##Harivamsha Maha Puranam - ViShNu Parva - 
Chapter 6- Elimination of Sakatasura and Putana
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, March 5, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
  
  atha ShaShTho.adhyAyaH
  shakaTabha~NgapUtanAvadhau
   
   vaishaMpAyana uvAcha 

   tatra tasyAsataH kAlaH sumahAnatyavartata |
   govraje nandagopasya ballavatvaM prakurvataH ||2-6-1
   dArakau kR^itanAmAnau vavR^idhAte sukhaM cha tau |
   jyeShThaH saMkarShaNo nAma kanIyAnkR^iShNa eva tu ||2-6-2
   meghakR^iShNastu kR^iShNo.abhUddehAntaragato hariH |
   vyavardhata gavAM madhye sAgarasya ivAmbudaH |2-6-3
   shakaTasya tvadhaH suptaM kadAchitputragR^iddhinI |
   yashodA taM samutsR^ijya jagAma yamunAM nadIm ||2-6-4
   shishulIlAM tataH kurvansa hastacharaNau kShipan |
   ruroda madhuraM kR^iShNaH pAdAvUrdhvaM prasArayan ||2-6-5
   sa tatraikena pAdena shakaTaM paryavartayat |
   nyubjaM payodharAkA~NkShI chakAra cha ruroda cha ||2-6-6
   etasminnantare prAptA yashodA bhayaviklavA |
   snAtA prasravadigdhA~NgI baddhAvatseva saurabhI ||2-6-7
   sA dadarsha viparyastaM shakaTaM vAyunA vinA |
   hAheti kR^itvA tvaritA dArakaM jagR^ihe tadA ||2-6-8
   na sA bubodha tattvena shakaTaM parivartitam |
   svasti te dArakAyeti prItA bhItApi sAbhavat ||2-6-9 
   kiM tu vakShyati te putra pitA paramakopanaH |
   tvayyadhaH shakaTe supte akasmAchcha viloDite ||2-6-10
   kiM me snAnena duHsnAnaM kiM cha me gamane nadIm |
   paryaste shakaTe putra yA tvAM pashyAmyapAvR^itam ||2-6-11
   etasminnantare gobhirAjagAma vanecharaH |
   kAShAyavAsasI bibhrannandagopo vrajAntikam ||2-6-12
   sa dadarsha viparyastaM bhinnabhANDaghaTIghaTam |
   apAstadhUrvibhinnAkShaM shakaTaM chakramolinam ||2-6-13
   bhItastvaritamAgatya sahasA sAshrulochanaH |
   api me svasti putrAyetyasakR^idvachanaM vadan ||2-6-14
   pibantaM stanamAlakShya putraM svastho.abravItpunaH |
   vR^iShayuddhaM vinA kena paryastaM shakaTaM mama ||2-6-15
   pratyuvAcha yashodA taM bhItA gadgadabhAShiNI |
   na vijAnAmyahaM kena shakaTaM parivartitam |
   ahaM nadIM gatA saumya chailaprakShAlanArthinI |
   AgatA cha viparyastamapashyaM shakaTaM bhuvi ||
   tayoH kathayatorevamabruvaMstatra dArakAH |
   anena shishunA yAnametatpAdena loDitam ||2-6-18
   asmAbhiH saMpatadbhishcha dR^iShTametadyadR^ichChayA |
   nandagopastu tachChrutvA vismayaM paramaM yayau ||2-6-19
   prahR^iShTashchaiva bhItashcha kimetaditi chintayan |
   na cha te shraddhadhurgopAH sarve mAnuShabuddhayaH ||2-6-20
   Ashchayamiti te sarve vismayotphullalochanAH |
   sve sthAne shakaTaM prApya chakrabandhamakAkrayan ||2-6-21
   
   vaishaMpAyana uvAcha 
   
   kasyachittvatha kAlasya shakunI veShadhAriNI |
   dhAtrI kaMsasya bhojasya pUtaneti parishrutA ||2-6-22
   pUtanA nAma shakunI ghorA prANabhaya~NkarI |
   AjagAmArdharAtre vai pakShau krodhAdvidhunvatI ||2-6-23
   tato.ardharAtrasamaye pUtanA pratyadR^ishyata |
   vyAghragaMbhIranirghoShaM vyAharantI punaH punaH ||2-6-24
   nililye shakaTasyAkShe prasravotpIDavarShiNI |
   dadau stanaM cha kR^iShNAya tasminsupte jane nishi ||2-6-25
   tasyAH stanaM papau kR^iShNaH prANaiH saha vinadya cha |
   ChinnastanI tu sahasA papAta shakunI bhuvi ||2-6-26
   tena shabdena vitrastAstato bubudhire bhayAt |
   sa nandagopo gopA vai yashodA cha suviklavA ||2-6-27
   te tAmapashyanpatitAM visa~nj~nAM vipayodharAm |
   pUtanAM patitAM bhUmau vrajeNeva vidAritAm ||2-6-28
   idaM kiM tviti saMtrastAH kasyedaM karma chetyapi |
   nandagopaM puraskR^itya gopAste paryavArayan ||2-6-29
   nAdhyagachChanta cha tadA hetuM tatra kadAchana |
   AshcharyamAshcharyamiti bruvanto.anuyayurgR^ihAn ||2-6-30
   gateShu teShu gopeShu vismiteShu yathAgR^iham |
   yashodAM nandagopastu paprachCha gatasaMbhramaH ||2-6-31
   ko.ayaM vidhirna jAnAmi vismayo me mahAnayam |
   putrasya me bhayaM tIvraM bhIrutvaM samupAgatam ||2-6-32
   yashodA tvabravIdbhItA nArya jAnAmi kiM tvidam |
   dArakeNa sahAnena suptA shabdena bodhitA ||2-6-33
   yashodAyAmajAnantyAM nandagopaH sabAndhavaH |
   kaMsAdbhayaM chakArograM vismayaM cha jagAma ha ||2-6-34 
   
   iti shrImahAbhArate khileShu harivAMshe viShNuparvaNi shishucharyAyAM
shakaTabha~NgapUtanAvadhe ShaShTho.adhyAyaH