##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - ViShNu Parva
Chapter 46 - SankarShana Drags the Yamuna to Vraja
itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 24, 2008 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

    atha ShaTchatvAriMsho.adhyAyaH 
   rAmasya gokulgamanaM yamunAkarShaNaM cha

vaishampAyana uvAcha 

kasyachittvatha kAlasya smR^itvA gopeShu sauhR^idam |
jagAmaiko vrajaM rAmaH kR^iShNasyAnumate sthitaH ||2-46-1
sa gatastatra ramyANi dadarsha vipulAni vai |
bhuktapUrvANyaraNyAni sarAMsi surabhINi cha ||2-46-2
sa praviShTastu vegena taM vrajaM kR^iShNapUrvajaH |
vanyena ramaNIyena veSheNAla~NkR^itaH prabhuH ||2-46-3
sa tAnabhAShata prItyA yathApUrvamariMdamaH |
gopAMstenaiva vidhinA yathAnyAyaM yathAvayaH ||2-46-4
tathaiva prAha tAnsarvAMstathaiva pariharShayan |
tathaiva saha gopIbhiryojayanmadhurAH kathAH ||2-46-5
tamUchuH sthavirA gopAH priyaM madhurabhAShiNaH |
rAmaM ramayatAM shreShThaM pravAsAtpunarAgatam ||2-46-6
svAgataM te mahAbAho yadUnAM kulanandana |
adya sma nirvR^itAstAta yattvAM pashyAmahe vayam |2-46-7
prItAshchaiva vayaM vIra yattvaM punarihAgataH |
vikhyAtastriShu lokeShu rAmaH shatrubhaya~NkaraH ||2-46-8 
vardhanIyA vayaM vIra tvayA yAdavanandana |
atha vA prANinastAta ramante janmabhUmiShu ||2-46-9
tridashAnAM vayaM mAnyA dhruvamadyAmalAnana  |
ye sma dR^iShTAstvayA tAta kA~NkShamANAstavAgamam ||2-46-10
diShTyA te nihatA mallAH kaMsashcha vinipAtitaH |
ugraseno.abhiShiktashcha mAhAtmyena janena vai ||2-46-11
samudre cha shruto.asmAbhistiminA saha vigrahaH |
vadhaH pa~nchajanasyaiva jarAsanMhena vigrahaH ||2-46-12
gomante cha shruto.asmAbhiH kShatryaiH saha vigrahaH |
daradasya vadhashchaiva jarAsaMdhaparAjayaH |
tatrAyudhAvataraNaM shrutaM naH paramAhave ||2-46-13
vadhashchaiva shR^igAlasya karavIrapurottame |
tatsutasyAbhiShekashcha nAgarANAM cha sAntvanam ||2-46-14
mathurAyAM praveshashcha kIrtanIyaH surottamaiH |
pratiShThitA cha vasudhA pArthivAshcha vashIkR^itAH ||2-46-15
tava chAgamanaM dR^iShTvA sabhAgyAH sma yathA purA |
tena sma parituShTA vai hR^iShitAshcha sabAndhavAH ||2-46-16
pratyuvAcha tato rAmaH sarvAMstAnabhitaH sthitAn |
yAdaveShvapi sarveShu bhavanto mama bAndhavAH ||2-46-17
ihAvayorgataM bAlyamiha chaivAvayo ratam |
bhavadbhirvarddhitAshchaiva yAsyAmo vikriyAM katham ||2-46-18
gR^iheShu bhavatAM bhuktaM gAvashcha parirakShitAH |
asmAkam bAndhavAH sarve bhavanto baddhasauhR^idAH ||2-46-19
bruvatyevam yathatattvaM gopamadhye halAyudhe |
saMhR^iShTavadanA bhUyo babhUvurvrajayoShitaH ||2-46-20 
tato vanAntaragato reme rAmo mahAbalaH |
etasminnantare prApte rAmAya viditAtmane ||2-46-21
gopAlairdeshakAlaj~nairupAnIyata vAruNI |
so.apibatpANDurAbhrAbhastatkAlaM j~nAtibhirvR^itaH ||2-46-22
vanAntaragato rAmaH pAnaM madasamIraNam |
upaninyustatastasmai vanyAni vividhAni cha ||2-46-23
pratyagraramaNIyAni puShpANi cha phalAni cha |
medhyAMshcha vividhAngandhAnbhakShyAMshcha hR^idaya~NgamAn ||2-46-24
sadyo hR^itAni padmAni vikachAnyutpalAni cha |
shirasA chArukeshena ki~nchidAvR^itamaulinA |
shravaNaikAvalambena kuNdalena virAjatA ||2-46-25
chandanArdreNa pItena vanamAlAvalambinA |
vibabhAvurasA rAmaH kailAseneva mandaraH ||2-46-26
nIle vasAno vasane pratyagrajaladaprabhe | 
rarAja vapuSha shubhrastimiraughe yathA shashI ||2-46-27
lA~NgalenAvasiktena bhujagAbhogavartinA |
tathA bhujAgrashliShTena musalena cha bhAsvatA ||2-46-28 
sa matto balinAM shreShTho rarAjAghUrNitAnanaH |
shaishirIShu triyAmAsu yathA svedAlasaH shashI ||2-46-29
rAmastu yamunAmAha snAtumichChe mahAnadi |
ehi mAmabhigachCha tvaM rUpiNI sAgara~Ngame ||2-46-30
sa~NkarShaNasya mattoktAM bhAratIM paribhUya SA |
nAbhyavartata taM deshaM strIsvabhAvena mohitA ||2-46-31
tatashchukrodha balavAnrAmo madasamIritaH |
chakAra sa halaM haste karShaNAdhomukhaM balI ||2-46-32
tasyAmupari medinyAM petustAmarasasrajaH |
mumuchuH puShpakoshaishcha vAsareNvaruNaM jalam ||2-46-33  
sa halenAnatAgreNa kUle gR^ihya mahAnadIm |
chakarSha yamunAM rAmo vyutthitAM vanitAmiva ||2-46-34
sA vihvalajalasrotA hradaprasthitasa~nchayA |
vyAvartata nadI bhItA halamArgAnusAriNI ||2-46-35
lA~NgalAdiShTavartmA sA vegagA vakragAmiNI |
sa~NkarShaNabhayatrastA yoShevAkulatAM gatA ||2-46-36
pulinashroNibimbauShThI mR^iditaistoyatADitaiH |
phenamekhalasUtraishcha chChinnairambudagAminI ||2-46-37
tara~NgaviShamApIDA chakravAkonmukhastanI |
vegagaMbhIravakrA~NgI trastamInavibhUShaNA ||2-46-38  
sitahaMsekShaNApA~NgI kAshakShaumochChritAmbarA |
tIrajodbhUtakeshAntA jalaskhalitagAminI ||2-46-39
lA~NgUlollikhitApA~NgI kShubhitA sAgara~NgamA |
matteva kuTilA nArI rAjamArgeNa gachChatI ||2-46-40
kR^iShyate sAtivegena srotaHskhalitagAminI |
unmArgA nItamArgA sA yena vR^IndAvanaM vanam ||2-46-41
vR^indAvanasya madhyena sA nItA yamunA nadI |
rorUyamANeva khagairanvitA toyavAsibhiH ||2-46-42
sA yadA samatikrAntA nadI vR^indAvanaM vanam |
tadA strIrUpiNI bhUtvA yamunA rAmamabravIt ||2-46-43
prasIda nAtha bhItAsmi pratilomena karmaNA |
viparItamidaM rUpam toyaM cha mama jAyate ||2-46-44
asatyahaM nadImadhye rauhiNeya tvayA kR^itA |
karShaNena mahAbAho svamArgavyabhichAriNI ||2-46-45
prAptAM mAM sAgare pUrvaM sapatyno vegagarvitAH |
phenahAsairhasiShyanti toyavyAvR^ittagAminIm ||2-46-46
prasAdaM kuru me vIra yAche tvAM kR^iShNapUrvaja |
suprasannamanA nityaM bhava tvaM surasattama ||2-46-47
karShaNAyudhakR^iShTAsmi roSho.ayaM vinivartyatAm |
mUrdhnA gachChAmi charaNau tavaiShA lA~NgalAyudha |
mArgamAdiShTamichChAmi kva gachChAmi mahAbhuja ||2-46-48

vaishampAyana uvAcha 
praNayAvanatAM dR^iShTvA yamunAM lA~NgalAyudhaH |
pratyuvAchArNavavadhUM madaklAnta idaM vachaH ||2-46-49
lA~NgalAdiShTamArgA tvamimaM me priyadarshane |
deshamambupradAnena plAvayasvAkhilaM shubhe ||2-46-50
eSha te subhru saMdeshaH kathitaH sAgara~Ngame |
shAntiM vraja mahAbhAge gamyatAm cha yathAsukham ||2-46-51
yAvatsthAsyati loko.ayaM tAvattiShThatu me yashaH |
yamunAkarShaNaM dR^iShTvA sarve te vrajavAsinaH ||2-46-52
sAdhu sAdhviti rAmAya praNAmaM chakrire tadA |
tAM visR^ijya mahAbhAgAM tAMshcha sarvAnvrajaukasaH ||2-46-53
tataH sa~nchintya manasA rAmaH praharatAM varaH |
punaH pratijagAmAshu mathurAM rohiNIsutaH ||2-46-54
sa gatvA mathurAM rAmo bhavane madhusUdanam |
parivartamAnaM dadR^ishe pR^ithivyAM sAramavyayam ||2-46-55 
tathaivAdhvanyaveSheNa sopashliShya janArdanam |
pratyagravanamAlena vakShasAbhivirAjatA ||2-46-56
sa dR^iShTvA tUrNamAyAntaM rAmaM lA~NgaladhAriNam |
sahasotthAya govindo dadAvAsanamAtmanaH ||2-46-57
upaviShTaM tadA rAmaM paprachCha kushalaM vraje |
bAndhaveShu cha sarveShu goShu chaiva janArdanaH ||2-46-58
pratyuvAcha tato rAmo bhrAtaraM sAdhubAShiNam |
sarvatra kushalaM kR^iShNa yeShAM kushalamichChasi ||2-46-59
tatastayorvichitrArthAH paurANyashchAbhavankathAH |
vasudevAgrataH puNyA rAmakeshavayostadA ||2-46-60 

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   yamunAkarShaNe ShaTchatvAriMsho.adhyAyaH