##Harivamsha mahA Puranam - Part - 2 - Vishnu Parva
Chapter 94 - Prabhavati's Marriage
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 8, 2007.##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
  atha chaturnavatitamo.adhyAyaH
   prabhAvatIpANigrahaNam

vaishampAyana uvAcha 
AviShteyaM mayA bAlA sarvathetyavagamya tu |
kArShNirhR^iShTena manasA haMsImidamuvAcha ha ||2-94-1
daityendratanayAM prAptamavagachChasva mAmiha |
ShaTpadaiH saha ShaTpAdo bhUtvA mAlye vilIya hi ||2-94-2
vidheyo.asmi prabhAvatyA yatheShTaM mayi vartatAm |
ityuktvA darshayAmAsa surUpo rUpamAtmanaH ||2-94-3
taddharmyapR^iShThaM prabhayA dyotitaM tasya dhImataH |
abhibhUtA prabhA chaiva rAjaMshchandrodbhavA shubhA ||2-94-4
prabhAvatyAstu taM dR^iShTvA vavR^idhe kAmasAgaraH |
chandrasyevodaye prApte parvaNyAM saritAM patiH ||2-94-5
salajjAdhomukhI ki~nchitki~nchittiryagavekShiNI |
prabhAvatI tadA tasthau nishchalaM kamalekShaNA ||2-94-6
kareNAdhaHpradeshe tAM chArubhUShaNabhUShitAm |
spR^iShTvovAcha varArohAM romA~nchitatanustataH ||2-94-7
manorathashatairlabdhaM kiM pUrNendusamaprabham |
adhomukhaM mukhaM kR^itvA na mAM ki~nchitprabhAShase ||2-94-8
prabhopamardam mA kArShIrvadanasya varAnane |
sAdhvasaM tyajyatAM bhIru dAsaH sAdhvanugR^ihyatAm ||2-94-9
na kAlamiva pashyAmi bhIru bhIrutvamutsR^ija |
yAchAmyesho.a~njaliM kR^itvA prAptakAlaM nibodha me ||2-94-10
gAndharveNa vivAhena kuruShvAnugrahaM mama |
deshakAlAnurUpeNa rUpeNApratimA satI ||2-94-11
upaspR^ishya tato bhaimo maNisthaM jAtavedasam |
juhAva samaye vIraH pushpairmantrAnudIrayan ||2-94-12
jagrAhAtha karaM tasyA varAbharaNabhUShitam |
chakre pradakShiNaM chaiva taM maNisthaM hutAshanam ||2-94-13
prajajvAla sa tejasvI mAnayannachyutAtmajam |
bhagavA~njagataH sAkShI shubhasyAthAshubhasya cha ||2-94-14
uddishya dakShiNAM vIro viprANAM yadunandanaH |
uvAcha haMsIM dvArasthAM tiShThAvAM rakSha pakShiNi ||2-94-15
tasyAM praNamya yAtAyAM kAmastAM chArulochanAm |
grahAya dakShiNe haste ninAya shayanottamam ||2-94-16 
UrAvevopaveshyAnAM sAntvayitvA punaH punaH |
chuchumba shanakairgaNDaM vAsayanmukhamArutaiH ||2-94-17
tato.asyAshcha papau vaktrapadmaM madhukaro yathA |
Alili~Nge cha sushroNIM krameNa ratikovidaH ||2-94-18
arAmayadrahasyenAM na chodvejitavAMstadA |
apakR^iShTaM charatyarthaM ratikAryavishAradaH |
uvAsa sa tayA sArdhaM ramankR^iShNasutaH prabhuH ||2-94-19
aruNodayakAle cha yayau yatra naTAlayam |
akAmayA prabhAvatyA katha~nchitsa visarjitaH ||2-94-20
tAmeva manasA kAntAM kAntarUpAM samudvahan |
ta UShurnaTaveSheNA kAryArthaM bhaimavaMshajAH ||2-94-21
pratIkShantastadA vAkyamindrakeshavayostadA |
udyogaM vajranAbhasya trailokyavijayaM prati ||2-94-22
pratIkShanto mahAtmAno guhyasaMrakShaNe ratAH |
kashyapasya muneH satraM yAvattAvannarAdhipa ||2-94-23
devAsurANAM sarveShAmavirodho mahAtmanAm |
trailokyavijayArthAya yatatAM dharmachAriNAm ||2-94-24
evaM kAlaM pratIkShANAM vasatAM tatra dhImatAm |
saMprAptaH prAvR^iSho ramyaH sarvabhUtamanoharaH ||2-94-25  
aharnishaM cha vR^ittAntaM prayachChanti manojavAH |
shakrakeshavayorhaMsAH kumArANAM mahAtmanAm ||2-94-26
reme saha prabhAvatyA pradyumnashchAnurUpayA |
rAtrau rAtrau mahAtejA dhArtarAShTrAbhirakShitaH ||2-94-27
tairhi vajrapuraM haMsairvasadbhirvAsavAj~nayA |
vyAptaM nR^pa naTAMstAMstu na viduH kAlamohitAH ||2-94-28
divApi raukmiNeyastu prabhAvatyA nR^ipAlaye |
tiShThatyantarhito vIro haMsasa~NghAbhirakShitaH ||2-94-29
mAyayAsya pratichChAyA dR^iShyate hi naTAlaye |
dehArdhena tu kauravya siSheve.asau prabhAvatIm ||2-94-30
sannatiM vinayaM shIlaM lIlAM dAkShyamathArjavam |
spR^ihayantyasurA dR^iShTvA vidvattAM cha mahAtmanAm ||2-94-31
rUpaM vilAsaM gandhaM cha ma~njubhAShAmathAryatAm |
tAsAM yAdavanArINAM spR^ihayantyasurastriyaH ||2-94-32
vajranAbhasya tu bhrAtA sunAbho nAma vishrutaH |
duhitR^idvayaM cha nR^ipatestasya rUpaguNAnvitam ||2-94-33
ekA chandravatI nAmnA guNavatyatha chAparA |
prabhAvatyAlayaM te tu vrajataH khalu nityadA ||2-94-34
dadR^ishAte tu te tatra ratisaktAM prabhAvatIm |
paripaprachChatushchaiva visrambhopagatAM satIm ||2-94-35
sovAcha mama vidyAsti yAdhItA kANkShitaM patim |
ratyarthaM sAnayatyAshu saubhAgyaM cha prayachChati ||2-94-36
devaM vA dAnavaM vApi vivashaM sadya eva hi |
sAhaM ramAmi kAntena devaputreNa dhImatA ||2-94-37
dR^ishyatAM matprabhAveNa pradyumnaH supriyo mama |
te dR^iShTvA vismayaM yAte rUpayauvanasampadam ||2-94-38
punarevAbravItte tu bhaginyau chAruhAsinI |
prabhAvatI varArohA kAlaprAptamidaM vachaH ||2-94-39
devA dharmaratA nityaM dambhashIlA mahAsurAH |
devAstapasi raktA hi sukhe raktA mahAsurAH ||2-94-40
devAH satye ratA nityamanR^ite cha mahAsurAH | 
dharmastapashcha satyaM cha yatra tatra jayo dhruvam ||2-94-41
devaputro varayatAM patividyAM dadAmyaham |
uchitau matprabhAveNa sadya evopalapsyathaH ||2-94-42
tAm tathetyUchaturhR^iSTe bhaginyau chArulochanAm |
paripaprachCha bhaimaM cha kAryaM tatpatimAninI ||2-94-43 
sa pitR^ivyaM gadaM vIraM sAmbaM chAthAbravIttadA |
rUpAnvitau sushIlau cha shUrau cha raNakarmaNi ||2-94-44

prabhAvatyuvAcha 
parituShTena dattA me vidyA durvAsasA purA |
parituShTena saubhAgyaM sadA kanyAtvameva cha ||2-94-45
devadAnavayakShANAM yaM dhyAsyasi sa te patiH |
bhaviteti mayA chaiva vIro.ayamabhikA~NkShitaH ||2-94-46
gR^ihNItaM tadimAM vidyAM sadyo vAm priyasa~NgamaH |
tato jagR^ihaturhR^iShte tAM vidyAM bhaginImukhAt ||2-94-47
dadhyaturgadasAmbau cha vidyAmabhyasya te shubhe |
tau pradyumnena sahitau praviShTau bhaimanandanau ||2-94-48
prachChannau mAyayA vIrau kArShNinA mAyinA nR^ipa |
gAndharveNa vivAhena tAvapyaribalArdanau ||2-94-49
pANiM jagR^ihaturvIrau mantrapUrvaM satAM priyau |
chandravatyA gadaH sAMbo guNavatyA cha kaishaviH ||2-94-50
remire.asurakanyAbhirvIrAste yadupu~NgavAH |
mArgamANAstvanuj~nAM te shakrakeshavayostadA ||2-94-51

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
  prabhAvatIpANigrahaNe chaturnavatitamo.adhyAyaH