##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 80 - Vratas for Improving Body Parts
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 20, 2008
Note 1 : verse 40, line 2 : saumye is correct
     2 :  "   46, line 2 : anaghe is correct
     3 :  "   47,  " 2 : kR^ite is meaningful. 
        kR^itau seems wrong - to be discussed with others ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

          athAshItitamo.adhyAyaH
        a~NganirveshahetUni vratAni

bhagavatyuvAcha
nirveShTavyaM sharIraM yairvratakaiH puNyakairapi |
arundhati pravakShyAmi sahaitAbhirvareNa tu ||2-80-1
kR^iShNAShTamIM yA kShipati syAdvA mUlaphalAshinI |
brAhmanAyaikamashanaM svaM dattvA bhartR^idevatA ||2-80-2
shuklavastrA shubhAchArA gurudaivatapUjakA |
evaM saMvatsaraM kR^itvA tato dadyAddvijAtaye ||2-80-3
govAlarajjusukR^itaM chAmaraM cha dhvajaM tathA |
dakShiNApUrNamiShTAnnaM shaktyA vApi shuchivrate ||2-80-4
UrmimantaH svarAlAgrAH shroNideshAvalambinaH |
tasyA bhavanti keshAstu bhaktimatyA hi bhartari ||2-80-5
shiro nirveShTukAmA tu gomayena shiraH satI |
prakShAlayenmalaM dhAtryA bilvena shrIphalena cha ||2-80-6 
gomUtraM cha sadA prAshyechChiraHsnAnaM cha mishrayet |
kR^iShNAM chaturdashIM tvetatkartavyaM varavarNini ||2-80-7
bhavatyavidhavA chaiva subhagA vijvarA tathA |
shirorogairnaiva chAsyAH sharIramabhitapyate ||2-80-8
darshanIyaM lalATaM yA kA~NkShati strI shuchismite |
tithiM pratipadaM nityaM sA kShipedekabhojanA ||2-80-9
payasA cha tathAshnIyAdyAvatsaMvatsaro gataH |
brAhmaNAya tato dadyAtpaTaM rUpyamayaM shubham ||2-80-10
lalATaM rUpasampannamApnoti strI sumadhyamA |
satataM strI dvitIyAyAM bhruvorichChetsurUpatAm ||2-80-11
anantaropavAsena shAkabhaktAshanA satI |
tataH saMvatsare pUrNe brAhmaNaM svasti vAchayet ||2-80-12
phalaiH pariNataiH saumyairmAShANAM dakShiNAnvitaiH |
lavaNena cha bhadram te ghR^itapAtreNa chAnaghe ||2-80-13
AtmanaH shobhanau karNAvichChatI strI sumadhyamA |
nakShatre shravaNe prApte dhruvaM bhu~njIta yAvakam ||2-80-14
tataH saMvatsare pUrNe karNau dadyAddhiraNmayau |
ghR^ite prakShipya viprAya payasA sahite shubhe ||2-80-15
nAsAmichChellalATAntAmavya~NgAM vyAdhivarjitAm |
tilagulmaM sadA si~nchedyAvatpuShpeddhi rakShitaH ||2-80-16
anantaropavAsena sektavyaH salilaiH sadA |
tasmAdavApya puShpANi ghR^ite prakShipya dApayet ||2-80-17
svakShIbhaveyamiti yA strI kA~NkShatyamR^itodbhave |
anantaraM vai bhu~njAnA payasAtha ghR^itena vA ||2-80-18
tataH saMvatsare pUrNe padmapatrANi maNDitA |
tathaivotpalapatrANi nyasetkShIre shuchismite ||2-80-19
plavamAnAni viprAya tato dadyAtsatI sati |
kR^iShNasArasamAnAkShI taddattvA bhavati sma vai ||2-80-20
ichChedoShThau chArurUpau yA strI dharmaguNAnvitA |
sA mR^inmayena tu pibedudakaM vatsaraM satI ||2-80-21
ayAchitena bhu~njIta navamyAM dharmabhAginI |
tataH saMvatsare pUrNe vidrumaM dAtumarhati ||2-80-22
tena bimbaphalAbhauShThI strI bhavetyeva shobhane |
subhagAtha vapuHputradhanADhyA gomatI tathA ||2-80-23
yA chArurUpAnichCheta dantAnamaravarNini |
shuklAShTamIM na sAshnIyAdbhaktadvayamaninditA ||2-80-24
tataH saMvatsare pUrNe dadyAdraupyamayAnsatI |
dantANprakShipya dharmaj~ne payasyatiguNodite ||2-80-25
tena sA jAtipuShpAbhAndantAnprApnoti sA satI |
saubhAgyamapi chApnoti saputratvaM tathAnaghe ||2-80-26
sarvameva mukhaM kAntamichChedyA ruchirAnane |
sA pUrNamAsyAM snAtvA tu prApya chandrodaye shubhe ||2-80-27
yAvakaM payasA siddhaM dattvA viprAya bhAminI |
tataH saMvatsare pUrNe chandraM rUpyamayaM shubham ||2-80-28
padme phulle tu vinyasya brAhmaNAnsvasti vAchayet |
pUrNachandramukhI tena dAnena strI shubhA bhavet ||2-80-29
stanAvichChati yA nArI tR^iNarAjaphalopamau |
ayAchitaM dashamyAM sA nityamashnIta vAgyatA ||2-80-30
saMvatsare tataH pUrNe dve bilve kA~nchane shubhe |
sadakShiNe brAhmaNAya prayachChati dhR^itAtmane ||2-80-31
saubhAgyaM paramApnoti bahuputrAMstathaiva cha |
sadonnatau stanau sA strI bibhartyamaravarNini ||2-80-32
shAtodaratvamichChantI kShipedekAntabhojinI |
pa~nchamyAM tatra bhoktavyamannaM toyena nityadA ||2-80-33
tataH saMvatsare pUrNe dadyAjjAtilatAM shubhe |
phullAM sadakShiNAM dhanye brAhmaNAya dhR^itAtmane ||2-80-34
hastAvichChati yA nArI rUpayuktau sumadhyame |
dvAdashIM sA kShipatvevaM shAkaiH sarvairaninditaiH ||2-80-35
saMvatsare tataH prApte raukme padme dadAtu sA |
brAhmaNAyAbhirUpAya tathA padmadvayaM shubham ||2-80-36
shroNIm vishAlAmanvichChetstrI kShipatveva suvrate |
trayodashImekabhaktamashnAtvevamayAchitam ||2-80-37
tataH saMvatsare pUrNe lavaNaM saMprayachChatu |
prajApatimukhAkAraM kR^itvA tatra varAnane || 2-80-38
kA~nchanaM chaiva dAtavyaM tadAkArasya sarvadA |
a~njanena cha dharmaj~nA shanakairavachUrNayet ||2-80-39
ratnAni chaiva pUrNAni vAso raktam cha dApayet |
tena shroNImabhimatAM strI saumye pratipadyate ||2-80-40
madhurAM vAchamichChantI varjayellavaNaM satI |
saMvatsaraM vA mAsaM vA praychChellavaNaM tataH ||2-80-41
sadakShiNaM brAhmaNaya paraM mAdhuryamichChatI |
shukavAkyAchChataguNaM bhavatyamaravarNini ||2-80-42
gUDhagulphashirau pAdAvichChantyA somanandini |
ShaShThyAM ShaShThyAM varArohe bhoktavyaM salilaudanam ||2-80-43
agnirvA brAhmaNo vApi na spraShTavyaH padA sadA |
yadA padA spR^ishettaM cha vandeta tapasAnvite ||2-80-44
pAdena na cha vai pAdaM prakShAlayitumarhati |
etairnityavratairyuktA dhamaj~nA patidevatA ||2-80-45
kUrmau rUpyamayau dadyAdbrAhmaNAya pativrate |
tau varAya brAhmaNAya sthApayitvA ghR^ite.anaghe ||2-80-46
padme chAdhomukhe kR^itvA dadyAdviprAya nandinI |
raktairdravyairmishrayitvA kA~nchanenAbhyala~NkR^ite ||2-80-47
sarvameva tu yA gAtramichChatyatimanoharam |
trirAtraM puShpakAle sA karotu patidevatA ||2-80-48
kaumudyAmathavA ShaShThyAM mAdhyAM chAshvayuje tathA |
mAtaraM pitaraM chaiva manyate tithidaivatam ||2-80-49
ghR^itaM cha nityaM viprebhyo dadAtu lavaNaM tathA |
saMmArjanaM gR^ihe chaiva karotu patidevatA ||2-80-50 
upalepanaM cha dharmaj~ne balikarma cha mAnini |
vAgduShTA chaiva mA shubhre bhavatvAtmArthapaNDitA ||2-80-51
paryashnAtu cha sA ka~nchidapi dAsaM yashasvini |
baliM sR^ijatvatathyam cha parityajatu bhAmini ||2-80-52
  
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
  pArijAtaharaNe vratakathane.ashItitamo.adhyAyaH