##Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 39 - Krishna and Balarama meet Parasurama
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 4, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

   atha ekonachatvAriMsho.adhyAyaH
     jAmadagnyena rAmakR^iShNayoH sa~NgatiH

vaishampAyana uvAcha
vikadrostu vachaH shrutvA vasudevo mahAyashAH |
parituShTena manasa vachanaM chedamabravIt ||2-39-1
rAjA ShADguNyavaktA vai 
rAjA mantrArthatattvavit |
	satattvaM cha hitaM chaiva 
		kR^iShNoktaM kila dhImatA ||2-39-2
bhAShitA rAjadharmAshcha satyAshcha jagato hitAH |
vikadruNA yadushreShTha yaddhitaM tadvidhIyatAm ||2-39-3
etachChrutvA piturvAkyaM vikadroshcha mahAtmanaH|
vikadrostadvachastathyaM nishamya yadupu~NgavaH |
vAkyamuttamamekAgro babhAShe puruShottamaH ||2-39-4
bruvatAM vah shrutaM vAkyam hetutaH kramatastathA |
nyAyataH shAstratashchaiva daivaM chaivAnupashyatAm ||2-39-5
shrUyatAmuttaraM vAkyaM shrutvA cha parigR^ihyatAm |
nayena vyavahartavyaM pArthivena yathAkramam ||2-39-6
saMdhiM cha vigrahaM chaiva yAnamAsanameva cha |
dvaidhIbhAvaM saMshrayaM cha ShADguNyaM chintayetsadA ||2-39-7
balinaH sannikR^iShTe tu na stheyaM paNDitena vai |
apakrameddhi kAlaj~naH samartho yudddhamudvahet ||2-39-8
ahaM tAvatsahAryeNa muhUrte.asminprakAshite |
jIvitArthaM gamiShyAmi shaktimAnapyashaktavat ||2-39-9
tataH sahyAchalayutaM sahAryeNAhamakShayam |
AtmadvitIyaH shrImantam pravekShye dakShiNApatham ||2-39-10
karavIrapuraM chaiva ramyaM krau~nchapuraM tathA |
drakShyAvastatra sahitau gomantaM cha nagottamam ||2-39-11
AvayorgamanaM shrutvA jitakAshI sa pArthivaH |
apravishya purIM darpAdanusAraM kariShyati ||2-39-12
tataH sahyavaneShveva rAjA yAti sa sAnugaH |
AvayorgrahaNe chaiva nR^ipatiH prayatiShyati ||2-39-13
eShA naH shreyasI yAtrA bhaviShyati kulasya vai |
paurANAmatha puryAshcha deshasya cha sukhAvahA ||2-39-14
na cha shatroH paribhraShTA rAjAno vijigIShavaH |
pararAShTreShu mR^iShyanti mR^idhe shatroH kShayaM vinA ||2-39-15
evamuktvA tu tau vIrau kR^iShNasa~NkarShaNAvubhau |
prapedaturasaMbhrAntau dakShiNau dakShiNApatham ||2-39-16
tau tu rAShTrANi shatashashcharantau kAmarUpiNau |
dakShiNAM dishamAsthAya cheraturmArgagau sukham ||2-39-17
sahyapR^iShTheShu ramyeShu modamAnAvubhau tathA |
dakShiNApathagau vIrAvadhvAnaM samprapedatuH ||2-39-18
tau cha svalpena kAlena sahyAchalavibhUShitam |
karavIrapuraM prAptau svavaMshena vibhUShitam ||2-39-19
tau tatra gatvA veNAyA nadyAstIrAntamAshritam |    
AsedatuH prarohADhyam nyagrodhaM tarupu~Ngavam ||2-39-20
adhastAttasya vR^ikShasya muniM dIptatapodhanam |
aMsAvasaktaparashuM jaTAvalkaladhAriNam ||2-39-21
gauramagnishikhAkAraM tejasA bhAskaropamam |
kShatrAntakaramakShobhyaM vapuShmantamivArNavam ||2-39-22
nyastasa~NkuchitAdhAnaM kAle hutahutAshanam |
klinnaM triShavaNAmbhobhirAdyam devaguruM yatha ||2-39-23
savatsAM dhenukAM shvetAM homadhukkAmadohanAm |
kShIrAraNiM karShamANaM mahendragirigocharam ||2-39-24
dadR^ishatustau sahitAvaparishrAntamavyayam |
bhArgavaM rAmamAsInaM mandarasthaM yathA ravim ||2-39-25
nyAyatastau tu taM dR^iShTvA pAdamUle kR^itAsanau |
vasudevasutau vIrau sadhiShNyAviva pAvakau ||2-39-26
kR^iShNastamR^iShishArdUlamuvAcha vadatAM varaH |
shlakShNaM madhurayA vAchA lokavR^ittAntakovidaH ||2-39-27
bhagava~njAmadagnyaM tvAmavagachChAmi bhArgavam |
rAmaM munInAmR^iShabhaM kShatriyANAM kulAntakam ||2-39-28
tvayA sAyakavegena kShipto bhArgava sAgaraH |
iShupAtena nagaraM kR^itaM shUrpArakaM tvayA ||2-39-29
dhanuH pa~nchashatAyAmamiShupa~nchashatochChrayam |
sahyasya cha niku~njeShu sphIto janapado mahAn || 2-39-30 
atikramyodadhervelAmaparAnte niveshitaH |
tvayA tatkArtavIryasya sahasrabhujakAnanam ||2-39-31
ChinnaM parashunaikena smaratA nidhanaM pituH |
iyamadyApi rudhiraiH kShatriyANAM hatadviShAm ||2-39-32
snigdhaistvatparashUtsR^iShTaiH raktapa~NkA vasuMdharA |
raiNukeyam vijAne tvAM kShitau kShitiparoShaNam ||2-39-33
parashupragrahe yuktaM yathaiveha raNe tathA |
tadichChAvastvayA vipra ka~nchidarthamupashrutam ||2-39-34 
uttaraM cha shrutArthena pratyuktamavisha~NkayA |
AvayormathurA nAma yamunAtIrashobhinI ||2-39-35
yAdavau svo munishreShTha yadi te shrutimAgatau |
vasudevo yadushreShThaH pitA nau hi dhR^itavrataH ||2-39-36
janmaprabhR^iti chaivAvAM vrajeShveva niyojitau |
tau svaH kaMsabhayAttatra sha~Nkitau parivarddhitau ||2-39-37
vayashcha prathamaM prAptau mathurAyAM praveshitau |
tAvAvAM vyutthitaM hatvA samAje kaMsamojasA ||2-39-38
pitaraM tasya tatraiva sthApayitvA janeshvaram |
svameva karma chArabdhau gavAM vyApArakArakau ||2-39-39
athAvayoH puraM roddhuM jarAsaMdho vyavasthitaH |
saMgrAmAnsubahUnkR^itvA labdhalakShAvapi svayam ||2-39-40
tataH svapurarakShArthaM prajAnAM cha dhR^itavrata |
akR^itArthAvanudyogau kartavyabalasAdhanau ||2-39-41
arathau pattinau yuddhe nistanutrau nirAyudhau |
jarAsaMdhodyamabhayAtpurAddvAveva niHsR^itau ||2-39-42
evamAvAmanuprAptau munishreShTha tavAntikam |
AvayormantramAtreNa kartumarhasi satkriyAm ||2-39-43
shrutvaitadbhArgavo rAmastayorvAkyamaninditam |
raiNukeyaH prativacho dharmasaMhitamabravIt ||2-39-44
aparAntAdahaM kR^iShNa saMpratIhAgataH prabho |
eka eva vinA shiShyairyuvayormantrakAraNAt ||2-39-45
vidito me vraje vAsastava padmanibhekShaNa |
dAnavAnAM vadhashchApi kaMsasyApi durAtmanaH ||2-39-46
vigrahaM cha jarAsaMdhe viditvA pruShottama |
tava sabhrAtR^ikasyeha saMprApto.asmi varAnana ||2-39-47
jAne tvAM kR^iShNa goptAraM jagataH prabhumavyayam |
devakAryArthasiddhyarthamabAlaM bAlatAM gatam ||2-39-48
na tvayAviditam ki~nchittriShu lokeShu vidyate |
tathApi bhaktimAtreNa shR^iNu vakShyAmi te vachaH ||2-39-49
pUrvajaistava govinda pUrvaM puramidaM kR^itam |
karavIrapuraM nAma rAShTraM chaiva niveshitam ||2-39-50
pure.asminnR^ipatiH kR^iShNa vAsudevo mahAyashAH |  
shR^igAla iti vikhyAto nityaM paramakopanaH ||2-39-51
nR^ipeNa tena govinda tava vamshabhavA nR^ipAH |
dAyAdA nihatAH sarve vIradveShAnushAyinA ||2-39-52
aha~NkAraparo nityamajitAtmAtimatsarI |
rAjyaishvaryamadAviShTaH putreShvapi cha dAruNaH ||2-39-53
tanneha bhavataH sthAnaM rochate me narottama |
karavIrapurre ghore nityaM pArthivadUShite ||2-39-54
shrUyatAM kathayiShyAmi yatrobhau shatrubAdhanau |
jarAsaMdhaM balodagraM bhavantau yodhayiShyataH ||2-39-55
tIrtvA veNAmimAM puNyAM nadImadyaiva bAhubhiH |
viShayAnte nivAsAya giriM gachChAma durgamam ||2-39-56
ramyaM yaj~nagiriM nAma sahyasya praruhaM girim |
nivAsaM mAmsabhakShANAM chaurANAM ghorakarmaNAm ||2-39-57
nAnAdrumalatAyuktaM chitraM puShpitapAdapam |
proShye tatra nishAmekAM khaTvA~NgAM nAma nimnagAm ||2-39-58
bhadraM te saMtariShyAmo nikashopalabhUShaNAm |
ga~NgAprapAtapratimAM bhraShTAM cha mahato gireH ||2-39-59
	tasyAH prapAtaM drakShyAma-
		stApasAraNyabhUShaNam |
	upabhujya tvimAnkAmA-
		ngatvA tAndharaNIdharAn ||2-39-60
	drakShyAmastatra tAnviprA-
		~nChAmyato vai tapodhanAn |
	raMyaM krau~nchapuraM nAma 
		gamihyAmaH purottmam ||2-39-61
vaMshajastatra te rAjA kR^iShNa dharmarataH sadA |
mahAkapiriti khyAto vanavAsyajanAdhipaH || 2-39-62
tamadR^iShTvaiva rAjAnaM nivAsAya gate.ahani |
tIrthamAnaDuhaM nAma tatrasthAH syAma saMgatAH ||2-39-63
tatashchyutA gamiShyAmaH sahyasya vivare girim |
gomantamiti vikhyAtaM naikashR^i~NgavibhUShitam ||2-39-64
khagataikamahAshR^i~NgaM durArohaM khagairapi |
vishrAmabhUtaM devAnAM jyotirbhirabhisaMvR^itam ||2-39-65
sopAnabhUtaM svargasya gaganAdrimivochChritam |
taM vimAnAvataraNaM giriM merumivAparam ||2-39-66
tasyottame mahAshR^i~Nge bhAsvantau daivarUpiNau |
udayAstamaye sUryaM somaM cha jyotiShAM patim ||2-39-67
UrmimantaM samudraM cha apAradvIpabhUShaNam |
prekShamANau sukhaM tatra nagAgre vichariShyathaH ||2-39-68
shR^i~Ngasthau tasya shailasya gomantasya vanecharau |
durgayuddhena dhAvantau jarAsaMdhaM vijeShyathaH ||2-39-69
tatra shailagatau dR^iShTvA bhavantau yuddhadurmadau |
AsaktaH shailayuddhe vai jarAsaMdho bhaviShyati ||2-39-70
bhavatorapi yuddhe tu pravR^itte tatra dAruNe |
AyudhaiH saha saMyogaM pashyAmi na chirAdiva ||2-39-71
Sa~NgrAmashcha mahAnkR^iShNa nirdiShTastatra daivataiH |
yadUnAM pArthivANAM cha mAmsashoNitakardamaH ||2-39-72
tatra chakraM halam chaiva gadAM kaumodakIM tathA |
saunandaM musalam chaiva vaiShNavAnyAyudhAni cha ||2-39-73
darshayiShyanti sa~NgrAme pAsyanti cha mahIkShitAm |
rudhiraM kAlayuktAnAM vapurbhiH kAlasaMnibhaiH ||2-39-74
sa chakramusalo nAma sa~NgrAmaH kR^iShNa vishrutaH |
daivatairiha nirdiShTaH kAlasyAdeshasaMj~nitaH ||2-39-75
tatra te kR^iShNa sa~NgrAme suvyaktaM vaiShNavaM vapuH |
drakShyanti ripavaH sarve surAshcha surabhAvana ||2-30-76
tAM bhajasva gadAM kR^iShNa chakraM cha chiravismR^itam |
bhajasva svena rUpeNa surANAM vijayAya vai ||2-39-77
balashchAyaM hataM ghoraM musalaM chAribhedanam |
vadhAya surashatrUNAM bhajatA.NllokabhAvanaH ||2-39-78
eSha te prathamaH kR^iShNa sa~NgrAmo bhuvi pArthivaiH |
pR^ithivyarthe samAkhyAto bhArAvataraNe suraiH ||2-39-79
AyudhAvAptiratraiva vapuSho vaiShNavasya cha |
lakShmyAshcha tejasashchaiva vyUhAnAM cha vidAraNam ||1-39-80
ataH prabhR^iti sa~NgrAmo dharaNyAM shastramUrchChitaH |
bhaviShyati mahAn kR^iShNa bhArataM nAma vaishasam ||2-39-81
tadgachCha kR^iShNa shailendraM gomantaM cha nagottamam |
jarAsaMdhamR^idhe cHApi vijayastvAmupasthitaH ||2-39-82
idaM chaivAmR^itaprakhyaM homadhenoH payo.mR^itam |
pItvA gachChata bhadraM vo mayA.a.adiShTena vartmanA ||2-39-83 

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
    rAmavakye ekonachatvAriMsho.adhyAyaH