##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva 
Chapter 86 - Story of Andhakasura
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
December 13, 2008##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
         atha ShaDashItitamo.adhyAyaH
		andhakavadhaH


janamejaya uvAcha 

shruto.ayaM ShaTpuravadho ramyo munivarottama |
puroktamandhakavadhaM vaishampAyana kIrtaya ||2-86-1
bhAnumatyAshcha haraNaM nikumbhasya vadham tathA |
prabrUhi vadatAM shreShTa paraM kautUhalaM hi me ||2-86-2

vaishampAyana uvAcha 

ditirhateShu putreShu viShNunA prabhaviShNunA |
tapasA.a.arAdhayAmAsa mArIchaM kashyapaM purA ||2-86-3
tapasA kAlayuktena tathA shushrUShayA muneH |
AnukUlyena cha tathA mAdhuryeNa cha bhArata ||2-86-4 
parituShTaH kashyapastu tAmuvAcha tapodhanaH |
parituShTo.asmi te bhadre varaM varaya suvrate ||2-86-5

ditiruvAcha 

hataputrAsmi bhagavandevairdharmabhR^itAM vara |
avadhyaM putramichChAmi devairamitavikramam ||2-86-6

kashyapa uvAcha 

avadhyaste suto devi dAkShAyaNi bhavediti |
devAnAM saMshayo nAtra kashchitkamalalochane ||2-86-7
devadevamR^ite rudraM tasya na prabhavAmyaham |
AtmA tataste putreNa rakShitavyo hi sarvathA ||2-86-8
anvAlabhata tAM devIM kashyapaH satyavAgatha |
a~Ngulyodaradeshe tu sA putraM suShuve tataH ||2-86-9
sahasrabAhuM kauravya sahasrashirasaM tathA |
dvisahasrekShaNaM chaiva tAvachcharaNameva cha ||2-86-10
sa vrajatyandhavadyasmAdanandho.api hi bhArata |
tamandhako.ayaM nAmneti prochustatra nivAsinaH ||2-86-11
avadhyo.asmIti lokAnsa sarvAnbAdhati bhArata |
haratyapi cha ratnAni sarvANyAtmabalAshrayAt ||2-86-12
vAsayatyAtmavIryeNa nigR^ihyApsarasAM gaNAn |
sa veshmanyUrjito.atyarthaM sarvalokabhaya~NkaraH ||2-86-13
paradArApaharaNaM pararatnavilopanam |
chakAra satataM mohAdandhakaH pApanishchayaH ||2-86-14
trailokyavijayaM kartumudyataH sa tu bhArata |
sahAyairasuraiH sArdhaM bahubhiH sarvadharShibhiH ||2-86-15
tachChrutvA bhagavA~nChakraH kashyapaM pitaraM bravIt |
andhakenedamArabdhamIdR^ishaM munisattama ||2-86-16
Aj~nApaya vibho kAryamasmAkaM samanantaram |
yavIyasaH kathaM nAma soDhavyaM syAnmune mayA ||2-86-17
iShTaputre prahartavyaM kathaM nAma mayA vibho |
ihAtrabhavatI kuryAnmanyuM mayi hate sute ||2-86-18
devendravachanaM shrutvA kashyapo.athAbravInmuniH |
vArayiShyAmi devendra sarvathA bhadramastu te ||2-86-19
andhakaM vArayAmAsa dityA saha tu kashyapaH |
trailokyavijayAdvIraM kR^ichChrakR^ichChreNa bhArata ||2-86-20
varito.api sa duShTAtmA bAdhatyeva divaukasaH |
taistairupAyairduShTAtmA pramathya cha tathAmarAn ||2-86-21 
babha~nja kAnane vR^ikShAnudyAnAni cha durmatiH |
uchchaiHshravaHsutAnashvAnbalAdapyAnayaddivaH ||2-86-22
nAgAndishAgajasutAndivyAnapi cha bhArata |
balAddharati devAnAM pashyatAM varadarpitaH ||2-86-23
devAnApyAyayante tu ye yaj~naistapasA tathA |
teShAM chakAra vighnaM sa duShTAtmA devakaNTakaH ||2-86-24
nejuryaj~naistrayo varNAstepushcha na tapAMsyapi |
andhakasya bhayAdrAjanyaj~navighnAni kurvataH ||2-86-25
tasyechChayA vAti vAyurAdityashcha tapatyuta |
chandramA vA sanakShatro dR^ishyate naiva vA punaH ||2-86-26
na vrajanti vimAnAni vihAyasi bhayAtprabho |
andhakasyAtighorasya baladR^iptasya durmateH ||2-86-27
niro~NkAravaShaTkAraM jagadvIra tathAbhavat |
andhakasyAtighorasya bhayAtkurukulodvaha ||2-86-28
kurUMstathottarAnpApo drAvayAmAsa bhArata |
bhadrAshvAn ketumAlAMshcha jambUdvIpAMstathaiva cha ||2-86-29 
mAnayanti cha taM devA dAnavAshcha durAsadAH |
bhUtAni cha tathAnyAni samarthAnyapi sarvathA ||2-86-30
R^iShayo vadhyamAnAstu sametA brahmavAdinaH |
achintayannandhakasya vadham dharmabhR^itAM vara ||2-86-31
teShAM bR^ihaspatirmadhye dhImAnidamathAbravIt |
nAsya rudrAdR^ite mR^ityurvidyate cha katha~nchana ||2-86-32
tathA vare dIyamAne kashyapenApi shabditaH |
nAhaM rudrAtparitrAtuM shakta ityeva dhImataH ||2-86-33
tamupAyaM chintayAmaH sharvo yena sanAtanaH |
jAnIyAtsarvabhUtAni pIDyamAnAni sha~NkaraH ||2-86-34
viditArthaM hi bhagavAnavashyaM jagataH prabhuH |
ashrupramArjanaM devaH kariShyati satAM gatiH ||2-86-35
vrataM hi devadevasya bhavasya jagato guroH |
santo.asadbhyo rakShitavyA brAhmaNAstu visheShataH ||2-86-36  
te vayaM nAradaM sarve prayAma sharaNaM dvijam |
upAyaM vetsyate tatra vayasyo hi bhavasya saH ||2-86-37
bR^ihaspativachaH shrutvA sarve.apyatha tapodhanAH |
tAvaddadR^ishurAkAshe prAptaM devarShisattamam ||2-86-38
pUjayitvA yathAnyAyaM satkR^itya vidhivanmunim |

devA UchuH

devarShe bhagavansAdho kailAsaM vraja satvaram ||2-86-39
vij~naptumarhase devamandhakasya vadhe haram |
trANArthaM nAradaM prochustAMstatheti sa choktavAn ||2-86-40 
R^iShiShvatha prayAteShu tatkAryaM nArado muniH |
vicharya manasA vidvAniti kAryaM sa dR^iShTavAn ||2-86-41
sa devadevaM bhagavAndraShTuM munirathAyayau |
mandAravanamadhyastho yatra nityo vR^iShadhvajaH ||2-86-42
sa tatra rajanImekAmuShitvA munisattamaH |
mandArANAM vane ramye dayitaH shUlapANinaH ||2-86-43
AjagAma punaH svargaM labdhvAnuj~nAM vR^iShadhvajAt |
mandArapuShpaiH sukR^itAM mAlAmAbadhya bhArata ||2-86-44
grathitAM savisheShAM tAM sarvagandhottamottamAm |
santAnamAlyadAmaM cha taireva kusumaiH kR^itam ||2-86-45
tachcha kaNThe samAsajya mahAgandhaM narAdhipa |
AyayAvandhako yatra durAtmA baladarpitaH ||2-86-46  
andhakastvatha taM dR^iShTvA gandhamAghrAya chottamam |
santAnakAnAM sra~NmAlAM mahAgandhAM mahAmune ||2-86-47
kutrAyaM puShpajAtirvA kamanIyA tapodhana |
gandhAnvarNA~nChubhAMstAnhi bhoH puShyati muhurmuhuH |
svarge santAnakusumAnyativartati sarvathA ||2-86-48
kaH prabhustasya vR^ikShasya shakyaM vA.a.anayituM mune |
AchakShva yadyanugrAhyA vayaM te devatAtithe ||2-86-49
tamuvAcha munishreShThaH prahasanniva bhArata |
AdAya dakShiNe haste mahatastapaso nidhiH ||2-86-50
mandare parvatashreShThe vIra kAmagamaM vanam |
tatra chaivaMvidhaM puShpaM bhoH sR^iShTiH shUlapANinaH ||2-86-51
na tu tatra vanaM kashchidachChandena mahAtmanaH |
praveShTuM labhate taddhi rakShanti pravarottamAH ||2-86-52
nAnApraharaNA ghorA nAnAveShA durAsadAH |
avadhyAH sarvabhUtAnAM mahAdevAbhirakShitAH ||2-86-53
nityaM prakrIDate tatra somaH sapravaro haraH |
mandAradrumakhaNDeShu sarvAtmA sarvabhAvanaH ||2-86-54
tapovisheShairArAdhya haraM tribhuvaneshavaram |
shakyaM mandArapuShpANi prAptuM kashyapavaMshaja ||2-86-55
strIratnamaNiratnAni yAni chAnyAni chApyatha |
kA~NkShitAni phalanti sma te drumA haravallabhAH ||2-86-56
na tatra sUryaH somo.atha tapatyatulavikramaH |
svayaMprabhaM taruvanaM tadbhyo duHkhavivarjitam ||2-86-57
tatra gandhAnsravantyanye nIrANyanye mahAdrumAH |
vAsAMsi vividhAnyanye sugandhIni mahAbala ||2-86-58
bhakShyaM bhojyaM cha peyaM cha choShyaM lehyaM tathaiva cha |
tarubhyaH sravate tebhyo vividhaM manasepsitam ||2-86-59
pipAsA vA bubhukShA vA glAnishchintApi vAnagha |
na mandAravane vIra bhavatItyupadhAryatAm ||2-86-60
na te varNayituM shakyA guNA varShashatairapi |
guNA ye tatra varddhante svargAdbahuguNottarAH ||2-86-61
atIva hi jayellokAnsamahendrAnna saMshayaH |
ekAhamapi yastatra vasechcha ditijottama ||2-86-62
svargasyApi hi tatsvargaM sukhAnAmapi tatsukham |
babhUva jagataH sarvamiti me dhIyate manaH ||2-86-63

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
     andhakavadhe ShaDashItitamo.adhyAyaH