAshritya nIchaM mR^ityuvashe sthitam ||2-28-99
vyabhichArAnna duShyanti striyaH strImAnagarvite |
na hyAsAM niyatA buddhirmAnuShINAM visheShataH ||2-28-100
shrUyante hi striyo bahvyo vyabhichAravyatikramaiH |
prasUtA devasa~NkAshAnputrAnnishchalavikramAn ||2-28-101 
atIva hi tvaM strIloke patidharmavatI satI |
shuddhakeshAnvidhunvantI bhAShase yadyadichChasi ||2-28-102 
kasya tvamiti yachchAhaM tvayokto mattakAshini |
kaMsastasmAdripudhvaMsI tava putro bhaviShyati ||2-28-103  
sA saroShA punarbhUtvA nindantI tasya taM varam |
uvAcha vyathitA devI dAnavaM dhR^iShTavAdinam ||2-28-104
dhikte vR^IttaM sudurvR^itta yaH sarvA nindasi striyaH |
santi striyo nIchavR^ittAH santi chaiva pativratAH ||2-28-105
yAstvekapatnyaH shrUyante.arundhatIpramukhAH striyaH |
dhR^itA yAbhiH prajAH sarvA lokAshchaiva kulAdhama ||2-28-106
yastvayA mama putro vai datto vR^ittavinAshanaH |
na me bahumatastveSha shR^iNu chApi yaduchyate ||2-28-107
utpatsyati pumAnnIchaH pativaMshe mamAdya yaH |
bhaviShyati sa te mR^ityur yashcha dattastvayA sutaH ||2-28-108
drumilastvevamuktastu jagAmAkAshameva tu |
tenaiva rathamukhyena divyenApratigAminA ||2-28-109 
jagAma cha purIm dInA mAtA tadahareva te |
mAmevamuktvA bhagavAnnArado munisattamaH ||2-28-110
dIpyamAnastapovIryAtsAkShAdagniriva jvalan |
vallakIM vAdyamAno hi saptasvaravimUrchChitAm ||2-28-111
gAyano lakShyavIthIM sa jagAma brahmaNo.antikam |
shR^iNuShvedaM mahAmAtra nibodha vachanaM mama ||2-28-112
tathyaM choktaM nAradena trailokyaj~nena dhImatA |
alaM balena vIryeNAnayena vinayena cha ||2-28-113
pramANairvApi vIryeNa tejasA vikrameNa cha |
satyena chaiva dAnena nAnyo.asti sadR^ishaH pumAn ||2-28-114
viditvA sarvamAtmAnaM vachanaM shaddadhAmyaham |
kShetrajo.ahaM sutastasya ugrasenasya hastipa ||2-28-115
mAtApitR^ibhyAM saMtyaktaH sthApitaH svena tejasA |
ubhAbhyAmapi vidviShTo bAndhavaishcha visheShataH ||2-18-116
etAnapi haniShyAmi yAdvAnkR^iShNapakShiNaH |
tadimau ghAtayitvA tu hastinA gopakilbiShau ||2-28-117
tadgachCha gajamAruhya sA~NkushaprAsatomaraH |
sthiro bhava mahAmAtra samAjadvAri mA chiram ||2-28-118    
  iti srimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
       kaMsavAkye.aShTAviMsho.adhyAyaH