Back to Mahabharata Resources Page

Table of Contents of Mahabharata Tatparyanirnaya

Electronic text of Mahabharata Tatparyanirnaya by Acarya Madhva is available here .
 1. SarvasAstratAtparyanirNayaH

 2. VAkyOddhAraH

 3. SargAnusarga-laya-prAdurbhAvanirNayaH

 4. RAmAvatAre AyodhyApravesaH

 5. RAmAcarite Hanumaddarsanam

 6. RAmacarite samudratarananiscayam

 7. RAmacarite hanumatpratiyAnam

 8. RAmacarite hanUmati srIrAmadayAdAnam

 9. RAmasvadhAma pravEsaH

 10. VyAsAvatArAnuvarNanam

 11. BhagavatavatArapratijna

 12. PandavOtpattiH

 13. KamsavadhaH

 14. UddhavapratiyAnam

 15. PAndavasAstrAbhyAsaH

 16. S.rgAlavadhaH

 17. HamsaDibhakavadhaH

 18. BimArjunadigvijayaH

 19. PandavarAjyalAbhaH

 20. KhAndavadAhaH

 21. PAndavavanapravEsaH

 22. AraniprAptiH

 23. AjnAtavAsasamAptiH

 24. YudhhOdyOgaH

 25. BhIsmapAtaH

 26. NarayaNAstrOpasamanam

 27. KarNavadhaH

 28. PAndavarRjyalAbhaH

 29. SamstadharmasamgrahaH

 30. YAgasAmAptiH

 31. DhritarAStrAdisvargaprAptiH

 32. PAndavasvargArOhanam

 33. Yamakabharata