##Harivamsha MahA Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 44 - The Slaying of King Shrigala
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 21, 2008
##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

   atha chatushchatvAriMsho.adhyAyaH
        shR^igAlAkhyarAjavadhaH 
        
vaishampAyana uvAcha 
        
tAnAgatAnviditvAtha shR^igAlo yuddhadurmadaH |
purasya dharShaNaM matvA nirjagAmendravikramaH ||2-44-1
rathenAdityavarNena bhAsvatA raNagAminA |
AyudhapratipUrNena neminirghoShahAsinA ||2-44-2
mandarAchalakalpena chitrAbharaNabhUShiNA |
akShayyasAyakaistUrNaiH pUrNenArNavaghoShiNA ||2-44-3
haryashvenAshugatinA saktena shikhareShvapi |
hemakUbaragarbheNa dR^iDhAkSheNAtishobhinA ||2-44-4
subandhureNa dIptena patattrivaragAminA |
khagateneva shakrasya haryashvena rathAdriNA ||2-44-5
sAvitre niyame pUrNe yam dadau savitA svayam |
Adityarashmibhiriva rashmibhiryo nigR^ihyate ||2-44-6
tena syandanamukhyena dviShatsyandanaghAtinA |
sa shR^igAlo.abhyayAtkR^iShNaM shalabhaH pAvakaM yathA ||2-44-7
chApapANiH sutIkShNeShuH kavachI hemamAlikaH |  
sitaprAvaraNoShNIShaH pAvakAkAralochanaH ||2-44-8  
muhurmuhurjyAchapalaM vikShipanduHsahaM dhanuH |
nirvamanroShajaM vAyuM sAnalajvAlamaNDalam ||2-44-9
bhAbhirbhUShaNapa~NktInAM dIpto merurivAchalaH |
rathastha iva shailendraH shR^igAlaH pratyadR^ishyata ||2-44-10
tasyArasitashabdena rathanemisvanena cha |
gurutvena cha nAmyantI chachAlorvI bhayAturA ||2-44-11
tamApatantaM shrImantaM mUrtimantamivAchalam |
shR^igAlaM lokapAlAbhaM dR^iShTvA kR^iShNo na vivyathe ||2-44-12
shR^igAlashchApi saMrabdhaH syandanenAshugAminA |
samIpe vAsudevasya yuyutsuH pratyadR^ishyata ||2-44-13
vAsudevaM sthitaM dR^IShTvA shR^igAlo yuddhalAlasaH |
abhidudrAva vegena megharAshirivAchalam ||2-44-14
vAsudevaH smitaM kR^itvA pratiyuddhAya tasthivAn | 
tadyuddhamabhavattAbhyAM samare ghoradarshanam |
ubhAbhyAmiva mattAbhyAM ku~njarAbhyAM yathA vane ||2-44-15
shR^igAlastvabravItkR^iShNaM samare samupasthitam |
yuddharAgeNa tejasvI mohAchchalitagauravaH ||2-44-16
gomante yuddhamArgeNa yattvayA kR^iShNa cheShTitam |
anAyakAnAM mUrkhANAM nR^ipANAM durbale bale ||2-44-17
sa me suviditaH kR^iShNa kShatriyANAM parAjayaH |
kR^ipaNAnAmasattvAnAmayuddhAnAM raNotsave ||2-44-18
tiShThedAnIM yathAkAmaM sthito.ahaM pArthive pade |
kva yAsyasi mayA ruddho raNeShvapariniShThitaH ||2-44-19
na chAhamekaM sabalo yuktastvAM yoddhumAhave |
ahamekastvamapyeko dvau yuddhyAva raNe sthitau ||2-44-20
kiM janena nirastena tvaM vAhaM cha rane sthitaH |
dharmayuddhena nidhanaM vrajatvekataro raNe ||2-44-21
loke.asminvAsudevo.ahaM bhaviShyAmi hate tvayi |
hate mayi tvamapyeko vAsudevo bhaviShyasi ||2-44-22
shR^igAlasya vachaH shrutvA vAsudevaH kShamAparaH |
IrShayntaM praharasveti tamuktvA chakramAdade ||2-44-23
tataH sAyakajAlAni shR^igAlaH krodhamUrChitaH |
chikShepa kR^iShNe ghorANi yuddhAya laghuvikramaH ||2-44-24
shastrANi yAni chAnyAni musalAdyAni saMyuge |
pAtayAmAsa govinde sa shR^igAlaH pratApavAn ||2-44-25
shR^igAlaprahitairastraiH pAvakajvAlamAlibhiH |
nirdayAbhihataH kR^iShNaH sthito giririvAchalaH ||2-44-26
so.astraprahArAbhihataH ki~nchidroShasamanvitaH |
chakramudyamya govindaH shR^igAlasya parikShipat ||2-44-27
taM rathasthaM pramANasthaM shR^igAlaM yuddhadurmadam |
jaghAna samare chakraM jAtadarpaM mahAbalam ||2-44-28
tataH sudarshanaM chakram punarAyAdguroH kare |
chakreNorasi nirbhinnaH sa gatAsurgatotsavaH |
papAta kShatajasrAvI shR^igAlo.adririvAhataH ||2-44-29
nishamya taM nipatitaM vajrapAtAdivAchalam |
tasya sainyAnyapayayurvimanAMsi hate nR^ipe ||2-44-30
kechitpravishya nagaraM kashmalAbhihatA bhR^isham |
rurudurduHkhasaMtaptA bhartR^ishokAbhipIDitAH ||2-44-31
kechittatraiva shochantaH smarantaH sukR^itAni cha |
patitaM bhUpatiM bhUmau na tyajanti sma duHkhitAH ||2-44-32
tato meghaninAdena svareNArivimardanaH |
kR^iShNaH kamalapatrAkSho janAnAmabhayaM dadau ||2-44-33
chakrochitena hastena rAjatA~NguliparvaNA |
na bhetavyam na bhetavyamiti tAnabhyabhAShata ||2-44-34
nAsya pApasya doSheNa nirAbAdhakaraM janam |
ghAtayiShyAmi samare nedaM shUravrataM matam ||2-44-35
ashrupUrNamukhA dInAH krandamAnA bhR^ishaM tadA |
patito vai shR^igAlAkhyo bhraShTaH sandInamAnasaH ||2-44-36
te sma pashyanti patitaM dharaNyAM dharaNIpatim |
chakranirdAritoraskaM bhinnashR^i~NgamivAchalam ||2-44-37
vilapanti sma te sarve sachivAH saprajA bhR^isham |
SAshrupAtekShaNA dInAH shokasya vashmAgatAH ||2-44-38
teShAM ruditashabdena paurANAM visvaraiH svaraiH |
mahiShyastasya niShpetuH saputrA ruditAnanAH ||2-44-39
tAstaM nipatitaM dR^iShTvA shlAghyaM bhUmipatiM patim | 
stanAnArujya karajairbhR^ishArtAH paryadevayan ||2-44-40
urAMsyurasijAMshchaiva shirojAnyAkulAnyapi |
nirdayaM tADayantyastA visvaram ruruduH striyaH ||2-44-41
tasyorasi suduHkhArtA mR^iditAH klinnalochanAH |
peturUrdhvabhujAH sarvAshChinnamUlA latA iva ||2-44-42
tAsAM bAShpAmbupUrNAni netrANi nR^ipayoShitAm |
vAriviprahatAnIva pa~NkajAni chakAshire ||2-44-43
tAH patiM patitaM bhUmau rudantyo hR^idi tADitAH |
lAlapyamANAH karuNaM yoShitaH paryadevayan ||2-44-44
putraM chasya puraskR^itya bAlaM prasrutalochanam |
shakradevaM pituH pArshve dviguNaM ruruduH striyaH ||2-44-45
ayaM te vIra vikrAnto bAlaH putro na paNDitaH |
tvadvihInaH kathamayaM pade sthAsyati paitR^ike ||2-44-46
kathamekapade tyaktvA gato.asyantaHpuraM param |
atR^iptAstava saukhyAnAM kiM kurmo vidhavA vayam ||2-44-47
tasya padmAvatI nAma mahiShI pramadottamA |
rudatI putramAdAya vAsudevamupasthitA ||2-44-48
yastvayA pAtito vIra raNaproktena karmaNA |
tasya pretagatasyAyaM putrastvAM sharaNaM gataH ||2-44-49
yadi tvAM praNametAsau kuryAdvA shAsanaM tava |
nAyamekaprahAreNa janastapyeta dAruNam ||2-44-50 
yadi kuryAdayaM mUDhastvayi bAndhavakaM vidhim |
naivaM parItaH kR^ipaNaH seveta dharaNItalam ||2-44-51
ayamasya vipannasya bAndhavasya tavAnagha |
santatI rakShyatAM vIra putraH putra ivAtmajaH ||2-44-52
tasyAstadvachanam shrutvA mahiShyA yadunandanaH |
mR^idupUrvamidaM vAkyamuvAcha vadatAM varaH ||2-44-53
rAjapatni gato roShaH sahAnena durAtmanA |
prakR^itisthA vayaM jAtA devi saiSho.asmi bAndhavaH ||2-44-54
roSho me vigataH sAdhvi tava vAkyairakalmaShaiH |
yo.ayam putraH shR^igAlasya mamApyeSha na saMshayaH ||2-44-55
abhayaM chabhiShekaM cha dadAmyasmai sukhAya vai |
AhUyantAM prakR^itayaH purodhA mantriNastathA ||2-44-56
pitR^ipaitAmahe rAjye tava putro.abhiShichyatAm |
tataH prakR^itayaH sarvAH purodhA mantriNastathA ||244-57
abhiShekArthamAjagmuryato vai rAmakeshavau |
tataH simhAsanasthaM tu rAjaputraM janArdanaH ||2-44-58
abhiShekeNa divyena yojayAmAsa vIryavAn |
abhiShichya shR^igAlasya karavIrapure sutam |
kR^iShNastadaharevAshu prasthAnamabhyarochayat ||2-44-59
rathena hariyuktena tena yuddhArjitena vai |
keshavaH prasthito.adhvAnaM vR^itrahA tridivaM yathA ||2-44-60 
shakradevo.api dharmAtmA saha mAtrA paraMtapaH |
sabAlavR^iddhayuvatImukhyAH prakR^itayastathA ||2-44-61 
shibikAyAmathAropya shR^igAlaM yuddhadurmadam |
saMhatA dUramArgeNa pashchimAbhimukhA yayuH ||2-44-62
naidhanasya vidhAnena chakruste tasya satkriyAm |
satkAraM kArayAmAsuH pitR^INAM pAralaukikam ||2-44-63
uddishyoddishya rAjAnaM shrAddhaM kR^itvA sahasrashaH |
tataste salilaM dattvA nAmagotrAdikIrtanaiH ||2-44-64
pitaryuparate ghore shokasamvignamAnasaH |
kR^itvodakam tadA rAjA pravivesha purottamam ||2-44-65

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNI 
    shR^igAlavadho nAma chatushchatvAriMsho.adhyAyaH