##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 66 - Krishna Enquires Satyabhama
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
October 16, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
    
atha ShaTShaShTitamo.adhyAyaH  
  kR^iShNena bhAmAkrodhakAraNaprashnaH

vaishampAyana uvAcha 

upaviShTaM muniM j~nAtvA rukmiNyA saha keshavaH |
nishchakrAmAprameyAtmA vyapadeshena sarvavit ||2-66-1
jagAma tvaritashchaiva satyabhAmAgR^ihaM mahat |
ramye raivatakoddeshe nirmitaM vishvakarmaNA ||2-66-2
abhimAnavatImiShTAM prANairapi garIyasIm |
jAnansAtrAjitIM viShNurvivesha shanakairiva ||2-66-3
ruShitAmiva tAM devIM snehAtsa~Nkalpayanniva |
bhItabhItaH sa shanakairvivesha madhusUdanaH ||2-66-4
sevakaM dvAradeshe tu tiShThetyuktvA vivesha ha |
nAradasyopachArArthaM pradyumnaM viniyujya saH ||2-66-5
sa dadarsha priyAM dUrAtkrodhAgAragatAM tadA |
prekShyAmiva sthitAM kopAnniHshvasantIM muhurmuhuH ||2-66-6
karajAgrAvalIDhaM tu pa~NkajaM mukhapa~Nkaje |
saMshleShayitvA niHshvasya vihasantIM punaH punaH ||2-66-7
kiMchidAkulitAgreNa charaNena vasundharAm |
kR^itvA pR^iShThe.atha vadanaM viharantIM punaH punaH ||2-66-8
karapadme punaH savye mukhapadmaM niveshya cha |
vanitAM chArusarvA~NgIM dhyAyantIM kamalekShaNAm ||2-66-9
sarasaM chandanaM gR^ihya preShyAhastAdaninditAm |
prahrAdayitvA hR^idayaM kShipantIM nirdayaM punaH ||2-66-10
punarutthAya shayanAtpatantIM cha punaH punaH |
tAstAshcheShTAH priyAyAshcha tathAnyA dadR^ishe hariH ||2-66-11
avaguNThya yadA vaktramupadhAne nyaveshayat |
idamantaramityevaM tadA gatvA janArdanaH ||2-66-12
preShyAjanaM sa saMj~nAya anAkhyeyo.asmi sa~nj~nayA |
sa sha~NkitaprachArashcha vArito.anvagamatsa tAm ||2-66-13
grahAya vyajanaM chaiva sthitvA sa paripArshvataH |
shanairivAsR^ijadvAtaM jahAsa shanakairiva ||2-66-14
sa pArijAtapuShpasya saMsargAdanuvAsitaH |
babhAra bhagavAngandhaM divyaM mAnuShadurlabham ||2-66-15
atyadbhutaM sugandhaM cha jighritvA vismayAnvitA |
apAvR^iNonmukhaM satyA kimetaditi chAbravIt ||2-66-16
sotthitA pR^iShThato devamapashyantI shuchismitA |
paryapR^ichChadatho preShyA gandhasya prabhave tadA ||2-66-17
tAH pR^iShtAstvaprabhAShantyo jAnubhyAM dharaNIM gatAH |
adhomukhyastatastasthuH kR^itA~njalipuTAstadA ||2-66-18
tadapUrvamadR^iShTvaiva gandhaM mu~nchati medinI |
kathamekatarastasyA gandho.ayamiti tatkhalu ||2-66-19
kiM tvidaM syAditi cha sA vivekShantI samantataH |
dadR^ishe keshavaM devI sahasA lokabhAvanam ||2-66-20
yujyatIti tatovAcha sahasAsrAvilekShaNA |
avatikteva roSheNa babhUva praNayAnvitA ||2-66-21
sA prasphuritachArvoShThI niHshvasyAdhomukhI tadA |
muhUrtamasitApA~NgI tasthAvanyamukhI shubhA ||2-66-22
nibadhya bhrukuTiM vAmAM samyagvikShipya lochane |
niveshya vadanaM haste shobhasItyabravIddharim ||2-66-23
tasyAH susrAva netrAbhyAM vAri praNayakopajam |
kusheshayapalAshAbhyAmavashyAyajalaM yathA ||2-66-24
samutpatya jalaM tatra patitaM vadanAmbujAt |
pratijagrAha padmAkShaH karAbhyAmatisatvaraH ||2-66-25
athorasi patattoyaM srIvatsA~Nko.ambujekShaNaH |
priyAnayanajaM devaH parimR^ijyedamabravIt ||2-66-26
sravatyasitapatrAkShi kimarthaM tava bhAmini |
toyaM sundari netrAbhyAM puShkarAbhyAmivodakam ||2-66-27
prabhAte purNachandrasya madhyAhne pa~Nkajasya cha |
bibharti tava kiM vaktraM vapustava manohare ||2-66-28
kimarthaM kauMkumaM vAso mahArAjatameva cha |
nAnugR^ihNAsi sushroNi shuklaM vAso.anugR^ihyate ||2-66-29
vAsasyete tavAbhIShTe mahArajatakau~Nkume |
devAbhigamanAdUrdhvaM shuklaM neShTaM hi tatstriyA ||2-66-30
ki~nchAnAbharaNaM gAtraM sugAtri tava kathyatAm |
chitrakasthAnamAkrAntaM kasmAdavaravarNini ||2-66-31
shvetena tava pAdena vAsasA priyadarshane |
lalATaM sevyate kasmAchchandanena sugandhinA ||2-66-32
sarasenAyatApA~Ngi kAntena hR^idayapriye |
prabhopamardaM kenApi kAraNenAnanasya cha |
karoShi mama vAtyarthaM mano glApayasi priye ||2-66-33
prasR^itashchandanarasaH kapolapraNayI tava |
patralekhAsapatnatvaM prApto nAtivirAjate ||2-66-34
ratnaishchAbharaNairmuktA tava grIvA na shobhate |
grahanakShatrarahitA dyaurivAvyaktashAradI ||2-66-35
pUrNachandrasapatnena smereNAbahubhAShiNA |
kimu no bhAShase mAdya mukhenotpalagandhinA ||2-66-36
ardhAkShNApi hi tAvanmAM kimarthaM na nirIkShase |
mu~nchasyeva sanishvAsaM toyama~njanadurdinam ||2-66-37
alamindIvarashyAme ruditena manasvinI |
jalama~njanakalmAShaM mA mokShIrAnanadviSham ||2-66-38
tvadIyo.ahaM yadA devi khyAto jagati ki~NkaraH |
na j~nApayasi kiM mAM tvaM pureva varavarNini ||2-66-39
kimakArShamahaM devi vipriyaM tava bhAmini |
yenAtimAtramAtmAnamAyAsayasi suMdari ||2-66-40
manasA karmaNA vAchA na tvAmaticharAmyaham |
sarvathA sarvachArva~ngi satyametadbravAmyaham ||2-66-41
bahumAnopamAnyAsu strIShu sarvAsu shobhane |
snehashcha bahumAnashcha tvAmR^ite.anyAsu nAsti me ||2-66-42  
naiva tvAM madano jahyAnmR^ite.api mayi mAmakaH |
iti me nishchitaM viddhi chetaH surasutopame ||2-66-43 
kShamAdayashcha medinyAM shabdAdyAshchAmbare guNAH |
dhruvaM pa~NkajagarbhAbhe tvayi snehastathA mama ||2-66-44
ruchiragnau yathA divyA prabhA chaiva divAkare |
kAntishcha shAshvatI chandre snehastvayi tathA mama ||2-66-45
evaMvAdinamAtmeShTaM satyabhAmA janArdanam |
shanairuvAcha netrAbhyAM pramR^ijya subhagA jalam ||2-66-46
madIyastvamiti hyAsInmama nityaM manaH prabho |
adya sAdhAraNaM snehaM tvayi tAvadgatAsmyaham ||2-66-47
nAj~nAsiShamahaM pUrvamanityaM kAlaparyayam |
adya lokagatiM kR^itsnAmavagachChAmi na dhruvam ||2-66-48
amR^itAyA dvitIyo.api janmau hi mama sarvathA | 
kimatra bahunoktena hR^idayaM vedmi te.achyuta ||2-66-49
vA~NmAtrameva pashyAmi mAdhuryaM saMprayujyase |
mayi snehashcha kR^itakastavAnyatra na kR^itrimaH ||2-66-50
R^ijusvabhAvAM bhaktAM cha sarvathA puruShottama |
avajAnAsi jAnanmAM kaitavIM vR^ittimAsthitaH ||2-66-51
etAvatkhalu paryAptaM dR^iShTaM draShTavyamavyayam |
shrutaM chApyatha yachChrAvyaM dR^iShTaH snehaphalodayaH ||2-66-52
yadi tvahamanugrAhyA mAmanuj~nAtumarhasi |
tapasye.ahaM paraM kR^itvA nishchayaM puruShottama ||2-66-53
bhartushChandena nArINAM tapo vA vratakAni vA |
niShphalaM khalu yadbharturachChandena kriyeta hi ||2-66-54
  itIdamuktvA punareva shobhanA
   mumocha toyaM nayanodbhavaM satI |
  grahAya pItaM harivAsasaH shubhA
   paTAntamAdAya mukhe shuchismitA ||2-66-55

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
    pArijAtaharaNe ShaTShaShTitamo.adhyAyaH