##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 76 - The Return of the Celestial Tree
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 12, 2008 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

       atha ShaTsaptatitamo.adhyAyaH 
     dyutaroH punaH svasthAne nayanam

vaishampAyana uvAcha
atha kR^iShNasya kauravya dhyAtamAtrastapodhanaH |
AjagAma munishreShTho nArado vadatAM varaH ||2-76-1
saMpUjayitvA vidhivadvAsudevo vishAMpate |
pratigrahArthaM vidhivachChrImAnbhaktyA nyamantrayat ||2-76-2
tataH kAle cha saMprApte snAtaM devo mahAmunim |
saMpUjya mAlyairgandhaishcha bhojayAmAsa bhArata ||2-76-3
sArvakAmikamannAdyaM sarvabhUtakR^idanvayaH |
satyayA priyayA sArdhaM prahR^iShTenAntarAtmanA ||2-76-4
puShpadAmAvasajyAtha kanThe kR^iShNasya bhAvinI |
babandha kR^iShNaM subhagA pArijAte vanaspatau ||2-76-5
adbhirdadau nAradAya tato.anuj~nApya keshavam |
devI dhenusahasraM cha kA~nchanasya cha parvatam ||2-76-6
hiraNyarUpyamishraM cha maNiratnaprabhasya cha |
tilamishrasya cha tathA dhanyairanyairyutasya cha ||2-76-7
pratigR^ihya tu tatsarvaM nArado munisattamaH |
sa saMprahR^iShTho bhuktvAtha bhUyaH keshavamabravIt ||2-76-8
bhoH keshava madIyastvamadbhirdatto.asi satyayA |
sa tvaM mAmanugachChasva kuru yadyadbravImyaham ||2-76-9
prathamaH pakSha ityevamabravInmadhusUdanaH |
vrajantamanuvavrAja nAradaM cha janArdanaH ||2-76-10
parihAsaM bahuvidhaM kR^itvA munivarastadA |
tiShThasva gachChAmItyuktvA parihAsavichakShaNaH ||2-76-11
apanIya tataH kaNThAtpuShpadAmainamabravIt |
kapilAM gAM savatsAM bho niShkrayArthaM prayachCha me ||2-76-12
kR^iShNAjinaM tilaiH pUrNaM prayachCha cha sakA~nchanam |
eSho.atra niShkrayaH kR^iShNa vihito vR^iShaketunA ||2-76-13
tathetyuktvA hR^iShIkeshastathA chakre janAdhipa |
sa uvAcha munishreShThaM hasitvA madhusUdanaH ||2-76-14
varaM varaya dharmaj~na yaste nArada kA~NkShitaH |
tatte dAtAsmi dharmaj~na parA prItirhi me tvayi ||2-76-15

nArada uvAcha 
nityamevAstu me prIto bhavAnviShNo sanAtana |
tvatprasAdAttu sAlokyaM vrajeyaM te mahAmate ||2-76-16
ayonijo bhaveyaM te nArAyaNa satAM gate |
bhaveyaM brAhmaNashchaiva punarjAtyantareShvapi ||2-76-17 
evamastviti tam devo viShNuH provAcha bhArata |
tutoSha cha tato dhImAnnArado munisattamaH ||2-76-18
ShoDashastrIsahasrANi viShNoratulatejasaH |
nimantritAni kauravya satyayA harikAntayA ||2-76-19
tAsAM dadau sanniyogamekaikaM harivallabhA |
shachyA yo vAsudevasya purA datto narAdhipa ||2-76-20
pArijAto vasaMstatra tataH pravavR^ite tadA |
Aj~nayA vAsudevasya nAradena mahAtmanA ||2-76-21
nimantritA gaNAH sarve keshavena mahAtmanA |
vibhUtiM pArijAtasya dadR^ishuH kurunandana ||2-76-22
pANDavAMshchAnayAmAsa sahaiva pR^ithayA hariH |
draupadyA cha mahAtejAstathaiva cha subhadrayA ||2-76-23
shrutashravAM cha sasutAM bhIShmakaM sasutaM tadA |
anyAnapi cha kauravya mitrasambandhibAndhavAn ||2-76-24
reme cha saha pArthena phAlgunena janArdanaH |
sAntaHpuro mahAtejAH paramarddhyAvasannR^ipa ||2-76-25
saMvatsare tato yAte keshihAmarasattamaH |
pArijAtaM punaH svargamAnayatsarvabhAvanaH ||2-76-26
tatrAditiM kashyapaM cha dR^iShTvA svajananIM prabhuH |
shakreNa sahito dhImAnaprameyaparAkramaH ||2-76-27 
tamuvAchAditirmAtA praNataM madhusUdanam |
saubhrAtramastu vAmevaM nityaM chAmarasattama ||2-76-28
manorathaM mama tvaM cha pUrayasva janArdana |
tathetyevAbravItkR^iShNastato mAtaramAtmavAn ||2-76-29
AmantrayitvA pitarau devarAjAnamabravIt |
vAsudevo mahAtejAH kAlaprAptamidaM vachaH ||2-76-30
mahAdevena devesha sandiShTo.asmi mahAtmanA |
antarbhUmitale vadhyAnasurAnprati mAnada ||2-76-31
tadito dasharAtreNa hantAhamasurottamAn |
tatropaviShTAnsthAtavyaM pravareNa mahAtmanA ||2-76-32
jayantena cha vIreNa dAnavAnAM jighAMsayA |
eko.atra mAnuSho devo devaputrastathA paraH ||2-76-33
avadhyAH kila te devairbrahmaNo varadarpitAH |
asmAbhiH kila hantavyA mAnuShatvamupAgate ||2-76-34
tatheti kR^iShNaM sa hariH prItarUpastathAbravIt |
sasvajAte tato devAvanyonyaM janamejaya ||2-76-35 
 
 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
      pArijAtaharaNe svarge pArijAtasthApane
         ShaTsaptatitamo.adhyAyaH