##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 71- Narada returns to Dvaraka to Convey Indra's Refusal
Itranslated by K S Ramachandran, ,
November 4, 2008 
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
           athaikasaptatitamo.adhyAyaH
  shakranishchayakathanArthaM nAradasya dvArakAm prati gamanam

vaishampAyana uvAcha 
mahendravachanaM shrutvA nArado vadatAM varaH |
vivikte devarAjAnamidam vachanamabravIt ||2-71-1
kAmaM priyANi rAjAno vaktavyA nAtra saMshayaH |
 prAptakAlaM tu vaktavyaM hitamapriyamapyuta ||2-71-2 
aniyuktapurobhAgo na syAditi vadanti hi |
sulokagAtatattvaj~no nayavij~nAnakovidaH ||2-71-3
kAryAkArye samutpanne paripR^ichChati mAM bhavAn |
yatastataH pravakShyAmi gR^ihyatAM yadi rochate ||2-71-4
anuktenApi suhR^idA vaktavyaM jAnatA hitam |
nyAyyaM cha prAptakAlaM cha parAbhavamanichChatA ||2-71-5
vaktavyaM sarvathA sadbhirapriyaM chApi yaddhitam |
AnR^iNyametatsnehasya sadbhirevAdR^itaM purA ||2-71-6
anR^ite dharmabhagne cha na shushrUShati chApriye |
na priyaM na hitaM vAchyaM sadbhireveti ninditAH ||2-71-7
sarvathA deva vaktavyam shrUyatAM shR^iNvatAM vara 
shrutvA cha kuru sarvaj~na mama shreyaskaraM vachaH ||2-71-8
anyonyabhedo bhrAtR^INAM suhR^idAM vA balAntaka |
bhavatyAnandakR^iddeva dviShatAM nAtra saMshayaH ||2-71-9
hitAnubandhasahitaM kAryaM j~neyaM sureshvara |
viparItaM cha tadbuddhvA nityaM buddhimatAM vara ||2-71-10
yatsyAttApakaraM pashchAdArabdhaM kAryamIdR^isham |
Arabhennaiva tadvidvAneSha buddhimatAM nayaH ||2-71-11
vipAkamasya kAryasya nAnupashyAmi shobhanam |
yadatra kAraNaM deva nibodha vibudhAdhipa ||2-71-12    
ya eko vishvamadhyAste pradhAnaM jagato hariH |
prakR^ityA yaM paraM sarve kShetraj~naM vai vidurbudhAH ||2-71-13
tasyAvyaktasya yo vyakto bhAgaH sarvabhavodbhavaH
tasyAtmA paramo devo viShNuH sarvasya dhImataH ||2-71-14
prakR^ityAH prathamo bhAga umA devI yashasvinI |
vyaktaH sarvamayo vishvaH strIsaMj~no lokabhAvanaH ||2-71-15
rukmiNyAdyAH striyastasyA vyaktatvaM prathamo guNaH |
avyayA prakR^itirdevI guNI devo maheshvaraH ||2-71-16
na visheSho.asya rudrasya viShNoshchAmarasattama |
guNinashchAvyayaH shAstA sadA cha prathamo guNaH ||2-71-17
nArAyaNo mahAtejAH sarvakR^illokabhAvanaH |
bhoktA maheshvaro devaH kartA viShnuradhokShajaH ||2-71-18
brahmA devagaNAshchAnye pashchAtsR^iShTA mahAtmanA |
mahAdevena devesha prajApatigaNAstathA ||2-71-19
evaM purANapuruSho viShNurdeveShu paTHyate |
achintyashchAprameyashcha guNebhyashcha parastathA ||2-71-20
adityA tapasA viShNurmahAtmA.a.arAdhitaH purA |
vareNa chChanditA tena parituShTena chAditiH ||2-71-21 
tayoktastvatsamaM putramichChAmIti surottama |
praNipatya cha vij~nAya nArAyaNamadhokShajam ||2-71-22
tenoktaM bhuvane nAsti matsamaH puruSho.aparaH |
aMshena tu bhaviShyAmi putraH khalvahameva te ||2-71-23
sa jAtaH sarvakR^iddevo bhrAtA tava sureshvaraH |
nArAyaNo mahAtejA yamupendraM prachakShate ||2-71-24
ichChanneva harirdeva kAshyapatvamupAgataH |
taistairbhAvairvikurute bhUtabhavyabhavApyayaH ||2-71-25
prAdurbhAvaM gato devo jagato hitakAmyayA |
mAthuraM jagato nAthaH kartA hartA cha keshavaH ||2-71-26
yathA palalapiNDaH syAdvyAptaH snehena mAnada |
tathA jagadidaM vyAptaM viShNunA prabhaviShNunA ||2-71-27
brahmaNyadevaH sarvAtmA taistairbhAvairvikurvati |
jagatyatiguNo devo vaikuNThaH sarvabhAvanaH ||2-71-28
ataH samastadevAnAM pUjya eva cha keshavaH |
padmanAbhashcha bhagavAnprajAsargakaro vibhuH ||2-71-29
ananto dhAraNArtaM cha bibharti cha mahadyashaH |
yaj~na ityapi sadbhishcha kathyate vedavAdibhiH ||2-71-30
shvetaH kR^tayuge devo raktastretAyuge tathA |
dvApare cha tathA pItaH kR^iShNaH kaliyuge vibhuH ||2-71-31
avadhItsa hiraNyAkShaM divyarUpadharo hariH |
dadhArApsu nimajjantImeSha devo vasundharAm ||2-71-32
vArAhaM vapurAshritya jagato hitakAmyayA |
jaghne hiraNyakashipuM nArasimhavapurhariH ||2-71-33
jigAya jagatIM chaiva viShNurvAmanarUpadhR^ik |
babandha cha baliM devaH shrImAnpannagabandhanaiH ||2-71-34
devadAnavasaMbhUtAnAkrAmayadapi shriyam |
tvayyanantaH purA viShNurudAro.amitavikramaH |2-71-35
sAvasheShaM tapo yasya tannihanti janArdanaH |
alIkeShvapi vartantaM vratametanmahAtmanaH ||2- 71-36
jaghne cha dAnavAnmukhyAndevAnAM ye cha shatravaH |
tava priyArthaM govindo dharmanityaH satAM gatiH ||2-71-37
rAmatvamapi chAvApya jaghne rAvaNamAtmavAn |
bhUtvA kAmaguNAMshchaiva jaghAna dviradaM hariH ||2-71-38
hitAya jagato.adyApi loke vasati mAnuShe |
upendro jagatAM nAthaH sarvabhutottamottamaH ||2-711-39
jaTI kR^iShNAjinI daNDI dR^iShTapUrvo mayA hariH |
daiteyeShu charandevastR^INeShvagnirivoddhataH ||2-71-40
adrAkShamapi govindaM dAnavaikArNavaM jagat |
kurvANaM dAnavairhInaM jagato hitakAmyayA ||2-71-41
avashyaM pArijAtaM te nayiShyati janAdanaH |
dvArakAmamarashreShTha nAnR^itaM cha bravImyaham ||2-71-42
bhrAtR^isnehAbhibhUtastvaM na kR^iShNe prahariShyasi |
nApi kR^iShNastvayi jyeShTho prahariShyati vAsava ||2-71-43
naiva chechChroShyati proktaM mayA deva katha~nchana |
pR^ichCha tvaM nayadharmaj~nAnye hitAstava mantriNaH ||2-71-44

vaishampAyana uvAcha 
nAradenaivamuktastu mahendro janamejaya |
idamuttaramIsho.atha pratyuvAcha jagadgurum ||2-71-45
evaMvidhaprabhAvaM tvaM kR^iShNaM vadasi yaddvija |
evametatsubahushaH shrutaM khalu mayA mune ||2-71-46
yatashchaivaMvidhaH kR^iShNastato.ahaM tasya vai tarum |
na pradAsyAmi dAtavyaM satAM dharmamanusmaran ||2-71-47
mahAprabhAvo nAlpArthe ruShyediti vichintayan |
vyavasthito.ahaM bhadraM te mune sarvaguNAditi ||2-71-48
mahAprabhAvAH satataM bhavanti hi sahiShNavaH |
shrotArashchaiva satataM vR^IddhAnAM j~nAnachakShuShAm ||2-71-49
mahAtmA kAraNe nAlpe kR^iShNo dharmabhR^itAM varaH |
bhrAtrA jyeShThena sarvaj~no virodhaM gantumarthati ||2-71-50
yathaivaM mama mAtuH sa varaM prAdAdadhokShajaH |
tathaiva tasyAH putrANAM jyeShThAnAM soDhumarhati ||2-71-51
yathaivopendratAM yAtaH svayamichCha~njanArdanaH |
tathaiva bhrAturindrasya sanmAnaM kartumarhati ||2-71-52
jyaiShThyametena devena nArabdhaM kiM purAtane |
athedAnImapIchChetsa jyeShTho.astu madhusUdanaH ||2-71-53
 sunishchitaM balaripumIkShya nArado 
   visarjitastridashavareNa dharmabhR^it |
 yayau purIM yaduvR^iShabhAbhirakShitAM
   kushasthalIM dhR^itimatimAMstapodhanaH ||2-71-54
 
  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtaharaNe nAradasya svargAtpunarAgamane ekasaptatitamo.adhyAyaH