##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 45 -  Balarama and Krishna arrive in Mathura
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 26, 2008 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------


    atha pa~nchachatvAriMsho.adhyAyaH
      rAmakR^iShNayormathurAgamanam 

vaishampAyana uvAcha 

tau to svalpena kAlena damaghoShena sa~Ngatau |
athAdhvavidhinA tau tu pa~ncharAtroShitau pathi || 2-45-1
damaghoSheNa sa~Ngamya ekarAtroShitAviva |
jagmatuH sahitau vIrau mudA paramayA yutau |
nagarIM mathurAM prAptau vasudevasutAvubhau ||2-45-2
tataH pratyudgatAH sarve yAdavA yadunandanau |
sabalA hR^iShTamanasa ugrasenapurogamAH ||2-45-3
shreNyaH prakR^itayashchaiva mantriNashcha yathochitAH |
sabAlavR^iddhA sA chaiva purI samabhivartata ||2-45-4
nanditUryANyavAdyanta stUyetAM puruSharShabhau |
rathyApatAkAmAlinyo bhAsanti sma samantataH ||2-45-5
hR^iShTA pramuditA sarvA purI paramashobhitA |
bhrAtrostayorAgamane yathaivendramahe tathA ||2-45-6
muditAstatra gAyanti rAjamArgeShu gAyakAH |
stavAshIrbahulA gAthA yAdavAnAM priya~NkarAH ||2-45-7
govindarAmau saMprAptau bhrAtarau lokavishrutau |
sve pure nirbhayAH sarve krIDadhvaM yAdavAH sukham ||2-45-8
na tatra kashchiddIno vA malino vA vichetanaH |       
mathurAyAmabhUtkashchidrAmakR^iShNasamAgame ||2-45-9
vayAMsi sAduvAkyAni prahR^iShTA gohayadvipAH |
naranArIgaNAshchaiva bhejire mAnasaM sukham ||2-45-10
shivAshcha pravavurvAtA virajaskA disho dasha |
daivatAnyapi sarvANi hR^iShyantyAyataneShvatha ||2-45-11
yAni li~NgAni lokasya vR^ittAnIha kR^ite yuge |
tAni sarvANyadR^Ishyanta tayorAgamane tadA ||2-45-12
tataH kAle shive puNye syandanenArimardanau |
hariyuktena tau vIrau praviShTau mathurAM purIm ||2-45-13
pravishantaM purIM ramyAM govindaM rAmameva cha |
anujagmuryadugaNAH shakraM devagaNA iva ||2-45-14
vasudevasya bhavanaM pitustau yadunandanau |
praviShTau hR^iShTavadanau chandrAdityAvivAchalam ||2-45-15
tatrAyudhAni saMnyasya gR^ihe sve svairachAriNau |
mumudAte yaduvarau vasudevasutAvubhau ||2-45-16  
tatastu vasudevasya pAdau samabhipIDya cha |
tatrograsenaM rAjAnamanyAMshcha yadupu~NgavAn ||2-45-17
yathAnyAyaM pUjayitvA tau sarvaishchAbhinanditau |
jagmaturhR^iShTamanasau mAtureva niveshanam ||2-45-18
evaM tAvekanirmANau mathurAyAM shubhAnanau |
ugrasenAnugau bhUtvA ka~nchitkAlaM mumodatuH ||2-45-19

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNI
rAmakR^iShNayormathurAyAM pratyAgamane pa~nchachatvAriMsho.adhyAyaH